Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 14 май 2010 г.

18 май 2010 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 1 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия I от активите) през седмицата, която приключва на 14 май 2010 г., отразява извършената продажба на златни монети от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 10,4 млрд. евро до 180,3 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции и на една операция по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу). В допълнение към това върху нетната позиция на Евросистемата се отрази прилагането на Плана за финансови транзакции (ПФТ) на МВФ, който разпределя финансирането на споразуменията на МВФ между участващите в ПФТ негови членове. ПФТ беше приложен за финансиране на стендбай споразумение в полза на една държава – членка на Европейския съюз, за което МВФ прие решение на 9 май 2010 г. Макар че във ПФТ участват държавите – членки на МВФ, ролята на техни фискални агенти изпълняват централните им банки.

Транзакции за предоставяне на ликвидност в щатски долари

След като в прессъобщение от 10 май 2010 г. ЕЦБ обяви, че възобновява операциите си за предоставяне на ликвидност в щатски долари, на 12 май 2010 г. бе извършено плащането по операция с матуритет осем дни на стойност 9,2 млрд. щатски долара. Тази операция бе проведена от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка (ЕЦБ) със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,1 млрд. евро до 308,6 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 2,5 млрд. евро до 805 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 10,6 млрд. евро до 109,2 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение със 103,1 млрд. евро до 581,1 млрд. евро. На 12 май 2010 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 90,3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 99,6 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 15,7 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 20,5 млрд. евро. На 13 май 2010 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 0,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 35,7 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. евро (при 2,4 млрд. евро през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 225,6 млрд. евро (при 282 млрд. евро през предходната седмица).

Както бе оповестено на 10 май 2010 г., Управителният съвет на ЕЦБ прие решение да осъществява интервенции на пазарите на публични и частни дългови ценни книжа в еврозоната в рамките на Програмата за пазарите на ценни книжа, за да осигури дълбочина и ликвидност в тези пазарни сегменти, които не функционират нормално. Тези покупки се записват в статия 7.1 от активите – ценни книжа, държани за целите на паричната политика. Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите) отбелязва увеличение със 17 млрд. евро до 68,7 млрд. евро в резултат на заплатената покупка в размер на 16,3 млрд. евро по Програмата за пазарите на ценни книжа и 0,8 млрд. евро по програмата за закупуване на обезпечени облигации, деноминирани в евро.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 129,6 млрд. евро до 301,8 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 286 697 −1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 214 961 5 357
2.1 Вземания от МВФ 69 660 3 175
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 145 301 2 181
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 35 173 6 413
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 16 446 −380
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 446 −380
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 806 663 46 686
5.1 Основни операции по рефинансиране 99 570 9 253
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 706 880 39 636
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 167 −2 215
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 45 12
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 36 688 2 741
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 377 311 17 127
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 68 692 17 044
7.2 Други ценни книжа 308 619 83
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 35 576 0
9 Други активи 253 427 1 758
Общо активи 2 062 943 79 701
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 805 040 2 455
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 527 411 73 235
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 301 800 129 638
2.2 Депозитно улеснение 225 606 −56 407
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 5 3
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 572 −53
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 117 238 9 381
5.1 Сектор „Държавно управление“ 109 164 10 580
5.2 Други задължения 8 074 −1 199
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 45 563 −11 096
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 447 661
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 13 384 722
8.1 Депозити, салда и други задължения 13 384 722
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 53 033 0
10 Други задължения 171 392 4 395
11 Сметки за преоценка 249 205 0
12 Капитал и резерви 76 657 0
Общо пасиви 2 062 943 79 701
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите