Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Február 2024

23. februára 2024

Menová politika

Zmeny štandardného dotazníka prieskumu bankových úverov

Dňa 29. januára 2024 Rada guvernérov schválila zmeny štandardného dotazníka používaného v prieskume bankových úverov v eurozóne. Dotazník, ktorý sa osvedčil pri analýze podmienok poskytovania bankových úverov v eurozóne od zavedenia prieskumu v roku 2003, Eurosystém pravidelne prehodnocuje, aby zabezpečil naďalej vysokú kvalitu, relevantnosť a užitočnosť prieskumu. S cieľom obmedziť zvýšenie vykazovacej záťaže zúčastnených bánk boli najnovšie zmeny minimálne. Zmeny budú zavedené od prieskumu v apríli 2024.

Operácie na trhu

Predĺženie platnosti liniek likvidity do januára 2025

Dňa 29. januára 2024 ECB oznámila, že Rada guvernérov rozhodla o predĺžení platnosti repo liniek so siedmimi centrálnymi bankami krajín nepatriacich do eurozóny (Magyar Nemzeti Bank, Bank of Albania, Andorran Financial Authority, National Bank of the Republic of North Macedonia, Central Bank of the Republic of San Marino, Central Bank of Montenegro a Central Bank of the Republic of Kosovo) do 31. januára 2025. Rozhodnutie bolo prijaté v nadväznosti na prijatie nového rámca pre eurové likviditné linky v roku 2023, ktorý je bližšie opísaný na internetovej stránke ECB.

Zmeny právnych predpisov, ktorými sa vykonáva rámec menovej politiky Eurosystému

Dňa 8. februára 2024 Rada guvernérov prijala zmeny právnych predpisov, ktorými sa vykonáva rámec menovej politiky Eurosystému. Prijala nasledujúce pozmeňujúce právne predpisy: usmernenie ECB/2024/4, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2015/510 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému, usmernenie ECB/2024/5, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2016/65 o oceňovacích zrážkach uplatňovaných pri vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému, usmernenie ECB/2024/6, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/31 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky, a rozhodnutie ECB/2024/7, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2020/440 o dočasnom núdzovom pandemickom programe nákupu aktív.

Zavedené zmeny začnú platiť od 6. mája 2024 a zahŕňajú ustanovenia, podľa ktorých sa krátkodobé dlhové nástroje už nebudú používať ako kolaterál v rámcoch dodatočných úverových pohľadávok, bližšie objasnenie pravidiel akceptovateľnosti kolaterálu pre aktíva s ručiteľom, vytvorenie harmonizovaného zoznamu prípadov zlyhania vo všeobecnom rámci a redakčné zmeny na zjednodušenie a zlepšenie zrozumiteľnosti. Všetky právne predpisy sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k sieti hotovostnej infraštruktúry

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2024/3 dňa 6. februára 2024 na žiadosť Magyar Nemzeti Bank.

Stanovisko ECB k osobitnému odvodu pre úverové inštitúcie

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2024/4, vypracované z vlastnej iniciatívy ECB, dňa 14. februára 2024.

Riadenie

Rozhodnutie ECB o zbere údajov vykazovaných dohliadanými subjektmi o referenčnom porovnávaní odmeňovania a osobách s vysokým príjmom

Dňa 29. januára 2024 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2024/2 o predkladaní informácií o referenčnom porovnávaní odmeňovania, rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov, schválených vyšších pomeroch a osobách s vysokými príjmami príslušnými vnútroštátnymi orgánmi Európskej centrálnej banke.

Odporúčanie ECB o externom audítorovi Banque centrale du Luxembourg

Dňa 29. januára 2024 Rada guvernérov prijala odporúčanie ECB/2024/3 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banque centrale du Luxembourg.

Ročná účtovná závierka ECB za rok 2023

Dňa 21. februára 2024 Rada guvernérov schválila overené finančné výkazy ECB za finančný rok 2023. Ročná účtovná závierka je spolu so súvisiacou tlačovou správou k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Vymenovanie predsedov Štatistického výboru a Výboru interných audítorov

Dňa 21. februára 2024 Rada guvernérov vymenovala Claudiu Mannovú, generálnu riaditeľku štatistického útvaru ECB, za predsedníčku Štatistického výboru a Banafsheh Geretzkiovú, riaditeľku útvaru interného auditu ECB, za predsedníčku Výboru interných audítorov. Obe boli vymenované s okamžitou účinnosťou do 31. decembra 2025, takže ich funkčné obdobie sa skončí zároveň s funkčným obdobím všetkých ostatných predsedov výborov ESCB/Eurosystému vymenovaných, resp. opätovne vymenovaných do funkcie v decembri 2022. Tieto menovania nadväzujú na nedávne rozhodnutia o vymenovaní vedúcich pracovníkov ECB, oznámené prostredníctvom tlačových správ na internetovej stránke ECB.

Štatistika

Doplnkové hodnotenie nákladov a prínosov a prehľad integrovaného rámca vykazovania

Dňa 1. februára 2024 Rada guvernérov vzala na vedomie správu o doplnkovom hodnotení nákladov a prínosov s cieľom zohľadniť rozšírenie nariadenia o integrovanom rámci vykazovania (Integrated Reporting Framework – IReF) o požiadavky špecifické pre jednotlivé krajiny, ako aj poznámku s prehľadom projektu Eurosystému IReF. Správa i poznámka sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Bankový dohľad ECB

Revidované všeobecné zásady ECB týkajúce sa interných modelov

Dňa 5. februára 2024 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zverejniť revidované všeobecné zásady ECB týkajúce sa interných modelov po zapracovaní pripomienok prijatých počas súvisiacej verejnej konzultácie, spolu so súhrnom odpovedí a vyhodnotením prijatých pripomienok. Všeobecné zásady a súhrn odpovedí sú k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá