Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Čo znamená požičiavanie cenných papierov?

8. decembra 2016

Pri požičiavaní cenných papierov veriteľ dočasne prevádza svoje akcie alebo dlhopisy na dlžníka. Dlžník za ne veriteľovi ako kolaterál (zábezpeku) prevádza iné akcie, dlhopisy alebo hotovosť a hradí tiež poplatok za požičanie.

Z akého dôvodu svoje cenné papiere požičiava Eurosystém?

V tomto prípade je cieľom požičiavania cenných papierov prispieť k hladkému fungovaniu finančných trhov, čo je mimoriadne dôležité najmä počas realizácie nášho rozšíreného programu nákupu aktív. Eurosystém – ECB a národné centrálne banky krajín eurozóny – nakupuje veľké množstvo cenných papierov od bánk s cieľom minimalizovať riziká vyplývajúce z nadmerne dlhého obdobia príliš nízkej inflácie v eurozóne. V dôsledku rozsiahleho nakupovania cenných papierov centrálnou bankou však pravdepodobne postupne dochádza k znižovaniu ich dostupnosti na trhu. Požičiavaním tieto cenné papiere vraciame späť na trh, takže iné subjekty ich môžu aj naďalej používať vo svojich transakciách.

Ďalšie informácie o požičiavaní cenných papierov nakúpených v rámci programu nákupu aktív

Prečo by si mal niekto cenné papiere požičiavať? Nie je lepšie si ich rovno kúpiť?

Niekedy môžu byť cenné papiere potrebné len na krátky čas, napríklad na jeden deň alebo na niekoľko týždňov. V takom prípade býva často lacnejšie, rýchlejšie alebo menej riskantné si cenné papiere požičať, ako ich kúpiť. Dôvodov na dočasnú držbu cenných papierov je viacero:

  • Niektoré banky sú viazané dohodami o „tvorbe trhu“ s určitými cennými papiermi. To znamená, že musia byť pripravené tieto cenné papiere na žiadosť ktorejkoľvek zo svojich zmluvných strán, napríklad penzijných fondov alebo správcov aktív, kedykoľvek kúpiť alebo predať. Ak sú požiadané o predaj cenných papierov, ktorými práve nedisponujú, môžu si ich na tento účel v krátkom čase požičať.
  • K prevodu cenných papierov spravidla dochádza dva pracovné dni po uzavretí obchodu. Niekedy je však pre kupujúceho mimoriadne dôležité, aby cenné papiere obdržal do konkrétneho dátumu. Ak prevod cenných papierov z nejakého dôvodu mešká, ich požičanie je jednou z možností, ako sa k nim v krátkom čase dostať.
  • Na finančných trhoch sa dočasné požičiavanie cenných papierov využíva na rôzne účely, napríklad v rámci obchodovania (podstupovanie rizika v záujme zisku), arbitráže (dosahovanie bezrizikového zisku z neopodstatnených cenových rozdielov) alebo hedžingu (redukcia rizika).

Ako je to s kolaterálom?

Veritelia za požičanie cenných aktív zvyčajne požadujú kolaterál, ktorý im slúži ako forma zábezpeky. Pri požičiavaní cenných papierov môže byť kolaterálom hotovosť alebo iné cenné papiere. V záujme minimalizácie operačného rizika prebieha prevod požičiavaných cenných papierov a cenných papierov poskytovaných ako kolaterál súčasne. Keďže však súčasná výmena jedného cenného papiera za druhý môže byť technicky náročná, požičiavanie cenných papierov často prebieha v dvoch fázach. Najskôr sa požadovaný cenný papier poskytne dlžníkovi, ktorý veriteľovi prevedie kolaterál vo forme hotovosti. V druhej fáze sa hotovostný kolaterál požičiava späť dlžníkovi výmenou za kolaterál vo forme cenných papierov. Po peňažnej stránke je tak výsledok neutrálny: dlžníkovi zostávajú len požadované cenné papiere a veriteľovi zasa cenné papiere poskytnuté ako kolaterál.

ECB vysvetľuje: Čo je to kolaterál?

Ako požičiavanie cenných papierov prebieha?

Typický priebeh pôžičky cenných papierov je znázornený na nasledujúcom obrázku. Dlhopis A sa požičiava dlžníkovi, ktorý skladá hotovostný kolaterál. Prijatý hotovostný kolaterál sa potom požičiava späť, resp. „reinvestuje“ dlžníkovi výmenou za kolaterál vo forme cenných papierov. Pri vrátení dlhopisu A veriteľovi zároveň dochádza k reverzii všetkých ostatných častí transakcie, pričom dlžník veriteľovi hradí dohodnutý poplatok v hotovosti.

Aké pritom dlžníkovi vznikajú náklady?

Dlžník za požičanie platí poplatok, ktorého výška závisí od toho, o aký typ cenného papiera ide, kto požičiava komu, na ako dlho a pod. Ďalšie náklady môžu byť niekedy spojené so zabezpečením potrebného kolaterálu, ktoré si môže vyžadovať zvýšenie kvality cenných papierov z „normálnej“ na vysokú, prípadne vyšší objem hotovosti. V neposlednom rade môžu dlžníkovi pri nadväzovaní vzťahov s novým veriteľom vznikať i právne a administratívne náklady.