Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 1 octombrie 2010

6 octombrie 2010

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 1 octombrie 2010, scăderea de 17,5 miliarde EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat ajustărilor din reevaluările trimestriale.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) s-a diminuat cu 14,5 miliarde EUR, până la 176,8 miliarde EUR. Variaţiile au intervenit ca urmare a ajustărilor din reevaluările trimestriale ale activelor şi pasivelor, precum şi a operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu efectuate de băncile centrale din Eurosistem şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD (a se vedea mai jos).

Operaţiuni extraordinare
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
30 septembrie 2010 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 60 de milioane USD 60 de milioane USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s-au mărit cu 0,5 miliarde EUR, până la 307 miliarde EUR, în principal pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o majorare de 2,8 miliarde EUR, până la 814,8 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au micşorat cu 6,5 miliarde EUR, până la 98,1 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a redus cu 43,7 miliarde EUR, până la 403,1 miliarde EUR. Miercuri, 29 septembrie 2010, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 153,8 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 166,4 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 61,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, în valoare de 61,5 miliarde EUR. Joi, 30 septembrie 2010, au ajuns la scadenţă operaţiuni de refinanţare pe termen lung în valoare de 225,1 miliarde EUR, cu scadenţa la trei, şase şi douăsprezece luni, iar o nouă operaţiune în valoare de 104 miliarde EUR, cu scadenţa la trei luni, a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune de reglaj fin destinată furnizării de lichiditate în valoare de 29,4 miliarde EUR, cu scadenţa la şase zile, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 1,6 miliarde EUR (faţă de 1,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 49,5 miliarde EUR (în săptămâna precedentă, nivelul a fost de 84,1 miliarde EUR).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s‑au majorat cu 1 535 de milioane EUR, până la 124,3 miliarde EUR, datorită cumpărărilor de 1 384 de milioane EUR decontate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare şi reevaluărilor de la sfârşit de trimestru, în valoare de 151 de milioane EUR. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 1 octombrie 2010, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 63,3 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s-a ridicat la 61 de miliarde EUR. Portofoliile deţinute în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare şi al programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 30,8 miliarde EUR, până la 190,3 miliarde EUR.

Reevaluarea activelor şi pasivelor Eurosistemului la sfârşit de trimestru

În conformitate cu normele contabile armonizate la nivelul Eurosistemului, aurul, valuta, deţinerile de titluri şi instrumentele financiare ale Eurosistemului sunt reevaluate la cursurile şi preţurile pieţei înregistrate la sfârşitul fiecărui trimestru. Impactul net al reevaluărilor asupra fiecărei poziţii bilanţiere la data de 1 octombrie 2010 este prezentat în coloana suplimentară intitulată „ Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului”. Preţul aurului şi principalele cursuri de schimb utilizate pentru reevaluarea soldurilor au fost următoarele:

Aur: 960,580 EUR/uncia de aur fin

USD: 1,3648/EUR

JPY: 113,68/EUR

Drepturi speciale de tragere: 1,1399 EUR/DST

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Aur şi creanţe în aur 334 411 0 −17 538
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 219 630 362 −16 997
2.1 Creanţe asupra FMI 70 084 188 −3 964
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 149 546 175 −13 032
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 24 921 −542 −2 236
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 649 311 17
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 649 311 17
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 514 117 −78 386 0
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 166 361 12 590 0
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 316 744 −120 721 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 29 443 29 443 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 559 359 0
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 9 −57 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 26 252 −1 328 0
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 431 319 1 858 177
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 124 308 1 384 151
7.2 Alte titluri 307 011 474 26
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 34 975 0 −66
9 Alte active 262 611 8 094 802
Total active 1 865 885 −69 630 −35 841
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Bancnote în circulaţie 814 844 2 827 0
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 301 299 −65 400 0
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 190 274 −30 751 0
2.2 Facilitatea de depozit 49 471 −34 648 0
2.3 Depozite pe termen fix 61 500 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 54 −1 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 1 345 −116 0
4 Certificate de debit emise 0 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 104 923 −6 541 0
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 98 073 −6 521 0
5.2 Alte angajamente 6 849 −19 0
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 41 908 1 546 −42
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 067 −969 −104
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 13 065 707 −1 475
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 13 065 707 −1 475
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 53 665 0 −3 046
10 Alte pasive 158 838 −1 684 904
11 Conturi de reevaluare 296 740 0 −32 078
12 Capital şi rezerve 78 191 0 0
Total pasive 1 865 885 −69 630 −35 841

Contacte media