Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB:s mål för könsfördelningen – interimsbedömning

31 mars 2023

  • Andelen kvinnor på toppnivå (högre chefer och mellanchefer) och ingångsnivå (analytiker) är i linje med delmålen
  • Initiativen för att locka kvinnliga talanger omfattar flextid, stipendier samt mentors- och utvecklingsprogram för kvinnor
  • Jämställdhetsstrategin utgör en del av ECB:s mer omfattande arbete för mångfald och inkludering

Europeiska centralbanken (ECB) har uppnått sina delmål i fråga om könsfördelning på chefsnivå. Detta är särskilt viktigt när det gäller att skapa förebilder och mentorskap. ECB har minskat skillnaderna mellan expertnivå (löneband F/G) och arbetsledarnivå (H) och fortsätter sitt arbete för ökad anställning och befordran inom dessa två kategorier. På analytikernivå (E/F) fortsatte andelen kvinnor att öka i linje med ECB:s mål. Detta bidrar till att det blir en större grupp kvinnor som är kvalificerade för ytterligare steg i karriären.

Diagram 1

Andel kvinnor jämfört med målet i slutet av 2022

Källa: ECB.

Jämställdhetsstrategin utgör en del av ECB:s mer omfattande policy för mångfald och inkludering som syftar till att främja andra mångfaldsaspekter – t.ex. ras/etnicitet, sexuell läggning, ålder, nationalitet och funktionshinder – med stöd av sex nätverk för mångfald och inkludering.

”En mångsidig och inkluderande organisation speglar vår omvärld”, säger ECB:s ordförande Christine Lagarde och tillägger: ”Det visar på det intellektuella modet att ta till sig värderingar från olika perspektiv, bakgrunder och identiteter. Detta kommer att berika diskussionen och leda fram till mer välgrundade beslut inom alla områden.”

På ECB har en förälder rätt till 20 veckors betald föräldraledighet i samband med födsel och adoption. Under 2022 ökade ECB den andra förälderns rätt till betald särskild ledighet från 10 till 20 dagar för att främja ökad balans mellan familjeåtagandena. ECB offentliggjorde nationalitetssiffror för medarbetare och chefer för att öka transparensen kring en viktig mångfaldsaspekt. ECB var initiativtagare och en av undertecknarna till ECBS- och SSM-stadgan för jämställdhet, mångfald och inkludering tillsammans med 26 nationella centralbanker och tillsynsmyndigheter i Europeiska unionen.

Nästa bedömning kommer att baseras på uppgifter för 2024.

Frågor från media kan riktas till Eszter Miltényi-Torstensson, tfn: +49 171 7695305

För information

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media