Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému ke 14. květnu 2010

18. května 2010

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 14. května 2010 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 1 mil. EUR prodeji zlatých mincí, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech (viz níže) zvýšil o 10,4 mld. EUR na 180,3 mld. EUR. Dále byla čistá pozice Eurosystému ovlivněna uplatněním plánu finančních transakcí MMF (FTP - Financial Transaction Plan), podle kterého se rozděluje financování programů MMF mezi členy MMF, kteří jsou součástí FTP. Tento plán byl použit na financování záložního programu, o němž rozhodl MMF ve prospěch jednoho členského státu Evropské unie dne 9. května 2010. I když součástí FTP jsou členské země MMF, jejich centrální banky jednají jako jejich fiskální zástupci.

Transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Poté, co ECB oznámila v tiskové zprávě 10. května 2010, že reaktivuje operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech, byla 12. května 2010 vypořádána osmidenní operace o objemu 9,2 mld. USD. Tuto operaci provedl Eurosystém v souvislosti s dočasnými vzájemnými měnovými dohodami (swapovou linkou) mezi Evropskou centrální bankou (ECB) a Federálním rezervním systémem.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,1 mld. EUR na 308,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 2,5 mld. EUR na 805 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 10,6 mld. EUR na 109,2 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostla o 103,1 mld. EUR na 581,1 mld. EUR. Ve středu 12. května 2010 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 90,3 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 99,6 mld. EUR. V tentýž den byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 15,7 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 20,5 mld. EUR. Ve čtvrtek 13. května 2010 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 0,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 35,7 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (oproti 2,4 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 225,6 mld. EUR (oproti 282 mld. EUR během předchozího týdne).

Dne 10. května 2010 bylo také oznámeno, že Rada guvernérů ECB rozhodla provádět intervence na trzích s veřejnými i soukromými dluhovými cennými papíry v eurozóně (v rámci jejího programu pro trhy s cennými papíry), aby tak zajistila hloubku a likviditu v těchto dysfunkčních tržních segmentech. Tyto nákupy jsou vykázány pod položkou 7.1 na straně aktiv cenné papíry držené pro účely měnové politiky. Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) se zvýšil o 17 mld. EUR na 68,7 mld. EUR v důsledku vypořádaných nákupů o objemu 16,3 mld. EUR v rámci programu pro trhy s cennými papíry a vypořádaných nákupů o objemu 0,8 mld. EUR v rámci programu nákupu krytých dluhopisů v eurech.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 129,6 mld. EUR na 301,8 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 286 697 −1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 214 961 5 357
2.1 Pohledávky za MMF 69 660 3 175
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 145 301 2 181
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 35 173 6 413
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 446 −380
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 446 −380
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 806 663 46 686
5.1 Hlavní refinanční operace 99 570 9 253
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 706 880 39 636
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 167 −2 215
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 45 12
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 36 688 2 741
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 377 311 17 127
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 68 692 17 044
7.2 Ostatní cenné papíry 308 619 83
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 35 576 0
9 Ostatní aktiva 253 427 1 758
Aktiva celkem 2 062 943 79 701
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 805 040 2 455
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 527 411 73 235
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 301 800 129 638
2.2 Vkladová facilita 225 606 −56 407
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 5 3
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 572 −53
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 117 238 9 381
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 109 164 10 580
5.2 Ostatní závazky 8 074 −1 199
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 45 563 −11 096
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 447 661
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 13 384 722
8.1 Vklady a ostatní závazky 13 384 722
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 53 033 0
10 Ostatní pasiva 171 392 4 395
11 Účty přecenění 249 205 0
12 Kapitál a rezervní fondy 76 657 0
Pasiva celkem 2 062 943 79 701
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média