Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 1. oktober 2010

6. oktober 2010

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 1. oktober 2010, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 17,5 mia. euro. Faldet afspejlede de kvartalsvise revalueringer.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 14,5 mia. euro til 176,8 mia. euro. Ændringen skyldtes hovedsagelig virkningen af den kvartalsvise revaluering af aktiver og passiver samt kunde- og porteføljetransaktioner udført af centralbankerne i Eurosystemet og likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar (se nedenfor).

Ekstraordinære transaktioner
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
30. september 2010 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 60 mio. USD 60 mio.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer, end dem der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,5 mia. euro til 307 mia. euro, hovedsagelig som følge af kunde- og porteføljetransaktioner. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 2,8 mia. euro til 814,8 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 6,5 mia. euro til 98,1 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 43,7 mia. euro til 403,1 mia. euro. Onsdag den 29. september 2010 udløb en primær markedsoperation på 153,8 mia. euro, og en ny på 166,4 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 61,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud, med en løbetid på en uge, til en værdi af 61,5 mia. euro. Torsdag den 30. september 2010 udløb langfristede markedsoperationer på 225,1 mia. euro med løbetider på tre, seks og tolv måneder, og en ny på 104 mia. euro, med en løbetid på tre måneder, blev afviklet. Samme dag blev en likviditetstilførende finjusterende operation på 29,4 mia. euro afviklet med en løbetid på seks dage.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 1,6 mia. euro (mod 1,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 49,5 mia. euro (mod 84,1 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 1.535 mio. euro til 124,3 mia. euro. Stigningen skyldtes afviklede opkøb på 1.384 mio. euro under Securities Markets Programme og justeringer ultimo kvartalet på 151 mio. euro. I ugen, der sluttede den 1. oktober 2010, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 63,3 mia. euro og 61 mia. euro. Porteføljerne i forbindelse med både Securities Markets Programme og programmet til opkøb af covered bonds er regnskabsmæssigt blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 30,8 mia. euro til 190,3 mia. euro.

Revaluering af Eurosystemets aktiver og passiver ultimo kvartalet

I overensstemmelse med de harmoniserede bogføringsregler for Eurosystemet revalueres Eurosystemets beholdninger af guld, fremmed valuta, værdipapirer og finansielle instrumenter til markedskurser og -priser ved udgangen af hvert kvartal. Nettovirkningen af revalueringen på hver balancepost pr. 1. oktober 2010 fremgår af den særskilte kolonne "Ændring i forhold til ugen før pga. justeringer ultimo kvartalet". Guldprisen og de vigtigste kurser anvendt ved revalueringen af balanceposterne var følgende:

Guld: EUR 960,580 pr. fine oz.

USD: 1,3648 pr. EUR

JPY: 113,68 pr. EUR

Særlige trækningsrettigheder (SDR): EUR 1,1399 pr. SDR

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Guld og tilgodehavender i guld 334.411 0 −17.538
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 219.630 362 −16.997
2.1 Tilgodehavender hos IMF 70.084 188 −3.964
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 149.546 175 −13.032
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 24.921 −542 −2.236
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.649 311 17
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.649 311 17
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 514.117 −78.386 0
5.1 Primære markedsoperationer 166.361 12.590 0
5.2 Langfristede markedsoperationer 316.744 −120.721 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 29.443 29.443 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1.559 359 0
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 9 −57 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 26.252 −1.328 0
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 431.319 1.858 177
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 124.308 1.384 151
7.2 Andre værdipapirer 307.011 474 26
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 34.975 0 −66
9 Andre aktiver 262.611 8.094 802
Aktiver i alt 1.865.885 −69.630 −35.841
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Seddelomløb 814.844 2.827 0
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 301.299 −65.400 0
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 190.274 −30.751 0
2.2 Indlånsfacilitet 49.471 −34.648 0
2.3 Indskud med fast løbetid 61.500 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 54 −1 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 1.345 −116 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 104.923 −6.541 0
5.1 Offentlig forvaltning og service 98.073 −6.521 0
5.2 Andre forpligtelser 6.849 −19 0
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 41.908 1.546 −42
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.067 −969 −104
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 13.065 707 −1.475
8.1 Indlån og andre forpligtelser 13.065 707 −1.475
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 53.665 0 −3.046
10 Andre forpligtelser 158.838 −1.684 904
11 Revalueringskonti 296.740 0 −32.078
12 Kapital og reserver 78.191 0 0
Passiver i alt 1.865.885 −69.630 −35.841

Medie- og pressehenvendelser