Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • KOMUNIKAT PRASOWY

Cele EBC w zakresie reprezentacji obu płci: ocena okresowa

31 marca 2023

  • Udział kobiet na najwyższych stanowiskach (kierownictwo wyższego i średniego szczebla) oraz stanowiskach początkowych (analitycy) jest zgodny z celami pośrednimi.
  • Wśród inicjatyw na rzecz zatrudniania utalentowanych kobiet są programy elastycznego czasu pracy, stypendiów, wsparcia mentorskiego i rozwoju dla kobiet.
  • Strategia EBC na rzecz równouprawnienia płci jest częścią szerszych działań EBC na rzecz różnorodności i włączenia społecznego.

Europejski Bank Centralny (EBC) osiągnął cele pośrednie w zakresie reprezentacji obu płci na stanowiskach kierowniczych, co jest szczególnie ważne dla wyznaczania wzorców i zapewnienia wsparcia mentorskiego. EBC zmniejszył różnice na szczeblu eksperta (grupa zaszeregowania F/G) i szczeblu kierownika zespołu (H) oraz podejmuje dalsze starania, żeby zwiększać zatrudnienie i liczbę awansów w tych dwóch kategoriach. Udział kobiet na szczeblu analityka (E/F) nadal rośnie zgodnie z celami EBC, a dzięki temu zwiększa się zasób kobiet kwalifikujących się do kolejnych etapów kariery zawodowej.

Wykres 1

Udział kobiet i założone cele na koniec 2022

Źródło: EBC.

Cele w zakresie reprezentacji obu płci są częścią ogólnej polityki EBC na rzecz różnorodności i włączenia społecznego, w której uwzględnia się inne aspekty różnorodności, takie jak pochodzenie rasowe lub etniczne, orientacja seksualna, wiek, przynależność państwowa i niepełnosprawność, przy wsparciu sześciu sieci na rzecz różnorodności i włączenia społecznego.

„Zróżnicowana i włączająca organizacja jest odzwierciedleniem otaczającego nas świata”, powiedziała prezes EBC Christine Lagarde. „Wykazuje intelektualną odwagę, żeby uwzględniać wartości, które wynikają z różnych perspektyw, tożsamości i pochodzenia, służą poszerzaniu debaty oraz pomagają podejmować lepsze decyzje we wszystkich obszarach”.

W EBC rodzicom przysługuje 20‑tygodniowy płatny urlop macierzyński lub adopcyjny. Żeby wspierać bardziej zrównoważony podział obowiązków rodzinnych, EBC w 2022 zwiększył liczbę dni płatnego urlopu okolicznościowego dla drugiego rodzica z 10 do 20. EBC opublikował dane dotyczące narodowości pracowników i kadry kierowniczej, żeby zwiększyć przejrzystość w zakresie tego ważnego wymiaru różnorodności. EBC wraz z 26 krajowymi bankami centralnymi i organami nadzoru z Unii Europejskiej zainicjował i podpisał Kartę ESBC i SSM na rzecz równości, różnorodności i włączenia społecznego.

Następna ocena zostanie przeprowadzona na podstawie danych za 2024.

Kontakt z mediami: Eszter Miltényi-Torstensson, tel.: +49 171 7695305

Uwagi

  • W 2023 EBC ponownie otrzymał certyfikację EDGE w uznaniu dalszych postępów EBC w kierunku równouprawnienia płci oraz działań w odniesieniu do kwestii krzyżowych związanych ze sprawiedliwymi relacjami między płciami i innych aspektów różnorodności.
  • Więcej informacji o celach EBC w zakresie reprezentacji obu płci można znaleźć na stronie internetowej EBC.
  • Więcej informacji na temat struktury wynagrodzeń w EBC znajduje się w warunkach zatrudnienia.
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami