Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Какво представлява отдаването в заем на ценни книжа?

8 декември 2016 г.

Отдаването в заем на ценни книжа означава, че притежател на акции или облигации временно ги прехвърля на заемополучател. В замяна заемополучателят прехвърля на заемодателя други акции, облигации или пари в брой като обезпечение и плаща заемна такса.

Защо Евросистемата отдава в заем ценни книжа?

Когато отдаваме в заем ценни книжа, целта ни е да подпомагаме гладкото функциониране на финансовите пазари. Това е особено важно в хода на нашата разширена програма за закупуване на активи. Евросистемата – ЕЦБ и националните централни банки от еврозоната – купува големи количества ценни книжа от банките като мярка срещу рисковете от прекалено продължителна твърде ниска инфлация. Има вероятност мащабните покупки на ценни книжа от централна банка постепенно да доведат до намаляване на наличностите от ценни книжа на пазара. Като отдаваме ценните си книжа в заем на пазара, даваме възможност те да продължат да бъдат използвани от други лица в техните транзакции.

Научете повече за отдаването в заем на ценни книжа в програмата за закупуване на активи

Защо някой би поискал да вземе в заем ценни книжа? Защо просто да не ги купи?

Понякога дадени ценни книжа са нужни само временно – само за ден или за няколко седмици. В такъв случай често е по-евтино, по-бързо и/или свързано с по-малко риск ценните книжа да бъдат взети в заем, отколкото придобити окончателно. Има редица основания ценни книжа да бъдат държани временно:

  • Някои банки имат договорености да изпълняват ролята на маркет-мейкъри за определени ценни книжа. Това означава, че по всяко време трябва да бъдат готови да купуват и продават тези ценни книжа от и на всеки от контрагентите си – например пенсионни фондове и мениджъри на активи. Ако получат заявка да продадат ценни книжа, с които в момента не разполагат, те могат да ги вземат спешно в заем, за да осъществят продажбата.
  • В обичайния случай ценните книжа се прехвърлят два работни дни след договарянето на продажбата. Понякога е много важно купувачът да получи ценните книжа преди определена дата. Ако по каквато и да е причина получаването на ценните книжа ще се забави, спешното им вземане в заем може да се окаже начин за набавянето им навреме.
  • Голям брой стратегии, използвани на финансовите пазари, разчитат на временното заемане на ценни книжа. То намира приложение в търговията (поемане на риск срещу печалба), арбитража (осъществяване на безрискова печалба от неоснователни разлики в цените) и хеджирането (редуциране на риска).

Как стоят нещата с обезпечението?

Когато някой отдава в заем ценни активи, обичайно е да иска обезпечение, което служи като един вид застраховка. При отдаването в заем на ценни книжа обезпечението може да бъде пари в брой или – в по-честия случай – други ценни книжа. За да се избегне операционният риск, вземаните в заем и предоставяните като обезпечение ценни книжа се прехвърлят едновременно. Едновременната размяна на едни ценни книжа срещу други може да бъде технически сложно, затова нерядко отдаването в заем на ценни книжа се извършва в две стъпки. Първо желаните ценни книжа се отдават в заем на заемополучателя, който прехвърля на заемодателя пари в брой като обезпечение. След това паричното обезпечение се връща на заемополучателя в замяна на обезпечение във вид на ценни книжа. Крайният резултат не включва пари в брой: за заемополучателя остават само желаните ценни книжа, а за заемодателя – само обезпечението във вид на ценни книжа.

Обяснителна статия: Какво представлява обезпечението?

Как изглежда една транзакция по отдаване в заем на ценни книжа?

Диаграмата по-долу показва какво се случва в една стандартна транзакция по отдаване в заем на ценни книжа. Облигация А се отдава в заем на заемополучателя, който предоставя парично обезпечение. След това паричното обезпечение се връща към заемополучателя (иначе казано, се „реинвестира“) в замяна на обезпечение във вид на ценни книжа. Когато облигация А бъде върната на заемодателя, всички останали части на транзакцията се изпълняват по обратен ред, като освен това заемополучателят плаща на заемодателя договорената заемна такса в брой.

Какво струва това на заемополучателите?

Заемополучателите плащат такса, която може да варира в широки граници според отдаваните в заем ценни книжа, според това кой на кого заема, за колко дълго и т.н. Освен това понякога те трябва да платят, за да придобият необходимото за транзакцията по заемане на ценни книжа обезпечение. Това може да означава превръщането на „нормални“ ценни книжа във висококачествени, или набиране на допълнителни парични средства. И накрая, понякога заемополучателите имат юридически и административни разходи, когато искат да започнат да заемат от нов заемодател.