Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

Февруари 2024 г.

23 февруари 2024 г.

Парична политика

Промени в стандартния въпросник за проучването на банковото кредитиране

На 29 януари 2024 г. Управителният съвет одобри промени в стандартния въпросник, който се използва в проучването на банковото кредитиране в еврозоната. Евросистемата редовно преразглежда този въпросник, който се оказа ценен за анализа на условията за банково кредитиране в еврозоната от въвеждането на проучването през 2003 г. насам, за да гарантира и занапред неговото високо качество, релевантност и полезност. Най-новите промени са сведени до минимум, за да се ограничи нарастването на отчетната тежест за участващите банки. Промените ще бъдат въведени в проучването през април 2024 г.

Пазарни операции

Удължаване на линии за ликвидност до януари 2025 г.

На 29 януари 2024 г. ЕЦБ обяви решението на Управителния съвет да удължи до 31 януари 2025 г. репо линиите със седем централни банки извън еврозоната (Magyar Nemzeti Bank, Bank of Albania, Andorran Financial Authority, National Bank of the Republic of North Macedonia, Central Bank of the Republic of San Marino, Central Bank of Montenegro и Central Bank of the Republic of Kosovo). Решението бе взето, след като през 2023 г. беше приета нова рамка за линии за ликвидност в евро, която е обяснена на уебсайта на ЕЦБ.

Изменения на правни актове във връзка с прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата

На 8 февруари 2024 г. Управителният съвет прие изменения на правни актове за прилагане на рамката на паричната политика на Евросистемата. Изменящите правни актове са Насоки ЕЦБ/2024/4 за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата, Насоки ЕЦБ/2024/5 за изменение на Насоки (ЕС) 2016/65 относно дисконтиранията при оценяването при прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата, Насоки ЕЦБ/2024/6 за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/31 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения и Решение ЕЦБ/2024/7 за изменение на Решение (ЕС) 2020/440 относно временна програма за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия.

Измененията ще се прилагат от 6 май 2024 г. и ще включват: разпоредби, съгласно които краткосрочни дългови инструменти вече няма да се използват като обезпечение съгласно рамките за допълнителни вземания по кредити; допълнително изясняване на правилата за допустимост на обезпеченията за активи с гарант; съставяне на хармонизиран списък на случаите на неизпълнение в общата рамка; и редакторски изменения с цел опростяване и по-голяма яснота. Правните актове са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно инфраструктурната мрежа за пари в брой

На 6 февруари 2024 г. Управителният съвет прие Становище CON/2024/3 по искане на Magyar Nemzeti Bank.

Становище на ЕЦБ относно специален налог за кредитните институции

На 14 февруари 2024 г. Управителният съвет прие Становище CON/2024/4, изготвено по собствена инициатива на ЕЦБ.

Административно управление

Решение на ЕЦБ относно събирането на данни за сравнителен анализ на възнагражденията и за високоплатените служители, отчитани от поднадзорните лица

На 29 януари 2024 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2024/2 относно информацията за възнагражденията, разликата в заплащането на жените и мъжете, одобрените по-високи съотношения и високоплатените служители, която националните компетентни органи предоставят на Европейската централна банка за целите на сравнителния анализ.

Препоръка на ЕЦБ относно външните одитори на Banque centrale du Luxembourg

На 29 януари 2024 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2024/3 до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banque centrale du Luxembourg.

Годишен отчет на ЕЦБ за 2023 г.

На 21 февруари 2024 г. Управителният съвет одобри одитирания финансов отчет на ЕЦБ за финансовата 2023 година. Годишният отчет и прессъобщение са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Назначаване на председатели на Комитета по статистика (STC) и Комитета на вътрешните одитори (IAC)

На 21 февруари 2024 г. Управителният съвет назначи Клаудия Ман, генерален директор на ГД „Статистика“ в ЕЦБ, и Банафшех Герецки, директор на „Вътрешен одит“, за председатели съответно на STC и IAC, с незабавно действие и до 31 декември 2025 г., така че мандатът им да приключи едновременно с мандатите на всички други председатели на комитети в ЕСЦБ/Евросистемата, назначени или преназначени през декември 2022 г. Те заемат тези длъжности вследствие на неотдавнашни решения за назначение на ръководни кадри в ЕЦБ, оповестени посредством прессъобщения, които са публикувани на нейния уебсайт.

Статистика

Допълнителна оценка на разходите и ползите и преглед на Интегрираната отчетна рамка (IReF)

На 1 февруари 2024 г. Управителният съвет прие за сведение доклад, в който се представя допълнителна оценка на разходите и ползите във връзка с разширяването на обхвата на Регламента за IReF, така че да обхване специфични за държавите изисквания, и бележка, в която се представя преглед на проекта IReF на Евросистемата. Докладът и бележката са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Банков надзор в ЕЦБ

Преработено ръководство на ЕЦБ за вътрешните модели

На 5 февруари 2024 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет за публикуване на преработеното ръководство на ЕЦБ за вътрешните модели, след като бяха включени коментарите, получени в публичната консултация по темата, заедно с обобщение на коментарите, в което те са подложени на преглед и оценка. Ръководството и обобщението на коментарите са публикувани на уебсайта на банковия надзор в ЕЦБ.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите