Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Veebruar 2024

23. veebruar 2024

Rahapoliitika

Pankade laenutegevuse uuringu standardküsimustiku muutmine

29. jaanuaril 2024 kiitis EKP nõukogu heaks muudatused euroala pankade laenutegevuse uuringu standardküsimustikus. Eurosüsteem vaatab küsimustikku korrapäraselt läbi, mis on osutunud kasulikuks pankade laenutingimuste analüüsimisel euroalal alates uuringu käivitamisest 2003. aastal, et tagada uuringu jätkuv kvaliteet, asjakohasus ja kasulikkus. Viimased muudatused on vaid minimaalsed, et mitte suurendada uuringus osalevate pankade aruandluskoormust. Muudatused hakkavad kehtima alates 2024. aasta aprilli uuringust.

Turuoperatsioonid

Likviidsusliinide pikendamine kuni 2025. aasta jaanuarini

29. jaanuaril 2024 teatas EKP, et EKP nõukogu on otsustanud pikendada tagasiostutehingute liine seitsme euroalavälise keskpangaga (Ungari keskpank, Albaania keskpank, Andorra finantsjärelevalveasutus, Põhja-Makedoonia Vabariigi keskpank, San Marino Vabariigi keskpank, Montenegro keskpank ja Kosovo keskpank) kuni 31. jaanuarini 2025. Otsus tehti seoses eurodes likviidsusliinide pakkumist käsitleva uue raamistiku vastuvõtmisega 2023. aastal. Likviidusliine on lähemalt selgitatud EKP veebilehel.

Eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamist käsitlevate õigusaktide muutmine

8. veebruaril 2024 võttis EKP nõukogu vastu muudatused eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamist käsitlevates õigusaktides. Muutvad õigusaktid on järgmised: suunis EKP/2024/4, millega muudetakse suunist (EL) 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta; suunis EKP/2024/5, millega muudetakse suunist (EL) 2016/65 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamisel kohaldatavate väärtuskärbete kohta; suunis EKP/2024/6, millega muudetakse suunist EKP/2014/31 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega ning otsus EKP/2024/7, millega muudetakse otsust (EL) 2020/440 pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorralise ja ajutise varaostukava kohta.

Muudatusi hakatakse kohaldama alates 6. maist 2024. Need hõlmavad muu hulgas sätteid, mille kohaselt ei saa lühiajalisi võlainstrumente enam kasutada tagatisena täiendavate krediidinõuete raamistiku puhul. Ühtlasi täpsustatakse veelgi garantiiandjaga varade kõlblikkuseeskirju, koostatakse üldraamistikus kehtiv kohustuste rikkumisega seotud sündmuste ühtlustatud loetelu ning parandatakse sõnastust, et muuta see lihtsamaks ja arusaadavamaks. Kõik õigusaktid on kättesaadavad EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus sularaha taristuvõrgu kohta

6. veebruaril 2024 võttis EKP nõukogu Ungari keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2024/3.

EKP arvamus krediidiasutuste erimaksu kohta

14. veebruaril 2024 võttis EKP nõukogu vastu EKP omal algatusel koostatud arvamuse CON/2024/4.

Üldjuhtimine

EKP otsus riiklike pädevate asutuste poolt Euroopa Keskpangale võrdlusuuringute eesmärgil töötasude ja suure sissetulekuga isikutega seotud teabe esitamise kohta

29. jaanuaril 2024 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2024/2 riiklike pädevate asutuste poolt Euroopa Keskpangale võrdlusuuringute eesmärgil töötasude, soolise palgalõhe, heakskiidetud suuremate suhtarvude ja suure sissetulekuga isikutega seotud teabe esitamise kohta.

EKP soovitus Luksemburgi välisaudiitorite kohta

29. jaanuaril 2024 võttis EKP nõukogu vastu Euroopa Liidu Nõukogule suunatud soovituse EKP/2024/3 Banque centrale du Luxembourgi välisaudiitorite kohta.

EKP raamatupidamise aastaaruanne 2023

21. veebruaril 2024 kiitis EKP nõukogu heaks EKP 2023. aasta auditeeritud finantsaruande. Raamatupidamise aastaaruanne koos sellekohase pressiteatega on kättesaadavad EKP veebilehel.

Statistikakomitee esimehe ja siseaudiitorite komitee esimehe ametisse nimetamine

21. veebruaril 2024 nimetas EKP nõukogu samast kuupäevast alates statistikakomitee esimehena ametisse statistika peadirektoraadi peadirektori Claudia Manni ja siseaudiitorite komitee esimehena ametisse siseauditi direktoraadi direktori Banafsheh Geretzki. Nende ametiaeg kestab 31. detsembrini 2025. Samal kuupäeval lõpevad volitused ka kõigil teistel eurosüsteemi/EKPSi komiteede esimeestel, kes nimetati (või nimetati uuesti) ametisse 2022. aasta detsembris. Need ametissenimetamised tehti pärast EKP hiljuti vastu võetud otsuseid juhtivatele ametikohtadele nimetamise kohta. Asjaomased pressiteated on avaldatud EKP veebilehel.

Statistika

Integreeritud aruandlusraamistiku (IReF) täiendav tasuvusanalüüs ja ülevaade

1. veebruaril 2024 tutvus EKP nõukogu aruandega, milles esitatakse täiendav tasuvusanalüüs, et käsitleda integreeritud aruandlusraamistiku määruse laiendamist riigipõhiste nõuete hõlmamiseks, ning selle lisaga, milles antakse ülevaade eurosüsteemi integreeritud aruandlusraamistiku projektist. Aruanne koos lisaga on kättesaadav EKP veebilehel.

EKP pangandusjärelevalve

Läbivaadatud EKP juhend sisemudelite kohta

5. veebruaril 2024 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada läbivaadatud EKP juhend sisemudelite kohta, milles on arvesse võetud asjaomase avaliku konsultatsiooni käigus saadud märkusi, ning tagasiside aruanne, milles esitatakse saadud märkuste ülevaade ja hinnang. Juhend koos tagasiside aruandega on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid