Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

EKP soolise võrdõiguslikkuse eesmärgid: vahehinnang

31. märts 2023

  • Naiste osakaal juhtivatel ametikohtadel (kõrgem juhtkond ja keskastme juhid) ning teenistuskäigu alustaja tasandil (analüütikud) on kooskõlas vahe-eesmärkidega.
  • Andekates naistes huvi äratamiseks pakutakse paindlikke töötingimusi, stipendiume ning juhendamis- ja arenguprogramme.
  • Soolise võrdõiguslikkuse strateegia on osa EKP laiematest jõupingutustest tugevdada mitmekesisust ja kaasamist.

Euroopa Keskpank (EKP) on saavutanud juhtivate ametikohtade suhtes kehtestatud soolise võrdõiguslikkuse vahe-eesmärgid. See on eelkõige oluline eeskujude loomise ja juhendamise seisukohalt. Ühtlasi on vähendatud ebavõrdsust eksperdi (palgaaste F/G) ja rühmajuhi (palgaaste H) tasandil ning tehakse edasisi jõupingutusi nende tasandite ametikohtadele värbamise ja edutamise suurendamiseks. Naiste osakaal analüütiku tasandil (palgaaste E/F) on jätkuvalt kasvanud kooskõlas EKP eesmärkidega. See aitab suurendada edasisteks karjäärietappideks kvalifitseeruvate naiste arvu.

Joonis 1

Naiste osakaal vs. eesmärk 2022. aasta lõpu seisuga

Allikas: EKP.

Soolise võrdõiguslikkuse eesmärgid on osa EKP laiematest mitmekesisuse ja kaasamise põhimõtetest, millega edendatakse mitmekesisuse muid aspekte (nt rass/etniline päritolu, seksuaalne sättumus, vanus, rahvus ja puue). Seda tehakse mitmekesisuse ja kaasamise kuue võrgustiku kaudu.

EKP president Christine Lagarde märkis, et mitmekesine ja kaasav organisatsioon peegeldab meid ümbritsevat maailma. Presidendi sõnul näitab see intellektuaalset julgust võtta arvesse erinevate vaatenurkade, taustsüsteemide ja identiteetide väärtusi, mis rikastavad arutelu ja viivad jõulisemate otsusteni kõigis valdkondades.

EKP võimaldab ühel vanemal võtta 20 nädalat tasustatud rasedus-/lapsenduspuhkust. 2022. aastal pikendas EKP teisele vanemale antavat tasustatud eripuhkust 10 päevalt 20 päevale, et suurendada tasakaalu töö- ja eraelu kohustuste täitmisel. Ühtlasi avaldati EKP töötajate ja juhtkonna liikmete kodakondsuse andmed, et suurendada läbipaistvust mitmekesisuse ühes olulises aspektis. EKP algatas ja allkirjastas ka EKPSi ja ühtse järelevalvemehhanismi võrdõiguslikkuse, mitmekesisuse ja kaasamise harta koos Euroopa Liidu 26 riigi keskpanga ja järelevalveasutustega.

Järgmine hindamine tehakse 2024. aasta andmete alusel.

Meediakanalite küsimustele vastab Eszter Miltényi-Torstensson (tel: +49 69 170 7695305).

Märkused.

  • 2023. aastal uuendas EDGE (Economic Dividends for Gender Equality) EKP sertifikaati, tunnustades EKP täiendavaid edusamme soolise võrdõiguslikkuse saavutamisel ning jõupingutusi soolise võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse muude aspektidega seotud läbipõimunud teemade käsitlemisel.
  • Lähemat teavet EKP soolise võrdõiguslikkuse eesmärkide kohta leiab EKP veebilehelt.
  • EKP palgastruktuuri kohta saab täpsemat teavet EKP personali töölepingutingimustest.
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid