Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

Rozhodnutia o menovej politike

15. júna 2023

Inflácia naďalej klesá, no podľa projekcií má zostať príliš dlho na príliš vysokej úrovni. Rada guvernérov je odhodlaná zabezpečiť včasný návrat inflácie na cieľovú úroveň 2 % v strednodobom horizonte. Dnes sa preto rozhodla zvýšiť tri kľúčové úrokové sadzby ECB o 25 bázických bodov.

Dnešné zvýšenie sadzieb odráža aktualizované hodnotenie Rady guvernérov týkajúce sa inflačného výhľadu, dynamiky základnej inflácie a účinnosti transmisie menovej politiky. Podľa júnových makroekonomických projekcií odborníkov Eurosystému má celková inflácia dosiahnuť v priemere 5,4 % v roku 2023, 3,0 % v roku 2024 a 2,2 % v roku 2025. Ukazovatele základných cenových tlakov zostávajú vysoké, hoci niektoré z nich vykazujú predbežné známky zmierňovania. Projekcie inflácie bez energií a potravín boli predovšetkým na tento a budúci rok upravené nahor v dôsledku minulých nečakane vysokých údajov a vplyvu silného trhu práce na rýchlosť poklesu inflácie. Aktuálne sa očakáva, že táto miera inflácie dosiahne 5,1 % v roku 2023, 3,0 % v roku 2024 a 2,3 % v roku 2025. Projekcie hospodárskeho rastu boli na tento a budúci rok upravené mierne nadol. Podľa nich má tempo hospodárskeho rastu dosiahnuť 0,9 % v roku 2023, 1,5 % v roku 2024 a 1,6 % v roku 2025.

Doterajšie zvyšovanie úrokových sadzieb zo strany Rady guvernérov sa zároveň výrazne premieta do podmienok financovania a postupne sa prenáša do ekonomiky. Úverové náklady sa prudko zvýšili a rast úverov sa spomaľuje. Prísnejšie podmienky financovania sú kľúčovým predpokladom projektovaného ďalšieho poklesu inflácie smerom k cieľovej úrovni, keďže by mali čoraz viac tlmiť dopyt.

Budúce rozhodnutia Rady guvernérov zabezpečia nastavenie kľúčových úrokových sadzieb ECB na úroveň, ktorá je dostatočne reštriktívna na dosiahnutie včasného návratu inflácie na úroveň strednodobého cieľa 2 %, a zachovanie tejto úrovne dovtedy, kým to bude potrebné. Pri určovaní primeranej úrovne a dĺžky trvania reštrikcie sa Rada guvernérov bude naďalej riadiť aktuálnymi údajmi. Jej rozhodnutia o úrokových sadzbách budú naďalej vychádzať predovšetkým z jej hodnotenia inflačného výhľadu na základe aktuálnych hospodárskych a finančných údajov, dynamiky vývoja základnej inflácie a účinnosti transmisie menovej politiky.

Rada guvernérov potvrdzuje ukončenie reinvestícií v rámci programu nákupu aktív od júla 2023.

Kľúčové úrokové sadzby ECB

Rada guvernérov sa rozhodla zvýšiť tri kľúčové úrokové sadzby ECB o 25 bázických bodov. Úroková sadzba hlavných refinančných operácií a úrokové sadzby jednodňových refinančných a jednodňových sterilizačných operácií sa tak s účinnosťou od 21. júna 2023 zvyšujú na 4,00 %, 4,25 % a 3,50 %.

Program nákupu aktív a núdzový pandemický program nákupu aktív

Objem portfólia programu nákupu aktív (asset purchase programme – APP) sa postupným a predvídateľným tempom znižuje, keďže Eurosystém už istinu zo splatených cenných papierov nereinvestuje v plnej výške. Redukcia portfólia bude do konca júna 2023 predstavovať v priemere 15 mld. € za mesiac. Od júla 2023 Rada guvernérov reinvestície v rámci programu APP ukončí.

Pokiaľ ide o núdzový pandemický program nákupu aktív (pandemic emergency purchase programme – PEPP), Rada guvernérov mieni reinvestovať istinu zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci tohto programu minimálne do konca roka 2024. Redukcia portfólia PEPP v budúcnosti bude v každom prípade prebiehať riadeným spôsobom, aby nenarúšala primerané nastavenie menovej politiky.

Rada guvernérov bude naďalej pružne reinvestovať prostriedky zo splatených cenných papierov v rámci portfólia PEPP na potlačenie rizík súvisiacich s pandémiou ohrozujúcich fungovanie transmisného mechanizmu menovej politiky.

Refinančné operácie

Počas splácania úverov poskytnutých bankám v rámci cielených dlhodobejších refinančných operácií bude Rada guvernérov pravidelne prehodnocovať úlohu cielených refinančných operácií a ich priebežného splácania v nastavení svojej menovej politiky.

***

Rada guvernérov je pripravená všetky svoje nástroje v medziach svojho mandátu upraviť, aby zabezpečila návrat inflácie na jej cieľovú úroveň 2 % v strednodobom horizonte a naďalej plynulú transmisiu menovej politiky. Nástroj na ochranu transmisie menovej politiky okrem toho umožňuje zasiahnuť proti neopodstatnenému, nesystematickému vývoju na trhu predstavujúcemu vážnu hrozbu pre transmisiu menovej politiky v jednotlivých krajinách eurozóny a Rade guvernérov tak umožňuje účinnejšie plniť jej mandát cenovej stability.

Prezidentka ECB tieto rozhodnutia zdôvodní na dnešnej tlačovej konferencii o 14.45 h SEČ.

Doslovné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá