Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Φεβρουάριος 2024

23 Φεβρουαρίου 2024

Νομισματική πολιτική

Τροποποίηση του τυποποιημένου ερωτηματολογίου της έρευνας για τις τραπεζικές χορηγήσεις

Στις 29 Ιανουαρίου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τροποποιήσεις στο τυποποιημένο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείται στην έρευνα για τις τραπεζικές χορηγήσεις στη ζώνη του ευρώ. Το Ευρωσύστημα επανεξετάζει τακτικά αυτό το ερωτηματολόγιο, το οποίο έχει αποδειχτεί πολύτιμο για την ανάλυση των όρων χορήγησης τραπεζικών δανείων στη ζώνη του ευρώ από τη θέσπιση της έρευνας για τις τραπεζικές χορηγήσεις το 2003 και μετά, προκειμένου να διασφαλίσει τη συνεχή υψηλή ποιότητα, συνάφεια και χρησιμότητα της έρευνας. Οι τελευταίες τροποποιήσεις έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο, ώστε να μετριαστεί τυχόν επιβάρυνση των συμμετεχουσών τραπεζών όσον αφορά την υποβολή στοιχείων. Οι αλλαγές θα εισαχθούν στο ερωτηματολόγιο της έρευνας του Απριλίου 2024.

Δραστηριότητες αγορών

Παράταση των συμφωνιών παροχής ρευστότητας έως τον Ιανουάριο του 2025

Στις 29 Ιανουαρίου 2024 η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να παρατείνει τις συμφωνίες επαναγοράς με επτά κεντρικές τράπεζες εκτός της ζώνης του ευρώ (Magyar Nemzeti Bank, Τράπεζα της Αλβανίας, Χρηματοπιστωτική Αρχή της Ανδόρας, Εθνική Τράπεζα της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, Κεντρική Τράπεζα της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου, Κεντρική Τράπεζα του Μαυροβουνίου και Κεντρική Τράπεζα της Δημοκρατίας του Κοσσυφοπεδίου) έως τις 31 Ιανουαρίου 2025. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της έγκρισης, το 2023, ενός νέου πλαισίου για τις συμφωνίες παροχής ρευστότητας σε ευρώ, το οποίο εξηγείται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τροποποιήσεις των νομικών πράξεων σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος

Στις 8 Φεβρουαρίου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τροποποιήσεις των νομικών πράξεων για την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος. Οι τροποποιητικές νομικές πράξεις είναι οι εξής: η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2024/4 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2024/5 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/65 σχετικά με τις περικοπές αποτίμησης κατά την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2024/6 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/31 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών και η απόφαση ΕΚΤ/2024/7 που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2020/440 σχετικά με έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας.

Οι εισαγόμενες τροποποιήσεις θα τεθούν σε εφαρμογή από τις 6 Μαΐου 2024 και θα περιλαμβάνουν διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες τα βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται ως εξασφάλιση στα πλαίσια των πρόσθετων δανειακών απαιτήσεων (additional credit claims - ACC), καθώς και περαιτέρω αποσαφήνιση των κανόνων επιλεξιμότητας στοιχείων ενεργητικού με εγγυητή ως εξασφαλίσεων, την κατάρτιση εναρμονισμένου καταλόγου γεγονότων αθέτησης υποχρεώσεων εντός του γενικού πλαισίου και συντακτικές τροποποιήσεις με σκοπό την απλούστευση και τη μεγαλύτερη σαφήνεια. Όλες οι νομικές πράξεις είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με το δίκτυο υποδομής χρηματικού

Στις 6 Φεβρουαρίου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2024/3, κατόπιν αιτήματος της Magyar Nemzeti Bank.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την επιβολή ειδικής εισφοράς σε πιστωτικά ιδρύματα

Στις 14 Φεβρουαρίου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2024/4, με πρωτοβουλία της ΕΚΤ.

Εταιρική διακυβέρνηση

Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με τη συλλογή δεδομένων που παρέχουν οι εποπτευόμενες οντότητες για τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών και τα υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα

Στις 29 Ιανουαρίου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2024/2 σχετικά με την παροχή πληροφοριών από τις εθνικές αρμόδιες αρχές στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναφορικά με τις αποδοχές, τη διαφορά αποδοχών μεταξύ των φύλων, τις εγκεκριμένες υψηλότερες αναλογίες και τα υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα για σκοπούς συγκριτικής αξιολόγησης.

Σύσταση της ΕΚΤ σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banque centrale du Luxembourg

Στις 29 Ιανουαρίου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη σύσταση ΕΚΤ/2024/3 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banque centrale du Luxembourg.

Ετήσιοι λογαριασμοί της ΕΚΤ για το 2023

Στις 21 Φεβρουαρίου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις ελεγχθείσες οικονομικές καταστάσεις της ΕΚΤ για το οικονομικό έτος 2023. Οι ετήσιοι λογαριασμοί, μαζί με σχετικό δελτίο Τύπου, διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Διορισμός προέδρων της Επιτροπής Στατιστικής και της Επιτροπής Εσωτερικών Επιθεωρητών

Στις 21 Φεβρουαρίου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε την Claudia Mann, Γενική Διευθύντρια Στατιστικής της ΕΚΤ, και την Banafsheh Geretzki, Διευθύντρια Εσωτερικής Επιθεώρησης της ΕΚΤ, προέδρους της Επιτροπής Στατιστικής (STC) και της Επιτροπής Εσωτερικών Επιθεωρητών (IAC) αντίστοιχα, με άμεση ισχύ και έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, ώστε η λήξη της θητείας τους να συμπίπτει με τη λήξη της θητείας όλων των άλλων προέδρων επιτροπών του Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ που διορίστηκαν ή επαναδιορίστηκαν τον Δεκέμβριο του 2022. Αυτοί οι διορισμοί πραγματοποιήθηκαν έπειτα από πρόσφατες αποφάσεις διορισμού διευθυντικών στελεχών στην ΕΚΤ, που ανακοινώθηκαν με δελτία Τύπου διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Στατιστικά στοιχεία

Συμπληρωματική αξιολόγηση κόστους-οφελών και επισκόπηση όσον αφορά το πλαίσιο ενοποιημένης υποβολής στοιχείων

Την 1η Φεβρουαρίου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση έκθεσης που παρουσιάζει συμπληρωματική αξιολόγηση κόστους-οφελών προκειμένου να εξεταστεί η επέκταση του κανονισμού σχετικά με το πλαίσιο ενοποιημένης υποβολής στοιχείων (Integrated Reporting Framework - IReF) ώστε να συμπεριλαμβάνει απαιτήσεις ανά χώρα, καθώς και σημειώματος στο οποίο παρουσιάζεται επισκόπηση του σχετικού σχεδίου του Ευρωσυστήματος. Τόσο η έκθεση όσο και το σημείωμα διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ

Αναθεωρημένος οδηγός της ΕΚΤ για τα εσωτερικά υποδείγματα

Στις 5 Φεβρουαρίου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου για δημοσίευση του αναθεωρημένου οδηγού της ΕΚΤ σχετικά με τα εσωτερικά υποδείγματα, μετά την ενσωμάτωση των σχολίων που ελήφθησαν στη διάρκεια της σχετικής δημόσιας διαβούλευσης, μαζί με έγγραφο παρατηρήσεων που παρουσιάζει συνοπτικά και αξιολογεί τα σχόλια αυτά. Ο οδηγός και το έγγραφο παρατηρήσεων διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου