Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 14. maja 2010

18. maj 2010

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 14. maja 2010, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 1 milijon EUR, kar je posledica prodaje zlatih kovancev s strani ene od centralnih bank Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacije povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 10,4 milijarde EUR na 180,3 milijarde EUR. Poleg tega je na neto stanje Eurosistema vplivala tudi uporaba načrta finančnih transakcij (Financial Transactions Plan, FTP) Mednarodnega denarnega sklada (MDS), prek katerega se financiranje aranžmajev MDS porazdeli med članice MDS, ki so vključene v ta načrt. FTP se je uporabil za financiranje stand-by aranžmaja, ki ga je MDS 9. maja 2010 odobril v korist ene države članice Evropske unije. Medtem ko so v FTP vključene države članice MDS, pa centralne banke teh držav nastopajo kot njihov fiskalni agent.

Operacije povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih

Potem ko je ECB v sporočilu za javnost 10. maja 2010 objavila, da bo ponovno aktivirala operacije povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih, je bila 12. maja 2010 poravnava 8-dnevna operacija v višini 9,2 milijarde USD. To operacijo je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalni liniji), ki ga je Evropska centralna banka (ECB) vzpostavila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,1 milijarde EUR na 308,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 2,5 milijarde EUR na 805 milijard EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 10,6 milijarde EUR na 109,2 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in°4) se je povečalo za 103,1 milijarde EUR na 581,1 milijarde EUR. V sredo, 12. maja 2010, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 90,3 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 99,6 milijarde EUR. Na isti dan je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 15,7 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 20,5 milijarde EUR. V četrtek, 13. maja 2010, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 0,8 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 35,7 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,2 milijarde EUR (v primerjavi z 2,4 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 225,6 milijarde EUR (v primerjavi z 282 milijard EUR prejšnji teden).

Kot je bilo prav tako objavljeno 10. maja 2010, se je Svet ECB odločil, da bo v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev izvajal posege na trgu javnih in zasebnih dolžniških vrednostnih papirjev v euroobmočju, s čimer bo zagotovil globino in likvidnost na tistih segmentih trga, ki ne delujejo. Ti nakupi so evidentirani pod postavko sredstev 7.1 – vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike. Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 17 milijard EUR na 68,7 milijarde EUR, potem ko so bili poravnani nakupi v višini 16,3 milijarde EUR v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev in v višini 0,8 milijarde EUR v okviru programa nakupov kritih obveznic v eurih.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 129,6 milijarde EUR na 301,8 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 286.697 −1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 214.961 5.357
2.1 Terjatve do MDS 69.660 3.175
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 145.301 2.181
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 35.173 6.413
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 16.446 −380
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.446 −380
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 806.663 46.686
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 99.570 9.253
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 706.880 39.636
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 167 −2.215
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 45 12
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 36.688 2.741
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 377.311 17.127
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 68.692 17.044
7.2 Drugi vrednostni papirji 308.619 83
8 Dolg širše države v EUR 35.576 0
9 Druga sredstva 253.427 1.758
Skupaj sredstva 2.062.943 79.701
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 805.040 2.455
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 527.411 73.235
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 301.800 129.638
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 225.606 −56.407
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 5 3
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 572 −53
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 117.238 9.381
5.1 Širša država 109.164 10.580
5.2 Druge obveznosti 8.074 −1.199
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 45.563 −11.096
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 3.447 661
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 13.384 722
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 13.384 722
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 53.033 0
10 Druge obveznosti 171.392 4.395
11 Računi prevrednotenja 249.205 0
12 Kapital in rezerve 76.657 0
Skupaj obveznosti 2.062.943 79.701
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije