Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • KOMUNIKAT PRASOWY

Decyzje w sprawie polityki pieniężnej

15 czerwca 2023

Inflacja się obniża, ale według projekcji zbyt długo pozostanie za wysoka. Rada Prezesów jest zdecydowana zapewnić, żeby inflacja wkrótce powróciła do docelowego poziomu 2% w średnim okresie. W związku z tym Rada Prezesów postanowiła dziś podnieść trzy podstawowe stopy procentowe EBC o 25 punktów bazowych.

Dzisiejsza podwyżka stóp procentowych odzwierciedla przeprowadzoną przez Radę Prezesów zaktualizowaną ocenę perspektyw inflacji, dynamiki inflacji bazowej i siły transmisji polityki pieniężnej. W czerwcowych projekcjach makroekonomicznych ekspertów Eurosystemu przewiduje się, że inflacja ogółem wyniesie średnio 5,4% w 2023, 3,0% w 2024 oraz 2,2% w 2025. Wskaźniki bazowej presji cenowej pozostają mocne, choć niektóre z nich wykazują wstępne oznaki osłabienia. Eksperci zrewidowali w górę projekcje inflacji z wyłączeniem cen energii i żywności, zwłaszcza na bieżący i przyszły rok, ze względu na jej wcześniejsze niespodziewane wzrosty oraz wpływ dobrej sytuacji na rynku pracy na tempo dezinflacji. Obecnie przewidują, że ten wskaźnik dojdzie do 5,1% w 2023, po czym spadnie do 3,0% w 2024 i 2,3% w 2025. Eksperci nieco obniżyli projekcje wzrostu gospodarczego na bieżący i przyszły rok. Obecnie przewidują, że gospodarka odnotuje wzrost o 0,9% w 2023, 1,5% w 2024 oraz 1,6% w 2025.

Jednocześnie wcześniejsze podwyżki stóp procentowych wprowadzone przez Radę Prezesów mocno przekładają się na warunki finansowania i stopniowo oddziałują na wszystkie sektory gospodarki. Koszty kredytów gwałtownie wzrosły i dynamika akcji kredytowej spowalnia. Zacieśnienie warunków finansowania, które według oczekiwań będzie coraz mocniej osłabiać popyt, jest główną przyczyną przewidywanego dalszego spadku inflacji w kierunku wyznaczonego celu.

Przyszłe decyzje Rady Prezesów zapewnią, żeby podstawowe stopy procentowe EBC znalazły się na poziomach wystarczająco restrykcyjnych dla szybkiego powrotu inflacji do docelowego poziomu 2% w średnim okresie i pozostały na tych poziomach tak długo, jak będzie to konieczne. Rada Prezesów utrzyma oparte na danych podejście do ustalania odpowiedniego poziomu i czasu trwania restrykcyjności. W szczególności decyzje Rady Prezesów w sprawie stóp procentowych nadal będą uwzględniać jej ocenę perspektyw inflacji – w świetle napływających danych gospodarczych i finansowych – dynamiki inflacji bazowej oraz siły transmisji polityki pieniężnej.

Rada Prezesów potwierdza, że od lipca 2023 zaprzestanie reinwestycji w ramach programu skupu aktywów.

Podstawowe stopy procentowe EBC

Rada Prezesów postanowiła podnieść trzy podstawowe stopy procentowe EBC o 25 punktów bazowych. Tak więc stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu i depozytu w banku centralnym wzrosną do odpowiednio: 4,00%, 4,25% oraz 3,50%, ze skutkiem od 21 czerwca 2023.

Program skupu aktywów (APP) i nadzwyczajny program zakupów w czasie pandemii (PEPP)

Portfel programu APP jest zmniejszany w określonym i przewidywalnym tempie, w miarę jak Eurosystem nie reinwestuje wszystkich spłat kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych. Wielkość tego zmniejszania będzie wynosić średnio 15 mld EUR miesięcznie do końca czerwca 2023. Od lipca 2023 Rada Prezesów zaprzestanie reinwestycji w ramach programu APP.

Jeśli chodzi o program PEPP, Rada Prezesów zamierza reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach tego programu co najmniej do końca 2024. W każdym razie wygaszanie w przyszłości portfela PEPP będzie się odbywać w sposób kontrolowany, żeby nie zaburzać odpowiedniego nastawienia polityki pieniężnej.

W związku z tym Rada Prezesów przy reinwestowaniu spłat kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych z portfela PEPP nadal będzie stosować elastyczność, tak aby przeciwdziałać związanym z pandemią zagrożeniom dla mechanizmu transmisji polityki pieniężnej.

Operacje refinansujące

W miarę jak banki będą spłacać kwoty pożyczone w ramach ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących, Rada Prezesów będzie regularnie oceniać, jak ukierunkowane operacje pożyczkowe i ich bieżące spłaty przyczyniają się do nastawienia polityki pieniężnej.

***

Rada Prezesów jest gotowa odpowiednio dostosowywać wszystkie narzędzia w ramach swojego mandatu, żeby sprawić, że inflacja powróci do docelowego poziomu 2% w średnim okresie, i utrzymać płynną transmisję polityki pieniężnej. Ponadto dostępny jest instrument ochrony transmisji (Transmission Protection Instrument, TPI), który ma przeciwdziałać nieuzasadnionej, chaotycznej dynamice na rynku stanowiącej poważne zagrożenie dla transmisji polityki pieniężnej do wszystkich krajów strefy euro, dzięki czemu Rada Prezesów może skuteczniej wypełniać swój mandat do utrzymania stabilności cen.

Prezes EBC omówi czynniki leżące u podstaw tych decyzji na konferencji prasowej, która rozpocznie się dziś o godz. 14.45 CET.

Dosłowny tekst przyjęty przez Radę Prezesów znajduje się w wersji angielskiej.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami