Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 14 maj 2010

18 maj 2010

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 14 maj 2010 motsvarade minskningen på 1 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) en försäljning av guldmynt av en centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 10,4 miljarder EUR till 180,3 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och en likvidiserande transaktion i US-dollar (se nedan). Dessutom påverkades Eurosystemets nettoställning av tillämpningen av IMF:s finansiella transaktionsplan (FTP), som förmedlar finansieringen av IMF-arrangemang bland de av IMF:s medlemmar som ingår i planen. FTP användes för att finansiera ett stand by-avtal som IMF beslutat om den 9 maj 2010 till förmån för en EU medlemsstat. IMF:s medlemsländer ingår i FTP och deras centralbanker agerar som deras ombud.

Likvidiserande transaktioner i USD

Efter det att ECB, i ett pressmeddelande den 10 maj 2010, tillkännagivit att likvidiserande transaktioner i USD återupptas avvecklades en likvidiserande transaktion på 9,2 miljarder USD, med en löptid på 8 dagar, den 12 maj 2010. Denna transaktion genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan Europeiska centralbanken (ECB) och Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 308,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 2,5 miljarder EUR till 805 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 10,6 miljarder EUR till 109,2 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 103,1 miljarder EUR till 581,1 miljarder EUR. Onsdagen den 12 maj 2010 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 90,3 miljarder EUR och ersattes med en ny på 99,6 miljarder EUR. Samma dag avvecklades en långfristig refinansieringstransaktion på 15,7 miljarder EUR och ersattes med en ny på 20,5 miljarder EUR. Torsdagen den 13 maj 2010 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 0,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 35,7 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,2 miljarder EUR (jämfört med 2,4 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 225,6 miljarder EUR (jämfört med 282 miljarder EUR föregående vecka).

I enlighet med vad som meddelades den 10 maj 2010 beslutade ECB-rådet att göra interventioner på marknaderna för offentliga och privata värdepapper i euroområdet inom ramen för värdepappersmarknadsprogrammet (Securities Markets Programme) för att säkerställa tillräckligt djup och tillräcklig likviditet i de marknadssegment som inte fungerar som de ska. Dessa köp bokförs under post 7.1 på tillgångssidan, värdepapper som innehas i penningpolitiska syften. Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 17 miljarder EUR till 68,7 miljarder EUR beroende på de avvecklade köpen inom värdepappersprogrammet på 16,3 miljarder EUR och 0,8 miljarder EUR inom ramen för programmet för köp av säkerställda obligationer.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 129,6 miljarder EUR till 301,8 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 286.697 −1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 214.961 5.357
2.1 Fordringar på IMF 69.660 3.175
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 145.301 2.181
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 35.173 6.413
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.446 −380
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.446 −380
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 806.663 46.686
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 99.570 9.253
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 706.880 39.636
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 167 −2.215
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 45 12
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 36.688 2.741
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 377.311 17.127
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 68.692 17.044
7.2 Andra värdepapper 308.619 83
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 35.576 0
9 Övriga tillgångar 253.427 1.758
Summa tillgångar 2.062.943 79.701
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 805.040 2.455
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 527.411 73.235
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 301.800 129.638
2.2 Inlåningsfacilitet 225.606 −56.407
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 5 3
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 572 −53
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 117.238 9.381
5.1 Offentliga sektorn 109.164 10.580
5.2 Övriga skulder 8.074 −1.199
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 45.563 −11.096
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.447 661
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 13.384 722
8.1 Inlåning och övriga skulder 13.384 722
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 53.033 0
10 Övriga skulder 171.392 4.395
11 Värderegleringskonton 249.205 0
12 Eget kapital 76.657 0
Summa skulder 2.062.943 79.701