Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 1.10.2010

6.10.2010

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 1.10.2010 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 17,5 miljardilla eurolla neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 14,5 miljardilla eurolla 176,8 miljardiin euroon. Muutos johtui pääasiassa saamisten ja velkojen neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksista, eurojärjestelmän keskuspankkien asiakasmaksuista ja arvopaperikaupoista sekä Yhdysvaltain dollarin määräisistä likviditeettiä lisäävistä operaatioista (ks. alla).

Poikkeukselliset operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
30.9.2010 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (seitsemän päivää) 60 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 60 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,5 miljardilla eurolla 307 miljardiin euroon pääasiassa asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 2,8 miljardilla eurolla 814,8 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 6,5 miljardilla eurolla 98,1 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 43,7 miljardilla eurolla 403,1 miljardiin euroon. Keskiviikkona 29.9.2010 erääntyi 153,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 166,4 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 61,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 61,5 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko. Torstaina 30.9.2010 erääntyi 225,1 miljardin euron arvosta ylimääräisiä pitempiaikaisia rahoitusoperaatioita (maturiteetteina kolme, kuusi ja kaksitoista kuukautta), ja samalla suoritettiin uusi, 104 miljardin euron operaatio. Uuden operaation maturiteetti on kolme kuukautta. Samana päivänä suoritettiin myös 29,4 miljardin euron likviditeettiä lisäävä hienosäätöoperaatio, jonka maturiteetti on kuusi päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 1,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 1,2 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 49,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla 84,1 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 1 535 miljoonalla eurolla 124,3 miljardiin euroon. Velkapaperiohjelmassa suoritettiin ostoja 1 384 miljoonan euron edestä, ja neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutus oli 151 miljoonaa euroa. Perjantaina 1.10.2010 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 63,3 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 61 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 30,8 miljardilla eurolla 190,3 miljardiin euroon.

Eurojärjestelmän saamisten ja velkojen uudelleenarvostus vuosineljänneksen lopussa

Eurojärjestelmän yhdenmukaistettujen kirjanpitosääntöjen mukaisesti eurojärjestelmän kulta, valuutat, hallussa pidetyt arvopaperit ja rahoitusinstrumentit arvostetaan uudelleen markkinakursseihin ja ‑hintoihin jokaisen vuosineljänneksen lopussa. Tase-erien uudelleenarvostuksesta johtuva nettovaikutus 1.10.2010 esitetään erillisessä sarakkeessa ”[vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva] muutos edelliseen viikkoon verrattuna”. Uudelleenarvostuksessa käytetyt keskeiset valuuttakurssit ja kullan hinta olivat:

Kulta: 960,580 euroa / unssi

Yhdysvaltain dollari / euro: 1,3648

Japanin jeni / euro: 113,68

Erityiset nosto-oikeudet: 1,1399 euroa / erityinen nosto-oikeus

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Kulta ja kultasaamiset 334 411 0 −17 538
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 219 630 362 −16 997
2.1 Saamiset IMF:ltä 70 084 188 −3 964
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 149 546 175 −13 032
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 24 921 −542 −2 236
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 649 311 17
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 649 311 17
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 514 117 −78 386 0
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 166 361 12 590 0
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 316 744 −120 721 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 29 443 29 443 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 559 359 0
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 9 −57 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 26 252 −1 328 0
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 431 319 1 858 177
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 124 308 1 384 151
7.2 Muut arvopaperit 307 011 474 26
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 34 975 0 −66
9 Muut saamiset 262 611 8 094 802
Vastaavaa yhteensä 1 865 885 −69 630 −35 841
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Liikkeessä olevat setelit 814 844 2 827 0
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 301 299 −65 400 0
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 190 274 −30 751 0
2.2 Talletusmahdollisuus 49 471 −34 648 0
2.3 Määräaikaistalletukset 61 500 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 54 −1 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 345 −116 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 104 923 −6 541 0
5.1 Julkisyhteisöt 98 073 −6 521 0
5.2 Muut 6 849 −19 0
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 41 908 1 546 −42
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 067 −969 −104
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 13 065 707 −1 475
8.1 Talletukset ja muut velat 13 065 707 −1 475
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 53 665 0 −3 046
10 Muut velat 158 838 −1 684 904
11 Arvonmuutostilit 296 740 0 −32 078
12 Pääoma ja rahastot 78 191 0 0
Vastattavaa yhteensä 1 865 885 −69 630 −35 841

Yhteyshenkilöt