Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2010. gada 1. oktobrī

2010. gada 6. oktobrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 1. oktobrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 17.5 mljrd. euro, kas atspoguļoja ceturkšņa pārvērtēšanas korekcijas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 14.5 mljrd. euro (līdz 176.8 mljrd. euro). Šī pārmaiņa skaidrojama ar aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārvērtēšanu, kā arī Eurosistēmas centrālo banku veiktajiem klientu un portfeļu darījumiem un likviditāti palielinošajām operācijām ASV dolāros (sk. tālāk).

Ārkārtas darījumi
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2010. gada 30. septembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 60 milj. ASV dolāru 60 milj. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms galvenokārt klientu un portfeļu darījumu rezultātā pieauga par 0.5 mljrd. euro (līdz 307 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 2.8 mljrd. euro (līdz 814.8 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 6.5 mljrd. euro (līdz 98.1 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 43.7 mljrd. euro (līdz 403.1 mljrd. euro). Trešdien, 2010. gada 29. septembrī galvenajai refinansēšanas operācijai 153.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 166.4 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 61.5 mljrd. euro apmērā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 61.5 mljrd. euro apmērā ar termiņu 1 nedēļa. Ceturtdien, 2010. gada 30. septembrī ilgāka termiņa refinansēšanas operācijām 225.1 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 3, 6 un 12 mēneši pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 104 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 3 mēneši. Tajā pašā dienā tika noslēgta likviditāti palielinoša precizējošā operācija 29.4 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 6 dienas.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 1.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 1.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 49.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 84.1 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1 535 milj. euro (līdz 124.3 mljrd. euro). Tas skaidrojams ar Vērtspapīru tirgu programmas ietvaros veiktajiem pirkumiem 1 384 milj. euro apmērā un ceturkšņa beigu korekcijām euro 151 milj. apmērā. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2010. gada 1. oktobrī, Vērtspapīru tirgus programmas ietvaros veikto pirkumu vērtība un nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 63.3 mljrd. euro un 61 mljrd. euro. Vērtspapīru tirgus programmas portfelis un nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas portfelis tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 30.8 mljrd. euro (līdz 190.3 mljrd. euro).

Eurosistēmas aktīvu un pasīvu ceturkšņa beigu pārvērtēšana

Atbilstoši Eurosistēmas saskaņotajiem grāmatvedības noteikumiem Eurosistēmas zelts, ārvalstu valūtas, vērtspapīri un finanšu instrumenti katra ceturkšņa beigās tiek pārvērtēti pēc tirgus likmēm un cenām. Pārvērtēšanas tīrā ietekme uz katru bilances posteni 2010. gada 1. oktobrī uzrādīta atsevišķā ailē "Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu ceturkšņa beigu korekciju rezultātā". Atlikumu pārvērtēšanā izmantotā zelta cena un galvenie maiņas kursi bija šādi.

Zelts: 960.580 EUR par Trojas unci

1.3648 USD par 1 EUR

113.68 JPY par 1 EUR

Speciālās aizņēmuma tiesības: 1.1399 EUR par 1 SDR

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 334,411 0 −17,538
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 219,630 362 −16,997
2.1 SVF debitoru parādi 70,084 188 −3,964
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 149,546 175 −13,032
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 24,921 −542 −2,236
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,649 311 17
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17,649 311 17
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 514,117 −78,386 0
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 166,361 12,590 0
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 316,744 −120,721 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 29,443 29,443 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1,559 359 0
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 9 −57 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 26,252 −1,328 0
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 431,319 1,858 177
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 124,308 1,384 151
7.2 Pārējie vērtspapīri 307,011 474 26
8 Valdības parāds euro 34,975 0 −66
9 Pārējie aktīvi 262,611 8,094 802
Kopā aktīvi 1,865,885 −69,630 −35,841
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Banknotes apgrozībā 814,844 2,827 0
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 301,299 −65,400 0
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 190,274 −30,751 0
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 49,471 −34,648 0
2.3 Termiņnoguldījumi 61,500 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 54 −1 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 1,345 −116 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 104,923 −6,541 0
5.1 Saistības pret valdību 98,073 −6,521 0
5.2 Pārējās saistības 6,849 −19 0
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 41,908 1,546 −42
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,067 −969 −104
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 13,065 707 −1,475
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 13,065 707 −1,475
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 53,665 0 −3,046
10 Pārējās saistības 158,838 −1,684 904
11 Pārvērtēšanas konti 296,740 0 −32,078
12 Kapitāls un rezerves 78,191 0 0
Kopā pasīvi 1,865,885 −69,630 −35,841

Kontaktinformācija presei