Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 14 mei 2010

18 mei 2010

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 14 mei 2010 was de daling van EUR 1 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop van gouden munten door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 10,4 miljard naar EUR 180,3 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en een in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie (zie hieronder). Daarnaast werd de netto positie van het Eurosysteem beïnvloed door de toepassing van het Financial Transactions Plan (FTP) van het IMF, dat zorgdraagt voor de verdeling van de financiering van IMF-regelingen onder de leden van het IMF die onder het FTP vallen. Het FTP werd toegepast ter financiering van een “stand-by”-regeling waartoe het IMF op 9 mei 2010 besloten had ten behoeve van een lidstaat van de Europese Unie. Hoewel landen als lid van het IMF onder het FTP vallen, zijn het hun centrale banken die optreden als hun agenten op begrotingsgebied.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties

Na de bekendmaking door de ECB, in een persbericht van 10 mei 2010, van de reactivering van haar in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties, is op 12 mei 2010 een transactie van USD 9,2 miljard, met een looptijd van 8 dagen, verrekend. Deze transactie werd uitgevoerd door het Eurosysteem in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomsten (“swap lines”) die de Europese Centrale Bank heeft opgezet met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,1 miljard naar EUR 308,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 2,5 miljard naar EUR 805 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 10,6 miljard naar EUR 109,2 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 103,1 miljard naar EUR 581,1 miljard. Op woensdag 12 mei 2010 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 90,3 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 99,6 miljard verrekend. Op dezelfde dag verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 15,7 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 20,5 miljard verrekend. Op donderdag 13 mei 2010 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van 
EUR 0,8 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 35,7 miljard verrekend

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,2 miljard (vergeleken met EUR 2,4 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 225,6 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 282 miljard in de voorafgaande week).

Zoals op 10 mei 2010 bekendgemaakt, heeft de Raad van Bestuur van de ECB besloten tot uitvoering van interventies op de markten voor overheids- en particuliere schuldbewijzen in het eurogebied (in het kader van het zogenoemde Securities Markets Programme) om diepte en liquiditeit te waarborgen in die marktsegmenten die niet goed functioneren. Deze aankopen worden verantwoord onder actiefpost 7.1, de door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren. De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 17 miljard naar EUR 68,7 miljard ten gevolge van verrekende aankopen ten bedrage van 
EUR 16,3 miljard in het kader van het Securities Markets Programme en van EUR 0,8 miljard in het kader van het programma voor aankoop van in euro luidende gedekte obligaties.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekeningcourantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 129,6 miljard naar EUR 301,8 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 286.697 −1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 214.961 5.357
2.1 Vorderingen op het IMF 69.660 3.175
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 145.301 2.181
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 35.173 6.413
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.446 −380
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 16.446 −380
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 806.663 46.686
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 99.570 9.253
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 706.880 39.636
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 167 −2.215
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 45 12
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 36.688 2.741
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 377.311 17.127
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 68.692 17.044
7.2 Overige waardepapieren 308.619 83
8 Overheidsschuld, luidende in euro 35.576 0
9 Overige activa 253.427 1.758
Totaal activa 2.062.943 79.701
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 805.040 2.455
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 527.411 73.235
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 301.800 129.638
2.2 Depositofaciliteit 225.606 −56.407
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 5 3
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 572 −53
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 117.238 9.381
5.1 Overheid 109.164 10.580
5.2 Overige verplichtingen 8.074 −1.199
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 45.563 −11.096
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.447 661
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 13.384 722
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 13.384 722
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 53.033 0
10 Overige passiva 171.392 4.395
11 Herwaarderingsrekeningen 249.205 0
12 Kapitaal en reserves 76.657 0
Totaal passiva 2.062.943 79.701
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media