Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2009. gada 14. maijā

2010. gada 18. maijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 14. maijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 1 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zelta monētas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā pieauga par 10.4 mljrd. euro (līdz 180.3 mljrd. euro; sk. tālāk). Turklāt Eurosistēmas tīro pozīciju ietekmēja SVF Finanšu darījumu plāna (FDP) īstenošana. Saskaņā ar šo plānu starp FDP iekļautajām SVF dalībvalstīm tiek sadalīts finansējums, ko nosaka SVF vienošanās. FDP izmantoja, lai finansētu resursu rezerves vienošanos, kuru 2010. gada 9. maijā SVF apstiprināja par labu vienai Eiropas Savienības dalībvalstij. SVF dalībvalstis ir iekļautas FDP, bet šo valstu centrālās bankas darbojas kā to fiskālie aģenti.

Likviditāti palielinošie darījumi ASV dolāros

Pēc 2010. gada 10. maija paziņojumā presei paustā ECB lēmuma atkal aktivizēt likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros 2010. gada 12. maijā tika noslēgta operācija 9.2 mljrd. ASV dolāru apmērā ar 8 dienu termiņu. Eurosistēma veica šo operāciju saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju), kuru Eiropas Centrālā banka (ECB) noslēgusi ar Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.1 mljrd. euro (līdz 308.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 2.5 mljrd. euro (līdz 805 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 10.6 mljrd. euro (līdz 109.2 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 103.1 mljrd. euro (līdz 581.1 mljrd. euro). Trešdien, 2010. gada 12. maijā galvenajai refinansēšanas operācijai 90.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 99.6 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 15.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 20.5 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2010. gada 13. maijā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 0.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 35.7 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 2.4 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 225.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 282 mljrd. euro).

2010. gada 10. maijā tika paziņots arī par ECB Padomes lēmumu tās vērtspapīru tirgu programmas ietvaros veikt intervences euro zonas valsts un privāto parāda vērtspapīru tirgū, lai nodrošinātu slikti funkcionējošu tirgus segmentu dziļumu un likviditāti. Šie pirkumi uzrādīti 7.1. aktīvu postenī " Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem". Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 17 mljrd. euro (līdz 68.7 mljrd. euro), veicot pirkumus Vērtspapīru tirgu programmas un euro denominēto nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas ietvaros (attiecīgi 16.3 mljrd. euro un 0.8 mljrd. euro apjomā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 129.6 mljrd. euro (līdz 301.8 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 286,697 −1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 214,961 5,357
2.1 SVF debitoru parādi 69,660 3,175
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 145,301 2,181
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 35,173 6,413
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,446 −380
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16,446 −380
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 806,663 46,686
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 99,570 9,253
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 706,880 39,636
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 167 −2,215
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 45 12
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 36,688 2,741
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 377,311 17,127
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 68,692 17,044
7.2 Pārējie vērtspapīri 308,619 83
8 Valdības parāds euro 35,576 0
9 Pārējie aktīvi 253,427 1,758
Kopā aktīvi 2,062,943 79,701
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 805,040 2,455
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 527,411 73,235
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 301,800 129,638
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 225,606 −56,407
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 5 3
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 572 −53
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 117,238 9,381
5.1 Saistības pret valdību 109,164 10,580
5.2 Pārējās saistības 8,074 −1,199
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 45,563 −11,096
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3,447 661
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 13,384 722
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 13,384 722
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 53,033 0
10 Pārējās saistības 171,392 4,395
11 Pārvērtēšanas konti 249,205 0
12 Kapitāls un rezerves 76,657 0
Kopā pasīvi 2,062,943 79,701

Kontaktinformācija presei