Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

únor 2024

23. února 2024

Měnová politika

Pozměněný standardní dotazník šetření úvěrových podmínek bank

Rada guvernérů schválila 29. ledna 2024 změny standardního dotazníku používaného v šetření úvěrových podmínek bank v eurozóně (BLS). Eurosystém tento dotazník pravidelně reviduje, což se ukázalo jako cenné pro analýzu podmínek bankovních úvěrů v eurozóně od zavedení BLS v roce 2003. Cílem je zajistit trvale vysokou kvalitu, relevanci a užitečnost tohoto průzkumu. Poslední změny se omezily na minimum, aby nedocházelo ke zvýšení zpravodajské zátěže zúčastněných bank. Změny budou zavedeny pro průzkum v dubnu 2024.

Tržní operace

Prodloužení likviditních linek do ledna 2025

ECB oznámila 29. ledna 2024, že Rada guvernérů rozhodla prodloužit do 31. ledna 2025 své repo linky se sedmi centrálními bankami mimo eurozónu (Magyar Nemzeti Bank, Bank of Albania, Andorran Financial Authority, National Bank of the Republic of North Macedonia, Central Bank of the Republic of San Marino, Central Bank of Montenegro a Central Bank of the Republic of Kosovo). Rozhodnutí bylo přijato v souvislosti se schválením nového rámce pro eurové likviditní linky v roce 2023, který je vysvětlen na internetových stránkách ECB.

Změny právních aktů týkajících se provádění rámce měnové politiky Eurosystému

Rada guvernérů přijala 8. února 2024 změny právních aktů, kterými se provádí rámec měnové politiky Eurosystému. Měnícími právními akty jsou obecné zásady ECB/2024/4, kterými se mění obecné zásady (EU) 2015/510 o provádění rámce měnové politiky Eurosystému, obecné zásady ECB/2024/5, kterými se mění obecné zásady (EU) 2016/65 o srážkách při ocenění uplatňovaných při provádění rámce měnové politiky Eurosystému, obecné zásady ECB/2024/6, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/31 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění a rozhodnutí ECB/2024/7, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2020/440 o dočasném nouzovém pandemickém programu nákupu aktiv.

Zavedené změny se použijí od 6. května 2024 a zahrnují ustanovení, podle nichž se krátkodobé dluhové nástroje již nebudou používat jako zajištění podle rámců pro dodatečné úvěrové pohledávky (ACC), další vyjasnění pravidel způsobilosti zajištění pro aktiva s ručitelem, vytvoření harmonizovaného seznamu případů selhání v obecném rámci a redakční změny za účelem zjednodušení a větší srozumitelnosti. Veškeré právní akty jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k síti hotovostní infrastruktury

Rada guvernérů přijala 6. února 2024 stanovisko CON/2024/3 na žádost Magyar Nemzeti Bank.

Stanovisko ECB k zvláštnímu odvodu pro úvěrové instituce

Rada guvernérů přijala 14. února 2024 stanovisko CON/2024/4 připravené z vlastního podnětu ECB.

Správa a řízení

Rozhodnutí ECB o shromažďování údajů vykazovaných dohlíženými subjekty o srovnávání odměňování a osobách s vysokými příjmy

Rada guvernérů přijala 29. února 2024 rozhodnutí ECB/2024/2 o poskytování informací o odměňování, rozdílech v odměňování žen a mužů, schválených vyšších poměrech a osobách s vysokými příjmy vnitrostátními příslušnými orgány Evropské centrální bance pro účely srovnávání.

Doporučení ECB o externím auditorovi Banque centrale du Luxembourg

Rada guvernérů přijala 29. ledna 2024 doporučení ECB/2024/3 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banque centrale du Luxembourg.

Roční účetní závěrka ECB za rok 2023

Rada guvernérů schválila 21. února 2024 auditované účetní výkazy ECB za účetní rok 2023. Roční účetní závěrka je společně se související tiskovou zprávou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Jmenování předsedkyň Výboru pro statistiku (SYC) a Výboru interních auditorů (IAC)

Rada guvernérů jmenovala 21. února 2024 Claudii Mannovou, generální ředitelku ECB pro statistiku, a Banafshehu Geretzkiovou, ředitelku ECB pro interní audit, do funkce předsedkyň SYC, resp. IAC, a to s okamžitou účinností do 31. prosince 2025. Jejich funkční období tak skončí ve stejnou dobu jako funkční období všech ostatních předsedů výborů ESCB/Eurosystému, kteří byli nově nebo opětovně jmenováni v prosinci 2022. Tyto nominace navazují na nedávná manažerská rozhodnutí o jmenování v ECB, která byla oznámena prostřednictvím tiskových zpráv, jež jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Statistika

Integrovaný vykazovací rámec (IReF), doplňující posouzení nákladů a přínosů a přehled

Rada guvernérů vzala 1. února 2024 na vědomí zprávu obsahující doplňkové hodnocení nákladů a přínosů s cílem řešit rozšíření nařízení o integrovaném vykazovacím rámci na požadavky specifické pro jednotlivé země a komentář s přehledem projektu integrovaného vykazovacího rámce Eurosystému. Zprávakomentář jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Bankovní dohled ECB

Všeobecné zásady ECB týkající se interních modelů

Rada guvernérů nevznesla 5. února 2024 námitky k návrhu Rady dohledu zveřejnit revidované všeobecné zásady ECB pro interní modely poté, co byly zapracovány připomínky obdržené během související veřejné konzultace, spolu s odpovědí na připomínky, které poskytnou přehled a vyhodnocení obdržených připomínek. Uvedené všeobecné zásady a vyhodnocení připomínek jsou k dispozici na internetových stránkách bankovního dohledu ECB.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média