SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 14. maj 2010

18. maj 2010

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 14. maj 2010, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 1 mio. euro, hvilket skyldtes en centralbank i Eurosystemets salg af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 10,4 mia. euro til 180,3 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og en likviditetstilførende transaktion i amerikanske dollar (se nedenfor). Desuden blev Eurosystemets nettoposition påvirket af anvendelsen af IMFs Financial Transactions Plan (FTP), som fordeler finansieringen af IMF-ordninger mellem de IMF-medlemmer, som deltager i FTP. FTP blev anvendt til at finansiere et beredskabslån (stand-by arrangement) til et land i Den Europæiske Union, som blev vedtaget af IMF den 9. maj 2010. Det er IMF-medlemslande, som står som medlemmer af FTP, men deres centralbanker, som optræder som fiskale agenter.

Likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar

Efter at ECB i en pressemeddelelse den 10. maj 2010 havde meddelt, at de likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar ville blive genoptaget, blev en operation på 9,2 mia. dollar med en løbetid på 8 dage afviklet den 12. maj 2010. Denne operation blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem Den Europæiske Centralbank (ECB) og Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,1 mia. euro til 308,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 2,5 mia. euro til 805 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 10,6 mia. euro til 109,2 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 103,1 mia. euro til 581,1 mia. euro. Onsdag den 12. maj 2010 udløb en primær markedsoperation på 90,3 mia. euro, og en ny på 99,6 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb en langfristet markedsoperation på 15,7 mia. euro, og en ny på 20,5 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 13. maj 2010 udløb en langfristet markedsoperation på 0,8 mia. euro, og en ny på 35,7 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (mod 2,4 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 225,6 mia. euro (mod 282 mia. euro i ugen før).

Som det også blev meddelt den 10. maj 2010, har Styrelsesrådet vedtaget at foretage interventioner på euroområdets markeder for offentlige og private gældsinstrumenter (ved hjælp af Securities Markets Programme) for at sikre dybde og likviditet i de markedssegmenter, som fungerer dårligt. Disse opkøb er opført under aktivpost 7.1, værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde. Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 17 mia. euro til 68,7 mia. euro som følge af afviklede opkøb på 16,3 mia. euro under Securities Markets Programme og på 0,8 mia. euro under programmet til opkøb af covered bonds udstedt i euro.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 129,6 mia. euro til 301,8 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 286.697 −1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 214.961 5.357
2.1 Tilgodehavender hos IMF 69.660 3.175
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 145.301 2.181
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 35.173 6.413
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.446 −380
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.446 −380
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 806.663 46.686
5.1 Primære markedsoperationer 99.570 9.253
5.2 Langfristede markedsoperationer 706.880 39.636
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 167 −2.215
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 45 12
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 36.688 2.741
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 377.311 17.127
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 68.692 17.044
7.2 Andre værdipapirer 308.619 83
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 35.576 0
9 Andre aktiver 253.427 1.758
Aktiver i alt 2.062.943 79.701
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 805.040 2.455
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 527.411 73.235
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 301.800 129.638
2.2 Indlånsfacilitet 225.606 −56.407
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 5 3
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 572 −53
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 117.238 9.381
5.1 Offentlig forvaltning og service 109.164 10.580
5.2 Andre forpligtelser 8.074 −1.199
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 45.563 −11.096
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.447 661
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 13.384 722
8.1 Indlån og andre forpligtelser 13.384 722
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 53.033 0
10 Andre forpligtelser 171.392 4.395
11 Revalueringskonti 249.205 0
12 Kapital og reserver 76.657 0
Passiver i alt 2.062.943 79.701
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt