Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 1. oktobra 2010

6. oktober 2010

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 1. oktobra 2010, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 17,5 milijarde EUR, kar je posledica četrtletnih prevrednotovalnih prilagoditev.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 14,5 milijarde EUR na 176,8 milijarde EUR. Do spremembe je prišlo zaradi učinkov četrtletnega prevrednotenja sredstev in obveznosti ter zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij, ki so jih izvedle centralne banke Eurosistema, in operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj).

Izredne transakcije
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
30. september 2010 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 60 mio USD 60 mio USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko (ECB) in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,5 milijarde EUR na 307 milijard EUR predvsem zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 2,8 milijarde EUR na 814,8 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 6,5 milijarde EUR na 98,1 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 43,7 milijarde EUR na 403,1 milijarde EUR. V sredo, 29. septembra 2010, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 153,8 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 166,4 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 61,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 61,5 milijarde EUR. V četrtek, 30. septembra 2010, so zapadle operacije dolgoročnejšega refinanciranja v višini 225,1 milijarde EUR z zapadlostjo tri, šest in dvanajst mesecev, poravnana je bila nova v višini 104 milijarde EUR z zapadlostjo tri mesece. Na isti dan je bila poravnana operacija finega uravnavanja za povečevanje likvidnosti v višini 29,4 milijarde EUR z zapadlostjo šest dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 1,6 milijarde EUR (v primerjavi z 1,2 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 49,5 milijarde EUR (v primerjavi s 84,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 1.535 milijonov EUR na 124,3 milijarde EUR. To je bilo posledica poravnanih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev v višini 1.384 milijonov EUR ter prilagoditev ob koncu četrtletja v višini 151 milijonov EUR. Tako je v tednu, ki se je končal 1. oktobra 2010, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 63,3 milijarde EUR, vrednost nakupov v okviru programa nakupov kritih obveznic pa 61 milijard EUR. Portfelj v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev in portfelj v okviru programa nakupov kritih obveznic se upoštevata po načelu imetja vrednostnih papirjev do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 30,8 milijarde EUR na 190,3 milijarde EUR.

Prevrednotenje sredstev in obveznosti Eurosistema ob koncu četrtletja

V skladu z usklajenimi računovodskimi pravili Eurosistema se zlato, tuje valute, imetja vrednostnih papirjev in finančni instrumenti Eurosistema prevrednotijo po tržnih tečajih in cenah ob koncu vsakega četrtletja. Neto učinek prevrednotenja na vsako bilančno postavko na dan 1. oktobra 2010 je prikazan v dodatnem stolpcu »Spremembe od prejšnjega tedna zaradi prilagoditev ob koncu četrtletja«. Cena zlata in najpomembnejši devizni tečaji, ki so se uporabili pri prevrednotenju stanj, so naslednji:

zlato: 960,580 EUR za unčo

USD: 1,3648 za EUR

JPY: 113,68 za EUR

posebne pravice črpanja (SDR): 1,1399 EUR za SDR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Zlato in terjatve v zlatu 334.411 0 −17.538
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 219.630 362 −16.997
2.1 Terjatve do MDS 70.084 188 −3.964
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 149.546 175 −13.032
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 24.921 −542 −2.236
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.649 311 17
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.649 311 17
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 514.117 −78.386 0
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 166.361 12.590 0
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 316.744 −120.721 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 29.443 29.443 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1.559 359 0
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 9 −57 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 26.252 −1.328 0
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 431.319 1.858 177
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 124.308 1.384 151
7.2 Drugi vrednostni papirji 307.011 474 26
8 Dolg širše države v EUR 34.975 0 −66
9 Druga sredstva 262.611 8.094 802
Skupaj sredstva 1.865.885 −69.630 −35.841
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Bankovci v obtoku 814.844 2.827 0
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 301.299 −65.400 0
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 190.274 −30.751 0
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 49.471 −34.648 0
2.3 Vezane vloge 61.500 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 54 −1 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 1.345 −116 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 104.923 −6.541 0
5.1 Širša država 98.073 −6.521 0
5.2 Druge obveznosti 6.849 −19 0
6 Obveznosti do nerezidentov euro-območja v EUR 41.908 1.546 −42
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.067 −969 −104
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 13.065 707 −1.475
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 13.065 707 −1.475
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 53.665 0 −3.046
10 Druge obveznosti 158.838 −1.684 904
11 Računi prevrednotenja 296.740 0 −32.078
12 Kapital in rezerve 78.191 0 0
Skupaj obveznosti 1.865.885 −69.630 −35.841

Stiki za medije