Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 1 oktober 2010

6 oktober 2010

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 1 oktober 2010 was de daling van EUR 17,5 miljard in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 14,5 miljard naar EUR 176,8 miljard. Deze mutatie was het gevolg van de effecten van de driemaandelijkse herwaardering van activa en passiva, evenals van cliënten- en beleggingstransacties door centrale banken van het Eurosysteem en van in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie infra).

Bijzondere transacties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
30 september 2010 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 60 miljoen USD 60 miljoen

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,5 miljard naar EUR 307 miljard, voornamelijk als gevolg van cliënten- en beleggingstransacties. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 2,8 miljard naar EUR 814,8 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 6,5 miljard naar EUR 98,1 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 43,7 miljard naar EUR 403,1 miljard. Op woensdag 29 september 2010 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 153,8 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 166,4 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 61,5 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 61,5 miljard met een looptijd van één week aangetrokken. Op donderdag 30 september 2010 vervielen langerlopende herfinancieringstransacties ter waarde van EUR 225,1 miljard, met looptijden van drie, zes en twaalf maanden, en werd een nieuwe transactie van EUR 104 miljard, met een looptijd van drie maanden, verrekend. Op dezelfde dag werd een liquiditeitsverschaffende “fine-tuning”-transactie van EUR 29,4 miljard, met een looptijd van zes dagen, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 1,6 miljard (vergeleken met EUR 1,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 49,5 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 84,1 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 1.535 miljoen naar EUR 124,3 miljard. Deze mutatie is het gevolg van verrekende aankopen ter waarde van EUR 1.384 miljoen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) en van kwartaaleinde-aanpassingen van EUR 151 miljoen. In de week die eindigde op 1 oktober 2010 was de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Securities Markets Programme en van de portefeuille in het kader van het programma voor de aankoop van gedekte obligaties derhalve in totaal EUR 63,3 miljard respectievelijk EUR 61 miljard. De portefeuilles in het kader van zowel het Securities Markets Programma als het programma voor de aankoop van gedekte obligaties worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 30,8 miljard naar EUR 190,3 miljard.

Driemaandelijkse herwaardering van de activa en passiva van het Eurosysteem

In overeenstemming met de door het Eurosysteem gehanteerde geharmoniseerde regels voor waardering en resultaatbepaling worden het goud, de deviezen, de aangehouden waardepapieren en de financiële instrumenten van het Eurosysteem aan het einde van elk kwartaal geherwaardeerd tegen marktkoersen en -prijzen. Het netto-effect van de herwaardering op elke balanspost per 1 oktober 2010 wordt weergegeven in de daartoe toegevoegde kolom „Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge kwartaaleinde-aanpassingen”. De goudprijs en de belangrijkste wisselkoersen gebruikt voor de herwaardering van de saldi waren de volgende:

Goud: EUR 960,580 per fine ounce

USD: 1,3648 per EUR

JPY: 113,68 per EUR

Bijzondere trekkingsrechten: EUR 1,1399 per SDR

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Goud en goudvorderingen 334.411 0 −17.538
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 219.630 362 −16.997
2.1 Vorderingen op het IMF 70.084 188 −3.964
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 149.546 175 −13.032
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 24.921 −542 −2.236
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.649 311 17
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.649 311 17
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 514.117 −78.386 0
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 166.361 12.590 0
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 316.744 −120.721 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 29.443 29.443 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1.559 359 0
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 9 −57 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 26.252 −1.328 0
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 431.319 1.858 177
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 124.308 1.384 151
7.2 Overige waardepapieren 307.011 474 26
8 Overheidsschuld, luidende in euro 34.975 0 −66
9 Overige activa 262.611 8.094 802
Totaal activa 1.865.885 −69.630 −35.841
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Bankbiljetten in omloop 814.844 2.827 0
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 301.299 −65.400 0
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 190.274 −30.751 0
2.2 Depositofaciliteit 49.471 −34.648 0
2.3 Termijndeposito's 61.500 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 54 −1 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 1.345 −116 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 104.923 −6.541 0
5.1 Overheid 98.073 −6.521 0
5.2 Overige verplichtingen 6.849 −19 0
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 41.908 1.546 −42
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.067 −969 −104
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 13.065 707 −1.475
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 13.065 707 −1.475
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 53.665 0 −3.046
10 Overige passiva 158.838 −1.684 904
11 Herwaarderingsrekeningen 296.740 0 −32.078
12 Kapitaal en reserves 78.191 0 0
Totaal passiva 1.865.885 −69.630 −35.841

Contactpersonen voor de media