Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 14.5.2010

18.5.2010

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 14.5.2010 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 1 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 10,4 miljardilla eurolla 180,3 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisen likviditeettiä lisäävän operaation vaikutuksesta (ks. alla). Eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon vaikutti lisäksi Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) rahoitussuunnitelma (Financial Transactions Plan, FTP), jonka mukaisesti IMF:n jäsenmaat rahoittavat IMF:n järjestelyjä. Suunnitelmaa noudatettiin rahoitettaessa IMF:n 9.5.2010 päättämää tukijärjestelyä eräälle EU:n jäsenvaltiolle. Varsinaisesti suunnitelmassa ovat mukana IMF:n jäsenmaat, mutta niiden keskuspankit toimivat maksujen välittäjinä.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

EKP ilmoitti 10.5.2010 julkaisemassaan lehdistötiedotteessa, että Yhdysvaltain dollarin määräisiä likviditeettiä lisääviä operaatioita aletaan taas toteuttaa, ja 12.5.2010 suoritettiin 9,2 miljardin dollarin operaatio kahdeksan päivän maturiteetilla. Eurojärjestelmän toteuttama operaatio liittyi tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin (EKP) ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 308,6 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 2,5 miljardilla eurolla 805 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 10,6 miljardilla eurolla 109,2 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 103,1 miljardilla eurolla 581,1 miljardiin euroon. Keskiviikkona 12.5.2010 erääntyi 90,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 99,6 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 15,7 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uuden, 20,5 miljardin euron operaation maksut. Torstaina 13.5.2010 erääntyi 0,8 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 35,7 miljardin euron operaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 2,4 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 225,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 282 miljardia euroa).

Kuten 10.5.2010 ilmoitettiin, EKP:n neuvosto on päättänyt velkapaperiohjelmasta (Securities Markets Programme), jossa toteutetaan interventioita euroalueen yksityisen ja julkisen sektorin velkapaperimarkkinoilla. Näin pyritään varmistamaan syvät ja likvidit markkinat myös häiriöistä kärsivillä lohkoilla. Ostot kirjataan rahapoliittisista syistä hallussa pidettäviin arvopapereihin. Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 17 miljardilla eurolla 68,7 miljardiin euroon, kun velkapaperiohjelmassa suoritettiin ostoja 16,3 miljardin euron ja euromääräisten katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa 0,8 miljardin euron edestä.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 129,6 miljardilla eurolla 301,8 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 286 697 −1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 214 961 5 357
2.1 Saamiset IMF:ltä 69 660 3 175
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 145 301 2 181
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 35 173 6 413
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 446 −380
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 446 −380
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 806 663 46 686
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 99 570 9 253
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 706 880 39 636
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 167 −2 215
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 45 12
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 36 688 2 741
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 377 311 17 127
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 68 692 17 044
7.2 Muut arvopaperit 308 619 83
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 35 576 0
9 Muut saamiset 253 427 1 758
Vastaavaa yhteensä 2 062 943 79 701
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 805 040 2 455
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 527 411 73 235
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 301 800 129 638
2.2 Talletusmahdollisuus 225 606 −56 407
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 5 3
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 572 −53
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 117 238 9 381
5.1 Julkisyhteisöt 109 164 10 580
5.2 Muut 8 074 −1 199
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 45 563 −11 096
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 447 661
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 13 384 722
8.1 Talletukset ja muut velat 13 384 722
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 53 033 0
10 Muut velat 171 392 4 395
11 Arvonmuutostilit 249 205 0
12 Pääoma ja rahastot 76 657 0
Vastattavaa yhteensä 2 062 943 79 701