Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 14ης Μαΐου 2010

18 Μαΐου 2010

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 14 Μαΐου 2010, η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 1 εκατ. ευρώ αντανακλούσε την πώληση χρυσών κερμάτων από μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 10,4 δισεκ. ευρώ σε 180,3 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου, καθώς και λόγω μιας συναλλαγής παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ (βλ. παρακάτω). Επιπλέον, η καθαρή θέση του Ευρωσυστήματος επηρεάστηκε από την εφαρμογή του Σχεδίου Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών (Financial Transactions Plan - FTP) του ΔΝΤ, μέσω του οποίου χορηγείται η χρηματοδότηση των ρυθμίσεων του ΔΝΤ σε όσα μέλη του περιλαμβάνονται στο Σχέδιο. Το εν λόγω σχέδιο τέθηκε σε εφαρμογή με σκοπό τη χρηματοδότηση συμφωνίας ετοιμότητας (stand-by arrangement) η οποία αποφασίστηκε από το ΔΝΤ προς όφελος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 9 Μαΐου 2010. Ενώ οι χώρες μέλη του ΔΝΤ συμπεριλαμβάνονται στο Σχέδιο FTP, οι κεντρικές τους τράπεζες ενεργούν ως δημοσιονομικοί αντιπρόσωποι.

Συναλλαγές παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ

Μετά την ανακοίνωση της ΕΚΤ, με σχετικό δελτίο Τύπου της 10ης Μαΐου 2010, για την επανενεργοποίηση των συναλλαγών παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, στις 12 Μαΐου 2010 διακανονίστηκε συναλλαγή, ύψους 9,2 δισεκ. δολαρίων ΗΠΑ, διάρκειας οκτώ ημερών. Η συναλλαγή αυτή διενεργήθηκε από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap line) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Οι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 0,1 δισεκ. ευρώ σε 308,6 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 2,5 δισεκ. ευρώ σε 805 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 10,6 δισεκ. ευρώ σε 109,2 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 103,1 δισεκ. ευρώ σε 581,1 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 12 Μαΐου 2010 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 90,3 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 99,6 δισεκ. ευρώ. Την ίδια ημέρα, έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 15,7 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 20,5 δισεκ. ευρώ. Την Πέμπτη 13 Μαΐου 2010, έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 0,8 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 35,7 δισεκ. ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,2 δισεκ. ευρώ (έναντι 2,4 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 225,6 δισεκ. ευρώ (έναντι 282 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Όπως επίσης ανακοινώθηκε στις 10 Μαΐου 2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε να διενεργήσει παρεμβάσεις στις αγορές χρεογράφων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα της ζώνης του ευρώ, στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις αγορές τίτλων, ώστε να διασφαλίσει την ύπαρξη επαρκούς βάθους και ρευστότητας στα τμήματα εκείνα της αγοράς τα οποία είναι δυσλειτουργικά. Οι εν λόγω αγορές τίτλων καταγράφονται στο στοιχείο 7.1 του ενεργητικού " Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής" . Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 17 δισεκ. ευρώ σε 68,7 δισεκ. ευρώ λόγω αγορών ύψους 16,3 δισεκ. ευρώ οι οποίες διακανονίστηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις αγορές τίτλων καθώς και λόγω αγορών ύψους 0,8 δισεκ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών σε ευρώ.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 129,6 δισεκ. ευρώ σε 301,8 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 286.697 −1
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 214.961 5.357
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 69.660 3.175
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 145.301 2.181
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 35.173 6.413
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 16.446 −380
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 16.446 −380
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 806.663 46.686
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 99.570 9.253
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 706.880 39.636
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 167 −2.215
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 45 12
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 36.688 2.741
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 377.311 17.127
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 68.692 17.044
7.2 Λοιποί τίτλοι 308.619 83
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 35.576 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 253.427 1.758
Σύνολο ενεργητικού 2.062.943 79.701
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 805.040 2.455
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 527.411 73.235
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 301.800 129.638
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 225.606 −56.407
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 5 3
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 572 −53
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 117.238 9.381
5.1 Γενική κυβέρνηση 109.164 10.580
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 8.074 −1.199
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 45.563 −11.096
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 3.447 661
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 13.384 722
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 13.384 722
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 53.033 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 171.392 4.395
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 249.205 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 76.657 0
Σύνολο παθητικού 2.062.943 79.701
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου