Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2010 m. spalio 1 d.

2010 m. spalio 6 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2010 m. spalio 1 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 17,5 mlrd. eurų atlikus ketvirtinį koregavimą dėl perkainojimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 14,5 mlrd. eurų – iki 176,8 mlrd. eurų, dėl ketvirtinio turto ir įsipareigojimų perkainojimo, Eurosistemos centrinių bankų atliktų operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, taip pat dėl likvidumo didinimo sandorių JAV doleriais (žr. toliau).

Ypatingieji sandoriai
Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2010 m. rugsėjo 30 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 60 mln. JAV dolerių 60 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 307 mlrd. eurų, daugiausia dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,8 mlrd. eurų – iki 814,8 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 6,5 mlrd. eurų – iki 98,1 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 43,7 mlrd. eurų – iki 403,1 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2010 m. rugsėjo 29 d., baigėsi 153,8 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 166,4 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 61,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 61,5 mlrd. eurų. Ketvirtadienį, 2010 m. rugsėjo 30 d., baigėsi 225,1 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės (3 mėn., 6 mėn. ir 12 mėn.) refinansavimo operacijų terminas ir buvo atlikta nauja 104 mlrd. eurų vertės trijų mėnesių trukmės operacija. Tą pačią dieną buvo atlikta likvidumo didinimo 29,4 mlrd. eurų vertės šešių dienų trukmės koreguojamoji operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 1,6 mlrd. eurų (palyginti su 1,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 49,5 mlrd. eurų (palyginti su 84,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1 535 mln. eurų – iki 124,3 mlrd. eurų – dėl įvykdytų pirkimų 1 384 mln. eurų sumai pagal Vertybinių popierių rinkų programą, taip pat dėl 151 mln. eurų dydžio koregavimų ketvirčio pabaigoje. Dėl to 2010 m. spalio 1 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 63,3 mlrd. eurų ir 61 mlrd. eurų. Vertybinių popierių rinkų portfelis ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfeliai yra apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 30,8 mlrd. eurų – iki 190,3 mlrd. eurų.

Eurosistemos turto ir įsipareigojimų perkainojimas ketvirčio pabaigoje

Remiantis Eurosistemos suderintomis apskaitos taisyklėmis, Eurosistemos auksas, užsienio valiuta, vertybiniai popieriai ir finansinės priemonės perkainojamos kiekvieno ketvirčio pabaigoje rinkos palūkanų normomis ir kainomis. Kaip perkainojimas paveikė kiekvieną balanso straipsnį 2010 m. spalio 1 d. parodyta papildomame stulpelyje „ Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite, dėl koregavimų ketvirčio pabaigoje“. Toliau nurodyta aukso kaina ir likučių perkainojimui naudoti pagrindiniai valiutų kursai:

Auksas: 960,580 EUR/aukštos prabos aukso uncija

USD: 1,3648 USD/EUR

JPY: 113,68 JPY/EUR

Specialiosios skolinimosi teisės: 1,1399 EUR/SST

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Auksas ir gautinas auksas 334 411 0 −17 538
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 219 630 362 −16 997
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 70 084 188 −3 964
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 149 546 175 −13 032
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 24 921 −542 −2 236
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 649 311 17
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 649 311 17
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 514 117 −78 386 0
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 166 361 12 590 0
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 316 744 −120 721 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 29 443 29 443 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 559 359 0
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 9 −57 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 26 252 −1 328 0
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 431 319 1 858 177
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 124 308 1 384 151
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 307 011 474 26
8 Valdžios skola eurais 34 975 0 −66
9 Kitas turtas 262 611 8 094 802
Visas turtas 1 865 885 −69 630 −35 841
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Banknotai apyvartoje 814 844 2 827 0
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 301 299 −65 400 0
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 190 274 −30 751 0
2.2 Indėlių galimybė 49 471 −34 648 0
2.3 Terminuotieji indėliai 61 500 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 54 −1 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 345 −116 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 104 923 −6 541 0
5.1 Valdžiai 98 073 −6 521 0
5.2 Kiti įsipareigojimai 6 849 −19 0
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 41 908 1 546 −42
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 067 −969 −104
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 13 065 707 −1 475
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 13 065 707 −1 475
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 53 665 0 −3 046
10 Kiti įsipareigojimai 158 838 −1 684 904
11 Perkainojimo sąskaitos 296 740 0 −32 078
12 Kapitalas ir rezervai 78 191 0 0
Visi įsipareigojimai 1 865 885 −69 630 −35 841

Kontaktai žiniasklaidai