Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 14 maja 2010 r.

18 maja 2010 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 14 maja 2010 r. spadek stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 1 mln euro wynikał ze sprzedaży złotych monet przez jeden z banków centralnych Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 10,4 mld euro do poziomu 180,3 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz operacji zasilającej w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej). Dodatkowo na pozycję netto Eurosystemu miało wpływ uruchomienie planu transakcji finansowych MFW (Financial Transactions Plan, FTP), w ramach którego rozdziela się wsparcie finansowe MFW pomiędzy jego członków objętych tym planem. Plan FTP został uruchomiony w celu sfinansowania wsparcia w ramach Stand-By Arrangement (SBA), zatwierdzonego 9 maja 2010 r. przez MFW w odniesieniu do jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej. Banki centralne krajów członkowskich MFW objętych planem FTP działają jako ich agencji skarbowi.

Transakcje zasilające w płynność w dolarach amerykańskich

Po wydaniu przez EBC 10 maja 2010 r. komunikatu prasowego w sprawie wznowienia operacji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich, dnia 12 maja 2010 r. nastąpiło rozliczenie operacji w kwocie 9,2 mld USD, z terminem ośmiodniowym. Operacja ta została przeprowadzona przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,1 mld euro do poziomu 308,6 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 2,5 mld euro do poziomu 805 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 10,6 mld euro do poziomu 109,2 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 103,1 mld euro do poziomu 581,1 mld euro. W środę 12 maja 2010 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 90,3 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 99,6 mld euro. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 15,7 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 20,5 mld euro. W czwartek 13 maja 2010 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 0,8 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 35,7 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld euro (wobec 2,4 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 225,6 mld euro (wobec 282 mld euro w poprzednim tygodniu).

Również zgodnie z komunikatem z 10 maja 2010 r., Rada Prezesów EBC podjęła decyzję o prowadzeniu interwencji na rynkach publicznych i niepublicznych dłużnych papierów wartościowych w strefie euro (w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych), tak aby pogłębić i zasilić w płynność te segmenty rynku, które nie funkcjonują właściwie. Zakupy interwencyjne wykazywane są w pozycji aktywów 7.1 jako papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej. Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 17 mld euro do 68,7 mld euro w wyniku rozliczonych zakupów na kwotę 16,3 mld euro przeprowadzonych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych i na kwotę 0,8 mld euro w ramach programu skupu obligacji zabezpieczonych denominowanych w euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 129,6 mld euro do poziomu 301,8 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 286.697 −1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 214.961 5.357
2.1 Należności od MFW 69.660 3.175
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 145.301 2.181
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 35.173 6.413
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 16.446 −380
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 16.446 −380
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 806.663 46.686
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 99.570 9.253
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 706.880 39.636
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 167 −2.215
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 45 12
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 36.688 2.741
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 377.311 17.127
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 68.692 17.044
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 308.619 83
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 35.576 0
9 Pozostałe aktywa 253.427 1.758
Aktywa razem 2.062.943 79.701
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 805.040 2.455
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 527.411 73.235
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 301.800 129.638
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 225.606 −56.407
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 5 3
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 572 −53
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 117.238 9.381
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 109.164 10.580
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.074 −1.199
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 45.563 −11.096
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.447 661
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 13.384 722
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 13.384 722
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 53.033 0
10 Pozostałe pasywa 171.392 4.395
11 Różnice z wyceny 249.205 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 76.657 0
Pasywa razem 2.062.943 79.701
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami