Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 14. máju 2010

18. mája 2010

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 14. mája 2010 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) znížil o 1 mil. EUR v dôsledku predaja zlatých mincí, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch (viac informácií nižšie) zvýšila o 10,4 mld. EUR na 180,3 mld. EUR. Na čistú pozíciu Eurosystému malo okrem toho vplyv aj uplatnenie Plánu finančných transakcií MMF (Financial Transactions Plan – FTP), ktorý rozdeľuje finančné prostriedky v rámci dohôd MMF medzi jeho členov zaradených do FTP. FTP sa použil na financovanie pohotovostného úveru, o ktorom MMF rozhodol v prospech jedného z členských štátov Európskej únie dňa 9. mája 2010. Jednotlivé členské krajiny MMF zapojené do plánu FTP sú zastúpené svojimi centrálnymi bankami, ktoré vystupujú ako ich finanční zástupcovia.

Transakcie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dňa 10. mája 2010 ECB v tlačovej správe oznámila, že reaktivuje svoje operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch. Následne bola 12. mája 2010 vyrovnaná osemdňová operácia v objeme 9,2 mld. USD. Eurosystém túto operáciu uskutočnil v súvislosti s dočasnou vzájomnou menovou dohodou (swapovou linkou), ktorú Európska centrálna banka (ECB) uzavrela s Federálnym rezervným systémom.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 0,1 mld. EUR na 308,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 2,5 mld. EUR na 805 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 10,6 mld. EUR na 109,2 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 103,1 mld. EUR na 581,1 mld. EUR. V stredu 12. mája 2010 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 90,3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 99,6 mld. EUR. V ten istý deň bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v objeme 15,7 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 20,5 mld. EUR. Vo štvrtok 13. mája 2010 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v objeme 0,8 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 35,7 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (v porovnaní s 2,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 225,6 mld. EUR (v porovnaní s 282 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Dňa 10. mája ECB zároveň oznámila, že Rada guvernérov ECB rozhodla o uskutočnení intervencií na trhoch so štátnymi a súkromnými dlhovými cennými papiermi v eurozóne (prostredníctvom svojho Programu pre trhy s cennými papiermi), aby zabezpečila hĺbku a likviditu nefunkčných trhových segmentov. Tieto nákupy sú zaznamenané v rámci položky cenné papiere držané na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku vyrovnaných nákupov v objeme 16,3 mld. EUR v rámci Programu pre trhy s cennými papiermi a 0,8 mld. EUR v rámci programu nákupu krytých dlhopisov v eurách zvýšil o 17 mld. EUR na 68,7 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 129,6 mld. EUR na 301,8 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 286 697 −1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 214 961 5 357
2.1 Pohľadávky voči MMF 69 660 3 175
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 145 301 2 181
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 35 173 6 413
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 446 −380
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 16 446 −380
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 806 663 46 686
5.1 Hlavné refinančné operácie 99 570 9 253
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 706 880 39 636
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 167 −2 215
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 45 12
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 36 688 2 741
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 377 311 17 127
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 68 692 17 044
7.2 Ostatné cenné papiere 308 619 83
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 35 576 0
9 Ostatné aktíva 253 427 1 758
Úhrn aktív 2 062 943 79 701
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 805 040 2 455
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 527 411 73 235
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 301 800 129 638
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 225 606 −56 407
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 5 3
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 572 −53
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 117 238 9 381
5.1 Verejná správa 109 164 10 580
5.2 Ostatné záväzky 8 074 −1 199
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 45 563 −11 096
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 447 661
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 13 384 722
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 13 384 722
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 53 033 0
10 Ostatné pasíva 171 392 4 395
11 Účty precenenia 249 205 0
12 Kapitál a rezervy 76 657 0
Úhrn pasív 2 062 943 79 701
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá