SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Februar 2024

23. februar 2024

Pengepolitik

Ændret standardspørgeskema om undersøgelsen af bankernes udlån

Den 29. januar 2024 godkendte Styrelsesrådet ændringer af det standardspørgeskema, der anvendes i undersøgelsen af bankernes udlån i euroområdet. Eurosystemet gennemgår regelmæssigt dette spørgeskema, som har vist sig at være værdifuldt i forbindelse med analysen af bankernes udlånsvilkår i euroområdet, siden undersøgelsen af bankernes udlån blev indført i 2003, for at sikre undersøgelsens fortsat høje kvalitet, relevans og anvendelighed. De seneste ændringer er holdt på et minimum for at begrænse en eventuel forøgelse af de deltagende bankers indberetningsbyrde. Ændringerne vil blive indført i undersøgelsen i april 2024.

Markedsoperationer

Forlængelse af likviditetsaftaler frem til januar 2025

Den 29. januar 2024 meddelte ECB, at Styrelsesrådet havde besluttet at forlænge sine repoaftaler med syv centralbanker uden for euroområdet (Magyar Nemzeti Bank, Bank of Albania, Andorran Financial Authority, National Bank of the Republic of North Macedonia, Central Bank of the Republic of San Marino, Central Bank of Montenegro og Central Bank of the Republic of Kosovo) indtil 31. januar 2025. Afgørelsen blev truffet i henhold til vedtagelsen i 2023 af en ny ramme for eurolikviditetsaftaler, som er forklaret på ECB's websted.

Ændringer af retsakter om gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme

Den 8. februar 2024 vedtog Styrelsesrådet ændringer til retsakter, der gennemfører Eurosystemets pengepolitiske ramme. Ændringsretsakterne er retningslinje ECB/2024/4 om ændring af retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelse af Eurosystemets pengepolitiske ramme, retningslinje ECB/2024/5 om ændring af retningslinje (EU) 2016/65 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme og retningslinje ECB/2024/6 om ændring af retningslinje ECB/2014/31 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed samt afgørelse ECB/2024/7 om ændring af afgørelse (EU) 2020/440 om et midlertidigt opkøbsprogram på foranledning af den pandemiske nødsituation

Ændringerne finder anvendelse fra 6. maj 2024 og omfatter bestemmelser om, at kortfristede gældsinstrumenter ikke længere skal anvendes som sikkerhed under rammerne for yderligere gældsfordringer, yderligere præcisering af reglerne for belånbarhed i forbindelse med aktiver med en garant, udarbejdelse af en harmoniseret liste over misligholdelser inden for de overordnede rammer og redaktionelle ændringer for at forenkle og præcisere. Alle retsakterne findes på ECB's websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om netværket for kontantinfrastruktur

Den 6. februar 2024 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2024/3 på anmodning af Magyar Nemzeti Bank.

ECB's udtalelse om en særlig afgift for kreditinstitutter

Den 14. februar 2024 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2024/4, som er udarbejdet på ECB's eget initiativ.

Corporate governance

ECB's afgørelse om indsamling af data, som enhederne under tilsyn har indberettet om benchmarking af aflønning og højtlønnede

Den 29. januar 2024 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2024/2 om de kompetente nationale myndigheders indberetning af oplysninger om aflønning, kønsbestemte lønforskelle, godkendte højere andele og højtlønnede til Den Europæiske Centralbank med henblik på benchmarking.

ECB's henstilling om eksterne revisorer for Banque centrale du Luxembourg

Den 29. januar 2024 vedtog Styrelsesrådet henstilling ECB/2024/3 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banque centrale du Luxembourg.

ECB's årsregnskab 2023

Den 21. februar 2024 godkendte Styrelsesrådet ECB's reviderede regnskab for regnskabsåret 2023. Årsregnskabet findes sammen med en pressemeddelelse på ECB's websted.

Udnævnelse af formanden for den Statistiske Komité (STC) og formanden for Komitéen for Interne Revisorer (IAC)

Den 21. februar 2024 udnævnte Styrelsesrådet Claudia Mann, generaldirektør for statistik i ECB, og Banafsheh Geretzki, direktør for Intern Revision i ECB, som formand for henholdsvis STC og IAC med øjeblikkelig virkning og frem til 31. december 2025, så deres embedsperioder slutter samtidig med embedsperioderne for alle andre formænd for komitéer i ESCB/Eurosystemet, som blev udnævnt eller genudnævnt i december 2022. Udnævnelserne er i overensstemmelse med ECB-ledelsens seneste beslutninger om udnævnelser, som er offentliggjort i pressemeddelelser, der findes på ECB's websted.

Statistik

Supplerende cost-benefit-vurdering og oversigt inden for den integrerede rapporteringsramme (IRef)

Den 1. februar 2024 tog Styrelsesrådet en rapport med en supplerende cost-benefit-vurdering til efterretning i forbindelse med udvidelsen af IReF-forordningen til at omfatte landespecifikke krav, samt en note med en oversigt over Eurosystemets IReF-projekt. Både rapporten og noten findes på ECB's websted.

ECB Banktilsyn

ECB's vejledning om interne modeller

Den 5. februar 2024 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at offentliggøre ECB's reviderede vejledning om interne modeller efter indarbejdelsen af de kommentarer, som blev modtaget under den relaterede offentlige høring, samt en feedbackmeddelelse, der giver et overblik over og en vurdering af de indkomne kommentarer. Vejledningen og feedbackmeddelelsen findes på ECB's banktilsynswebsted.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt