Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Решения, свързани с паричната политика

15 юни 2023 г.

Инфлацията спада, но прогнозата е тя да се задържи твърде висока твърде дълго. Управителният съвет е решен да осигури нейното своевременно връщане към средносрочното целево равнище от 2%. Ето защо днес той реши да повиши с 25 базисни пункта трите основни лихвени процента на ЕЦБ.

Днешното увеличение отразява актуализираната оценка на Управителния съвет на перспективата за инфлацията, динамиката на основната инфлация и доброто функциониране на трансмисионния механизъм на паричната политика. Юнските макроикономически прогнози показват, че експертите на Евросистемата очакват общата инфлация да бъде средно 5,4% през 2023 г., 3,0% през 2024 г. и 2,2% през 2025 г. Показателите за базисния ценови натиск остават силни, макар че някои показват леки признаци на отслабване. Експертите са ревизирали нагоре прогнозите си за инфлацията без компонентите енергоносители и храни, особено за тази и следващата година, поради изненадващи по-високи данни за отминал период и последиците от силния пазар на труда за скоростта, с която намалява темпът на инфлацията. Сега те предвиждат тя да достигне 5,1% през 2023 г., а впоследствие да спадне до 3,0% през 2024 г. и 2,3% през 2025 г. Експертите са понижили леко прогнозата си за икономическия растеж за тази и следващата година. Сега те очакват икономиката да отбележи прираст от 0,9% през 2023 г., 1,5% през 2024 г. и 1,6% през 2025 г.

Същевременно предишните покачвания на лихвените проценти от Управителния съвет намират силно отражение в условията за финансиране и постепенно оказват въздействие в цялата икономика. Разходите по заемите нараснаха рязко, а прирастът на кредитите се забавя. Затегнатите условия за финансиране са в основата на прогнозата за продължаващ спад на инфлацията към целевото равнище, тъй като се очаква те все повече да възпират търсенето.

Бъдещите решения на Управителния съвет ще осигурят равнище на основните лихвени проценти на ЕЦБ, което е достатъчно рестриктивно, за да се постигне своевременно връщане на инфлацията към средносрочната цел от 2%. Те ще бъдат поддържани на това равнище толкова дълго, колкото е необходимо. Управителният съвет ще продължи да прилага основан на данните подход, когато определя подходящото ниво и продължителност на рестриктивността. По-специално, решенията му за лихвените проценти ще продължат да се основават на оценката му за перспективата за инфлацията въз основа на постъпващите икономически и финансови данни, динамиката на основната инфлация и доброто функциониране на трансмисионния механизъм на паричната политика.

Управителният съвет потвърждава, че от юли 2023 г. ще прекрати реинвестициите по програмата за закупуване на активи.

Основните лихвени проценти на ЕЦБ

Управителният съвет взе решение да повиши с 25 базисни пункта трите основни лихвени процента на ЕЦБ. Лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение ще бъдат повишени съответно до 4,00%, 4,25% и 3,50%, считано от 21 юни 2023 г.

Програмата за закупуване на активи (APP) и програмата за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PEPP)

Портфейлът по APP намалява с премерен и предвидим темп, тъй като Евросистемата не реинвестира в пълен размер погашенията по главници на ценните книжа с настъпващ падеж. Спадът ще бъде средно с 15 млрд. евро месечно до края на юни 2023 г. Управителният съвет ще прекрати от юли 2023 г. реинвестициите по APP.

Що се отнася до PEPP, Управителният съвет възнамерява да реинвестира погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по тази програма, най-малко до края на 2024 г. Във всеки случай, бъдещото постепенно ликвидиране на портфейла по PEPP ще бъде управлявано така, че да се избегне възпрепятстване на целесъобразната ориентация на паричната политика.

Управителният съвет ще продължи да подхожда гъвкаво към реинвестирането на изплащанията, ставащи дължими в портфейла по PEPP, така че да противодейства на свързаните с пандемията рискове за трансмисионния механизъм на паричната политика.

Операциите по рефинансиране

В хода на процеса, в който банките изплащат заети в целевите операции по дългосрочно рефинансиране средства, Управителният съвет ще подлага на редовна оценка как целевите операции по кредитиране и продължаващото изплащане на заемите по тях допринасят за неговата позиция по паричната политика.

***

Управителният съвет има готовност да коригира всички свои инструменти в рамките на мандата си, за да осигури връщане на инфлацията на целевото равнище от 2% в средносрочен план и да запази гладкото функциониране на трансмисионния механизъм на паричната политика. Освен това Инструментът за защита на трансмисионния механизъм на паричната политика е на разположение за противодействие на нежелана, хаотична пазарна динамика, застрашаваща сериозно предаването на паричната политика във всички държави от еврозоната. Това ще позволи на Управителния съвет да изпълнява по-ефикасно мандата си за ценова стабилност.

Председателят на ЕЦБ ще направи коментар относно основанията за приетите решения на пресконференция днес в 14:45 ч. централноевропейско време.

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите