Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Februar 2024

23. februar 2024

Denarna politika

Spremenjen standardni vprašalnik v anketi o bančnih posojilih

Svet ECB je 29. januarja 2024 odobril spremembe v standardnem vprašalniku, ki se uporablja v anketi o bančnih posojilih v euroobmočju. Eurosistem redno revidira vprašalnik, ki se je od uvedbe ankete leta 2003 izkazal za koristnega pri analiziranju posojilnih pogojev bank v euroobmočju, da bi bila anketa še naprej visoko kakovostna, relevantna in koristna. Obseg zadnjih sprememb je bil minimalen, da se poročevalsko breme za sodelujoče banke ne bi preveč povečalo. Spremembe bodo uvedene z anketo, ki bo izvedena aprila 2024.

Tržne operacije

Podaljšanje likvidnostnih linij do januarja 2025

ECB je 29. januarja 2024 objavila, da je Svet ECB sklenil do 31. januarja 2025 podaljšati linije repo poslov s sedmimi centralnimi bankami zunaj euroobmočja (Magyar Nemzeti Bank, albansko centralno banko, andorskim finančnim organom, centralno banko Republike Severne Makedonije, centralno banko Republike San Marino, centralno banko Črne gore in centralno banko Republike Kosovo). Odločitev je bila sprejeta potem, ko je bil leta 2023 uveden nov okvir za eurske likvidnostne linije, ki je pojasnjen na spletnem mestu ECB.

Spremenjeni pravni akti o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema

Svet ECB je 8. februarja 2024 sprejel spremembe pravnih aktov, s katerimi se izvaja okvir denarne politike Eurosistema. Pravni akti o spremembah so naslednji: Smernica ECB/2024/4 o spremembi Smernice (EU) 2015/510 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema; Smernica ECB/2024/5 o spremembi Smernice (EU) 2016/65 o odbitkih pri vrednotenju, ki se uporabljajo pri izvajanju okvira denarne politike Eurosistema; Smernica ECB/2024/6 o spremembi Smernice ECB/2014/31 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja; Sklep ECB/2024/7 o spremembah Sklepa (EU) 2020/440 o začasnem izrednem programu nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji.

Uvedene spremembe bodo začele veljati 6. maja 2024 in vključujejo določbe, po katerih se kratkoročni dolžniški instrumenti ne bodo mogli več uporabljati kot zavarovanje v okviru dodatnih bančnih posojil, nadaljnja pojasnila pravil o primernosti finančnega premoženja z garantom kot zavarovanja, oblikovanje harmoniziranega seznama primerov kršitev znotraj splošnega okvira ter redakcijske spremembe zaradi poenostavitve in večje jasnosti. Vsi pravni akti so na voljo na spletnem mestu ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o omrežju gotovinske infrastrukture

Svet ECB je 6. februarja 2024 Mnenje CON/2024/3 sprejel na zahtevo centralne banke Magyar Nemzeti Bank.

Mnenje ECB o posebni dajatvi za kreditne institucije

Svet ECB je 14. februarja 2024 Mnenje CON/2024/4 sprejel na lastno pobudo ECB.

Upravljanje in vodenje

Sklep ECB o zbiranju podatkov, s katerimi nadzorovani subjekti poročajo o prejemkih za namene primerjalne analize in o zaposlenih z visokimi prejemki

Svet ECB je 29. januarja 2024 sprejel Sklep ECB/2024/2 o poročanju pristojnih nacionalnih organov Evropski centralni banki, ki obsega informacije o prejemkih, razliki v plačilu med spoloma, odobrenih višjih razmerjih in zaposlenih z visokimi prejemki za primerjavo.

Priporočilo ECB o zunanjem revizorju centralne banke Banque centrale du Luxembourg

Svet ECB je 29. januarja 2024 sprejel Priporočilo ECB/2024/3 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banque centrale du Luxembourg.

Zaključni račun ECB za leto 2023

Svet ECB je 21. februarja 2024 potrdil revidirane računovodske izkaze ECB za poslovno leto 2023. Zaključni račun je skupaj s sporočilom za javnost objavljen na spletnem mestu ECB.

Imenovanje predsednice Odbora za statistiko in predsednice Odbora notranjih revizorjev

Svet ECB je 21. februarja 2024 za predsednico Odbora za statistiko imenoval Claudio Mann, generalno direktorico generalnega direktorata Statistika, ter za predsednico Odbora notranjih revizorjev Banafsheh Geretzki, direktorico direktorata Notranja revizija. Imenovanji začneta veljati takoj in trajata do 31. decembra 2025, da se bo njun mandat končal istočasno kot mandat vseh drugih predsednikov odborov Eurosistema/ESCB, ki so bili imenovani ali ponovno imenovani decembra 2022. Obe imenovanji sledita nedavnemu imenovanju na vodstvena položaja v ECB, o katerih je bila javnost obveščena s sporočili za javnost, ki sta na voljo na spletnem mestu ECB.

Statistika

Dopolnilna ocena stroškov in koristi v zvezi z okvirom integriranega poročanja ter povzetek

Svet ECB se je 1. februarja 2024 seznanil s poročilom, v katerem je predstavljena dopolnilna ocena stroškov in koristi, kar zadeva razširitev uredbe o okviru integriranega poročanja na specifične zahteve posameznih držav, ter s povzetkom, v katerem je predstavljen pregled Eurosistemovega projekta o okviru integriranega poročanja. Poročilo in povzetek sta na voljo na spletnem mestu ECB.

Bančni nadzor

Revidiran vodnik ECB za notranje modele

Svet ECB 5. februarja 2024 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da objavi revidirani vodnik ECB za notranje modele, potem ko so bile vključene pripombe, prejete med javnim posvetovanjem, ter poročilo o odzivih na posvetovanje, v katerem sta povzetek in ocena prejetih pripomb. Vodnik in poročilo o odzivih na posvetovanje sta na voljo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije