Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

luty 2024

23 lutego 2024

Polityka pieniężna

Zmiana standardowego kwestionariusza badania akcji kredytowej banków

29 stycznia 2024 Rada Prezesów zatwierdziła zmiany do standardowego kwestionariusza stosowanego w badaniu akcji kredytowej banków w strefie euro. Eurosystem regularnie dokonuje przeglądu tego kwestionariusza – który okazał się cenny dla celów analizy warunków udzielania kredytów przez banki w strefie euro od uruchomienia badania w 2003 – by utrzymać jego wysoką jakość, adekwatność i użyteczność. Najnowsze zmiany ograniczono do minimum, by nie zwiększać nadmiernie obciążeń sprawozdawczych banków uczestniczących w badaniu. Zmiany zostaną wprowadzone do kwestionariusza począwszy od badania zaplanowanego na kwiecień 2024.

Operacje rynkowe

Przedłużenie linii płynnościowych do stycznia 2025

29 stycznia 2024 EBC ogłosił, że Rada Prezesów postanowiła przedłużyć linie repo dla siedmiu banków centralnych spoza strefy euro (Magyar Nemzeti Bank, banku centralnego Albanii, organu finansowego Andory oraz banków centralnych Republiki Macedonii Północnej, Republiki San Marino, Czarnogóry i Republiki Kosowa) do 31 stycznia 2025. Decyzja została podjęta w związku z przyjęciem w 2023 nowych ramowych zasad dotyczących linii płynnościowych w euro, objaśnionych na stronie internetowej EBC.

Zmiany do aktów prawnych wdrażających ramy prawne polityki pieniężnej Eurosystemu

8 lutego 2024 Rada Prezesów przyjęła zmiany do aktów prawnych wdrażających ramy prawne polityki pieniężnej Eurosystemu. Zmieniające akty prawne to: wytyczne EBC/2024/4 zmieniające wytyczne (UE) 2015/510 w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu, wytyczne EBC/2024/5 zmieniające wytyczne (UE) 2016/65 w sprawie redukcji wartości w wycenie stosowanych przy implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu, wytyczne EBC/2024/6 zmieniające wytyczne EBC/2014/31 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń oraz decyzja EBC/2024/7 zmieniająca decyzję (UE) 2020/440 w sprawie tymczasowego nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii.

Wprowadzone zmiany będą obowiązywać od 6 maja 2024 i obejmują przepisy, na podstawie których krótkoterminowe instrumenty dłużne mają nie być już wykorzystywane jako zabezpieczenie w ramach zasad dotyczących dodatkowych należności kredytowych, dalsze doprecyzowanie zasad kwalifikacji zabezpieczeń dotyczących aktywów z gwarantem, ustanowienie zharmonizowanego wykazu przypadków niewykonania zobowiązania w zasadach ogólnych oraz poprawki redakcyjne mające uprościć i uczytelnić wymienione akty prawne. Wszystkie akty są dostępne na stronie internetowej EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie sieci infrastruktury gotówkowej

6 lutego 2024 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2024/3 wydaną na wniosek Magyar Nemzeti Bank.

Opinia EBC w sprawie specjalnego podatku od instytucji kredytowych

14 lutego 2024 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2024/4 sporządzoną z własnej inicjatywy EBC.

Zarządzanie wewnętrzne

Decyzja EBC w sprawie zbierania danych przekazywanych przez nadzorowane podmioty na potrzeby analizy porównawczej na temat wynagrodzeń i osób o wysokich zarobkach

29 stycznia 2024 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2024/2 w sprawie przekazywania przez właściwe organy krajowe Europejskiemu Bankowi Centralnemu na potrzeby analizy porównawczej informacji na temat wynagrodzeń, zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć, zatwierdzonych wyższych wskaźników i osób o wysokich zarobkach.

Zalecenie EBC w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banque centrale du Luxembourg

29 stycznia 2024 Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2024/3 udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banque centrale du Luxembourg.

Roczny raport finansowy EBC za 2023

21 lutego 2024 Rada Prezesów zatwierdziła zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe EBC za rok obrotowy 2023. Roczny raport finansowy, wraz z komunikatem prasowym, jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Powołanie przewodniczących Komitetu ds. Statystyki i Komitetu ds. Audytu Wewnętrznego

21 lutego 2024 Rada Prezesów mianowała Claudię Mann, dyrektor generalną ds. statystyki w EBC, przewodniczącą Komitetu ds. Statystyki oraz Banafsheh Geretzki, dyrektor ds. audytu wewnętrznego w EBC – przewodniczącą Komitetu ds. Audytu Wewnętrznego, ze skutkiem natychmiastowym na okres do 31 grudnia 2025, tak by ich kadencje zakończyły się w tym samym czasie co kadencje pozostałych przewodniczących komitetów ESBC i Eurosystemu powołanych po raz pierwszy lub ponownie w grudniu 2022. Powołanie obu przewodniczących było następstwem niedawnych zmian na stanowiskach kierowniczych w EBC, ogłoszonych w komunikatach prasowych dostępnych na stronie internetowej EBC.

Statystyka

Uzupełniająca ocena kosztów i korzyści oraz omówienie dotyczące ram sprawozdawczości zintegrowanej

1 lutego 2024 Rada Prezesów przyjęła do wiadomości sprawozdanie z uzupełniającej oceny kosztów i korzyści związanych z rozszerzeniem zakresu rozporządzenia w sprawie ram sprawozdawczości zintegrowanej o wymogi dla poszczególnych krajów, a także opracowanie omawiające projekt ram sprawozdawczości zintegrowanej w Eurosystemie. Zarówno sprawozdanie, jak i opracowanie są dostępne na stronie internetowej EBC.

Nadzór Bankowy EBC

Aktualizacja przewodnika EBC dotyczącego modeli wewnętrznych

5 lutego 2024 Rada Prezesów nie zgłosiła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o publikację uaktualnionego przewodnika EBC dotyczącego modeli wewnętrznych, uwzględniającego uwagi otrzymane w ramach konsultacji publicznych na ten temat, wraz z podsumowaniem zawierającym omówienie i ocenę otrzymanych uwag. Przewodnik i podsumowanie wyników konsultacji są dostępne na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami