Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

15 juni 2023

Inflationen har gått ner men beräknas förbli alltför hög under alltför lång tid. ECB-rådet är fast beslutet att se till att inflationen inom rimlig tid återgår till det medelfristiga 2-procentsmålet. ECB-rådet beslutade därför idag att höja de tre styrräntorna med 25 punkter.

Dagens räntehöjningar återspeglar ECB-rådets uppdaterade bedömning av inflationsutsikterna, dynamiken i underliggande inflation och styrkan i den penningpolitiska transmissionen. Enligt de makroekonomiska prognoserna för juni förväntar sig Eurosystemets experter att den totala inflationen i genomsnitt landar på 5,4 procent 2023, 3,0 procent 2024 och 2,2 procent 2025. Indikatorerna för underliggande pristryck är fortsatt starka även om vissa uppvisar preliminära tecken på att lätta. Prognoserna för inflation exklusive energi och livsmedel har uppreviderats, särskilt för innevarande och nästkommande år, p.g.a. Tidigare överraskningar på uppåtsidan och effekten av den starkare arbetsmarknaden för takten på disinflation. Eurosystemets experter förutser nu att inflationen landar på 5,1 procent 2023, för att sedan gå ner till 3,0 procent 2024 och 2,3 procent 2025. Prognoserna för ekonomisk tillväxt har sänkts något för det här året och nästa år. I prognoserna förutspås nu att ekonomin kommer att växa i en takt på 0,9 procent 2023, 1,5 procent 2024 och 1,6 procent 2025.

Samtidigt påverkar ECB-rådets tidigare räntehöjningar med kraft de finansiella förhållandena och får gradvis effekt i hela ekonomin. Lånekostnaderna har stigit kraftigt och lånetillväxten tappar fart. Stramare finansieringsförhållanden är det viktigaste skälet till varför inflationen bedöms gå ner ytterligare mot målet i och med att de i allt högre grad väntas dämpa efterfrågan.

ECB-rådets framtida beslut kommer att säkerställa att styrräntorna sätts på nivåer som är tillräckligt restriktiva, och under så lång tid som krävs, för att inflationen inom rimlig tid återgår till det medelfristiga 2-procentsmålet. ECB-rådet kommer att fortsätta att följa ett databeroende tillvägagångssätt för att fastställa vilken nivå som är lämplig och hur länge restriktionen ska bestå. Framför allt kommer räntebesluten att fortsatt baseras på bedömningen av inflationsutsikterna med beaktande av inkommande ekonomiska och finansiella data, dynamiken i underliggande inflation och styrkan i den penningpolitiska transmissionen.

ECB-rådet bekräftar att man kommer att upphöra med återinvesteringar i APP-portföljen (program för köp av tillgångar) fr.o.m. juli 2023.

ECB:s styrräntor

ECB-rådet beslutade att höja de tre styrräntorna med 25 punkter. Följaktligen kommer räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på marginalutlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten att höjas till 4,00 procent, 4,25 % respektive 3,50 % fr.o.m. den 21 juni 2023.

Programmet för köp av tillgångar (APP) och stödköpsprogrammet föranlett av pandemin (PEPP)

APP-portföljen minskar i en måttlig och förutsägbar takt då Eurosystemet inte längre återinvesterar alla värdepapper som förfaller. Minskningen kommer i genomsnitt att uppgå till 15 miljarder euro per månad fram t.o.m. slutet av juni 2023. ECB-rådet kommer att upphöra med återinvesteringar i APP-portföljen fr.o.m. juli 2023.

Vad gäller PEPP-programmet avser ECB-rådet att återinvestera förfall av värdepapper förvärvade inom det programmet fram till åtminstone slutet av 2024. I varje fall kommer den framtida utfasningen av PEPP-portföljen att hanteras så att den inte inverkar på lämplig penningpolitisk inriktning.

ECB-rådet kommer att fortsätta tillämpa flexibilitet vid återinvestering av kommande förfall i PEPP-portföljen i syfte att motverka risker mot transmissionsmekanismen relaterat till pandemin.

Refinansieringstransaktioner

Allt eftersom bankerna återbetalar belopp som upplånats under de riktade långfristiga refinansieringstransaktionerna, kommer ECB-rådet regelbundet att granska hur riktade utlåningstransaktioner och relaterad pågående återbetalning bidrar till den penningpolitiska inriktningen.

***

ECB-rådet står redo att, inom ramen för sitt mandat, vid behov justera alla sina instrument så att inflationen återgår till 2-procentsmålet på medellång sikt och bevara en smidig välfungerande transmission av penningpolitiken. Instrumentet för transmissionsskydd finns också tillgängligt för att motverka obefogade, störande marknadskrafter som utgör ett allvarligt hot mot den penningpolitiska transmissionen i samtliga länder i euroområde och möjliggör för ECB-rådet att mer effektivt uppfylla sitt prisstabilitetsmandat.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14:45 (centraleuropeisk tid) idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media