Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Най-важните числа

1 Доклад на ръководството

1.1 Предназначение на доклада на ръководството на ЕЦБ

Докладът на ръководството[1] е неделима част от годишния отчет на ЕЦБ. Неговото предназначение е да предостави на читателите контекстуална информация във връзка с финансовия отчет.[2] Като се има предвид, че дейностите и операциите на ЕЦБ се извършват в изпълнение на нейните цели на политиката, финансовата ѝ позиция и резултат би следвало да се разглеждат успоредно с дейностите ѝ по политиката.

За тази цел докладът на ръководството представя основните задачи и дейности на ЕЦБ и тяхното отражение върху финансовия отчет. Освен това в него се анализират основните тенденции в баланса и отчета за приходите и разходите през годината и се представя информация за нетния собствен капитал на ЕЦБ. И накрая, в него се описват условията на риск, в които функционира ЕЦБ, като се представя информация за специфичните рискове, на които тя е изложена, и за използваните за редуцирането им политики за управление на риска.

1.2 Основни задачи и дейности

ЕЦБ е част от Евросистемата, която освен нея включва и националните централни банки (НЦБ) на държавите членки на Европейския съюз (ЕС), чиято парична единица е еврото.[3] Първостепенната цел на Евросистемата е да поддържа ценова стабилност. ЕЦБ изпълнява задачите си, както са посочени в Договора за функционирането на Европейския съюз[4] и в Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (Устав на ЕСЦБ)[5] (Диаграма 1). ЕЦБ извършва дейностите си с цел да изпълни своя мандат, а не с намерение да генерира печалба.

Диаграма 1

Основни задачи на ЕЦБ

Операциите по паричната политика на Евросистемата се отразяват във финансовите отчети на ЕЦБ и на НЦБ от еврозоната съгласно принципа на децентрализираното прилагане на паричната политика в Евросистемата. В Таблица 1 по-долу е представен обзор на основните операции и функции на ЕЦБ в изпълнение на нейния мандат и е показано по какъв начин се отразяват те върху финансовия ѝ отчет.

Таблица 1

Основните дейности на ЕЦБ и тяхното отражение върху финансовия ѝ отчет

Провеждане на паричната политика

Провеждане на валутни операции и управление на валутните резерви

Подпомагане на гладкото функциониране на платежните системи

Принос за сигурността и стабилността на банковата система и за устойчивостта на финансовата система

Други

1) Повече подробности за инструментите на паричната политика на Евросистемата и по-специално за операциите на открития пазар можете да намерите на уебсайта на ЕЦБ.
2) Повече подробности за предоставянето в заем на ценни книжа можете да намерите на уебсайта на ЕЦБ.
3) Повече подробности за линиите за валутен суап можете да намерите на уебсайта на ЕЦБ.
4) Повече подробности за операциите на Евросистемата за предоставяне на ликвидност в евро срещу допустимо обезпечение можете да намерите на уебсайта на ЕЦБ.
5) Повече подробности за TARGET можете да намерите на уебсайта на ЕЦБ.
6) Спомагателните системи са инфраструктури на финансовия пазар, на които Управителният съвет е предоставил достъп до компонента TARGET–ЕЦБ, при условие че изпълняват изискванията, посочени в Решение (ЕС) 2022/911 на ЕЦБ от 19 април 2022 г. относно условията на TARGET–ЕЦБ и за отмяна на Решение ЕЦБ/2007/7 (ЕЦБ/2022/22) (ОВ L 163, 17.6.2022 г., стр. 1), изменено. Неофициалния консолидиран текст със списък на измененията можете да намерите тук. Повече подробности за спомагателните системи можете да намерите на уебсайта на ЕЦБ.

1.3 Финансови въпроси

1.3.1 Баланс

През периода 2019–2022 г. балансовото число на ЕЦБ нарасна значително, главно в резултат от окончателни покупки на ценни книжа от ЕЦБ в контекста на провеждането на паричната политика на Евросистемата (Графика 1). По-специално, основните фактори, обуславящи значителното нарастване през 2020 г. и 2021 г., бяха нетните покупки на ценни книжа по програмата за закупуване на активи (APP)[6] и въвеждането на програмата за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PEPP)[7] през март 2020 г. Нетните покупки на ценни книжа по PEPP и APP бяха преустановени съответно от края на март 2022 г. и от 1 юли 2022 г., което доведе до по-умерено нарастване на балансовото число на ЕЦБ през 2022 г.

Графика 1

Основни компоненти на баланса на ЕЦБ

(млрд. евро)

Източник: ЕЦБ.

През 2023 г. балансовото число на ЕЦБ намаля с 24,4 млрд. евро до 674,5 млрд. евро, главно поради постепенното свиване на наличностите по APP в резултат от само частичното реинвестиране на погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж в този портфейл от март до юни 2023 г. и пълното прекратяването на тези реинвестиции от юли.

В края на 2023 г. деноминираните в евро ценни книжа, държани за целите на паричната политика, съставляваха 63% от общия размер на активите на ЕЦБ. По този показател в баланса ЕЦБ държи ценни книжа, придобити по програмата за пазарите на ценни книжа (SMP), третата програма за закупуване на обезпечени облигации (CBPP3), програмата за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа (ABSPP), програмата за закупуване на активи на публичния сектор (PSPP) и програмата за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PEPP). Придобитите по тези програми ценни книжа се оценяват по амортизирана цена на придобиване, подлежаща на обезценка.

Въз основа на решения на Управителния съвет Евросистемата продължи да реинвестира изцяло погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж по PEPP през цялата година, а по APP – до края на февруари 2023 г. От началото на март до края на юни 2023 г. тя реинвестира само частично погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж по APP, а от юли 2023 г. преустанови тези реинвестиции. В резултат от тези решения портфейлът от ценни книжа, държани от ЕЦБ за целите на паричната политика, намаля с 31,9 млрд. евро до 425,3 млрд. евро (Графика 2), като държаните по APP активи от PSPP, ABSPP и CBPP3 намаляха съответно с 18,0 млрд. евро, 9,5 млрд. евро и 1,6 млрд. евро вследствие на изплащания. Портфейлът по PEPP намаля с 2,6 млрд. евро, главно в резултат от нетното въздействие на амортизацията на премии и отстъпки[8] по държани в него ценни книжа.

Управителният съвет възнамерява[9] да продължи да реинвестира изцяло погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по PEPP, през първата половина на 2024 г. След това той предвижда да намалява портфейла по PEPP на равнището на Евросистемата със средно 7,5 млрд. евро месечно през втората половина на годината и в края ѝ да прекрати реинвестициите. Управителният съвет ще продължи да подхожда гъвкаво към реинвестирането на изплащанията, ставащи дължими в портфейла по PEPP, така че да противодейства на свързаните с пандемията рискове за трансмисионния механизъм на паричната политика.

Графика 2

Ценни книжа, държани за целите на паричната политика

(млрд. евро)

Източник: ЕЦБ.

В края на 2023 г. матуритетният профил[10] на ценните книжа по активните програми за закупуване на ценни книжа, държани за целите на паричната политика, а именно APP и PEPP, беше разнообразен (Графика 3).

Графика 3

Матуритетен профил на APP и PEPP

Източник: ЕЦБ.
Забележка: При обезпечените с активи ценни книжа матуритетният профил се основава на среднопретегления им срок на живот, а не на правната дата на падеж.

През 2023 г. общата равностойност в евро на чуждестранните резервни активи на ЕЦБ, които се състоят от злато, специални права на тираж, щатски долари, японски йени и китайски юани, се увеличи с 3,3 млрд. евро до 87,7 млрд. евро.

Равностойността в евро на наличностите на ЕЦБ от злато и вземания в злато се увеличи през 2023 г. с 2,7 млрд. евро до 30,4 млрд. евро (Графика 4), предимно поради нарастване на пазарната цена на златото в евро. Това нарастване доведе и до увеличение в същия размер в сметките на ЕЦБ за преоценка на златото (вижте раздел 1.3.2 „Нетен собствен капитал“). Освен това при въвеждането на единната валута в Хърватия от 1 януари 2023 г. Hrvatska narodna banka прехвърли на ЕЦБ злато на стойност 96 млн. евро.

Графика 4

Наличности от злато и цена на златото

(лява скала: млрд. евро; дясна скала: евро за унция чисто злато)

Източник: ЕЦБ.
Забележка: „Сметки за преоценка на златото“ не включва внесеното от централните банки на държавите членки, присъединили се към еврозоната след 1 януари 1999 г., към натрупаните сметки за преоценка на златото на ЕЦБ към деня преди присъединяването им към Евросистемата.

Равностойността в евро на валутните резерви на ЕЦБ[11] в щатски долари, японски йени и китайски юани нарасна с 0,2 млрд. евро до 55,2 млрд. евро (Графика 5), главно благодарение на дохода през годината, предимно по портфейла в щатски долари. В допълнение към това при въвеждането на единната валута в Хърватия, считано от 1 януари 2023 г., Hrvatska narodna banka прехвърли на ЕЦБ чуждестранни резервни активи, деноминирани в щатски долари, на стойност 544 млн. евро. Нарастването на общата стойност на наличностите в чуждестранна валута беше частично неутрализирано, най-вече от поевтиняването на щатския долар и японската йена спрямо еврото.

Графика 5

Валутни резерви

(млрд. евро)

Източник: ЕЦБ.

Щатските долари са главният компонент на чуждестранните валутни резерви на ЕЦБ с дял от 81% в техния общ размер в края на 2023 г.

ЕЦБ управлява инвестирането на чуждестранните си валутни резерви чрез тристепенен подход. Най-напред риск мениджърите в ЕЦБ съставят стратегически референтен портфейл, който се одобрява от Управителния съвет. След това мениджърите на портфейли в ЕЦБ съставят тактически референтен портфейл, който се одобрява от Изпълнителния съвет. В третия етап текущите инвестиционни операции се провеждат децентрализирано от НЦБ.

Валутните резерви на ЕЦБ се инвестират главно в ценни книжа и депозити на паричния пазар или се държат по разплащателни сметки (Графика 6). Ценните книжа в този портфейл се оценяват по пазарни цени в края на годината.

Графика 6

Състав на инвестициите в чуждестранна валута

(млрд. евро)

Източник: ЕЦБ.

Предназначението на чуждестранните валутни резерви на ЕЦБ е да се финансират потенциални интервенции на валутния пазар. По тази причина те се управляват съобразно три заложени цели (по ред на важност): ликвидност, сигурност и възвръщаемост. Поради това този портфейл се състои основно от ценни книжа с кратък матуритет (Графика 7).

Графика 7

Матуритетен профил на деноминираните в чуждестранна валута ценни книжа

Източник: ЕЦБ.

Стойността на портфейла от собствени средства нарасна с 1,0 млрд. евро до 22,1 млрд. евро (Графика 8), предимно поради i) реинвестирането на приходите от лихви, генерирани по този портфейл, и ii) увеличението на пазарната стойност на деноминираните в евро ценни книжа в този портфейл в резултат от спад в доходността на облигациите на еврозоната в края на годината (Графика 17).

Портфейлът се състои основно от деноминирани в евро ценни книжа, които се оценяват по пазарни цени в края на годината. През 2023 г. държавните дългови ценни книжа съставляваха 77% от общия размер на портфейла.

Делът на зелените инвестиции в портфейла от собствени средства продължи да нараства от 13% в края на 2022 г. до 20% в края на 2023 г. ЕЦБ възнамерява да увеличи още този дял през следващите години.[12] От 2021 г. насам покупките на зелени облигации на вторичните пазари се допълват от инвестиции в деноминирания в евро инвестиционен фонд за зелени облигации за централните банки, създаден от Банката за международни разплащания през януари 2021 г.

Графика 8

Портфейлът от собствени средства на ЕЦБ

(млрд. евро)

Източник: ЕЦБ.

Портфейлът от собствени средства на ЕЦБ се състои основно от инвестиции на внесения ѝ капитал и средства, заделени в общия резервен фонд и в провизиите за финансови рискове. Предназначението на този портфейл е да осигурява приходи, които да допринасят за финансирането на оперативните разходи на ЕЦБ, несвързани с изпълнението на надзорните ѝ задачи.[13] Той се инвестира в деноминирани в евро активи и за него важат ограничения, определени в рамката за контрол на риска. Това води до по-диверсифицирана матуритетна структура (Графика 9) в сравнение с портфейла от чуждестранни резерви.

Графика 9

Матуритетен профил на ценните книжа от портфейла от собствени средства на ЕЦБ

Източник: ЕЦБ.

В края на 2023 г. общата стойност на евробанкнотите в обращение е 1567,7 млрд. евро – практически същата като в края на 2022 г. ЕЦБ има дял от 8% от общата стойност на евробанкнотите в обращение. Това се равнява на 125,4 млрд. евро в края на годината. Тъй като самата ЕЦБ не емитира банкноти, тя има вземания в рамките на Евросистемата от НЦБ от еврозоната на стойност, равна на стойността на нейния дял от евробанкнотите в обращение.

Задълженията на ЕЦБ в рамките на Евросистемата, които се състоят основно от нетните салда на НЦБ от еврозоната спрямо ЕЦБ в TARGET и задълженията, свързани с чуждестранните резервни активи, прехвърлени на ЕЦБ от НЦБ от еврозоната при присъединяването им към Евросистемата, се увеличиха през 2023 г. с 89,6 млрд. евро до 445,0 млрд. евро.

Развитието на задълженията на ЕЦБ в рамките на Евросистемата е обусловено главно от развитието на нетното задължение в TARGET. Основните фактори, обуславящи промените в нетното задължение в TARGET през периода 2019–2023 г., са покупките и изплащанията на ценни книжа, държани за целите на паричната политика, чийто сетълмент се извършва чрез сметки в TARGET, и промените в задълженията към резиденти в еврозоната и извън еврозоната, деноминирани в евро (Графика 10). През 2023 г. входящите парични потоци от изплащания на ценни книжа, държани за целите на паричната политика, бяха по-малки от изходящите потоци, свързани с намаляване на задълженията към резиденти в еврозоната и извън еврозоната, деноминирани в евро, и това доведе до цялостно нарастване на нетното задължение в TARGET.

Графика 10

Нетно салдо в TARGET в рамките на Евросистемата, задължения към резиденти в еврозоната и извън еврозоната, деноминирани в евро, и ценни книжа, държани за целите на паричната политика

(млрд. евро)

Източник: ЕЦБ.
Забележка: За целите на тази графика „Задължения към резиденти в еврозоната и извън еврозоната, деноминирани в евро“ се състои от показателите „Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро“, „Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро“ и „Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро“.

През 2023 г. другите задължения на ЕЦБ намаляха със 107,7 млрд. евро до 58,0 млрд. евро поради спад на задълженията към резиденти в еврозоната и извън еврозоната, деноминирани в евро. По-специално, намаляха: i) депозитите, приети от ЕЦБ в ролята ѝ на фискален агент[14], ii) салдата на спомагателни системи извън еврозоната, свързани с TARGET чрез компонента TARGET–ЕЦБ, и iii) паричните средства, получени като обезпечение срещу отдаването в заем на ценни книжа по PSPP и ценни книжа на публичния сектор по PEPP.

1.3.2 Нетен собствен капитал

Нетният собствен капитал на ЕЦБ включва нейния капитал, всички суми, държани в провизиите за финансови рискове и в общия резервен фонд, сметките за преоценка[15], натрупаните загуби от предходни години и печалбите/загубите за годината.[16]

В края на 2023 г. нетният собствен капитал на ЕЦБ беше в размер на 44,5 млрд. евро (Графика 11) – със 7,0 млрд. евро по-малко, отколкото в края на 2022 г., поради понесените през 2023 г. загуби. Провизиите за финансови рискове бяха използвани в пълен размер за покриване на част от тези загуби, така че загубата за годината бе намалена на 1,3 млрд. евро. Намалението на нетния собствен капитал на ЕЦБ, произтичащо от загубите през 2023 г., беше частично компенсирано от i) увеличението в сметките за преоценка, главно в резултат от повишаването на пазарната цена на златото в евро през 2023 г., и ii) вноските от Hrvatska narodna banka във внесения капитал, сметките за преоценка и провизиите за финансови рискове след въвеждането на единната валута в Хърватия от 1 януари 2023 г.

Графика 11

Нетният собствен капитал на ЕЦБ

(млрд. евро)

Източник: ЕЦБ.
Забележка: „Сметки за преоценка“ включва съвкупните печалби от преоценка на златото, чуждестранната валута и наличностите от ценни книжа, но не включва сметката за преоценка за доходи след приключване на трудовите правоотношения.

Промените в нетния собствен капитал на ЕЦБ през годината са представени в Таблица 2.

Таблица 2

Промени в нетния собствен капитал на ЕЦБ

(млн. евро)

Капитал

Провизии за финансови рискове

Сметки за преоценка

Печалба / (загуба) за годината

Общо нетен собствен капитал

Салдо към 31 декември 2022 г.

8 880

6 566

36 118

-

51 564

Внасяне на остатъка от записания капитал от Hrvatska narodna banka

69

69

Вноска на Hrvatska narodna banka в провизиите за финансови рискове

53

53

Сметки за преоценка

743

Злато

2 634

Чуждестранна валута

(2 562)

Ценни книжа и други инструменти

378

Вноска на Hrvatska narodna banka в сметките за преоценка1

293

Освобождаване на средства от провизиите за финансови рискове

(6 620)

(6 620)

Загуба за годината

(1 266)

(1 266)

Салдо към 31 декември 2023 г.

8 948

-

36 861

(1 266)

44 543

1) При въвеждането на единната парична единица в Хърватия Hrvatska narodna banka направи вноска към салдата на всички сметки за преоценка на ЕЦБ към 31 декември 2022 г. Сумата в тази таблица не включва вноската в сметката за преоценка за доходи след приключване на трудовите правоотношения съгласно определението в „Сметки за преоценка“ в този раздел.

Нереализираните печалби по златото и чуждестранната валута и нереализираните печалби по ценни книжа, които подлежат на ценова преоценка, не се признават за приход в отчета за приходите и разходите, а се записват направо по сметки за преоценка, отразени в пасивите на баланса на ЕЦБ. Салдата по тези сметки могат да се използват, за да се неутрализира въздействието от бъдещи неблагоприятни промени в съответните цени и/или курсове и по този начин те засилват устойчивостта на ЕЦБ срещу базовите рискове. През 2023 г. сметките за преоценка на златото, чуждестранната валута и ценните книжа нараснаха с 0,7 млрд. евро до 36,9 млрд. евро, главно поради по-високите салда за преоценка на златото в резултат от покачването на пазарната цена на златото в евро. Салдата за преоценка на чуждестранната валута намаляха главно поради поевтиняването на щатския долар и японската йена спрямо еврото (Графика 12).

Графика 12

Основни валутни курсове и цена на златото през периода 2019–2023 г.

(процентно изменение спрямо 2019 г., данни в края на годината)

Източник: ЕЦБ.

С оглед на експозицията си на финансови рискове (вижте раздел 1.4.1 „Финансови рискове“) ЕЦБ може да задели провизии за финансови рискове, които да се използват до степен, счетена за необходима от Управителния съвет, за компенсиране на загуби, възникващи в резултат на тази експозиция. Всяка година се преразглежда размерът на тези провизии, като се вземат предвид редица фактори, включително равнището на наличности от рискови активи, прогнозните резултати за следващата година и оценката на риска. Провизиите за финансови рискове заедно със сумата, държана в общия резервен фонд на ЕЦБ, не могат да надвишават стойността на капитала, внесен от НЦБ от еврозоната. В края на 2022 г. тези провизии възлизаха на 6566 млн. евро. При въвеждането на единната валута в Хърватия Hrvatska narodna banka внесе в провизиите за финансови рискове 53 млн. евро, считано от 1 януари 2023 г., увеличавайки размера им до 6620 млн. евро. В края на 2023 г. след годишния преглед Управителният съвет реши да освободи целия размер на тези провизии, за да компенсира частично загубите, понесени през 2023 г. В рамките на годишния си преглед Управителният съвет може да вземе решение за попълване на провизиите за финансови рискове, след като ЕЦБ започне отново да реализира печалба.

След освобождаването на провизиите за финансови рискове загубата на ЕЦБ за годината е в размер на 1,3 млрд. евро (вижте раздел 1.3.3 „Отчет за приходите и разходите“). Управителният съвет реши да пренесе тази загуба в баланса на ЕЦБ и тя да бъде компенсирана от бъдещи печалби.

1.3.3 Отчет за приходите и разходите

От 2019 г. насам финансовият резултат на ЕЦБ постепенно намаля (Графика 13). През 2020 г. и 2021 г. това се дължеше главно на по-ниския доход, генериран от активите в чуждестранна валута и от ценните книжа, държани за целите на паричната политика. През 2022 г. и 2023 г. по-ниският резултат беше следствие предимно на материализирането на лихвения риск, тъй като покачването на лихвените проценти в еврозоната доведе до незабавно увеличение на разходите за лихви, плащани от ЕЦБ по нейното нетно задължение в TARGET, докато доходът по активите ѝ не се увеличи в същата степен и със същия темп (вижте раздел 1.4.1 „Финансови рискове“).

Загубата на ЕЦБ за 2023 г., последвала продължителен период на значителни печалби, отразява ролята и необходимите действия по политиката на Евросистемата при изпълнението на нейния първостепенен мандат да поддържа ценова стабилност. Тя не се отразява на способността ѝ да провежда ефикасна парична политика. През предходните години балансовото число на ЕЦБ нарасна съществено, главно поради покупките на ценни книжа по програмите за закупуване на активи. Що се отнася до активите, повечето притежавани понастоящем ценни книжа, държани за целите на паричната политика, бяха закупени в период на ниски лихвени проценти. Те имат дълъг матуритет и фиксиран купон. Тези ценни книжа ще продължат да генерират сравнително нисък доход от лихви, който не се влияе непосредствено от промените в основните лихвени проценти на ЕЦБ. Същевременно паричният сетълмент на тези покупки чрез TARGET доведе до увеличаване на нетното задължение на ЕЦБ в TARGET, което се олихвява с лихвения процент по основните операции по рефинансиране (ООР). Като мярка за противодействие на инфлацията в еврозоната през 2022 г. започна повишаване на този лихвен процент, което доведе до незабавно увеличение на разходите на ЕЦБ за лихви.

ЕЦБ вероятно ще продължи да понася загуби през следващите няколко години в резултат на материализирането на лихвен риск, преди да се върне устойчиво към печалба. Възникването и размерът на тези загуби са несигурни и до голяма степен ще зависят от бъдещото развитие на основните лихвени проценти на ЕЦБ и от размера и състава на баланса ѝ. Все пак капиталът на ЕЦБ и значителните ѝ сметки за преоценка, които общо възлизат на 45,8 млрд. евро в края на 2023 г. (вижте раздел 1.3.2 „Нетен собствен капитал“), са основа за нейната финансова солидност. Във всеки случай тя може да функционира ефективно и да изпълнява първостепенния си мандат да поддържа ценова стабилност независимо от каквито и да е загуби.

Графика 13

Основни компоненти на отчета за приходите и разходите на ЕЦБ

(млн. евро)

Източник: ЕЦБ.
Забележка: „Други приходи и разходи“ включва показателите Нетен доход от/разход за такси и комисиони, Доход от акции и дялови участия, Други доходи и Други разходи.

През 2023 г. ЕЦБ използва цялата сума от 6620 млн. евро, заделена в провизиите за финансови рискове, за частично компенсиране на загубите, понесени през годината. След освобождаването на провизиите загубата на ЕЦБ възлиза на 1266 млн. евро (2022 г.: нулева стойност). Главният фактор, който я обуславя, е значителният нетен разход за лихви (Графика 14).

Графика 14

Фактори, обуславящи финансовия резултат на ЕЦБ за 2022 г. и 2023 г.

(млн. евро)

Източник: ЕЦБ.

През 2023 г. нетните разходи за лихви на ЕЦБ възлизаха на 7193 млн. евро спрямо нетен доход от лихви в размер на 900 млн. евро през 2022 г. (Графика 15). Това се дължеше главно на разходите за лихви, произтичащи от нетното задължение на ЕЦБ в TARGET. За спада допринесоха също нетните други разходи за лихви, както и разходите за лихви, свързани с олихвяването на вземанията на НЦБ от еврозоната във връзка с прехвърлени на ЕЦБ валутни резерви. Тези разходи бяха частично компенсирани от по-високите приходи от лихви, произтичащи от i) вземанията на ЕЦБ във връзка с разпределянето на евробанкноти в рамките на Евросистемата, ii) ценните книжа, държани за целите на паричната политика, и iii) чуждестранните резервни активи.

Графика 15

Нетни приходи от/(разходи за) лихви

(млн. евро)

Източник: ЕЦБ.

През 2023 г. нетният доход от лихви, генериран от ценни книжа, държани за целите на паричната политика, отбеляза увеличение с 1933 млн. евро до 3467 млн. евро (Графика 16) поради по-високите нетни приходи от лихви от ценните книжа, държани по APP (CBPP3, ABSPP и PSPP) и по PEPP. Нетните приходи от лихви от държаните по APP активи нараснаха с 1247 млн. евро до 2818 млн. евро през 2023 г., а портфейлът по PEPP генерира нетни приходи от лихви в размер на 600 млн. евро спрямо нетни разходи за лихви в размер на 103 млн. евро през предходната година. Тази динамика се дължи главно на значителното увеличение на лихвените проценти и доходността на облигациите в еврозоната, започнало през 2022 г. (Графика 17), което i) позволи реинвестиране по APP и PEPP при по-висока доходност в сравнение с ретроспективната доходност на съответните портфейли и ii) оказа положително въздействие върху купона по ценни книжа с променлив лихвен процент (основно придобити по ABSPP). Освен това за нарастването допринесе по-ниската амортизация на премии, особено по придобити в миналото ценни книжа на публичния сектор. Нетният доход от лихви по портфейлите по SMP спадна с 16 млн. евро до 49 млн. евро поради намаляващия размер на този портфейл в резултат от настъпването на падежа на ценни книжа.

Графика 16

Нетен доход от/(разходи за) лихви по ценни книжа, държани за целите на паричната политика

(млн. евро)

Източник: ЕЦБ.

Графика 17

Доходност на 7-годишните държавни облигации в еврозоната

(проценти годишно; данни от края на месеца)

Източник: ЕЦБ.

Нетният доход от лихви по чуждестранните резервни активи се увеличи с 1583 млн. евро до 2382 млн. евро, предимно в резултат от по-високите приходи от лихви от ценните книжа, деноминирани в щатски долари. През 2023 г. средната доходност по портфейла на ЕЦБ в щатски долари се увеличи в сравнение с предходната година поради i) продажби и изплащания на закупени преди облигации с по-ниска доходност и ii) покупки на ценни книжа с по-висока доходност след повишаването на доходността на облигациите в щатски долари от края на 2021 г. насам (Графика 18).

Графика 18

Доходност на двегодишните държавни облигации в Съединените щати, Япония и Китай

(проценти годишно; данни от края на месеца)

Източник: LSEG.

През 2023 г. доходът от лихви, произтичащ от дела на ЕЦБ в евробанкнотите, и разходите за лихви, произтичащи от олихвяването на вземанията на НЦБ във връзка с прехвърлянето на валутни резерви, се увеличиха съответно с 4081 млн. евро до 4817 млн. евро и с 1133 млн. евро до 1335 млн. евро. Промените са резултат от повишението на лихвения процент по ООР, който се използва за изчисляване на лихвите по тези салда. В края на 2023 г. лихвеният процент по ООР достигна 4,5%, а средногодишният му размер нарасна от 0,6% през 2022 г. до 3,8% през 2023 г.

Нетните разходи за лихви, произтичащи от салдата в TARGET, дължими на/от НЦБ, се увеличиха с 12 161 млн. евро до 14 236 млн. евро през 2023 г. Увеличението се дължи главно на по-високия среден лихвен процент по ООР през 2023 г., който се използва за олихвяване на салдата на ЕЦБ в TARGET в рамките на Евросистемата.

Нетните други разходи за лихви са в размер на 2288 млн. евро през 2023 г. спрямо нетен друг доход от лихви в размер на 108 млн. евро през предходната година. Промяната е обусловена главно от олихвяването на депозити, приети от ЕЦБ в качеството ѝ на фискален агент, както и на салдата на спомагателни системи в еврозоната. През втората половина на 2022 г., след като приложимите лихвени проценти станаха положителни, ЕЦБ започна да плаща лихви по тях. През 2023 г. олихвяването и средното салдо по тези показатели се увеличиха още повече и това доведе до нарастване на разходите за лихви. Те бяха частично компенсирани от по-високия приход от лихви по портфейла от собствени средства вследствие на нарастващата доходност в еврозоната (Графика 17).

През 2023 г. нетните реализирани загуби от финансови операции намаляха с 4 млн. евро до 106 млн. евро (Графика 19). Те произтичат главно от i) неуредени премии по ценни книжа по ABSPP, изплатени преди падежа, и ii) нетни реализирани ценови загуби от продажби на ценни книжа, деноминирани в щатски долари, през втората половина на 2023 г. (Графика 20), чиято пазарна стойност беше неблагоприятно засегната от нарастването на доходността на облигациите в щатски долари през този период (Графика 18).

Графика 19

Реализирани печалби/загуби от финансови операции

(млн. евро)

Източник: ЕЦБ.

Графика 20

Реализирани тримесечни печалби/загуби от финансови операции през 2022 г. и 2023 г.

(млн. евро)

Източник: ЕЦБ.

Нереализираните загуби от преоценка се отразяват в отчета за приходите и разходите на ЕЦБ под формата на намаления на стойността в края на годината. През 2023 г. тези намаления на стойността бяха в размер на 38 млн. евро, произтичащи главно от нереализирани ценови загуби по редица ценни книжа, държани в портфейла в щатски долари и в портфейла от собствени средства. През 2022 г. тези загуби бяха значително по-високи – 1840 млн. евро (Графика 21), тъй като съответната доходност се беше увеличила значително, което доведе до голямо намаляване на пазарната стойност на по-голямата част от ценните книжа, държани в портфейлите от собствени средства и в щатски долари в края на същата година.

Графика 21

Намаляване на стойността на финансови активи и позиции

(млн. евро)

Източник: ЕЦБ.

Общият размер на оперативните разходи на ЕЦБ, включително за амортизация и услуги по производството на банкноти, отбеляза нарастване с 48 млн. евро до 1272 млн. евро (Графика 22). Увеличението спрямо 2022 г. се дължи главно на по-високите разходи за персонала, произтичащи от по-големия среден брой служители през 2022 г., предимно в банковия надзор, както и на корекции на заплатите. То е частично компенсирано от по-ниските разходи във връзка с доходите след приключване на трудовите правоотношения главно в резултат от по-ниските разходи за текущо обслужване след годишната актюерска оценка. Административните разходи се увеличиха, основно поради по-високите разходи за външни консултантски услуги и връщането към пълно равнище на дейност след пандемията, по-специално в банковия надзор. Същевременно те отразяват и въздействието на инфлацията.

Свързаните с банковия надзор разходи се покриват изцяло от такси, които се начисляват на поднадзорните лица. Въз основа на фактическите разходи на ЕЦБ за изпълнение на нейните задачи по банковия надзор приходите от надзорни такси за 2023 г. възлизат на 654 млн. евро.[17]

Графика 22

Оперативни разходи и приходи от надзорни такси

(млн. евро)

Източник: ЕЦБ.

1.4 Управление на риска

Управлението на риска е критично важна част от дейността на ЕЦБ. То се извършва чрез непрекъснат процес на i) идентифициране и оценка на рисковете, ii) преразглеждане на стратегията и политиките по отношение на рисковете, iii) прилагане на мерки за редуциране на рисковете и iv) наблюдаване и отчитане на рисковете. За всички тях са разработени ефикасни методологии, процеси и системи.

Диаграма 2

Цикъл на управлението на риска

В следващите раздели са представени рисковете, техните източници и приложимите рамки за контрол на риска.

1.4.1 Финансови рискове

Изпълнителният съвет предлага политики и процедури, които осигуряват подходящо ниво на защита срещу финансовите рискове, на които е изложена ЕЦБ. Комитетът за управление на риска (RMC), който се състои от експерти от централните банки от Евросистемата, допринася за наблюдението, измерването и отчитането на финансовите рискове, свързани с баланса на Евросистемата, и определя и преразглежда съответните методологии и рамки. По този начин комитетът помага на органите за вземане на решения да осигуряват подходящо равнище на защита на Евросистемата.

Финансови рискове възникват от операциите на ЕЦБ и свързаните с тях експозиции. Рамките за контрол и лимитите на риска, които ЕЦБ прилага при управлението на своя рисков профил, варират според вида операция, отразявайки инвестиционните или свързаните с политиката предназначения на различните портфейли и рисковите характеристики на базовите активи.

ЕЦБ използва редица разработени от нейните експерти техники за оценка, за да наблюдава и оценява рисковете. Тези техники се основават на единна рамка за симулация на пазарен и кредитен риск. Основните концепции, техники и допускания при моделирането, които са в основата на измерителите на риска, се опират на секторни стандарти и на налични пазарни данни. В типичния случай за количественото изразяване на риска се използва показателят „очакван недостиг“ (ES)[18], с доверителна вероятност 99%, за едногодишен срок. За изчислението на риска се използват два подхода: i) счетоводен подход, при който сметките за преоценка на ЕЦБ се разглеждат като буфер в изчисляването на прогнозния риск съгласно приложимите счетоводни правила; и ii) финансов подход, при който сметките за преоценка не се вземат предвид като буфер при пресмятането на риска. Освен това ЕЦБ изчислява други измерители на риска с различна доверителна вероятност, извършва анализи на чувствителността и на стрес сценарии и оценява дългосрочните прогнози за експозициите и дохода, за да поддържа изчерпателна картина на рисковете.[19]

През годината общият размер на рисковете на ЕЦБ намаля. В края на 2023 г. общият размер на финансовите рискове по баланса на ЕЦБ, измерен посредством очаквания недостиг (ES) при доверителна вероятност 99% за едногодишен срок с прилагане на счетоводния подход, възлизаше на 16,7 млрд. евро, т.е. с 1,6 млрд. евро по-малко от оценката на рисковете в края на 2022 г. (Графика 23). По-малкият размер на рисковете отразява спада в наличностите на ЕЦБ на ценни книжа по APP, който се дължи на това, че погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж първоначално бяха реинвестирани само частично от март до юни 2023 г., а от юли реинвестициите бяха преустановени изцяло.

Графика 23

Общ размер на финансовите рискове (ES 99%, счетоводен подход)

(млрд. евро)

Източник: ЕЦБ.
Забележка: Общият размер на финансовите рискове в края на 2023 г. беше изчислен след усъвършенстване на методологията, при което лихвеният риск, произтичащ от несъответствия между лихвения процент, получен по активите, и лихвения процент, изплатен по пасивите, също беше включен като рисков фактор в измерването на ES 99%, в допълнение към редовното наблюдение на прогнозните нетни доходи. Оценката за 2022 г. беше преизчислена, за да се осигури съпоставимост.

Кредитен риск произтича от портфейлите на ЕЦБ по паричната политика, деноминирания в евро портфейл от собствени средства и валутните резерви. Макар че ценните книжа, държани за целите на паричната политика, се оценяват по амортизирана стойност, подлежаща на обезценка, и следователно при отсъствие на продажби не са изложени на ценови промени, свързани с миграция на кредитен рейтинг, те все пак са изложени на риск от кредитно неизпълнение. Деноминираните в евро собствени средства и валутните резерви се оценяват по пазарна цена и съответно са изложени на риск от миграция на кредитен рейтинг и риск от кредитно неизпълнение. В сравнение с 2022 г. кредитният риск остана в общи линии стабилен.

Той се редуцира предимно посредством прилагането на критерии за допустимост, процедури за комплексна проверка и лимити, които варират според различните портфейли.

Валутен и стоков риск произтичат от наличностите на ЕЦБ в чуждестранна валута и злато. Валутният риск остана като цяло стабилен спрямо 2022 г.

Предвид ролята на тези активи в паричната политика ЕЦБ не хеджира свързаните с тях валутни и стокови рискове. Вместо това тези рискове се редуцират посредством наличието на сметки за преоценка и диверсификация на наличностите между различни валути и злато.

Валутните резерви и деноминираните в евро собствени средства на ЕЦБ се инвестират главно в ценни книжа с фиксиран доход и са изложени на пазарен лихвен риск, като се има предвид, че се оценяват по пазарна цена. Валутните резерви на ЕЦБ се инвестират главно в активи със сравнително кратък матуритет (вижте Графика 7 в раздел 1.3.1 „Баланс“), докато активите в портфейла от собствени средства като цяло имат по-дълги матуритети (Графика 9 в раздел 1.3.1 „Баланс“). Лихвеният риск на тези портфейли, измерен чрез счетоводния подход, намаля в сравнение с 2022 г. в отражение на динамиката на пазарните условия.

Пазарният лихвен риск на ЕЦБ се редуцира посредством политики за разпределение на активите и сметки за преоценка.

ЕЦБ е изложена също така и на лихвен риск, произтичащ от несъответствия между лихвения доход по нейните активи и лихвите, изплащани по пасивите ѝ, което оказва влияние върху нейния нетен доход от лихви. Този риск не е пряко свързан с конкретен портфейл, а по-скоро със структурата на баланса на ЕЦБ като цяло, и по-специално със съществуването на матуритетни несъответствия и несъответствия в доходността между активите и пасивите. Освен че се включва в редовното измерване на общия размер на финансовия риск в едногодишен хоризонт, той се наблюдава посредством прогнози за доходността на ЕЦБ в средносрочен до дългосрочен план.

Този тип риск се управлява посредством политики за разпределение на активите и се редуцира допълнително от наличието на нелихвоносни пасиви в баланса на ЕЦБ.

Все пак този риск се материализира през 2023 г. поради което се прогнозират финансови загуби през следващите няколко години, след което се очаква ЕЦБ да се върне към устойчиви печалби. Прогнозираните загуби са главно вследствие на намаление на нетния доход от лихви на ЕЦБ. Голяма част от средносрочните и дългосрочните активи с фиксирани лихвени купони бяха придобити, когато лихвените проценти бяха много ниски или дори нулеви. Те се финансират главно от краткосрочни пасиви, които се олихвяват с лихвения процент по ООР. Тъй като лихвените проценти започнаха да се покачват в средата на 2022 г., разходите по задълженията надхвърлиха лихвата по активите. Така нетният доход от лихви през предходната година отстъпи място на нетен разход за лихви.

Рисковете, свързани с изменението на климата, постепенно се включват в рамката на ЕЦБ за управление на рисковете. През 2022 г. Евросистемата проведе първия климатичен стрес тест на баланса си[20]. Той даде възможност за предварителна оценка на въздействието от този риск върху баланса на ЕЦБ. През следващите години ще се извършват редовни стрес тестове, свързани с климата, като следващият е предвиден за 2024 г.

1.4.2 Операционен риск

Изпълнителният съвет отговаря за политиката и рамката за управление на операционния риск[21] на ЕЦБ и ги одобрява. Комитетът за управление на операционния риск (ORC) подпомага Изпълнителния съвет при изпълнението на неговата роля да контролира управлението на операционните рискове. Управлението на операционния риск е неразделна част от структурата на институционалното управление на ЕЦБ[22] и от управленските процеси.

Главната цел на рамката на ЕЦБ за управление на операционния риск е да допринася за това ЕЦБ да изпълнява мисията и целите си, защитавайки същевременно своята репутация и активи от загуба, злоупотреба или вреда. Съгласно рамката за управление на операционния риск всяко структурно звено има задължението да идентифицира, подлага на оценка, предотвратява, отчита и наблюдава своите операционни рискове, инциденти и мерки за контрол. В този смисъл политиката на ЕЦБ по отношение на поносимостта към риск дава насоки за стратегиите за реакция на риска и процедурите за приемане на рисковете. Тя е свързана с петстепенна матрица на риска, която се основава на скали за категоризиране на въздействието и вероятността посредством количествени и качествени критерии.

Средата, в която работи ЕЦБ, е изложена на все по-сложни и взаимосвързани заплахи и с текущите ѝ дейности е свързан широк диапазон от операционни рискове. Загриженост за ЕЦБ пораждат главно разнообразни нефинансови рискове, свързани с хора, системи, процеси и външни събития. Ето защо тя е въвела процеси за улесняване на текущото и ефикасно управление на операционните рискове и за интегриране на информацията за рисковете в процеса на вземане на решения. Освен това тя продължава да съсредоточава усилията си върху това да засили своята устойчивост, като възприема широк поглед към рисковете и възможностите „от край до край“, обхващайки и свързани с устойчивостта аспекти. Установени са структури за действие и планове за извънредни обстоятелства, така че да се осигури непрекъснатост на критично важните функции в случай на срив или криза.

1.4.3 Риск от неправомерно поведение

ЕЦБ има нарочна Служба за съответствие и управление като основно звено за управление на риска. Нейното предназначение е да засили рамката за институционално управление на ЕЦБ като мярка срещу риска от неправомерно поведение[23]. Целта е тя да съдейства на Изпълнителния съвет в задачата да защитава интегритета и репутацията на ЕЦБ, да налага етични стандарти за поведение и да засили отчетността и прозрачността. Независим Комитет по етика предоставя консултации и указания на високопоставените длъжностни лица в ЕЦБ по въпроси, свързани с интегритета и поведението, и съдейства на Управителния съвет да управлява по подходящ и последователен начин рисковете на ниво висше ръководство. Комитетът по етичните въпроси и нормативното съответствие действа на равнището на Евросистемата и единния надзорен механизъм (ЕНМ) за постигане на съгласувано прилагане на етичните рамки за НЦБ и националните компетентни органи (НКО).

През 2023 г. Комитетът по етични въпроси и нормативно съответствие сформира Оперативна група по риска от неправомерно поведение, която да сравни съществуващите правила в тази област и процесите за наблюдение и отчитане в ЕЦБ, НЦБ и НКО. Целта на оперативната група е да определи минимални общи стандарти и да осигури опростена рамка за рисковете от неправомерно поведение, която може да бъде разширена и укрепена с течение на годините.

2 Финансов отчет на ЕЦБ

2.1 Баланс към 31 декември 2023 г.

АКТИВИ

Приложение

2023 г.
млн. евро

2022 г.
млн. евро

Злато и вземания в злато

1

30 419

27 689

Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

2

55 876

55 603

Вземания от МВФ

2.1

2 083

1 759

Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи

2.2

53 793

53 844

Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

2.2

1 450

1 159

Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро

3

17

12

Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро

4

425 349

457 271

Ценни книжа, държани за целите на паричната политика

4.1

425 349

457 271

Вземания в рамките на Евросистемата

5

125 378

125 763

Вземания във връзка с разпределянето на евробанкноти в рамките на Евросистемата

5.1

125 378

125 763

Други активи

6

34 739

31 355

Материални и нематериални дълготрайни активи

6.1

1 023

1 105

Други финансови активи

6.2

22 172

21 213

Разлики от преоценка на задбалансови инструменти

6.3

552

783

Начисления и разходи за бъдещи периоди

6.4

10 905

7 815

Други

6.5

88

438

Загуба за годината

1 266

-

Общо активи

674 496

698 853

Забележка: Възможно е общите суми във финансовия отчет и в таблиците в приложенията да не се равняват поради закръгляване. Цифрите 0 и (0) показват закръглени към нула положителни или отрицателни стойности, а знакът (-) показва нулева стойност.

ПАСИВИ

Приложение

2023 г.
млн. евро

2022 г.
млн. евро

Банкноти в обращение

7

125 378

125 763

Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро

8

4 699

17 734

Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро

9

20 622

63 863

Държавно управление

9.1

143

48 520

Други задължения

9.2

20 479

15 343

Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро

10

23 111

78 108

Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

11

24

-

Депозити, салда и други задължения

11.1

24

-

Задължения в рамките на Евросистемата

12

445 048

355 474

Задължения, еквивалентни на прехвърляне на валутни резерви

12.1

40 671

40 344

Други задължения в рамките на Евросистемата (нето)

12.2

404 377

315 130

Други задължения

13

9 498

5 908

Разлики от преоценка на задбалансови инструменти

13.1

68

430

Начисления и приходи за бъдещи периоди

13.2

8 030

3 915

Други

13.3

1 401

1 562

Провизии

14

67

6 636

Сметки за преоценка

15

37 099

36 487

Капитал и резерви

16

8 948

8 880

Капитал

16.1

8 948

8 880

Общо пасиви

674 496

698 853

2.2 Отчет за приходите и разходите за годината,
приключваща на 31 декември 2023 г.

Приложение

2023 г.
млн. евро

2022 г.
млн. евро

Доход от лихви по чуждестранни резервни активи

23.1

2 382

798

Доход от лихви във връзка с разпределянето на евробанкноти в рамките на Евросистемата

23.2

4 817

736

Друг доход от лихви

23.4

56 552

11 001

Доход от лихви

63 751

12 536

Олихвяване на вземания на НЦБ във връзка с прехвърлени валутни резерви

23.3

(1 335)

(201)

Други разходи за лихви

23.4

(69 609)

(11 434)

Разходи за лихви

(70 944)

(11 636)

Нетен доход от лихви

23

(7 193)

900

Реализирани печалби/загуби от финансови операции

24

(106)

(110)

Намаляване на стойността на финансови активи и позиции

25

(38)

(1 840)

Прехвърляне към/от провизии за финансови рискове

6 620

1 627

Нетен резултат от финансови операции, намаляване на стойността и провизии за рискове

6 476

(322)

Нетен доход от/разход за такси и комисиони

26

650

585

Доход от акции и дялови участия

27

1

1

Други доходи

28

72

61

Общ нетен доход

6

1 224

Разходи за персонала

29

(676)

(652)

Административни разходи

30

(481)

(460)

Амортизация на материални и нематериални дълготрайни активи

(106)

(103)

Услуги по производството на банкноти

31

(9)

(9)

Печалба / (загуба) за годината

(1 266)

-

Франкфурт на Майн, 13 февруари 2024 г.
Европейска централна банка

Кристин Лагард
Председател

2.3 Счетоводна политика

Форма и представяне на финансовия отчет

Финансовият отчет на ЕЦБ е изготвен в съответствие със следните принципи на счетоводната политика[24], които според Управителния съвет на ЕЦБ осигуряват справедливо представяне на финансовия отчет и същевременно отразяват характера на централнобанковата дейност.

Счетоводни принципи

Прилагат се следните счетоводни принципи: икономическа реалистичност и прозрачност, благоразумие, признаване на събития, настъпили след датата на баланса, същественост, принцип на действащото предприятие, принцип на текущото начисляване, последователност и съпоставимост.

Признаване на активи и пасиви

Актив или пасив се признава в баланса само в случаите, когато е вероятно свързана бъдеща икономическа полза да се отчете като входящ или изходящ финансов поток на ЕЦБ, по същество всички свързани рискове и ползи са прехвърлени на ЕЦБ, а цената на придобиване или стойността на актива или размерът на задължението могат да бъдат надеждно измерени.

База на счетоводното отчитане

Отчетът е изготвен на база историческа стойност, модифицирана така, че да включва пазарна оценка на търгуемите ценни книжа (различни от държаните понастоящем за целите на паричната политика), златото и всички други балансови и задбалансови активи и пасиви, деноминирани в чуждестранна валута.

Транзакциите по финансови активи и пасиви се отразяват по сметките според датата, на която е извършено плащането.

С изключение на спот транзакциите с ценни книжа транзакциите с финансови инструменти, деноминирани в чуждестранна валута, се записват по задбалансови сметки на датата на сделката. На датата на плащането задбалансовите счетоводни записи се сторнират и транзакциите се записват по баланса. Покупките и продажбите на чуждестранна валута се отразяват върху нетната валутна позиция на датата на сделката, като резултатите, произтичащи от продажбите, също се изчисляват на тази дата. Начислените лихви, премии и отстъпки, свързани с деноминирани в чуждестранна валута финансови инструменти, се изчисляват и осчетоводяват на дневна база, като валутната позиция също се променя ежедневно в резултат от тези начисления.

Активи и пасиви в злато и чуждестранна валута

Активите и пасивите, деноминирани в чуждестранна валута, се преизчисляват в евро по обменния курс на датата на баланса. Приходите и разходите се преизчисляват по обменния курс на датата на осчетоводяване. Преоценката на активите и пасивите в чуждестранна валута, включително балансови и задбалансови инструменти, се извършва валута по валута.

Преоценката по пазарна цена на активи и пасиви, деноминирани в чуждестранна валута, се извършва отделно от валутната преоценка.

Златото се оценява по пазарната цена към датата на баланса. Не се прави разграничение между разликите в ценовата и валутната преоценка на златото. Вместо това се осчетоводява единствена оценка на златото на база цената на унция чисто злато в евро, която за годината, приключваща на 31 декември 2023 г., се изчислява според обменния курс на еврото към щатския долар на 29 декември 2023 г.

Специалните права на тираж (СПТ) се определят като кошница от валути и стойността им се изчислява като претеглена сума на обменните курсове на пет основни валути (щатски долар, евро, китайски юан, японска йена и британска лира). Наличностите на ЕЦБ от СПТ са преизчислени в евро по обменния курс на еврото спрямо СПТ на 29 декември 2023 г.

Ценни книжа

Ценни книжа, държани за целите на паричната политика
Ценните книжа, държани понастоящем за целите на паричната политика, се отчитат по амортизирана стойност, подлежаща на обезценка.

Други ценни книжа
Търгуемите ценни книжа (различни от ценните книжа, държани понастоящем за целите на паричната политика) и други подобни активи се оценяват или по средни пазарни цени, или въз основа на съответната крива на доходност на датата на баланса, ценна книга по ценна книга. Включените в ценни книжа опции не се отделят за целите на оценката. За годината, приключваща на 31 декември 2023 г., са използвани средните пазарни цени от 29 декември 2023 г.

Търгуемите инвестиционни фондове се преоценяват на нетна основа на равнище фонд, като се използва тяхната нетна стойност на активите. Не се прилага нетиране на нереализираните печалби и загуби в различните инвестиционни фондове.

Неликвидните акции и всякакви други капиталови инструменти, държани като постоянни инвестиции, се оценяват по цена на придобиване, подлежаща на обезценка.

Признаване на доходи

Приходите и разходите се признават за периода, в който са възникнали.[25] Реализираните печалби и загуби, произтичащи от продажбата на чуждестранна валута, злато и ценни книжа, се включват в отчета за приходите и разходите. Такива реализирани печалби и загуби се изчисляват въз основа на средната цена на съответния актив.

Нереализираните печалби не се признават за приход и се прехвърлят пряко по сметка за преоценка.

Нереализираните загуби се отразяват в отчета за приходите и разходите, ако в края на годината превишават предходни печалби от преоценка, натрупани в съответната сметка за преоценка. Такива нереализирани загуби от каквито и да е ценни книжа, валута или злато не се нетират с нереализираната печалба от други ценни книжа, валута или злато. В случай на такива нереализирани загуби по който и да е показател, отразен в отчета за приходите и разходите, неговата средна цена се намалява до обменния курс или пазарната цена в края на годината.

Загубите от обезценка се включват в отчета за приходите и разходите и не се сторнират през следващите години, освен ако обезценката не намалее и намалението не може да се свърже с наблюдаемо събитие, настъпило след първоначалното ѝ отчитане.

Премиите или отстъпките по ценни книжа се амортизират през остатъчния им договорен срок.

Обратни сделки

Обратните транзакции са операции, при които ЕЦБ купува или продава активи по споразумения за обратно изкупуване (репо сделки) или извършва кредитни операции срещу обезпечение.

При репо сделките ценните книжа се продават срещу парични средства, като същевременно се сключва споразумение за обратното им изкупуване от контрагента по договорена цена на определена бъдеща дата. Споразуменията за обратно изкупуване се отчитат като обезпечени депозити в пасивите на баланса. Ценните книжа, продадени в резултат на такова споразумение, остават в баланса на ЕЦБ.

При обратните репо сделки ценните книжа се купуват срещу парични средства, като същевременно се сключва споразумение за обратната им продажба на контрагента по договорена цена на определена бъдеща дата. Обратните репо сделки се отразяват като обезпечени заеми в активите на баланса, но не се включват в наличностите от ценни книжа на ЕЦБ.

Обратните транзакции (включително транзакции по предоставяне в заем на ценни книжа), осъществени по програма, предлагана от специализирана институция, се отразяват в баланса само когато обезпечението е предоставено под формата на парични средства, които все още не са инвестирани.

Задбалансови инструменти

Валутните инструменти, а именно валутни форуърдни транзакции, форуърд частта на валутни суапове и други валутни инструменти, свързани с обмяната на една валута в друга на определена бъдеща дата, се включват в нетната валутна позиция за целите на изчисляването на валутните печалби и загуби.

Лихвените инструменти се преоценяват инструмент по инструмент. Ежедневните промени в маржовете на отклонение на отворените лихвени фючърсни договори се записват в отчета за приходите и разходите. Оценяването на форуърдните транзакции с ценни книжа се извършва от ЕЦБ въз основа на общоприети методи за оценка с използване на наблюдаеми пазарни цени и курсове и дисконтови фактори от датата на плащане до датата на оценката.

Дълготрайни активи

Дълготрайните активи, включително нематериалните активи, но без земята и произведенията на изкуството, се оценяват по цена на придобиване минус амортизацията. Земята и произведенията на изкуството се оценяват по цена на придобиване. Главната сграда на ЕЦБ се оценява по цена на придобиване минус амортизация, подлежаща на обезценка. Що се отнася до амортизацията на главната сграда на ЕЦБ, разходите се причисляват към съответните компоненти на активи, чиято амортизация се извършва въз основа на оценка на полезния им живот. Амортизацията се изчислява на линейна база за очаквания полезен живот на актива, като се започне от тримесечието, след като той е станал достъпен за използване. Полезният живот, който се прилага към основните класове активи, е както следва:

Сгради

20, 25 или 50 години

Инсталации в сградите

10 или 15 години

Техническо оборудване

4, 10 или 15 години

Компютри, съответно хардуер и софтуер, и моторни превозни средства

4 години

Обзавеждане

10 години

Периодът на амортизация по отношение на капитализираните разходи за основни ремонти, свързани със сегашните сгради под наем, където се помещава ЕЦБ, е коригиран така, че да бъдат взети предвид всякакви събития, които влияят върху очаквания полезен живот на засегнатия актив.

ЕЦБ извършва годишен тест за обезценка на своята главна сграда и свързани с офисни сгради активи с право на ползване (вижте „Лизинг“ по-долу). Ако се установи показател за обезценка и се прецени, че е възможно стойността на актива да е намаляла, се оценява възстановимата стойност. Ако възстановимата стойност е под нетната балансова стойност, в отчета за приходите и разходите се записва загуба от обезценка.

Дълготрайни активи на стойност под 10 000 евро се отписват в годината на придобиване.

Дълготрайни активи, които отговарят на критериите за капитализиране, но са все още в процес на строителство или разработване, се отчитат в показателя Незавършено капитално строителство. Свързаните с това разходи се прехвърлят към съответните показатели за дълготрайни активи, когато активите станат достъпни за ползване.

Лизинг

ЕЦБ действа и като лизингополучател, и като сублизингодател.

ЕЦБ като лизингополучател
При всички лизинги, включващи материален актив, при които ЕЦБ се явява лизингополучател, съответният актив с право на ползване и задължението по лизинга се отразяват в баланса на началната дата на лизинга, т.е. когато активът стане достъпен за ползване, и се отчитат съответно в релевантните показатели за дълготрайни активи в Материални и нематериални дълготрайни активи и в Други (задължения). При лизинги, които отговарят на критериите за капитализиране, но съответният актив е все още в процес на строителство или преустройство, разходите преди началната дата на лизинга се отчитат в показателя Незавършено капитално строителство.

Активите с право на ползване се оценяват по цена на придобиване минус амортизацията. В добавка към това свързаните с офисни сгради активи с право на ползване подлежат на обезценка (по темата за годишния тест за обезценка вижте „Дълготрайни активи“ по-горе). Амортизацията се изчислява на линейна база от началната дата или до края на полезния живот на актива с право на ползване, или до изтичането на срока на лизинга – което от двете настъпи по-рано.

Задължението по лизинга първоначално се измерва по настоящата стойност на бъдещите плащания по него (включваща само лизинговите компоненти), дисконтирана с диференциалния лихвен процент на ЕЦБ. След това то се измерва по амортизирана стойност по метода на ефективния лихвен процент. Свързаните с това разходи за лихви се записват в отчета за приходите и разходите в показателя Други разходи за лихви. При промяна в бъдещи плащания по лизинг, произтичащи от промяна в индекс или друга преоценка на съществуващия договор, задължението по лизинга се преизчислява. Всяко такова преизчисление води до съответна корекция на балансовата стойност на актива с право на ползване.

Краткосрочен лизинг със срок до 12 месеца и лизинг на активи с ниска стойност под 10 000 евро (в съответствие с прага, който се прилага за признаването на дълготрайни активи) се записват като разход в отчета за приходите и разходите.

ЕЦБ като сублизингодател
При всички лизинги, при които ЕЦБ се явява сублизингодател, тя предоставя на трети страни право на ползване на базов актив (или на част от такъв актив), като същевременно остава в сила договорът между първоначалния лизингодател и ЕЦБ (основен лизинг). Сублизингът се класифицира като финансов или оперативен[26] според актива с право на ползване, произтичащ от основния лизинг, а не според базовия актив.

Сублизингът, при който ЕЦБ се явява сублизингодател, се класифицира като финансов лизинг и ЕЦБ отписва от Материални и нематериални дълготрайни активи актива с право на ползване, свързан с основния лизинг (или част от него), който се прехвърля на сублизингополучателя, а в Други (активи) вписва сублизингово вземане. Лизинговото задължение по основния лизинг остава незасегнато от сублизинга.

На началната дата сублизинговото вземане се измерва първоначално по настоящата стойност на бъдещите лизингови плащания към ЕЦБ, дисконтирана с дисконтовия процент, използван за основния лизинг. След това то се измерва по амортизирана стойност по метода на ефективния лихвен процент. Свързаните с това приходи от лихви се записват в отчета за приходите и разходите в показателя Други приходи от лихви.

Доходи след приключване на трудовите правоотношения, други дългосрочни компенсации и компенсации при напускане на ЕЦБ

ЕЦБ поддържа пенсионни програми с дефинирани доходи за своите служители, за членовете на Изпълнителния съвет и за членовете на Надзорния съвет, които са служители на ЕЦБ.

Пенсионната програма за служителите се финансира с активи, съхранявани във фонд за дългосрочни компенсации на служителите. Задължителните вноски от страна на ЕЦБ и на служителите се отразяват в стълба на дефинираните доходи в пенсионната програма. Служителите могат да правят допълнителни доброволни вноски в стълб на дефинирани вноски, който може да се използва за осигуряване на допълнителни компенсации.[27] Тези допълнителни компенсации се определят от размера на доброволните вноски заедно с възвръщаемостта от инвестирането им.

Налице са финансово необезпечени споразумения за доходи след приключване на трудовите правоотношения и други дългосрочни компенсации за членовете на Изпълнителния съвет и за членовете на Надзорния съвет, които са служители на ЕЦБ. За служителите са налице финансово необезпечени споразумения за различни от пенсии доходи след приключване на трудовите правоотношения и други дългосрочни компенсации.

Нетно задължение по дефинирани доходи
Задължението, признато в баланса в показателя Други (задължения) във връзка с пенсионните програми с дефинирани доходи, включително други дългосрочни компенсации и компенсации при напускане[28], представлява настоящата стойност на задължението по дефинирани доходи на датата на баланса минус справедливата стойност на активите по пенсионните програми, използвани за финансиране на това задължение.

Размерът на задължението по пенсионните програми с дефинирани доходи се изчислява ежегодно от независими актюери, като се използва методът на прогнозна условна единица. Настоящата стойност на задължението по пенсионните програми с дефинирани доходи се изчислява, като се дисконтират очакваните бъдещи парични потоци, като се използва лихвен процент, който се определя въз основа на пазарната доходност на датата на баланса на висококачествени корпоративни облигации, деноминирани в евро, които имат матуритет, подобен на свързаното задължение.

Актюерски печалби и загуби могат да възникнат от наложени от опита корекции (ако действителните резултати са различни от по-рано направените актюерски допускания) и от промени в самите актюерски допускания.

Нетна стойност на дефинираните доходи
Нетната стойност на дефинираните доходи се разделя на компоненти, които се отразяват в отчета за приходите и разходите, и преизчисления по отношение на доходите след приключване на трудовите правоотношения, които се отразяват в баланса в показателя Сметки за преоценка.

Нетната стойност, отнесена в отчета за приходите и разходите, включва:

 1. начислените за годината разходи за текущо обслужване по дефинираните доходи;
 2. разходите за ретроспективно обслужване по дефинираните доходи в резултат от промяна в пенсионната програма;
 3. нетната лихва по нетното задължение по дефинирани доходи според дисконтовия лихвен процент;
 4. преизчисления по отношение на други дългосрочни компенсации и компенсации при напускане с дългосрочен характер[29], ако има такива, в тяхната цялост.

Нетната стойност, отразена в Сметки за преоценка, включва:

 1. актюерски печалби и загуби по задължението по дефинирани доходи;
 2. фактическата възвръщаемост на активите по пенсионната програма с изключение на средствата, включени в нетната лихва по нетното задължение по дефинирани доходи;
 3. всяка промяна в ефекта на таван на активите, с изключение на средствата, включени в нетната лихва по нетното задължение по дефинирани доходи.

Размерът им се оценява ежегодно от независими актюери, за да се определи съответното задължение във финансовите отчети.

Салда в рамките на ЕСЦБ/Евросистемата

Салдата в рамките на ЕСЦБ възникват основно в резултат от презгранични плащания в Европейския съюз (ЕС), които се извършват в евро в резервни пари. В голямата си част тези транзакции са инициирани от субекти на частното право (т.е. кредитни институции, предприятия и частни лица). Техният сетълмент се извършва чрез TARGET – Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време. Те пораждат двустранни салда по сметките в TARGET на централните банки от ЕС. Плащания, извършени от ЕЦБ и националните централни банки (НЦБ) също засягат тези сметки. Всички сетълменти автоматично се агрегират и коригират и стават част от единствена позиция на всяка НЦБ към ЕЦБ. В счетоводните книги на ЕЦБ тези позиции представляват нетно вземане или задължение на всяка НЦБ към останалите банки от Европейската система на централните банки (ЕСЦБ). Движенията по сметките в TARGET се отразяват ежедневно в счетоводните записи на ЕЦБ и НЦБ.

Салдата в рамките на Евросистемата на НЦБ от еврозоната към ЕЦБ, възникващи във връзка с TARGET, както и други салда в рамките на Евросистемата, деноминирани в евро (например междинно разпределение на печалбата на ЕЦБ, ако има такава, между НЦБ), се отразяват в баланса на ЕЦБ като единствена нетна позиция по активите или пасивите в показателя Други вземания в рамките на Евросистемата (нето) или Други задължения в рамките на Евросистемата (нето). Салда в рамките на ЕСЦБ на НЦБ извън еврозоната към ЕЦБ, произтичащи от участието им в TARGET,[30] се представят в показателя Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро.

Салдата в рамките на Евросистемата, произтичащи от разпределянето на евробанкноти в нея, се включват като единствен нетен актив в показателя Вземания във връзка с разпределянето на евробанкноти в рамките на Евросистемата (вижте „Банкноти в обращение“ по-долу).

Салдата в рамките на Евросистемата, произтичащи от прехвърлянето на чуждестранни резервни активи към ЕЦБ от НЦБ, които се присъединяват към Евросистемата, са деноминирани в евро и се представят в показателя Задължения, еквивалентни на прехвърляне на валутни резерви.

Банкноти в обращение

ЕЦБ и НЦБ от еврозоната, които заедно образуват Евросистемата, емитират евробанкнотите.[31] Общата стойност на евробанкнотите в обращение се разпределя между централните банки от Евросистемата в последния работен ден на всеки месец в съответствие с алгоритъма за разпределяне на банкнотите.[32]

На ЕЦБ е разпределен дял от 8% от общата стойност на евробанкнотите в обращение, който се оповестява в пасивите на баланса в показателя Банкноти в обращение. Делът на ЕЦБ в общата емисия на евробанкноти е обезпечен с вземания от НЦБ. Тези лихвоносни вземания[33] са включени в показателя Вземания във връзка с разпределянето на евробанкноти в рамките на Евросистемата (вижте „Салда в рамките на ЕСЦБ/Евросистемата“ по-горе). Приходите от лихви по тези вземания се включват в отчета за приходите и разходите в показателя Доход от лихви във връзка с разпределянето на евробанкноти в рамките на Евросистемата.

Междинно разпределение на печалбата

Сума, равна на сбора от дохода на ЕЦБ от евробанкноти в обращение и дохода, възникващ от ценни книжа, държани за целите на паричната политика и закупени по i) програмата за пазарите на ценни книжа; ii) третата програма за закупуване на обезпечени облигации; iii) програмата за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа; iv) програмата за закупуване на активи на публичния сектор; и v) програмата за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия, се разпределя през януари следващата година в междинно разпределение на печалбата, освен ако Управителният съвет не реши друго.[34] Такова решение се взема, когато въз основа на мотивиран разчет, изготвен от Изпълнителния съвет, Управителният съвет очаква ЕЦБ да претърпи обща годишна загуба или да реализира годишна печалба, по-малка от този доход. Управителният съвет може също така да реши да прехвърли целия този доход или част от него към провизиите за финансови рискове. Освен това той може да вземе решение за приспадане от сумата на приходите от евробанкноти в обращение, подлежаща на междинно разпределение през януари, на разходите, направени от ЕЦБ във връзка с емитирането и обработката на евробанкноти.

Събития, настъпили след приключване на баланса

Стойността на активите и пасивите се коригира за събития, настъпили между датата на годишния баланс и датата, на която Изпълнителният съвет разрешава представянето на годишния отчет на ЕЦБ за одобрение от Управителния съвет, ако такива събития се отразяват съществено върху състоянието на активите и пасивите към датата на баланса.

Важни събития, настъпили след датата на баланса, които не се отразяват върху състоянието на активите и пасивите към датата на баланса, се посочват в приложенията.

Промени в счетоводната политика

През 2023 г. нямаше промени в счетоводната политика, прилагана от ЕЦБ.

Други въпроси

В съответствие с член 27 от Устава на ЕСЦБ и въз основа на препоръка на Управителния съвет Съветът на ЕС даде първоначално одобрение за назначаването на Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Дюселдорф (Федерална република Германия) за външен одитор на ЕЦБ за период от пет години, който приключи в края на финансовата 2022 година. През 2023 г. Съветът на ЕС, въз основа на препоръка на Управителния съвет, одобри удължение на този период с още две години до края на финансовата 2024 г.

2.4 Приложения към баланса

Приложение 1 – Злато и вземания в злато

Този показател обхваща наличностите на ЕЦБ от злато:

2023 г.

2022 г.

Количество

Унции чисто злато1

16 285 778

16 229 522

Цена

Щатски долари за унция чисто злато

2 063,950

1 819,700

Щатски долари за евро

1,1050

1,0666

Пазарна стойност (млн. евро)

30 419

27 689

1) Това отговаря на 506,5 и 504,8 тона съответно през 2023 г. и 2022 г.

Нарастването на равностойността в евро на наличностите на ЕЦБ от злато се дължи предимно на повишаването на пазарната цена на златото в евро (вижте „Активи и пасиви в злато и чуждестранна валута“ в раздел 2.3 „Счетоводна политика“ и приложение 15 Сметки за преоценка). Наред с това при въвеждането на единната валута в Хърватия от 1 януари 2023 г. Hrvatska narodna banka прехвърли на ЕЦБ 56 256 унции чисто злато на стойност 96 млн. евро.

Приложение 2 – Вземания от резиденти извън еврозоната и в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Приложение 2.1 – Вземания от МВФ

Този актив представлява наличностите на ЕЦБ от СПТ и възлиза на 2083 млн. евро към 31 декември 2023 г. (спрямо 1759 млн. евро през 2022 г.). Той възниква в резултат от двустранното доброволно търговско споразумение с Международния валутен фонд (МВФ) за покупко-продажба на СПТ, с което МВФ е упълномощен да организира продажби и да извършва покупки на СПТ срещу евро от името на ЕЦБ в границите на определени минимални и максимални равнища на наличностите. За счетоводни цели СПТ се третират като чуждестранна валута (вижте „Активи и пасиви в злато и чуждестранна валута“ в раздел 2.3 „Счетоводна политика“). През 2023 г. наличностите на ЕЦБ от СПТ нараснаха, предимно в резултат от транзакция в контекста на горепосоченото доброволно търговско споразумение.

Приложение 2.2 – Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи, и вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Тези две статии включват салда в банки и заеми, деноминирани в чуждестранна валута, както и инвестиции в ценни книжа, деноминирани в щатски долари, японски йени и китайски юани.

2023 г.
млн. евро

2022 г.
млн. евро

Изменение
млн. евро

Вземания от резиденти извън еврозоната

Разплащателни сметки

7 161

15 687

(8 526)

Депозити на паричния пазар

474

985

(512)

Инвестиции в ценни книжа

46 158

37 172

8 986

Общо вземания от резиденти извън еврозоната

53 793

53 844

(52)

Вземания от резиденти в еврозоната

Разплащателни сметки

25

34

(10)

Депозити на паричния пазар

1 426

1 125

301

Общо вземания от резиденти в еврозоната

1 450

1 159

291

Общо

55 243

55 004

239

Общата стойност на тези показатели се увеличи през 2023 г., главно поради доходите, получени през годината, предимно по портфейла в щатски долари. В допълнение към това при въвеждането на единната валута в Хърватия, считано от 1 януари 2023 г., Hrvatska narodna banka прехвърли на ЕЦБ чуждестранни резервни активи, деноминирани в щатски долари, на стойност 544 млн. евро. Цялостното увеличение обаче беше почти напълно неутрализирано от поевтиняването на щатския долар и японската йена спрямо еврото.

Нетните валутни наличности на ЕЦБ[35] са, както следва:

2023 г.
млн. валутни единици

2022 г.
млн. валутни единици

Щатски долари

52 590

49 590

Японски йени

1 089 844

1 090 312

Китайски юани

4 545

4 440

През 2023 г. не са извършвани валутни интервенции.

Приложение 3 – Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро

Към 31 декември 2023 г. този показател се състои от салда по разплащателни сметки при резиденти в еврозоната в размер на 17 млн. евро (спрямо 12 млн. евро през 2022 г.).

Приложение 4 – Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро

Приложение 4.1 – Ценни книжа, държани за целите на паричната политика

Към 31 декември 2023 г. този показател се състои от ценни книжа, придобити от ЕЦБ в рамките на програмата за пазарите на ценни книжа (SMP), третата програма за закупуване на обезпечени облигации (CBPP3), програмата за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа (ABSPP), програмата за закупуване на активи на публичния сектор (PSPP) и програмата за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PEPP).

Начална дата

Крайна дата

Решение

Диапазон от допустими ценни книжа1

Завършени/прекратени програми

CBPP12

юли 2009 г.

юни 2010 г.

ЕЦБ/2009/16

Обезпечени облигации на резиденти в еврозоната

CBPP22

ноември 2011 г.

октомври 2012 г.

ЕЦБ/2011/17

Обезпечени облигации на резиденти в еврозоната

SMP

май 2010 г.

септември 2012 г.

ЕЦБ/2010/5

Публични и частни дългови ценни книжа, емитирани в еврозоната3

Програма за закупуване на активи (АРР)4

CBPP3

октомври 2014 г.

активна

ЕЦБ/2020/8,
изменено

Обезпечени облигации на резиденти в еврозоната

ABSPP

ноември 2014 г.

активна

ЕЦБ/2014/45,
изменено

Първостепенни траншове и гарантирани траншове тип „мецанин“ на обезпечени с активи ценни книжа на резиденти в еврозоната

PSPP

март 2015 г.

активна

ЕЦБ/2020/9

Облигации, емитирани от централни, регионални или местни органи на управление в еврозоната или от признати агенции, както и от международни организации и многостранни банки за развитие в еврозоната.

CSPP5

юни 2016 г.

активна

ЕЦБ/2016/16,
изменено

Облигации и търговски ценни книжа, емитирани от небанкови предприятия със седалище в еврозоната

Програма за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PEPP)

PEPP

март 2020 г.

активна

ЕЦБ/2020/17,
изменено

Всички категории активи, допустими в програмата за закупуване на активи

1) Допълнителните критерии за допустимост за конкретните програми се съдържат в решенията на Управителния съвет.
2) В края на 2022 г. и в края на 2023 г. ЕЦБ нямаше никакви наличности от ценни книжа по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации (CBPP1 и CBPP2). През 2022 г. обаче тя все още отчете доход от лихви по тези портфейли, тъй като падежът на последните наличности по CBPP1 и CBPP2 настъпи съответно през юли 2022 г. и септември 2022 г.
3) По SMP са закупени само публични дългови ценни книжа, емитирани от пет държави в еврозоната.
4) Реинвестициите по програмата за закупуване на активи (APP) бяха преустановени от 1 юли 2023 г.
5) ЕЦБ не придобива ценни книжа по програмата за закупуване на активи от корпоративния сектор (CSPP).

До края на февруари 2023 г.[36] Евросистемата продължи да реинвестира изцяло погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по програмата за закупуване на активи (APP)[37]. След това портфейлът по APP намаляваше с премерен и предвидим темп. До края на юни 2023 г. намалението беше средно с 15 млрд. евро месечно, тъй като Евросистемата не реинвестираше изцяло погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж. През юни 2023 г. Управителният съвет реши[38] да прекрати от юли 2023 г. реинвестициите по APP. След това портфейлът по APP намаляваше поради настъпващите падежи на ценните книжа.

Що се отнася до PEPP[39], Евросистемата продължи да реинвестира изцяло погашенията по главници на ценните книжа с настъпващ падеж, придобити през годината. Управителният съвет възнамерява[40] да продължи да реинвестира изцяло погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по PEPP, през първата половина на 2024 г. Той също така предвижда да намалява портфейла по PEPP със средно 7,5 млрд. евро месечно през втората половина на годината и в края ѝ да прекрати реинвестициите. Освен това Управителният съвет ще продължи да подхожда гъвкаво към реинвестирането на изплащанията, ставащи дължими в портфейла по PEPP, така че да противодейства на свързаните с пандемията рискове за трансмисионния механизъм на паричната политика.

Ценните книжа, закупени по тези програми, се оценяват по амортизирана цена на придобиване, подлежаща на обезценка (вижте „Ценни книжа“ в раздел 2.3 „Счетоводна политика“).

Амортизираната стойност на ценните книжа, държани от ЕЦБ, и пазарната им стойност[41] (която не се записва в баланса и в отчета за приходите и разходите, а се предоставя единствено с цел съпоставка) са, както следва:

2023 г.
млн. евро

2022 г.
млн. евро

Изменение
млн. евро

Амортизи-рана
стойност

Пазарна
стойност

Амортизи-рана
стойност

Пазарна
стойност

Амортизи-рана
стойност

Пазарна
стойност

Завършени/прекратени програми

SMP

496

522

718

766

(222)

(244)

APP

CBPP3

23 530

21 490

25 116

22 136

(1 587)

(647)

ABSPP

13 348

13 225

22 895

22 605

(9 547)

(9 379)

PSPP – ценни книжа на органи на управление/агенции

224 867

205 847

242 857

213 750

(17 991)

(7 903)

Всичко APP

261 744

240 562

290 868

258 491

(29 124)

(17 930)

PEPP

PEPP – обезпечени облигации

839

736

769

628

70

108

PEPP – ценни книжа на органи на управление/агенции

162 270

143 669

164 916

138 072

(2 646)

5 597

Всичко PEPP

163 109

144 405

165 685

138 700

(2 576)

5 705

Общо

425 349

385 489

457 271

397 957

(31 922)

(12 468)

Амортизираната стойност на ценните книжа, държани от ЕЦБ, се промени през годината както следва:

2022 г.
млн. евро

Брутни покупки
млн. евро

Изплащания
млн. евро

Нетна отстъпка/
(премия)1
млн. евро

2023 г.
млн. евро

SMP

718

-

(235)

13

496

CBPP3

25 116

1 512

(3 057)

(42)

23 530

ABSPP

22 895

690

(10 142)

(95)

13 348

PSPP – ценни книжа на органи на управление/агенции

242 857

10 141

(26 160)

(1 971)

224 867

PEPP – обезпечени облигации

769

85

(15)

(1)

839

PEPP – ценни книжа на органи на управление/агенции

164 916

17 220

(17 922)

(1 945)

162 270

Общо

457 271

29 649

(57 530)

(4 041)

425 349

1) „Нетна отстъпка/(премия)“ включва реализираните нетни печалби/(загуби), ако има такива.

Управителният съвет подлага редовно на оценка финансовите рискове, свързани с ценните книжа, държани по тези програми.

В тази връзка тестовете за обезценка се провеждат на годишна база, като се използват данните в края на годината, и се одобряват от Управителния съвет. При тези тестове показателите за обезценка се оценяват поотделно за всяка програма. В случаите, в които са установени показатели за обезценка, се извършват допълнителни анализи, за да се потвърди, че паричните потоци по базовите ценни книжа не са засегнати от събитие, свързано с обезценка. Въз основа на резултатите от тазгодишните тестове за обезценка през 2023 г. ЕЦБ не е отчела загуби по ценните книжа, държани в нейните портфейли по паричната политика.

Амортизираната стойност на ценните книжа, държани от Евросистемата, е както следва:

2023 г.
млн. евро

2022 г.
млн. евро

ЕЦБ

НЦБ от еврозоната

Общо за Евроси-стемата

ЕЦБ

НЦБ от еврозоната

Общо за Евроси-стемата

Завършени/прекратени програми

SMP

496

1 901

2 397

718

2 143

2 860

APP

CBPP3

23 530

262 090

285 620

25 116

276 857

301 973

ABSPP

13 348

-

13 348

22 895

-

22 895

PSPP – ценни книжа на органи на управление/агенции

224 867

1 922 907

2 147 774

242 857

2 066 581

2 309 438

PSPP – ценни книжа на наднационални институции

-

255 261

255 261

-

275 228

275 228

CSPP

-

323 921

323 921

-

344 119

344 119

Всичко APP

261 744

2 764 180

3 025 924

290 868

2 962 785

3 253 653

PEPP

PEPP – обезпечени облигации

839

5 197

6 036

769

5 283

6 052

PEPP – ценни книжа на органи на управление/агенции

162 270

1 297 397

1 459 667

164 916

1 317 937

1 482 853

PEPP – ценни книжа на наднационални институции

-

154 332

154 332

-

145 687

145 687

PEPP – ценни книжа на корпоративния сектор

-

45 989

45 989

-

46 074

46 074

Всичко PEPP

163 109

1 502 915

1 666 024

165 685

1 514 981

1 680 666

Общо

425 349

4 268 996

4 694 345

457 271

4 479 908

4 937 179

Забележка: Данните за „НЦБ от еврозоната“ са предварителни и е възможно да бъдат ревизирани. Това би довело и до съответна промяна в стойността на показателя „Общо за Евросистемата“.

Приложение 5 – Вземания в рамките на Евросистемата

Приложение 5.1 – Вземания във връзка с разпределянето на евробанкноти в рамките на Евросистемата

Този показател включва вземания на ЕЦБ от НЦБ от еврозоната, свързани с разпределянето на евробанкноти в рамките на Евросистемата (вижте „Банкноти в обращение“ в раздел 2.3 „Счетоводна политика“), и към 31 декември 2023 г. възлиза на 125 378 млн. евро (спрямо 125 763 млн. евро през 2022 г.). Олихвяването на тези вземания се изчислява ежедневно по последния разполагаем лихвен процент, който Евросистемата прилага в търговете при основните операции по рефинансиране (вижте приложение 23.2 Доход от лихви във връзка с разпределянето на евробанкноти в рамките на Евросистемата).

Приложение 6 – Други активи

Приложение 6.1 – Материални и нематериални дълготрайни активи

Тези активи обхващат следните показатели:

2023 г.
млн. евро

2022 г.
млн. евро

Изменение
млн. евро

Цена на придобиване

Земя и сгради

1 014

1 007

7

Сгради с право на ползване

315

296

19

Инсталации в сградите

222

222

-

Компютри (хардуер и софтуер)

142

140

1

Оборудване, обзавеждане и моторни превозни средства

111

110

1

Оборудване с право на ползване

2

3

(1)

Незавършено капитално строителство

0

5

(5)

Други дълготрайни активи

11

11

(0)

Цена на придобиване, общо

1 818

1 796

22

Натрупана амортизация

Земя и сгради

(227)

(204)

(23)

Сгради с право на ползване

(197)

(152)

(45)

Инсталации в сградите

(144)

(128)

(16)

Компютри (хардуер и софтуер)

(129)

(120)

(9)

Оборудване, обзавеждане и моторни превозни средства

(92)

(82)

(11)

Оборудване с право на ползване

(2)

(2)

(0)

Други дълготрайни активи

(3)

(3)

(0)

Натрупана амортизация, общо

(795)

(690)

(104)

Обща нетна балансова стойност

1 023

1 105

(82)

В края на годината бе проведен тест за обезценка по отношение на главната сграда на ЕЦБ и офисните сгради с право на ползване и не бяха отчетени загуби от обезценка.

Приложение 6.2 – Други финансови активи

Този показател се състои основно от портфейла от собствени средства на ЕЦБ, който включва предимно инвестиции на внесения ѝ капитал, както и от заделените средства в общия резервен фонд и в провизиите за финансови рискове. Той включва също така 3211 акции в Банката за международни разплащания (БМР) на цена на придобиване 42 млн. евро и други разплащателни сметки, деноминирани в евро.

Компонентите на показателя са, както следва:

2023 г.
млн. евро

2022 г.
млн. евро

Изменение
млн. евро

Разплащателни сметки в евро

46

38

8

Ценни книжа, деноминирани в евро

20 355

19 280

1 075

Обратни репо сделки в евро

1 730

1 854

(124)

Други финансови активи

42

42

(0)

Общо

22 172

21 213

959

Нетното увеличение на този показател през 2023 г. се дължи предимно на i) реинвестирането на приходите от лихви, генерирани по портфейла от собствени средства на ЕЦБ, и ii) нарастването на пазарната стойност на деноминираните в евро ценни книжа в този портфейл.

Приложение 6.3 – Разлики от преоценка на задбалансови инструменти

Този показател е съставен предимно от промени в оценката на останалите неуредени към 31 декември 2023 г. транзакции по валутни суапове и форуърди (вижте приложение 20 Транзакции по валутни суапове и форуърди). Тези промени в оценката са в размер на 552 млн. евро (спрямо 783 млн. евро през 2022 г.) и произтичат от преобразуването на такива транзакции в еквивалента им в евро по обменни курсове на датата на баланса в съпоставка със стойностите в евро, получени от преобразуването на транзакциите по средната цена на съответната чуждестранна валута на съответната дата (вижте „Задбалансови инструменти“ и „Активи и пасиви в злато и чуждестранна валута“ в раздел 2.3 „Счетоводна политика“).

Приложение 6.4 – Начисления и разходи за бъдещи периоди

Този показател включва следните компоненти:

2023 г.
млн. евро

2022 г.
млн. евро

Изменение
млн. евро

Начислени лихви върху салдата в TARGET, дължими от НЦБ

4 955

2 856

2 099

Начислени лихви по вземания във връзка с разпределянето на евробанкноти

1 429

575

855

Начислени лихви по ценни книжа

3 709

3 640

69

Начислен доход, свързан с надзорните задачи

654

594

60

Други начисления и разходи за бъдещи периоди

158

151

7

Общо

10 905

7 815

3 090

Към 31 декември 2023 г. този показател включва вземания по начислени лихви по салдата в TARGET, дължими от НЦБ от еврозоната за декември 2023 г. (вижте приложение 12.2 Други задължения в рамките на Евросистемата (нето)), и вземания по начислени лихви от НЦБ от еврозоната за последното тримесечие на 2023 г., които се отнасят до вземания на ЕЦБ във връзка с разпределянето на евробанкноти в Евросистемата (вижте приложение 5.1 Вземания във връзка с разпределянето на евробанкноти в рамките на Евросистемата). Тези суми са изплатени през януари 2024 г.

Показателят включва също така начислената върху ценни книжа купонна лихва, включително неуредени лихвени плащания, изплатени при придобиване (вижте приложение 2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи, както и вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута, приложение 4 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро и приложение 6.2 Други финансови активи).

Начисленият доход, свързан с надзорните задачи, съответства на надзорните такси, които ще бъдат получени за периода на таксуване 2023 г. и ще бъдат събрани през 2024 г. (вижте приложение 26 Нетен доход/разход от такси и комисиони).[42]

Останалата част от този показател се състои основно от i) начислен доход от лихви по други финансови инструменти ii) начислен доход от действащи проекти и услуги на ЕСЦБ (вижте приложение 28 Други доходи); и iii) различни предварителни плащания.

Приложение 6.5 – Други

Към 31 декември 2023 г. този показател възлиза на 88 млн. евро (спрямо 438 млн. евро през 2022 г.). Той включва различни салда в размер на 60 млн. евро (спрямо 90 млн. евро през 2022 г.), и се състои основно от вземания във връзка с действащи проекти и услуги на ЕСЦБ (вижте приложение 28 Други доходи) и салда във връзка с възстановим данък върху добавената стойност.

Освен това той включва салда в размер на 28 млн. евро (спрямо 349 млн. евро през 2022 г.), свързани с неприключени към 31 декември 2023 г. транзакции по валутни суапове и форуърди (вижте приложение 20 Транзакции по валутни суапове и форуърди). Тези салда са резултат от преобразуването на такива транзакции в еквивалента им в евро по средната стойност на съответната валута към датата на баланса в съпоставка със стойностите в евро, по които транзакциите са осчетоводени първоначално (вижте „Задбалансови инструменти“ в раздел 2.3 „Счетоводна политика“).

Приложение 7 – Банкноти в обращение

Този показател включва дела на ЕЦБ от 8% от стойността на евробанкнотите в обращение (вижте „Банкноти в обращение“ в раздел 2.3 „Счетоводна политика“) и към 31 декември 2023 г. възлиза на 125 378 млн. евро (спрямо 125 763 млн. евро през 2022 г.).

Приложение 8 – Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро

Централните банки от Евросистемата имат възможност да приемат парични средства като обезпечение при операциите за предоставяне в заем на ценни книжа от програмата за закупуване на ценни книжа на публичния сектор и такива ценни книжа по PEPP, без да трябва да ги реинвестират. В случая на ЕЦБ тези операции се провеждат посредством специализирана институция.

Към 31 декември 2023 г. неприключените салда по такива транзакции за предоставяне в заем срещу парично обезпечение, извършени с кредитни институции от еврозоната, възлизат на 4699 млн. евро (спрямо 17 734 млн. евро през 2022 г.). Получените като обезпечение парични средства бяха прехвърлени по сметки в TARGET. Тъй като в края на годината паричните средства останаха неинвестирани, тези транзакции са отчетени в баланса (вижте „Обратни сделки“ в раздел 2.3 „Счетоводна политика“)[43].

Приложение 9 – Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро

Приложение 9.1 – Сектор „Държавно управление“

Към 31 декември 2023 г. този показател възлиза на 143 млн. евро (спрямо 48 520 млн. евро през 2022 г.). Той включва депозити на Европейския инструмент за финансова стабилност и Европейския механизъм за стабилност. Съгласно член 21 от Устава на ЕСЦБ ЕЦБ може да действа като фискален агент в полза на институции, органи, служби или агенции на Съюза, органите на централна власт, регионалните, местните или други органи на публичната власт, други органи, регулирани от публичното право, или на публични предприятия на държавите членки.

Приложение 9.2 – Други задължения

Този показател се състои от салдата на спомагателни системи в еврозоната[44], свързани с TARGET посредством компонента TARGET–ЕЦБ, които към 31 декември 2023 г. са в размер на 20 479 млн. евро (спрямо 15 343 млн. евро през 2022 г.).

Приложение 10 – Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро

Този показател включва следните компоненти:

2023 г.
млн. евро

2022 г.
млн. евро

Изменение
млн. евро

Салда в TARGET

3 854

42 808

(38 954)

Парични средства, получени като обезпечение по сделки за предоставяне в заем на ценни книжа

5 637

15 008

(9 372)

Депозити, приети от ЕЦБ в ролята ѝ на фискален агент

12 383

19 904

(7 522)

Суап споразумения за предоставяне на ликвидност

1 237

388

850

Общо

23 111

78 108

(54 997)

Към 31 декември 2023 г. най-големият компонент на този показател са депозити, приети от ЕЦБ в ролята ѝ на фискален агент за Европейската комисия, свързани с администрирането на дейностите на ЕС по получаване и предоставяне на кредити (вижте приложение 21 Управление на операции по получаване и предоставяне на кредити).

Показателят съдържа и салда, произтичащи от неуредени транзакции за предоставяне в заем на ценни книжа по PSPP и на ценни книжа на публичния сектор по РЕРР, извършени с кредитни институции извън еврозоната, при които като обезпечение са получени парични средства и те са прехвърлени по сметки в TARGET (вижте приложение 8 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро).

Той включва също салда в TARGET, които се състоят от салда на НЦБ извън еврозоната към ЕЦБ (вижте „Салда в рамките на ЕСЦБ/Евросистемата“ в раздел 2.3 „Счетоводна политика“) и салда на спомагателни системи извън еврозоната, свързани с TARGET посредством компонента TARGET–ЕЦБ. Спадът в тези салда през 2023 г. съответства на по-малките салда на спомагателни системи извън еврозоната.

Остатъкът е салдо, произтичащо от постоянното реципрочно валутно споразумение със Системата на Федералния резерв. По силата на това споразумение Федералната резервна банка на Ню Йорк предоставя на ЕЦБ щатски долари посредством суап транзакции с цел да се осигури краткосрочно финансиране в щатски долари на контрагенти в Евросистемата. Едновременно с това ЕЦБ осъществява огледални суап транзакции с НЦБ от еврозоната, които използват получените средства, за да извършат операции за предоставяне на ликвидност в щатски долари под формата на обратни транзакции с контрагенти от Евросистемата. Тези огледални суап транзакции пораждат салда в рамките на Евросистемата между ЕЦБ и НЦБ от еврозоната. Освен това суап транзакциите, извършени с Федералната резервна банка на Ню Йорк и НЦБ от еврозоната, пораждат вземания и задължения по форуърди, които се записват по задбалансови сметки (вижте приложение 20 Транзакции по валутни суапове и форуърди).

Приложение 11 – Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

11.1 – Депозити, салда и други задължения

Към 31 декември 2023 г. този показател се състои от задължение в чуждестранна валута към резидент извън еврозоната в размер на 24 млн. евро (при нулева стойност през 2022 г.), възникнало във връзка с управлението на резервите на ЕЦБ в чуждестранна валута.

Приложение 12 – Задължения в рамките на Евросистемата

Приложение 12.1 – Задължения, еквивалентни на прехвърляне на валутни резерви

Това са задължения към НЦБ от еврозоната, възникнали от прехвърлянето към ЕЦБ на чуждестранни резервни активи при присъединяването на тези НЦБ към Евросистемата. В съответствие с член 30.2 от Устава на ЕСЦБ внесените активи са фиксирани пропорционално на дела на НЦБ в записания капитал на ЕЦБ. Прехвърлянето на чуждестранни резервни активи от Hrvatska narodna banka при въвеждането на единната валута в Хърватия доведе до увеличение на тези задължения.

От
1 януари 2023 г.
млн. евро

Към
31 декември 2022 г.
млн. евро

Nationale Bank van België /Banque Nationale de Belgique (Белгия)

1 470

1 470

Deutsche Bundesbank (Германия)

10 635

10 635

Eesti Pank (Естония)

114

114

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (Ирландия)

683

683

Bank of Greece (Гърция)

998

998

Banco de España (Испания)

4 811

4 811

Banque de France (Франция)

8 240

8 240

Hrvatska narodna banka (Хърватия)

327

-

Banca d'Italia (Италия)

6 854

6 854

Central Bank of Cyprus (Кипър)

87

87

Latvijas Banka (Латвия)

157

157

Lietuvos bankas (Литва)

233

233

Banque centrale du Luxembourg (Люксембург)

133

133

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (Малта)

42

42

De Nederlandsche Bank (Нидерландия)

2 364

2 364

Oesterreichische Nationalbank (Австрия)

1 181

1 181

Banco de Portugal (Португалия)

944

944

Banka Slovenije (Словения)

194

194

Národná banka Slovenska (Словакия)

462

462

Suomen Pankki – Finlands Bank (Финландия)

741

741

Общо

40 671

40 344

Вземането на Hrvatska narodna banka е определено на 327 млн. евро, за да се гарантира, че съотношението между това вземане и общия размер на вземането, записано в полза на другите НЦБ на държавите членки, чиято парична единица е еврото, ще бъде равно на съотношението между теглото на Hrvatska narodna banka в капиталовия алгоритъм на ЕЦБ и общото тегло в него на останалите НЦБ от еврозоната. Разликата между вземането и стойността на прехвърлените активи (вижте приложение 1 Злато и вземания в злато и приложение 2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други външни активи; и вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута) се приема за част от вноските на Hrvatska narodna banka, дължими съгласно член 48.2 от Устава на ЕСЦБ, към резервите и провизиите, еквивалентни на резервите на ЕЦБ към 31 декември 2022 г. (вижте приложение 14 Провизии и приложение 15 Сметки за преоценка).

Олихвяването на тези задължения се изчислява ежедневно по последния разполагаем лихвен процент, който Евросистемата прилага в търговете си при основните операции по рефинансиране, коригиран така, че да отрази нулевата възвръщаемост на компонента злато (вижте приложение 23.3 Олихвяване на вземанията на НЦБ във връзка с прехвърлянето на валутни резерви).

Приложение 12.2 – Други задължения в рамките на Евросистемата (нето)

През 2023 г. този показател се състои главно от салдата в TARGET на НЦБ от еврозоната към ЕЦБ (вижте „Салда в рамките на ЕСЦБ/Евросистемата“ в раздел 2.3 „Счетоводна политика“).

2023 г.
млн. евро

2022 г.
млн. евро

Нетно задължение в TARGET

404 336

315 090

Дължимо на НЦБ от еврозоната във връзка с TARGET

1 616 387

1 830 483

Дължимо от НЦБ от еврозоната във връзка с TARGET

(1 212 050)

(1 515 393)

Други задължения в рамките на Евросистемата

40

41

Общо

404 377

315 130

Увеличението на нетното задължение в TARGET се дължи главно на изходящите парични потоци в резултат на i) по-ниските депозити на Европейския механизъм за стабилност и Европейския инструмент за финансова стабилност (вижте приложение 9.1 Държавно управление); ii) по-ниските салда на спомагателни системи извън еврозоната, свързани с TARGET посредством компонента TARGET–ЕЦБ (вижте приложение 10 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро); и iii) спад на паричните средства, получени като обезпечения при отдаването в заем на ценни книжа по PSPP и ценни книжа на публичния сектор по PEPP (вижте приложение 8 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро и приложение 10 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро). Въздействието на тези фактори бе частично неутрализирано, главно от входящите парични потоци в резултат от настъпването на падежа на ценни книжа по APP и PEPP, чийто сетълмент се извършва чрез сметки в TARGET (вижте приложение 4 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро).

Олихвяването на позициите в TARGET на НЦБ от еврозоната към ЕЦБ с изключение на салдата, възникващи в резултат от огледални суап транзакции във връзка с операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари, се изчислява ежедневно по последния разполагаем лихвен процент, който Евросистемата прилага в търговете при своите основни операции по рефинансиране.

Показателят Други задължения в рамките на Евросистемата е съставен предимно от депозити, приети от ЕЦБ в ролята ѝ на фискален агент за Европейската комисия във връзка с администрирането на дейностите на ЕС по получаване и предоставяне на кредити (вижте приложение 21 Управление на операции по получаване и предоставяне на кредити).

Приложение 13 – Други задължения

Приложение 13.1 – Разлики от преоценка на задбалансови инструменти

Този показател е съставен предимно от промени в оценката на останалите неуредени към 31 декември 2023 г. транзакции по валутни суапове и форуърди (вижте приложение 20 Транзакции по валутни суапове и форуърди). Тези промени в оценката са в размер на 68 млн. евро (спрямо 430 млн. евро през 2022 г.) и произтичат от преобразуването на такива транзакции в еквивалента им в евро по обменни курсове на датата на баланса в съпоставка със стойностите в евро, получени от преобразуването на транзакциите по средната цена на съответната чуждестранна валута на съответната дата (вижте „Задбалансови инструменти“ и „Активи и пасиви в злато и чуждестранна валута“ в раздел 2.3 „Счетоводна политика“).

Приложение 13.2 – Начисления и приходи за бъдещи периоди

Този показател включва следните компоненти:

2023 г.
млн. евро

2022 г.
млн. евро

Изменение
млн. евро

Начислени лихви върху салдата в TARGET, дължими на НЦБ

6 390

3 530

2 860

Начислени лихви по вземания на НЦБ във връзка с прехвърлянето на валутни резерви към ЕЦБ

1 335

201

1 133

Начислени лихви по депозити, приети от ЕЦБ в ролята ѝ на фискален агент

172

94

78

Други начисления и приходи за бъдещи периоди

134

90

43

Общо

8 030

3 915

4 114

Към 31 декември 2023 г. двата основни компонента на този показател са начислените лихви по салда в TARGET, дължими на НЦБ за декември 2023 г. (вижте приложение 10 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро и приложение 12.2 Други задължения в рамките на Евросистемата (нето)), и начислените лихви, дължими на НЦБ от еврозоната за 2023 г., които се отнасят до вземанията им във връзка с прехвърлените към ЕЦБ чуждестранни валутни резерви (вижте приложение 12.1 Задължения, еквивалентни на прехвърляне на валутни резерви). Тези суми са изплатени през януари 2024 г.

Този показател включва също така начислените лихви, платими по депозити, приети от ЕЦБ в качеството ѝ на фискален агент (вижте приложение 9.1 Държавно управление, приложение 10 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро и приложение 12.2 Други задължения в рамките на Евросистемата (нето).

Останалата част от показателя се състои главно от i) начислени лихви, дължими по салда на спомагателни системи в еврозоната, свързани с TARGET посредством компонента TARGET–ЕЦБ (вижте приложение 9.2 Други задължения); ii) различни начисления и приходи за бъдещи периоди; и iii) начислени лихви, дължими по паричните средства, получени като обезпечение по операции на ЕЦБ за предоставяне в заем на ценни книжа (вижте приложение 8 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро и приложение 10 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро).

Приложение 13.3 – Други

На 31 декември 2023 г. този показател възлиза на 1401 млн. евро (спрямо 1562 млн. евро през 2022 г.). Той включва салда в размер на 635 млн. евро (спрямо 974 млн. евро през 2022 г.), свързани с неприключени към 31 декември 2023 г. транзакции по валутни суапове и форуърди (вижте приложение 20 Транзакции по валутни суапове и форуърди). Тези салда са резултат от преобразуването на такива транзакции в еквивалента им в евро по средната стойност на съответната валута към датата на баланса в съпоставка със стойностите в евро, по които транзакциите са осчетоводени първоначално (вижте „Задбалансови инструменти“ в раздел 2.3 „Счетоводна политика“).

Показателят включва също задължение по лизинг в размер на 117 млн. евро (спрямо 141 млн. евро през 2022 г.) (вижте „Лизинг“ в раздел 2.3 „Счетоводна политика“).

В допълнение показателят включва нетното задължение на ЕЦБ по дефинирани доходи във връзка с доходи след приключване на трудовите правоотношения и други дългосрочни компенсации за нейните служители[45] и членовете на Изпълнителния съвет, както и за членовете на Надзорния съвет, които са служители на ЕЦБ. Включени са също така и компенсациите при напускане на служителите на ЕЦБ.

Доходи след приключване на трудовите правоотношения, други дългосрочни компенсации и компенсации при напускане на ЕЦБ

Баланс
Сумите, признати в баланса в показателя Други (задължения) във връзка с доходи след приключване на трудовите правоотношения, други дългосрочни компенсации и компенсации при напускане на ЕЦБ[46], са, както следва:

2023 г.
млн. евро

2022 г.
млн. евро

Персонал

Съвети

Общо

Персонал

Съвети

Общо

Задължение по дефинирани доходи

2 458

35

2 493

1 947

31

1 978

Справедлива стойност на активите по пенсионната програма

(1 983)

-

(1 983)

(1 638)

-

(1 638)

Нетно задължение по дефинирани доходи, отчетено в Други (задължения)

475

35

510

309

31

340

Забележка: В колоната „Съвети“ са представени сумите и за Изпълнителния съвет, и за Надзорния съвет.

През 2023 г. настоящата стойност на задължението по дефинирани доходи към служителите в размер на 2458 млн. евро (спрямо 1947 млн. евро през 2022 г.) включва финансово необезпечени компенсации на стойност 278 млн. евро (спрямо 233 млн. евро през 2022 г.), свързани с изплащането на компенсации след пенсиониране, различни от пенсии, както и други дългосрочни компенсации. Настоящата стойност на задължението по дефинирани доходи към членовете на Изпълнителния съвет и членовете на Надзорния съвет в размер на 35 млн. евро (спрямо 31 млн. евро през 2022 г.) е свързана само с финансово необезпечени споразумения за доходи след приключване на трудовите правоотношения и други дългосрочни компенсации.

Преизчисления на нетното задължение на ЕЦБ по дефинирани доходи във връзка с доходи след приключване на трудовите правоотношения се признават в пасивите на баланса в показателя Сметки за преоценка. През 2023 г. печалбите от преизчисляване в този показател в пасивите са в размер на 238 млн. евро (спрямо 369 млн. евро през 2022 г.) (вижте приложение 15 Сметки за преоценка).

Промени в задължението по дефинирани доходи, активите по пенсионната програма и резултатите от преизчисления
Промените в настоящата стойност на задължението по дефинирани доходи са, както следва:

2023 г.
млн. евро

2022 г.
млн. евро

Персонал

Съвети

Общо

Персонал

Съвети

Общо

Начално задължение по дефинирани доходи

1 947

31

1 978

3 165

43

3 209

Разходи за текущо обслужване

101

2

103

164

4

168

Разходи за лихви по задължението

77

1

79

42

1

42

Вноски, изплащани от участниците в програмата1

36

0

36

40

0

41

Изплатени компенсации

(30)

(3)

(33)

(38)

(2)

(40)

(Печалби)/загуби от преизчисляване

327

4

331

(1 426)

(16)

(1 441)

Крайно задължение по дефинирани доходи

2 458

35

2 493

1 947

31

1 978

Забележка: В колоната „Съвети“ са представени сумите и за Изпълнителния съвет, и за Надзорния съвет.
1) Нетна стойност, включваща задължителните вноски и входящи/изходящи трансфери по пенсионните програми. Задължителните вноски, изплащани от служителите, са в размер на 7,4%, а от ЕЦБ – на 20,7% от основната заплата.

През 2023 г. общите загуби от преизчисление в размер на 331 млн. евро по задължението по дефинирани доходи възникват главно в резултат от намалението на използвания за актюерската оценка дисконтов процент от 3,9% през 2022 г. на 3,4% през 2023 г.

Промените в справедливата стойност на активите по пенсионната програма за служителите в стълба на дефинирани доходи са, както следва:

2023 г.
млн. евро

2022 г.
млн. евро

Начална справедлива стойност на активите по пенсионната програма

1 638

1 749

Приходи от лихви по активите по пенсионната програма

66

23

Печалби/(загуби) от преизчисляване

189

(228)

Вноски, изплащани от работодателя

75

71

Вноски, изплащани от участниците в програмата

36

40

Изплатени компенсации

(20)

(18)

Крайна справедлива стойност на активите по пенсионната програма

1 983

1 638

Печалбите от преизчисляване на активите по пенсионната програма през 2023 г. отразяват факта, че реалната възвръщаемост на дяловете от фонда надхвърля допускането за приходите от лихви от активите по пенсионната програма, което се основаваше на допускането за дисконтов процент на ниво 3,9%.

Измененията в резултатите от преизчисляване са, както следва:

2023 г.
млн. евро 

2022 г.
млн. евро

Начални печалби/(загуби) от преизчисляване

369

(799)

Вноски на НЦБ при присъединяване към Евросистемата1

3

-

Печалби/(загуби) от активите по пенсионната програма

189

(228)

Печалби/(загуби) по задължението

(331)

1 441

(Печалби)/загуби, признати в отчета за приходите и разходите

8

(45)

Крайни печалби от преизчисляване, включени в Сметки за преоценка

238

369

1) При въвеждането на единната валута в Хърватия Hrvatska narodna banka направи вноски в салдата на всички сметки за преоценка на ЕЦБ към 31 декември 2022 г., които включваха и оставащите към тази дата печалби от преоценка.

Отчет за приходите и разходите
Сумите, признати в отчета за приходите и разходите, са, както следва:

2023 г.
млн. евро

2022 г.
млн. евро

Персонал

Съвети

Общо

Персонал

Съвети

Общо

Разходи за текущо обслужване

101

2

103

164

4

168

Нетни лихви по нетното задължение по дефинирани доходи

12

1

13

19

1

19

Разходи за лихви по задължението

77

1

79

42

1

42

Приходи от лихви по активите по пенсионната програма

(66)

-

(66)

(23)

-

(23)

(Печалби)/загуби от преизчисляване по други дългосрочни компенсации и компенсации при напускане на ЕЦБ

8

(0)

8

(44)

(0)

(45)

Всичко, включено в показателя Разходи за персонала

121

3

124

138

5

142

Забележка: В колоната „Съвети“ са представени сумите и за Изпълнителния съвет, и за Надзорния съвет.

Сумите, признати в отчета за приходите и разходите за показателите „разходи за текущо обслужване“, „разходи за лихви по задължението“ и „приходи от лихви по активите по пенсионната програма“ са изчислени приблизително, като са използвани лихвените проценти, приложими през предходната година. Дисконтовият процент, използван за актюерската оценка, бе увеличен от 1,3% през 2021 г. на 3,9% през 2022 г., което през 2023 г. доведе до i) по-ниски разходи за текущо обслужване, ii) по-високи разходи за лихви по задължението и iii) по-високи приходи от лихви по активите по пенсионната програма.

Преизчисленията по други дългосрочни компенсации и компенсации при напускане на ЕЦБ се признават в отчета за приходите и разходите за текущата година, като се използват приложимите за оценката проценти. Поради това по-ниският дисконтов процент от 3,4%, използван за актюерската оценка в края на 2023 г., доведе до загуба от преоценка, призната през тази година.

Основни допускания
При изготвянето на оценките, посочени в това приложение, независимите актюери са използвали приетите от Изпълнителния съвет допускания за целите на отчитането и оповестяването на данните. Основните допускания, използвани за изчисляване на задължението по доходи след приключване на трудовите правоотношения и други дългосрочни компенсации, са, както следва:

2023 г.
%

2022 г.
%

Дисконтов процент

3,40

3,90

Очаквана възвръщаемост от активите по пенсионната програма1

5,30

4,90

Бъдещо общо повишение на заплатите2

2,00

2,00

Бъдещо увеличение на пенсиите3

1,70

1,70

1) Тези допускания се използват за изчисляване на частта от задължението по дефинирани доходи на ЕЦБ, която се финансира от активи с базисна капиталова гаранция.
2) Освен това се допуска възможно индивидуално повишение на заплатите до 1,8% годишно в зависимост от възрастта на участващите в пенсионната програма.
3) Съгласно правилата, свързани с пенсионната програма на ЕЦБ, пенсиите ще се увеличават годишно. Ако общата корекция на заплатите за служителите на ЕЦБ е под равнището на инфлацията на цените, всяко увеличение на пенсиите ще бъде в съответствие с общата корекция на заплатите. Ако общата корекция на заплатите надвишава инфлацията на цените, първата ще се прилага, за да се определи увеличението на пенсиите, при условие че финансовото състояние на пенсионните програми на ЕЦБ позволява такова увеличение.

Приложение 14 – Провизии

Към 31 декември 2023 г. този показател включваше административни провизии в размер на 67 млн. евро (спрямо 69 млн. евро през 2022 г.). В края на 2022 г. той включваше и провизия за финансови рискове в размер на 6566 млн. евро. При приемането на единната валута от Хърватия Hrvatska narodna banka внесе в тези провизии 53 млн. евро, с действие от 1 януари 2023 г.[47], увеличавайки размера им до 6620 млн. евро.

Въз основа на оценката на ЕЦБ за експозицията ѝ на финансови рискове и като се вземат предвид редица фактори, всяка година се преразглежда дали продължава необходимостта от такива провизии и какъв да бъде размерът им. Размерът на провизиите, заедно с всички суми, държани в общия резервен фонд, не може да надвишава стойността на капитала на ЕЦБ, внесен от НЦБ от еврозоната. Предназначението на тези провизии е да се използват в необходимата според Управителния съвет степен за компенсиране на загуби, възникнали вследствие на експозиции на финансови рискове. В края на 2023 г. тези провизии бяха освободени в пълен размер за покриване на загубите, възникнали от експозиции към финансови рискове, при което загубата на ЕЦБ за годината беше сведена до 1266 млн. евро. Загубите се дължат основно на повишаването на лихвените проценти, прилагани от Евросистемата в търговете при основните операции по рефинансиране. Това доведе до значителни разходи за лихви, произтичащи от нетното задължение на ЕЦБ в TARGET (вижте приложение 23.4 Други приходи от лихви и други разходи за лихви).

В резултат на пълното освобождаване на тези провизии за финансови рискове техният размер към 31 декември 2023 г. беше нула. В рамките на годишния си преглед Управителният съвет може да вземе решение да попълни тези провизии, когато ЕЦБ отново реализира печалба.

Приложение 15 – Сметки за преоценка

Този показател се състои основно от салда за преоценка, произтичащи от нереализирани печалби по активите, пасивите и задбалансовите инструменти (вижте „Признаване на приходите“, „Активи и пасиви в злато и чуждестранна валута“, „Ценни книжа“ и „Задбалансови инструменти“ в раздел 2.3 „Счетоводна политика“). Той също така включва преизчисления на нетното задължение по дефинирани доходи на ЕЦБ във връзка с доходи след приключване на трудовите правоотношения (вижте „Доходи след приключване на трудовите правоотношения, други дългосрочни компенсации и компенсации при напускане на ЕЦБ“ в раздел 2.3 „Счетоводна политика“ и приложение 13.3 Други).

2023 г.
млн. евро

2022 г.
млн. евро

Изменение
млн. евро

Злато

26 622

23 794

2 827

Чуждестранна валута

9 842

12 305

(2 462)

Щатски долари

9 624

11 225

(1 601)

Японски йени

206

977

(771)

Китайски юани

9

47

(38)

СПТ

4

56

(52)

Други

0

-

0

Ценни книжа и други инструменти

397

19

378

Нетно задължение по дефинирани доходи във връзка с доходи след приключване на трудовите правоотношения

238

369

(131)

Общо

37 099

36 487

611

Сметките за преоценка се увеличиха през 2023 г., главно поради нарастването на пазарната цена на златото в евро. Освен това при въвеждането на единната валута от Хърватия Hrvatska narodna banka внесе в тези салда 296 млн. евро, с действие от 1 януари 2023 г. Увеличението е донякъде неутрализирано от спад в размера на сметките за преоценка на чуждестранната валута, главно поради по-ниския обменен курс на щатския долар и японската йена спрямо еврото.

Обменните курсове, използвани за преоценка в края на годината, са следните:

Обменни курсове

2023 г.

2022 г.

Щатски долари за евро

1,1050

1,0666

Японски йени за евро

156,33

140,66

Китайски юани за евро

7,8509

7,3582

Евро за СПТ

1,2157

1,2517

Евро за унция чисто злато

1 867,828

1 706,075

Приложение 16 – Капитал и резерви

Приложение 16.1 – Капитал

Записаният капитал на ЕЦБ възлиза на 10 825 млн. евро.

На 1 януари 2023 г. Хърватия въведе единната валута. Съгласно член 48.1 от Устава на ЕСЦБ Hrvatska narodna banka внесе на 1 януари 2023 г. сумата от 69 млн. евро,[48] представляваща остатъка от дела ѝ в записания капитал на ЕЦБ. Вследствие на това внесеният капитал на ЕЦБ се увеличи от 8880 млн. евро на 31 декември 2022 г. до 8948 млн. евро на 1 януари 2023 г., както е показано в таблицата по-долу.

От 1 януари 2023 г.

Към 31 декември 2022 г.

Капита-лов алгори-тъм
(%)

Записан капитал
млн. евро

Внесен капитал
млн. евро

Капита-лов алгори-тъм
(%)

Записан капитал
млн. евро

Внесен капитал
млн. евро

Nationale Bank van België /Banque Nationale de Belgique (Белгия)

2,9630

321

321

2,9630

321

321

Deutsche Bundesbank (Германия)

21,4394

2 321

2 321

21,4394

2 321

2 321

Eesti Pank (Естония)

0,2291

25

25

0,2291

25

25

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (Ирландия)

1,3772

149

149

1,3772

149

149

Bank of Greece (Гърция)

2,0117

218

218

2,0117

218

218

Banco de España (Испания)

9,6981

1 050

1 050

9,6981

1 050

1 050

Banque de France (Франция)

16,6108

1 798

1 798

16,6108

1 798

1 798

Hrvatska narodna banka (Хърватия)

0,6595

71

71

-

-

-

Banca d'Italia (Италия)

13,8165

1 496

1 496

13,8165

1 496

1 496

Central Bank of Cyprus (Кипър)

0,1750

19

19

0,1750

19

19

Latvijas Banka (Латвия)

0,3169

34

34

0,3169

34

34

Lietuvos bankas (Литва)

0,4707

51

51

0,4707

51

51

Banque centrale du Luxembourg (Люксембург)

0,2679

29

29

0,2679

29

29

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (Малта)

0,0853

9

9

0,0853

9

9

De Nederlandsche Bank (Нидерландия)

4,7662

516

516

4,7662

516

516

Oesterreichische Nationalbank (Австрия)

2,3804

258

258

2,3804

258

258

Banco de Portugal (Португалия)

1,9035

206

206

1,9035

206

206

Banka Slovenije (Словения)

0,3916

42

42

0,3916

42

42

Národná banka Slovenska (Словакия)

0,9314

101

101

0,9314

101

101

Suomen Pankki – Finlands Bank (Финландия)

1,4939

162

162

1,4939

162

162

Междинен сбор – НЦБ от еврозоната

81,9881

8 875

8 875

81,3286

8 804

8 804

Българска народна банка (България)

0,9832

106

4

0,9832

106

4

Česká národní banka (Чешка република)

1,8794

203

8

1,8794

203

8

Danmarks Nationalbank (Дания)

1,7591

190

7

1,7591

190

7

Hrvatska narodna banka (Хърватия)

-

-

-

0,6595

71

3

Magyar Nemzeti Bank (Унгария)

1,5488

168

6

1,5488

168

6

Narodowy Bank Polski (Полша)

6,0335

653

24

6,0335

653

24

Banca Naţională a României (Румъния)

2,8289

306

11

2,8289

306

11

Sveriges riksbank (Швеция)

2,9790

322

12

2,9790

322

12

Междинен сбор – НЦБ извън еврозоната

18,0119

1 950

73

18,6714

2 021

76

Общо

100,0000

10 825

8 948

100,0000

10 825

8 880

НЦБ от еврозоната са изплатили изцяло своя дял в записания капитал.

НЦБ извън еврозоната са длъжни да внесат 3,75% от записания си капитал като принос за оперативните разходи на ЕЦБ. НЦБ извън еврозоната нямат право да получават дял от разпределимата печалба на ЕЦБ и не са задължени да покриват претърпени от нея загуби.

2.5 Задбалансови инструменти

Приложение 17 – Програми за предоставяне в заем на ценни книжа

Като част от управлението на собствените си средства ЕЦБ е сключила споразумение за програма за предоставяне в заем на ценни книжа, по силата на което специализирана институция предприема от нейно име транзакции по предоставяне в заем на ценни книжа.

Освен това, съгласно решенията на Управителния съвет, ЕЦБ предостави за заемане ценни книжа, държани за целите на паричната политика.[49]

Освен ако не са извършени срещу обезпечение във вид на парични средства, които остават неинвестирани в края на годината, тези операции по предоставяне в заем на ценни книжа се записват по задбалансови сметки.[50] Към 31 декември 2023 г. остават неуредени такива операции по предоставяне в заем на ценни книжа на стойност 32 791 млн. евро (спрямо 11 569 млн. евро през 2022 г.). От тази сума 26 577 млн. евро са свързани с отдаването в заем на ценни книжа, държани за целите на паричната политика (спрямо 6637 млн. евро през 2022 г.).

Приложение 18 – Лихвени фючърси

Неуредени са следните транзакции, представени по валутни курсове в края на годината:

Лихвени фючърси в чуждестранна валута

2023 г.
Договорна стойност
млн. евро

2022 г.
Договорна стойност
млн. евро

Изменение
млн. евро

Покупки

2 207

692

1 515

Продажби

4 142

1 401

2 741

Тези транзакции са извършени в контекста на управлението на резервите на ЕЦБ в чуждестранна валута.

Приложение 19 – Форуърдни транзакции с ценни книжа

Неуредени са следните транзакции, представени по валутни курсове в края на годината:

Форуърдни сделки с ценни книжа

2023 г.
млн. евро

2022 г.
млн. евро

Изменение
млн. евро

Покупки

45

-

45

Продажби

45

-

45

Тези транзакции са извършени в контекста на управлението на резервите на ЕЦБ в чуждестранна валута.

Приложение 20 – Транзакции по валутни суапове и форуърди

Управление на резервите в чуждестранна валута
Транзакции по валутни суапове и форуърди са извършени в контекста на управлението на резервите на ЕЦБ в чуждестранна валута. Неуредените вземания и задължения в резултат от тези транзакции, представени по обменни курсове в края на годината, са, както следва:

Транзакции по валутни суапове и форуърди

2023 г.
млн. евро

2022 г.
млн. евро

Изменение
млн. евро

Вземания

2 778

3 269

(491)

Задължения

2 901

3 541

(639)

Суап споразумения за предоставяне на ликвидност
ЕЦБ участва в мрежа на централни банки за суап линии и е сключила реципрочни суап споразумения с централните банки на Канада, Обединеното кралство, Япония, Системата на Федералния резерв и Швейцарската национална банка. Реципрочна суап линия е сключена и с Китайската народна банка. Тези споразумения позволяват предоставянето на i) ликвидност в съответните валути на посочените централни банки за банки в еврозоната; и ii) ликвидност в евро за финансови институции в държавите на тези централни банки. Освен това са сключени суап споразумения с Danmarks Nationalbank, Narodowy Bank Polski и Sveriges Riksbank за предоставяне на ликвидност в евро на финансови институции в техните държави. Тези споразумения имат за цел да посрещнат потенциални нужди от ликвидност, за да се противодейства на евентуални смущения във функционирането на пазарите и така да се сведе до минимум рискът от неблагоприятни ефекти на разпространение във финансовите пазари и икономиките в еврозоната.[51]

Вземания и задължения в щатски долари с дата на падеж през 2024 г. възникнаха във връзка с предоставянето на ликвидност в щатски долари на контрагенти в Евросистемата (вижте приложение 10 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро).

Приложение 21 – Управление на операциите по получаване и предоставяне на кредити

През 2023 г. ЕЦБ продължи да отговаря за управлението на сметки и обработката на плащания, свързани с операциите на ЕС по получаване и предоставяне на кредити по Механизма за средносрочна финансова подкрепа, Европейския механизъм за финансово стабилизиране и споразумението за заем за Гърция.

В отговор на пандемията от COVID‑19 ЕС отпусна на държавите членки заеми по своя инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредно положение (SURE). Възможността за използване на този инструмент приключи на 31 декември 2022 г. но съответните емисии се състоят от облигации с матуритет от 5 до 30 години. През 2023 г. ЕС продължи също така да предоставя на държавите членки финансиране под формата на безвъзмездна финансова помощ и подкрепа по заеми по програмата „ЕС от ново поколение“ (NGEU), създадена с цел да подпомогне икономическото възстановяване в ЕС, като същевременно допринесе за екологичния и цифровия преход на икономиката на Съюза. През 2023 г. ЕС също така предостави подкрепа на Украйна под формата на заеми посредством нов инструмент – „макрофинансова помощ +“. ЕЦБ предостави подкрепа на Европейската комисия в управлението на операциите по горепосочените инструменти.

През 2023 г. ЕЦБ обработи плащания във връзка с всички горепосочени операции.

Приложение 22 – Условни пасиви от висящи съдебни производства

Срещу ЕЦБ са заведени съдебни дела във връзка с изпълнението на надзорните ѝ функции над Banca Carige S.p.A. (Banca Carige). В едно от тях акционерите на Banca Carige искат от ЕЦБ финансово обезщетение за вредата, която предполагаемо са претърпели в резултат от различни действия на ЕЦБ при упражняването на надзорните ѝ функции спрямо Banca Carige, включващи както предполагаемо бездействие, така и вредоносни действия. По това дело ще бъде взето решение, като се вземат предвид, наред с други фактори, окончателните резултати от други свързани дела. По едно от тях с решение от 12 октомври 2022 г. Общият съд на ЕС определи, че решението на ЕЦБ да постави Banca Carige под временно управление не е имало подходящо правно основание съгласно италианското законодателство. Съответно Общият съд отмени решението на ЕЦБ да постави Banca Carige под временно управление, както и първото удължаване на срока на временното управление през 2019 г. ЕЦБ обаче обжалва решението на Общия съд пред Съда на ЕС, който все още може да го отмени. В допълнение към това още две решения на ЕЦБ за удължаване на срока на временното управление в момента се оспорват в дело за отмяна, което все още не е приключено.

2.6 Приложения към отчета за приходите и разходите

Приложение 23 – Нетен доход от лихви

2023 г.
млн. евро

2022 г.
млн. евро

Изменение
млн. евро

Нетни приходи от лихви по чуждестранни резервни активи

2 382

798

1 583

Доход от лихви във връзка с разпределянето на евробанкноти в рамките на Евросистемата

4 817

736

4 081

Олихвяване на вземания на НЦБ във връзка с прехвърлени валутни резерви

(1 335)

(201)

(1 133)

Нетни други разходи за лихви

(13 057)

(433)

(12 624)

Нетен доход от лихви

(7 193)

900

(8 093)

Приложение 23.1 – Доход от лихви по чуждестранни резервни активи

Тази статия включва дохода от лихви, от който са приспаднати разходите за лихви, по нетните резервни активи на ЕЦБ в чуждестранна валута.

По-долу са представени нетните приходи от лихви/разходи за лихви по инструменти:

2023 г.
млн. евро

2022 г.
млн. евро

Изменение
млн. евро

Разплащателни сметки

82

22

60

Депозити на паричния пазар

129

51

78

Споразумения за обратно изкупуване

-

(0)

0

Обратни репо сделки

271

148

122

Ценни книжа

1 745

513

1 232

Форуърдни и суапови транзакции в чуждестранна валута

155

64

91

Нетни приходи от лихви по чуждестранни резервни активи

2 382

798

1 583

Нетните приходи от/разходи за лихви в разбивка по чуждестранни валути са, както следва:

2023 г.
млн. евро

2022 г.
млн. евро

Изменение
млн. евро

Щатски долари

2 298

771

1 527

Японски йени

(2)

(4)

2

Китайски юани

13

14

(0)

СПТ

73

18

54

Нетни приходи от лихви по чуждестранни резервни активи

2 382

798

1 583

Приложение 23.2 – Доход от лихви във връзка с разпределянето на евробанкноти в рамките на Евросистемата

Този показател включва приходите от лихви, свързани с дела от 8% на ЕЦБ от общата емисия на евробанкноти (вижте „Банкноти в обращение“ в раздел 2.3 „Счетоводна политика“ и приложение 5.1 Вземания във връзка с разпределянето на евробанкноти в рамките на Евросистемата). През 2023 г. доходът от лихви беше в размер на 4817 млн. евро (спрямо 736 млн. евро през 2022 г.). Увеличението му се дължи на по-високия среден лихвен процент по основните операции по рефинансиране през 2023 г. в сравнение с предходната година (3,8% през 2023 г. спрямо 0,6% през 2022 г.).

Приложение 23.3 – Олихвяване на вземания на НЦБ във връзка с прехвърлени валутни резерви

В този показател са отчетени лихвените плащания към НЦБ от еврозоната, произтичащи от техните вземания във връзка с чуждестранните резервни активи, прехвърлени на ЕЦБ (вижте приложение 12.1 Задължения, еквивалентни на прехвърляне на валутни резерви). През 2023 г. разходите за лихви възлизаха на 1335 млн. евро (спрямо 201 млн. евро през 2022 г.). Увеличението на това олихвяване се дължеше на по-високия среден лихвен процент по основните операции по рефинансиране през 2023 г. в сравнение с предходната година (3,8% през 2023 г. спрямо 0,6% през 2022 г.).

Приложение 23.4 – Друг доход от лихви и други разходи за лихви

Показателят „Друг доход от лихви и други разходи за лихви“ е, както следва:

2023 г.
млн. евро

2022 г.
млн. евро

Изменение
млн. евро

Нетни разходи за лихви, произтичащи от салда в TARGET, дължими от/на НЦБ

(14 236)

(2 075)

(12 161)

Нетни приходи от/(разходи за) лихви по ценни книжа, държани за целите на паричната политика

3 467

1 534

1 933

CBPP1 и CBPP2

-

2

(2)

SMP1

49

65

(16)

CBPP3

179

120

59

ABSPP

642

140

502

PSPP

1 997

1 310

686

PEPP

600

(103)

703

Нетни приходи от лихви/(разходи за лихви) по предоставяне в заем на ценни книжа, държани за целите на паричната политика2

(308)

80

(388)

Нетни приходи от лихви по собствени средства

627

57

571

Нетни разходи за лихви по депозити, приети от ЕЦБ в ролята ѝ на фискален агент

(1 953)

(150)

(1 803)

Нетни приходи от/(разходи за) лихви по други активи/пасиви

(655)

121

(776)

Нетни други разходи за лихви

(13 057)

(433)

(12 624)

1) Нетният приход на ЕЦБ от лихви по наличностите от гръцки държавни облигации, придобити по SMP, възлиза на 31 млн. евро (спрямо 43 млн. евро през 2022 г.).
2) Нетните приходи от/(разходи за) лихви по предоставянето в заем на ценни книжа, държани за целите на паричната политика, включват също приходите от/(разходите за) лихви по парични средства, получени като обезпечение.

Приложение 24 – Реализирани печалби/загуби от финансови операции

Реализираните печалби и загуби, произтичащи от финансови операции, са, както следва:

2023 г.
млн. евро

2022 г.
млн. евро

Изменение
млн. евро

Реализирани нетни ценови загуби

(117)

(351)

234

Реализирани нетни печалби от разлики в обменните курсове и в цената на златото

11

241

(230)

Реализирани нетни загуби, произтичащи от финансови операции

(106)

(110)

4

Реализираните нетни ценови загуби включват реализирани печалби и загуби от ценни книжа и лихвени фючърси. Реализираните нетни ценови загуби през 2023 г. произтичат главно от счетоводното третиране на амортизацията на премии и отстъпки, свързана с изплащането на ценни книжа по ABSPP[52].

По-долу са показани реализираните печалби и загуби, произтичащи от финансови операции, по валута и по тримесечие:

2023 г.
млн. евро

2022 г.
млн. евро

Т1

Т2

Т3

Т4

Общо

Т1

Т2

Т3

Т4

Общо

Реализирани нетни ценови печалби/(загуби)

Щатски долари

41

22

(64)

(20)

(21)

(9)

(87)

(76)

(88)

(260)

Японски йени

(5)

4

(1)

(4)

(5)

(1)

(3)

1

(2)

(4)

Китайски юани

0

0

0

(0)

0

2

2

2

0

6

Евро

(42)

(21)

(16)

(12)

(91)

(34)

(40)

(9)

(9)

(92)

Междинен сбор

(5)

4

(81)

(35)

(117)

(42)

(128)

(82)

(99)

(351)

Нетни реализирани печалби/(загуби) от разлики в обменните курсове и в цената на златото

Щатски долари

0

2

1

5

8

9

20

15

192

236

Японски йени

2

0

0

0

2

1

1

0

3

4

Китайски юани

0

(0)

0

(0)

0

0

0

0

0

0

Други

0

0

0

0

0

0

0

(0)

0

0

Междинен сбор

2

3

1

5

11

10

21

15

195

241

Общо

(3)

7

(80)

(30)

(106)

(32)

(107)

(67)

96

(110)

Приложение 25 – Намаляване на стойността на финансови активи и позиции

Намаляването на стойността на финансови активи и позиции е, както следва:

2023 г.
млн. евро

2022 г.
млн. евро

Изменение
млн. евро

Нереализирани ценови загуби от ценни книжа

(38)

(1 840)

1 802

Нереализирани загуби от разлики в обменни курсове

-

(0)

0

Намаляване на стойността на финансови активи и позиции

(38)

(1 840)

1 802

През 2023 г. пазарната стойност на редица ценни книжа, държани в портфейлите в щатски долари и собствени средства, отбеляза спад успоредно с покачването на съответната доходност. Това доведе до нереализирани ценови загуби в края на годината. През 2022 г. тези загуби бяха значително по-високи, тъй като съответната доходност се беше увеличи значително, което доведе до голямо намаляване на пазарната стойност на по-голямата част от ценните книжа, държани в тези портфейли в края на същата година.

Приложение 26 – Нетен доход от/разход за такси и комисиони

2023 г.
млн. евро

2022 г.
млн. евро

Изменение
млн. евро

Доходи от такси и комисиони

672

606

66

Разходи, свързани с такси и комисиони

(22)

(21)

(1)

Нетен доход от такси и комисиони

650

585

65

Доходите по тази статия се състоят предимно от надзорни такси. Разходите включват предимно такси за попечителски услуги.

Приходи и разходи, свързани с надзорните задачи
Приходите, свързани с банковия надзор, се състоят основно от приходи от надзорни такси. ЕЦБ начислява на поднадзорните лица годишни такси, за да си възстанови извършените разходи по изпълнението на надзорните задачи. Въз основа на фактическите годишни разходи на ЕЦБ за изпълнение на нейните задачи по банковия надзор приходите от надзорни такси през 2023 г. възлизат на 654 млн. евро (спрямо 594 млн. евро през 2022 г.).

За да бъде определен размерът на начислените надзорни такси, фактическите годишни разходи се коригират с възстановените на или получените от отделните банки суми за предходни периоди на таксуване и с други фактори, включително лихви, получени по просрочени плащания.[53] Като се вземе предвид една корекция, която съответства на получена лихва по просрочено плащане, както и нетно възстановяване на средства на отделни банки за предходни периоди на таксуване, годишната надзорна такса, която ще бъде начислена на поднадзорните лица за периода на таксуване 2023 г., почти съвпада с размера на фактическите годишни разходи в размер на 654 млн. евро[54] (вижте приложение 7.4 Начисления и разходи за бъдещи периоди). Индивидуалните надзорни такси ще бъдат фактурирани през второто тримесечие на 2024 г.[55]

Освен това ЕЦБ има право да налага административни санкции на поднадзорните лица заради неспазване на разпоредбите на приложимото банково законодателство на ЕС относно пруденциалните изисквания, включително надзорни решения на ЕЦБ. Свързаните с това приходи не се вземат предвид при изчисляването на годишните надзорни такси, подобно на възстановяването на такива санкции, ако предишни решения за санкции бъдат изменени или отменени. Съответните суми се отчитат в отчета за приходите и разходите на ЕЦБ. През 2023 г. приходите от санкции, наложени на поднадзорни лица, бяха в размер на 18 млн. евро (спрямо 12 млн. евро през 2022 г.).

Така свързаните с надзорните задачи приходи на ЕЦБ са, както следва:

2023 г.
млн. евро

2022 г.
млн. евро

Изменение
млн. евро

Приход от надзорни такси

654

594

60

Приход от такси, начислени на значими лица или значими групи

626

567

59

Приход от такси, начислени на по-малко значими лица и по-малко значими групи

27

27

0

Наложени административни санкции

18

12

6

Приход по задачи, свързани с банковия надзор

671

606

65

Свързаните с банковия надзор разходи произтичат от прекия надзор над значимите лица, наблюдението на надзора над по-малко значимите лица и изпълнението на хоризонтални задачи и специализирани услуги. Те се състоят от преките разходи на банковия надзор в ЕЦБ и релевантни разходи от спомагателни структурни звена, необходими за изпълнението на надзорните отговорности на ЕЦБ. Това включва услуги във връзка със сграден фонд и съоръжения, човешки ресурси, информационни технологии (ИТ); правни услуги, одит, административни услуги, комуникации и превод и други дейности.

За 2023 г. действителните разходи, свързани с надзорните задачи на ЕЦБ, които са възстановени с годишните надзорни такси, възлизат на 654 млн. евро (спрямо 594 млн. евро за 2022 г.). Цялостното увеличение се дължи на по-високи разходи за персонала през 2023 г. През предходната година те бяха намалени с актюерски печалби във връзка с други дългосрочни компенсации поради значително по-високия дисконтов процент, използван в актюерската оценка в края на 2022 г.[56] През 2023 г. по-големият среден брой служители, заети в банковия надзор в ЕЦБ, както и корекции на заплатите също допринесоха за нарастване на разходите за персонала. Наред с увеличението на разходите за персонала завръщането към пълен диапазон на дейностите в банковия надзор след пандемията също изигра роля за цялостното покачване на разходите, свързани с надзорните задачи.

Приложение 27 – Доход от акции и дялови участия

В този показател е представен дивидент в размер на 1 млн. евро през 2023 г. (1 млн. евро през 2022 г.), получен от акциите на ЕЦБ в БМР (вижте приложение 6.2 Други финансови активи).

Приложение 28 – Други доходи

Различните други доходи през 2023 г. са в размер на 72 млн. евро (спрямо 61 млн. евро през 2022 г.). Те са възникнали главно от вноски на участващите НЦБ към разходите, направени от ЕЦБ във връзка с действащи проекти и услуги в ЕСЦБ.

Приложение 29 – Разходи за персонала

Разходите за персонала са, както следва:

2023 г.
млн. евро

2022 г.
млн. евро

Изменение
млн. евро

Заплати и надбавки1

528

487

41

Осигуровки на служителите

25

23

2

Доходи след приключване на трудовите правоотношения, други дългосрочни компенсации и компенсации при напускане на ЕЦБ

124

142

(19)

Разходи за персонала

676

652

25

1) Заплатите и надбавките се формират по принцип според схемата за възнаграждения на ЕС и са сравними с нея.

Средният брой служители, приравнен към работни места на пълен работен ден[57], е 4222 (спрямо 4136 през 2022 г.), като 380 от тях са на ръководни позиции (спрямо 373 през 2022 г.).

Заплатите и надбавките нараснаха поради по-големия среден брой служители на ЕЦБ, предимно в банковия надзор, както и поради корекциите на заплатите. Това увеличение беше частично компенсирано от по-ниските разходи във връзка с доходите след приключване на трудовите правоотношения, главно в резултат на по-високия дисконтов процент, използван в актюерската оценка, с който се изчисляват разходите за текущо обслужване за 2023 г.[58] (вижте приложение 13.3 Други).

Възнаграждения на Изпълнителния съвет и Надзорния съвет
Членовете на Изпълнителния съвет и членовете на Надзорния съвет, които са служители на ЕЦБ, получават основна заплата и надбавки за смяна на местопребиваването. На председателя вместо надбавки за смяна на местопребиваването се предоставя резиденция. Членовете на Изпълнителния съвет и председателят на Надзорния съвет получават също и надбавки за представителни цели. Съобразно Условията за работа на персонала на Европейската централна банка членовете на двата съвета може да имат правото да получават семейни надбавки, надбавки за издръжка на дете и образование, както и други надбавки в зависимост от индивидуалния случай. Заплатите подлежат на облагане с данък в полза на ЕС, както и на отчисления за вноски за пенсия, здравно осигуряване, дългосрочни грижи и застраховки срещу злополука. Надбавките не се облагат с данък и не се вземат предвид за пенсия.

През 2023 г. основните заплати на членовете на Изпълнителния съвет и на членовете на Надзорния съвет, които са служители на ЕЦБ (т.е. без представителите на националните надзорни органи), бяха, както следва:[59]

2023 г.
евро

2022 г.
евро

Кристин Лагард (председател)

444 984

427 560

Луис де Гиндос Хурадо (заместник-председател)

381 444

366 504

Филип Р. Лейн (член на Съвета)

317 856

305 400

Фабио Панета (член на Съвета до 31 октомври 2023 г.)

264 880

305 400

Изабел Шнабел (член на Съвета)

317 856

305 400

Франк Елдерсон (член на Съвета)

317 856

305 400

Пиеро Чиполоне (член на Съвета от 1 ноември 2023 г.)

52 976

-

Общо за Изпълнителния съвет

2 097 852

2 015 664

Общо за Надзорния съвет (членове, които са служители на ЕЦБ)1

1 374 853

1 225 887

от които:

Андреа Енрия (председател на Надзорния съвет)

317 856

305 400

Общо

3 472 705

3 241 551

1) Общата сума включва възнагражденията на председателя на Надзорния съвет и на четирима представители на ЕЦБ. Франк Елдерсон не получава допълнително възнаграждение в качеството си на заместник-председател на Надзорния съвет. Общите суми за 2022 г. бяха повлияни от промеждутък от време съответно между края на мандата на Пенти Хакарайнен и началото на мандата на неговия приемник Аннели Туоминен, докато през 2023 г. всички членове на Надзорния съвет, които са служители на ЕЦБ, заемаха длъжността си през цялата година.

Общата стойност на надбавките, изплатени на членовете на двата съвета, и вноските за тях от страна на ЕЦБ в схеми за здравно осигуряване, дългосрочни грижи и осигуряване срещу злополука е 1 169 703 евро (спрямо 1 110 618 евро през 2022 г.).

На бивши членове на двата съвета може да се изплащат възнаграждения за определен период след изтичането на мандата им. През 2023 г. тези възнаграждения, свързаните с тях надбавки и вноските на ЕЦБ в схемите за здравно осигуряване, дългосрочни грижи и осигуряване срещу злополука за бивши членове на двата съвета възлизат на 365 864 евро (спрямо 742 892 евро през 2022 г.). По-малкият размер на тези плащания се дължи главно на факта, че през 2023 г. ги получаваха по-малък брой бивши членове на съветите, отколкото през 2022 г.

Свързаните с пенсии плащания, включително надбавките след приключване на трудовото правоотношение и вноските в схеми за здравно осигуряване, дългосрочни грижи и осигуряване срещу злополука за бивши членове на съветите и лица на тяхна издръжка възлизат на 2 670 313 евро (спрямо 1 095 737 евро през 2022 г.)[60]. През 2023 г. тази сума включва изплащане на глобална сума при пенсиониране на бивш член на един от съветите вместо бъдещи пенсионни плащания.

Приложение 30 – Административни разходи

Административните разходи са, както следва:

2023 г.
млн. евро

2022 г.
млн. евро

Изменение
млн. евро

Наем, поддръжка на имоти и комунални услуги

52

54

(2)

Разходи, свързани с персонала

67

60

7

Разходи, свързани с информационни технологии

137

138

(2)

Външни услуги

161

151

10

Други разходи

64

57

7

Административни разходи

481

460

20

Общото увеличение на административните разходи през 2023 г. се дължи главно на i) по-високите разходи за външни консултантски услуги, свързани с дейности по поддръжка на ИТ и проекти на Евросистемата („Външни услуги“); ii) връщането към пълния диапазон дейности след пандемията, по-специално в банковия надзор; и iii) въздействието на инфлацията. Последните два фактора засягат редица разходи, включени в този показател.

Приложение 31 – Услуги по производството на банкноти

През 2023 г. този разход възлиза на 9 млн. евро (спрямо 9 млн. евро през 2022 г.). Той възниква предимно от презграничното превозване на евробанкноти между печатници за банкноти и НЦБ, за доставка на нови банкноти, както и между НЦБ за компенсиране на недостиг с допълнителни запаси. Поема се централно от ЕЦБ.

2.7 Събития, настъпили след приключване на баланса

Приложение 32 – Петгодишна корекция на капиталовия алгоритъм на ЕЦБ

Съгласно член 29 от Устава на ЕСЦБ теглата, определени за НЦБ в алгоритъма за записване на капитала на ЕЦБ, се коригират на всеки пет години.[61] На 1 януари 2024 г. бе извършена петата такава корекция от създаването на ЕЦБ насам, както следва:

Капиталов алгоритъм от 1 януари 2024 г.
%

Капиталов алгоритъм към 31 декември 2023 г.
%

Nationale Bank van België /Banque Nationale de Belgique (Белгия)

3,0005

2,9630

Deutsche Bundesbank (Германия)

21,7749

21,4394

Eesti Pank (Естония)

0,2437

0,2291

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (Ирландия)

1,7811

1,3772

Bank of Greece (Гърция)

1,8474

2,0117

Banco de España (Испания)

9,6690

9,6981

Banque de France (Франция)

16,3575

16,6108

Hrvatska narodna banka (Хърватия)

0,6329

0,6595

Banca d'Italia (Италия)

13,0993

13,8165

Central Bank of Cyprus (Кипър)

0,1802

0,1750

Latvijas Banka (Латвия)

0,3169

0,3169

Lietuvos bankas (Литва)

0,4826

0,4707

Banque centrale du Luxembourg (Люксембург)

0,2976

0,2679

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (Малта)

0,1053

0,0853

De Nederlandsche Bank (Нидерландия)

4,8306

4,7662

Oesterreichische Nationalbank (Австрия)

2,4175

2,3804

Banco de Portugal (Португалия)

1,9014

1,9035

Banka Slovenije (Словения)

0,4041

0,3916

Národná banka Slovenska (Словакия)

0,9403

0,9314

Suomen Pankki – Finlands Bank (Финландия)

1,4853

1,4939

Междинен сбор – НЦБ от еврозоната

81,7681

81,9881

Българска народна банка (България)

0,9783

0,9832

Česká národní banka (Чешка република)

1,9623

1,8794

Danmarks Nationalbank (Дания)

1,7797

1,7591

Magyar Nemzeti Bank (Унгария)

1,5819

1,5488

Narodowy Bank Polski (Полша)

6,0968

6,0335

Banca Naţională a României (Румъния)

2,8888

2,8289

Sveriges riksbank (Швеция)

2,9441

2,9790

Междинен сбор – НЦБ извън еврозоната

18,2319

18,0119

Общо

100,0000

100,0000

Отражение върху внесения капитал на ЕЦБ
Поради общото намаление с 0,2200 процентни пункта на теглото на НЦБ от еврозоната (които внасят изцяло своя дял от капитала) в записания капитал на ЕЦБ в размер на 10 825 млн. евро и еквивалентното увеличение в теглото на НЦБ извън еврозоната (които внасят само 3,75% от своя дял) на 1 януари 2024 г. внесеният капитал на ЕЦБ намаля с 23 млн. евро.

Отражение върху вземанията на НЦБ, еквивалентни на прехвърлените на ЕЦБ чуждестранни резервни активи
Съгласно член 30.2 от Устава на ЕСЦБ НЦБ прехвърлят на ЕЦБ чуждестранни резервни активи, чийто размер е фиксиран пропорционално на дела им в записания капитал на ЕЦБ. Предвид на намалението на теглото на НЦБ от еврозоната (които прехвърлят чуждестранни резервни активи на ЕЦБ) в записания капитал на ЕЦБ еквивалентните на това прехвърляне вземания също бяха съответно коригирани. Това доведе до намаление в размер на 109 млн. евро на 1 януари 2024 г., възстановено на НЦБ от еврозоната.

2.8 Финансови отчети за периода 2019–2023 г.

2.8.1 Баланс

АКТИВИ

2019 г.
млн. евро

2020 г.
млн. евро

2021 г.
млн. евро

2022 г.
млн. евро

2023 г.
млн. евро

Злато и вземания в злато

21 976

25 056

26 121

27 689

30 419

Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

51 188

45 971

51 433

55 603

55 876

Вземания от МВФ

710

680

1 234

1 759

2 083

Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи

50 478

45 291

50 199

53 844

53 793

Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

2 637

4 788

2 776

1 159

1 450

Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро

-

1 830

3 070

-

-

Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми

-

1 830

3 070

-

-

Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро

109

81

38

12

17

Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро

250 377

349 008

445 384

457 271

425 349

Ценни книжа, държани за целите на паричната политика

250 377

349 008

445 384

457 271

425 349

Вземания в рамките на Евросистемата

103 420

114 761

123 551

125 763

125 378

Вземания във връзка с разпределянето на евробанкноти в рамките на Евросистемата

103 420

114 761

123 551

125 763

125 378

Други активи

27 375

27 797

27 765

31 355

34 739

Материални и нематериални дълготрайни активи

1 330

1 262

1 189

1 105

1 023

Други финансови активи

20 633

20 785

21 152

21 213

22 172

Разлики от преоценка на задбалансови инструменти

619

388

620

783

552

Начисления и разходи за бъдещи периоди

2 572

3 390

4 055

7 815

10 905

Други

2 221

1 970

749

438

88

Загуба за годината

-

-

-

-

1 266

Общо активи

457 082

569 292

680 140

698 853

674 496

ПАСИВИ

2019 г.
млн. евро

2020 г.
млн. евро

2021 г.
млн. евро

2022 г.
млн. евро

2023 г.
млн. евро

Банкноти в обращение

103 420

114 761

123 551

125 763

125 378

Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро

1 325

2 559

9 473

17 734

4 699

Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро

20 466

13 700

7 604

63 863

20 622

Държавно управление

18 198

10 012

3 200

48 520

143

Други задължения

2 268

3 688

4 404

15 343

20 479

Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро

7 245

11 567

112 492

78 108

23 111

Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

-

-

-

-

24

Депозити, салда и други задължения

-

-

-

-

24

Задължения в рамките на Евросистемата

274 632

378 432

375 136

355 474

445 048

Задължения, еквивалентни на прехвърляне на валутни резерви

40 344

40 344

40 344

40 344

40 671

Други задължения в рамките на Евросистемата (нето)

234 288

338 088

334 792

315 130

404 377

Други задължения

2 962

3 095

2 877

5 908

9 498

Разлики от преоценка на задбалансови инструменти

709

636

568

430

68

Начисления и приходи за бъдещи периоди

66

40

32

3 915

8 030

Други

2 188

2 419

2 277

1 562

1 401

Провизии

7 586

7 641

8 268

6 636

67

Сметки за преоценка

29 420

28 235

32 277

36 487

37 099

Капитал и резерви

7 659

7 659

8 270

8 880

8 948

Капитал

7 659

7 659

8 270

8 880

8 948

Печалба за годината

2 366

1 643

192

-

-

Общо пасиви

457 082

569 292

680 140

698 853

674 496

Забележка: За да се осигури съпоставимост, сумите в подпоказателите Държавно управление и Други задължения в показателя Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро, са коригирани за 2019 г. в съответствие с подхода, прилаган от 2020 г. насам. Повече подробности за тази промяна можете да намерите в „Прекласификации“ в раздел 2.3 „Счетоводни политики“ в Годишния отчет на ЕЦБ – 2020 г..

2.8.2 Отчет за приходите и разходите

2019 г.
млн. евро

2020 г.
млн. евро

2021 г.
млн. евро

2022 г.
млн. евро

2023 г.
млн. евро

Доход от лихви по чуждестранни резервни активи

1 052

474

197

798

2 382

Доход от лихви във връзка с разпределянето на евробанкноти в рамките на Евросистемата

-

-

-

736

4 817

Друг доход от лихви

1 828

1 844

1 531

11 001

56 552

Доход от лихви

2 879

2 318

1 728

12 536

63 751

Олихвяване на вземания на НЦБ във връзка с прехвърлени валутни резерви

-

-

-

(201)

(1 335)

Други разходи за лихви

(193)

(301)

(162)

(11 434)

(69 609)

Разходи за лихви

(193)

(301)

(162)

(11 636)

(70 944)

Нетен доход от лихви

2 686

2 017

1 566

900

(7 193)

Реализирани печалби/загуби от финансови операции

197

342

(6)

(110)

(106)

Намаляване на стойността на финансови активи и позиции

(20)

(26)

(133)

(1 840)

(38)

Прехвърляне към/от провизии за финансови рискове

84

(48)

(610)

1 627

6 620

Нетен резултат от финансови операции, намаляване на стойността и провизии за рискове

260

268

(749)

(322)

6 476

Нетен доход от/разход за такси и комисиони

531

520

559

585

650

Доход от акции и дялови участия

1

-

2

1

1

Други доходи

43

37

56

61

72

Общ нетен доход

3 522

2 842

1 435

1 224

6

Разходи за персонала

(566)

(646)

(674)

(652)

(676)

Административни разходи

(476)

(434)

(444)

(460)

(481)

Амортизация на материални и нематериални дълготрайни активи

(102)

(106)

(108)

(103)

(106)

Услуги по производството на банкноти

(12)

(14)

(13)

(9)

(9)

Други разходи

-

-

(5)

-

-

Печалба / (загуба) за годината

2 366

1 643

192

-

(1 266)

Разпределение на печалбата

2 366

1 643

192

-

-

3 Доклад на независимия одитор

До председателя и Управителния съвет
на Европейската централна банка
Франкфурт на Майн

Доклад за одита на финансовия отчет на ЕЦБ за 2023 г.

Становище

Извършихме одит на финансовия отчет на Европейската централна банка (ЕЦБ) за годината, приключваща на 31 декември 2023 г., който е част от годишния отчет на ЕЦБ и включва баланса, отчета за приходите и разходите, резюме на важните аспекти на счетоводната политика и други обяснителни приложения.

Нашето становище е, че приложеният финансов отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние на ЕЦБ към 31 декември 2023 г., както и за резултатите от финансовите ѝ операции през годината, приключваща на същата дата, в съответствие с принципите, установени от Управителния съвет и изложени в Решение (ЕС) 2016/2247 на ЕЦБ от 3 ноември 2016 г. относно годишните отчети на ЕЦБ (ЕЦБ/2016/35) (изменено), основаващо се на Насоки (ЕС) 2016/2249 на ЕЦБ от 3 ноември 2016 г. относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (ЕЦБ/2016/34) (изменени).

Основа на становището

Ние проведохме одита в съответствие с Международните одиторски стандарти (МОС). Задълженията ни по тези стандарти са описани по-подробно в раздела „Задължения на одиторите при одита на финансовия отчет“ на нашия доклад. Ние сме независими от ЕЦБ съгласно етичните изисквания в Германия, които се отнасят за нашия одит на финансовия отчет и които са в съответствие с Етичния кодекс на професионалните счетоводители на Съвета за международни етични стандарти на счетоводителите (Кодекс на IESBA), и изпълнихме другите си етични задължения в съгласие с тези изисквания. Считаме, че получените от нас одитни доказателства са достатъчна и подходяща основа за изразяване на становище.

Друга информация

Изпълнителният съвет на ЕЦБ („Изпълнителният съвет“) отговаря за другата информация, включена в годишния отчет на ЕЦБ. Категорията „друга информация“ обхваща цялата информация, включена в годишния отчет на ЕЦБ, с изключение на финансовия отчет на ЕЦБ и нашия одиторски доклад.

Становището ни за финансовия отчет не обхваща тази друга информация и ние не изразяваме никакво потвърдително заключение за нея.

Във връзка с нашия одит на финансовия отчет имаме задължение да прочетем другата информация и при това да отбележим дали тя е в съществено несъответствие с финансовия отчет и дали онова, което сме научили при одита или от друг източник, изглежда съществено невярно отразено.

Задължения на Изпълнителния съвет и на лицата, натоварени с институционално управление във връзка с финансовите отчети

Изпълнителният съвет отговаря за изготвянето и справедливото представяне на финансовия отчет в съответствие с установените от Управителния съвет принципи, които са изложени в Решение (ЕС) 2016/2247 на ЕЦБ от 3 ноември 2016 г. относно годишните отчети на ЕЦБ (ЕЦБ/2016/35) (изменено), което се основава на Насоки (ЕС) 2016/2249 на ЕЦБ от 3 ноември 2016 г. относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (ЕЦБ/2016/34) (изменени), и за вътрешния контрол, считан от Изпълнителния съвет за необходим с оглед недопускане на съществени неточности при изготвянето на финансовия отчет, независимо дали умишлено или поради грешка.

При изготвянето на финансовия отчет Изпълнителният съвет отговаря за оценката на способността на ЕЦБ да продължи да функционира като действащо предприятие, оповестявайки, както е целесъобразно, въпросите, свързани със статута на действащо предприятие, и използвайки принципа на действащото предприятие като основа за счетоводството.

Лицата, натоварени с институционално управление, имат задължението да упражняват надзор над процеса на финансовото отчитане на ЕЦБ.

Задължения на одиторите при одита на финансовия отчет

Нашата цел е да се убедим с разумна степен на сигурност, че като цяло финансовият отчет не съдържа съществени неточности, независимо дали умишлени или поради грешка, и да представим одиторски доклад, включващ нашето становище. „Разумна степен на сигурност“ представлява висока степен на сигурност, но не и гаранция, че проведеният в съответствие с МОС одит непременно ще открие съществени неточности, ако такива съществуват. Неточности могат да се получат умишлено или поради грешка и се считат за съществени, ако може разумно да се очаква, че поотделно или в своята съвкупност биха повлияли върху икономически решения на ползвателите, взети въз основа на финансовия отчет.

Като част от одита, в съответствие с МОС, в цялото планиране и извършване на одита ние прилагаме професионална преценка и поддържаме професионално скептичен подход. Освен това:

 • Идентифицираме и подлагаме на оценка рисковете от съществени неточности във финансовия отчет, независимо дали умишлени или поради грешка; определяме и прилагаме процедури за одит, отговарящи на тези рискове, и събираме одитни доказателства, които са достатъчни и подходящи за основа на нашето становище. Рискът да не открием умишлена съществена неточност е по-висок, отколкото за съществена неточност в резултат от грешка, тъй като умишлената неточност може да е свързана с тайно споразумение, подправяне, умишлен пропуск, невярно представяне или незачитане на вътрешния контрол.
 • Запознаваме се с вътрешния контрол, свързан с одита, с цел да разработим процедури за одит, които са подходящи за условията, но не и с цел да изразим становище относно ефикасността на вътрешния контрол на ЕЦБ.
 • Оценяваме доколко са подходящи прилаганите счетоводни политики и доколко са разумни приблизителните счетоводни оценки и свързаните с тях оповестявания от страна на ръководните органи.
 • Представяме заключение доколко ръководството прилага подобаващо счетоводния принцип на действащото предприятие, както и, въз основа на получените одитни доказателства, дали е налице съществена несигурност във връзка със събития или обстоятелства, които биха могли да поставят под значително съмнение способността на ЕЦБ да продължи дейността си като действащо предприятие. Ако заключим, че е налице съществена несигурност, сме задължени в одиторския си доклад да привлечем вниманието към свързаните с това оповестявания във финансовите отчети, или, ако тези оповестявания са незадоволителни, да изменим становището си. Заключенията ни се основават на одитни доказателства, получени до датата на одиторския доклад.
 • Извършваме оценка на цялостното представяне, структурата и съдържанието на финансовия отчет, включително оповестяванията, и на това доколко финансовият отчет отразява транзакциите и събитията по начин, който осигурява достоверно представяне.

Наше задължение е да разговаряме с лицата, натоварени с институционално управление, относно, наред с останалото, планирания обхват и време на изпълнение на одита и съществените констатации от него, включително съществени недостатъци във вътрешния контрол, които идентифицираме по време на одита.

Франкфурт на Майн, 14 февруари 2024 г.

Baker Tilly GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
(Düsseldorf)


Dr. Stefan Wolfgang Fischer
Wirtschaftsprüfer


Maria Brück
Wirtschaftsprüferin

4 Бележка за разпределянето на печалби/загуби

Тази бележка не е част от финансовия отчет на ЕЦБ за 2023 г.

В съответствие с член 33 от Устава на ЕСЦБ нетната печалба на ЕЦБ се прехвърля в следната последователност:

 1. размер, определен от Управителния съвет, който не може да превишава 20% от нетната печалба, се прехвърля в общ резервен фонд, чиято горна граница е равна на 100% от капитала; и
 2. останалата нетна печалба се разпределя между притежателите на дялове в ЕЦБ, пропорционално на размера на внесените от тях дялове.[62]

В случай на претърпяна от ЕЦБ загуба недостигът може да се компенсира от общия ѝ резервен фонд и при необходимост, с решение на Управителния съвет, от паричния доход за съответната финансова година пропорционално и до размера на сумата, разпределяна между НЦБ в съответствие с член 32.5 от Устава на ЕСЦБ.[63]

Загубата на ЕЦБ за 2023 г. след освобождаването на пълния размер на провизиите за финансови рискове възлиза на 1266 млн. евро (спрямо нула през 2022 г.). Съгласно решение на Управителния съвет тази загуба ще бъде пренесена в баланса на ЕЦБ и ще бъде компенсирана от бъдещи печалби.

© Европейска централна банка 2024

Пощенски адрес 60640 Frankfurt am Main, Germany
Телефон +49 69 1344 0
Уебсайт www.ecb.europa.eu

Всички права запазени. Разрешава се възпроизвеждането с образователна и нетърговска цел при изрично позоваване на източника.

За специфичната терминология можете да използвате речника на ЕЦБ (само на английски език).

HTML ISBN 978-92-899-6626-9, ISSN 2443-4922, doi:10.2866/625267, QB-BS-24-001-BG-Q


 1. В целия документ представените числа може да не съответстват точно на сборовете, а процентите може да не отразяват точно абсолютните стойности. Това се дължи на закръгляването.

 2. Финансовият отчет включва баланса, отчета за приходите и разходите и свързаните с тях приложения. Годишният отчет включва финансовия отчет, доклада на ръководството, доклада на независимия одитор и бележката относно разпределянето на печалби/загуби. Повече подробности за процеса на изготвяне и одобрение можете да намерите на уебсайта на ЕЦБ.

 3. През 2023 г. броят на НЦБ в Евросистемата беше 20.

 4. Консолидирана версия на Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 1), изменен. Неофициалния консолидиран текст със списък на измененията можете да намерите тук.

 5. Протокол (№ 4) за Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка. (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 230). Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) се състои от ЕЦБ и НЦБ на всички 27 държави членки на ЕС.

 6. Програмата за закупуване на активи (APP) се състои от третата програма за закупуване на обезпечени облигации (CBPP3), програмата за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа (ABSPP), програмата за закупуване на активи на публичния сектор (PSPP) и програмата за закупуване от корпоративния сектор (CSPP). ЕЦБ не придобива ценни книжа по програмата за закупуване от корпоративния сектор. Повече подробности за APP можете да намерите на уебсайта на ЕЦБ.

 7. Повече подробности за PEPP можете да намерите на уебсайта на ЕЦБ.

 8. Амортизацията произтича от счетоводния принцип, според който ценните книжа трябва с течение на времето да се преоценяват във възходяща или низходяща посока към датата на падежа им в зависимост от това дали са били купени на цена под или над номиналната им стойност.

 9. За повече информация вижте прессъобщението относно решенията на Управителния съвет от 14 декември 2023 г.

 10. На уебсайта на ЕЦБ можете да намерите повече информация за ограниченията по отношение на матуритета за APP и PEPP.

 11. Тези наличности се състоят от активи, включени в балансовите показатели Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута – Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи и Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута.

 12. В съответствие с препоръките на Работната група за оповестяване на финансова информация във връзка с климата през март 2023 г. ЕЦБ публикува на уебсайта си първите си такива оповестявания за портфейла си от собствени средства и пенсионния си портфейл и обяви, че ще оповестява ежегодно свързана с климата информация по тези портфейли.

 13. Разходите на ЕЦБ по изпълнението на надзорните ѝ задачи се възстановяват чрез начисляване на поднадзорните лица на годишни надзорни такси. Повече подробности можете да намерите на уебсайта на банковия надзор в ЕЦБ.

 14. Съгласно член 21 от Устава на ЕСЦБ ЕЦБ може да действа като фискален агент в полза на институции, органи, служби или агенции на Съюза, органите на централна власт, регионалните, местните или други органи на публичната власт, други органи, регулирани от публичното право, или на публични предприятия на държавите членки.

 15. В този раздел „Сметки за преоценка“ включва съвкупните печалби от преоценка на златото, чуждестранната валута и наличностите от ценни книжа, но не включва сметката за преоценка за доходи след приключване на трудовите правоотношения.

 16. Това определение се използва единствено за изготвянето на годишния отчет на ЕЦБ.

 17. Приходът от надзорни такси е включен в показателя Други приходи и разходи (Графика 13).

 18. Очакваният недостиг (ES) се дефинира като вероятностно претеглена средна загуба в най-лошите сценарии (1-p)%, където p е доверителната вероятност.

 19. Повече подробности за подхода към моделирането на риска можете да намерите в The financial risk management of the Eurosystem’s monetary policy operations, ЕЦБ, юли 2015 г.

 20. Резултатите от стрес теста за наличностите от корпоративни облигации бяха включени в оповестяванията на данни, свързани с климата, за наличностите от такива облигации при НЦБ от еврозоната, придобити по CSPP и PEPP. От март 2023 г. ЕЦБ започна да ги публикува веднъж годишно. За повече подробности вижте Финансови оповестявания, свързани с климата, за наличностите на Евросистемата от ценни книжа на корпоративния сектор, държани за целите на паричната политика, ЕЦБ, март 2023 г.
  Освен това общи резултати от стрес теста от качествен характер бяха публикувани в Икономическия бюлетин на ЕЦБ. За повече подробности вижте Резултати от стрес теста на баланса на Евросистемата за климатичен риск през 2022 г., Икономически бюлетин, брой 2, ЕЦБ, 2023 г.

 21. Операционният риск обхваща всички нефинансови рискове и се определя като риск от отрицателно въздействие върху дейността, репутацията и/или финансовото състояние на ЕЦБ в резултат на човешки действия, неадекватно прилагане или срив на вътрешното управление и бизнес процесите, срив на системите, които обслужват процесите, или външни събития (например природни бедствия или външни атаки).

 22. Повече информация за структурата на институционалното управление на ЕЦБ можете да намерите на нейния уебсайт.

 23. Управлението на риска от неправомерно поведение привлича все повече внимание и в корпоративния, и в публичния сектор. То допълва управлението на финансовия и операционния риск, а за ЕЦБ може да се дефинира като изложеност на институцията на опасност от накърняване на репутацията, но също и на финансови или други видове вреди, които засягат неблагоприятно нейните интереси, вследствие на преднамерени действия или небрежност от страна на високопоставени длъжностни лица, служители или външни изпълнители, и които не съответстват на културата, правните и моралните правила на институцията или на стандартите за добро институционално и административно управление.

 24. Подробно описание на счетоводната политика на ЕЦБ се съдържа в Решение (ЕС) 2016/2247 на ЕЦБ от 3 ноември 2016 г. относно годишните отчети на ЕЦБ (ЕЦБ/2016/35), OВ L 347, 20.12.2016 г., стр. 1, изменено. Неофициалния консолидиран текст със списък на измененията можете да намерите тук.
  За да се осигури хармонизирано осчетоводяване и финансово отчитане на операциите на Евросистемата, посоченото по-горе Решение се основава на Насоки (ЕС) 2016/2249 на ЕЦБ от 3 ноември 2016 г. относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (ЕЦБ/2016/34) (OВ L 347, 20.12.2016 г., стр. 37), изменени. Неофициалния консолидиран текст със списък на измененията можете да намерите тук.
  Тези принципи на счетоводната политика, които редовно се преразглеждат и актуализират, както бъде преценено за целесъобразно, са в съответствие с разпоредбите на член 26.4 от Устава на ЕСЦБ, който изисква хармонизиран подход към правилата за осчетоводяването и финансовото отчитане на операциите на Евросистемата.

 25. За административни начисления и провизии се прилага минимален праг от 100 000 евро.

 26. Лизингът се класифицира като финансов, ако прехвърля по същество всички рискове и ползи, съпътстващи собствеността върху базовия актив. В противен случай се класифицира като оперативен лизинг.

 27. Средствата, натрупани от служителите посредством доброволни вноски, могат да се използват при пенсионирането за осигуряване на допълнителна пенсия. От този момент нататък тази пенсия се включва в задължението за дефинирани доходи.

 28. Всички оставащи компенсации при напускане, свързани с въведената през 2017 г. временна програма за кариерен преход, бяха изплатени през 2023 г. и следователно от 31 декември 2023 г. ЕЦБ няма свързани с нея задължения.

 29. Тъй като от 31 декември 2023 г. ЕЦБ няма задължения, свързани с програмата за кариерен преход, през годината не са начислявани свързани с нея преизчисления.

 30. Към 31 декември 2023 г. НЦБ извън еврозоната, които участват в TARGET, са: Българска народна банка, Danmarks Nationalbank, Narodowy Bank Polski и Banca Naţională a României.

 31. Решение на ЕЦБ от 13 декември 2010 г. относно емитирането на евробанкноти (ЕЦБ/2010/29), (2011/67/ЕС) (ОВ L 35, 9.2.2011 г., стр. 26), изменено. Неофициалния консолидиран текст със списък на измененията можете да намерите тук.

 32. „Алгоритъм за разпределяне на банкнотите“ означава процентите, които се получават, като се вземе предвид делът на ЕЦБ в общата емисия на евробанкноти и се приложи алгоритъмът за записване на капитала към дела на НЦБ в тази обща емисия.

 33. Решение (ЕС) 2016/2248 на ЕЦБ от 3 ноември 2016 г. относно разпределението на паричния доход на националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото (ЕЦБ/2016/36) (ОВ L 347, 20.12.2016 г., стр. 26) , изменено. Неофициалния консолидиран текст със списък на измененията можете да намерите тук.

 34. Решение (ЕС) 2015/298 на ЕЦБ от 15 декември 2014 г. относно междинното разпределяне на дохода на ЕЦБ (EЦБ/2014/57) (ОВ L 53, 25.2.2015 г., стр. 24), изменено. Неофициалния консолидиран текст със списък на измененията можете да намерите тук.

 35. Тези наличности обхващат активи минус пасиви, деноминирани в съответната чуждестранна валута, които подлежат на валутна преоценка. Те са включени към показателите Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута, Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута, Начисления и разходи за бъдещи периоди, Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута, Разлики от преоценка на задбалансови инструменти (пасиви) и Начисления и приходи за бъдещи периоди, като се вземат предвид и транзакции по валутни суапове и форуърди, включени в задбалансови показатели. Не са включени реализираните печалби от финансови инструменти, деноминирани в чуждестранна валута, дължащи се на преоценки.

 36. Вижте прессъобщението относно решенията на Управителния съвет от 15 декември 2022 г.

 37. Повече подробности за APP можете да намерите на уебсайта на ЕЦБ.

 38. Вижте прессъобщението относно решенията на Управителния съвет от 15 юни 2023 г.

 39. Повече подробности за PEPP можете да намерите на уебсайта на ЕЦБ.

 40. Вижте прессъобщението относно решенията на Управителния съвет от 14 декември 2023 г.

 41. Пазарните стойности имат указателна цел и са изчислени въз основа на пазарни котировки. Където не са налични пазарни котировки, пазарните цени са изчислени посредством вътрешни модели на Евросистемата.

 42. Повече подробности можете да намерите на уебсайта на банковия надзор в ЕЦБ.

 43. Транзакции за предоставяне в заем на ценни книжа, от които не произтичат неинвестирани обезпечения в парични средства в края на годината, се записват по задбалансовите сметки (вижте приложение 17 Програми за предоставяне в заем на ценни книжа).

 44. Спомагателните системи са инфраструктури на финансовия пазар, на които Управителният съвет е предоставил достъп до компонента TARGET–ЕЦБ, при условие че изпълняват изискванията, посочени в Решение (ЕС) 2022/911 на ЕЦБ от 19 април 2022 г. относно условията на TARGET–ЕЦБ и за отмяна на Решение ЕЦБ/2007/7 (ЕЦБ/2022/22) (ОВ L 163, 17.6.2022 г., стр. 1), изменено. Неофициалния консолидиран текст със списък на измененията можете да намерите тук. В зависимост от управляващото лице спомагателните системи се разглеждат или като резиденти в еврозоната (вижте приложение 9.2 Други задължения), или като резиденти извън еврозоната (вижте приложение 10 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро). Повече подробности за спомагателните системи можете да намерите на уебсайта на ЕЦБ.

 45. Стълбът на дефинирани доходи в пенсионната програма отразява само задължителните вноски от ЕЦБ и служителите. Доброволните вноски на служителите в стълба на дефинирани вноски са в размер на 228 млн. евро през 2023 г. (спрямо 189 млн. евро през 2022 г.). Тези вноски са инвестирани в активите по пенсионната програма и пораждат съответстващо задължение на същата стойност.

 46. Всички оставащи компенсации при напускане, свързани с въведената през 2017 г. временна програма за кариерен преход, бяха изплатени през 2023 г. и следователно от 31 декември 2023 г. ЕЦБ няма свързани с нея задължения.

 47. Вноската е направена в съответствие с член 48.2 от Устава на ЕСЦБ.

 48. Решение (ЕС) 2023/135 на Европейската централна банка от 30 декември 2022 година относно внасянето на капитал, прехвърлянето на чуждестранни резервни активи и вноската за резервите и провизиите на Европейската централна банка от страна на Hrvatska narodna banka (ЕЦБ/2022/51), (ОВ L 17, 19.1.2023 г., стр. 94).

 49. Повече подробности за отдаването в заем на ценни книжа можете да намерите на уебсайта на ЕЦБ.

 50. Ако в края на годината останат неинвестирани обезпечения под формата на парични средства, тези транзакции се записват по балансови сметки (вижте приложение 8 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро и приложение 10 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро).

 51. Повече подробности за суап споразуменията за предоставяне на ликвидност можете да намерите на уебсайта на ЕЦБ.

 52. Когато действителната дата на погасяване се различава от законово определения падеж (какъвто често е случаят при ABSPP), сумата на още неамортизираната премия или отстъпка се счита за реализирана пропорционално на стойността на изплатената главница.

 53. Вижте член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) 1163/2014 на ЕЦБ от 22 октомври 2014 г. относно надзорните такси (ЕЦБ/2014/41) (ОВ L 311, 31.10.2014 г., стр. 23), изменен. Неофициалния консолидиран текст със списък на измененията можете да намерите тук.

 54. Решението на ЕЦБ за общия размер на годишните надзорни такси за 2023 г. ще бъде прието и публикувано в средата на март 2024 г.

 55. Повече подробности можете да намерите на уебсайта на банковия надзор в ЕЦБ.

 56. Дисконтовият процент, използван за актюерската оценка в края на 2022 г., е 3,9% спрямо 1,3% през 2021 г.

 57. Работно място на пълен работен ден е единица, равностойна на един служител, работещ на пълно работно време в продължение на една година. Служителите с постоянни, срочни или краткосрочни договори и участниците в Програмата на ЕЦБ за наскоро дипломирани висшисти се отчитат пропорционално на отработените часове. Включени са и служителите в отпуск по майчинство или в дългосрочен отпуск по болест. Не са включени служителите в неплатен отпуск.

 58. При изчисляването на разходите за текущо обслужване се използват процентите, прилагани през предходната година.

 59. Брутен размер, т.е. преди облагане с данък в полза на ЕС.

 60. Тези плащания, свързани с пенсии, намаляват задължението по дефинирани доходи, признато в баланса. Относно нетната сума, записана в отчета за приходите и разходите във връзка с пенсиите на сегашните членове на Изпълнителния съвет и сегашните членове на Надзорния съвет, които са служители на ЕЦБ, вижте приложение 13.3 Други.

 61. Теглата се коригират и при всяка промяна в броя на НЦБ, които внасят дял в капитала на ЕЦБ. Това са НЦБ на държавите членки на ЕС.

 62. НЦБ извън еврозоната нямат право да получават дял от разпределимата печалба на ЕЦБ и не са задължени да покриват претърпени от нея загуби.

 63. Съгласно член 32.5 от Устава на ЕСЦБ паричният доход на НЦБ се разпределя помежду им пропорционално на внесените от тях дялове от капитала на ЕЦБ.