SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • PRESSEMEDDELELSE

Pengepolitiske beslutninger

15. juni 2023

Inflationen er begyndt at falde, men den forventes at forblive for høj i for lang tid. Styrelsesrådet er fast besluttet på at sikre, at inflationen rettidigt vender tilbage til 2 pct.-målet på mellemlangt sigt. Det besluttede derfor i dag at forhøje ECB's tre officielle renter med 25 basispoint.

Dagens rentestigninger afspejler Styrelsesrådets opdaterede vurdering af inflationsudsigterne, udviklingen i den underliggende inflation og styrken af den pengepolitiske transmission. Ifølge de makroøkonomiske fremskrivninger for juni forventer Eurosystemets stab, at den samlede inflation i gennemsnit vil ligge på 5,4 pct. i 2023, 3,0 pct. i 2024 og 2,2 pct. i 2025. Indikatorerne for det underliggende prispres er fortsat stærke, selvom der kan konstateres visse begyndende tegn på opblødning. Eurosystemets stab har opjusteret sine fremskrivninger for inflationen ekskl. energi og fødevarer, især for i år og næste år, som følge af tidligere overraskende stigninger og det robuste arbejdsmarkeds betydning for den hastighed, hvormed inflationen falder. Staben forventer nu, at den når op på 5,1 pct. i 2023, og at den derefter vil falde til 3,0 pct. i 2024 og 2,3 pct. i 2025. Staben har foretaget en let nedjustering af sine fremskrivninger for den økonomiske vækst i år og næste år. Økonomien ventes nu at vokse med 0,9 pct. i 2023, 1,5 pct. i 2024 og 1,6 pct. i 2025.

Samtidig slår Styrelsesrådets tidligere rentestigninger kraftigt igennem i finansieringsforholdene og påvirker gradvist hele økonomien. Låneomkostningerne er steget kraftigt, og væksten i udlån er aftagende. Strammere finansieringsforhold er en afgørende årsag til, at inflationen forventes at falde yderligere hen imod målet, da de forventes i stigende grad at dæmpe efterspørgslen.

Styrelsesrådets fremtidige beslutninger vil sikre, at ECB's officielle renter fastsættes på et niveau, der er tilstrækkeligt restriktivt til rettidigt at bringe inflationen tilbage til 2 pct.-målet på mellemlangt sigt. Styrelsesrådet vil holde renterne på dette niveau, så længe det er nødvendigt. Styrelsesrådet vil fortsat benytte en dataforankret tilgang, når det fastlægger niveauet for og varigheden af disse restriktive tiltag. Det vil fortsat basere sine rentebeslutninger på sin vurdering af inflationsudsigterne med udgangspunkt i nye økonomiske og finansielle data, udviklingen i den underliggende inflation og styrken af den pengepolitiske transmission.

Styrelsesrådet bekræfter, at det vil bringe geninvesteringerne under opkøbsprogrammet til ophør fra og med juli 2023.

ECB's officielle renter

Styrelsesrådet besluttede at forhøje ECB's tre officielle renter med 25 basispoint. Renten ved de primære markedsoperationer og renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten forhøjes således til henholdsvis 4,00 pct., 4,25 pct. og 3,50 pct. med virkning fra 21. juni 2023.

Programmet til opkøb af aktiver (APP) og opkøbsprogrammet på foranledning af den pandemiske nødsituation (PEPP)

APP-porteføljen reduceres i et afmålt og forudsigeligt tempo, idet Eurosystemet ikke i fuldt omfang geninvesterer afdragene på hovedstolen fra værdipapirer, der forfalder. Reduktionen vil i gennemsnit udgøre 15 mia. euro pr. måned frem til udgangen af juni 2023. Styrelsesrådet vil bringe geninvesteringerne under APP til ophør fra og med juli 2023.

For så vidt angår PEPP vil Styrelsesrådet geninvestere afdragene på hovedstolen fra værdipapirer opkøbt under programmet, efterhånden som de forfalder, i hvert fald indtil udgangen af 2024. Den fremtidige udfasning af PEPP-porteføljen vil under alle omstændigheder blive styret, så den ikke indvirker på den passende pengepolitiske linje.

Styrelsesrådet vil fortsat anvende fleksibilitet i geninvesteringen af indfrielser, som forfalder i PEPP-porteføljen, med henblik på at imødegå pandemirelaterede risici i tilknytning til den pengepolitiske transmissionsmekanisme.

Markedsoperationer

Efterhånden som bankerne tilbagebetaler det, de har lånt under de målrettede langfristede markedsoperationer, vil Styrelsesrådet regelmæssigt vurdere, hvordan målrettede långivningstransaktioner og den løbende tilbagebetaling heraf bidrager til dets pengepolitiske linje.

***

Styrelsesrådet er rede til at tilpasse alle sine instrumenter inden for sit mandat for at sikre, at inflationen bringes tilbage til 2 pct.-målet på mellemlangt sigt, og for at opretholde den velfungerende transmission af pengepolitikken. TPI (instrumentet til beskyttelse af den pengepolitiske transmission) kan endvidere tages i brug med henblik på at modvirke en uønsket, ukontrolleret markedsdynamik, som udgør en alvorlig trussel mod den pengepolitiske transmission i alle lande i euroområdet. Dette sætter Styrelsesrådet i stand til mere effektivt at opfylde sit prisstabilitetsmandat.

Formanden for ECB vil give en redegørelse for disse beslutninger på en pressekonference, der begynder kl. 14.45 CET i dag.

Hvad angår den nøjagtige ordlyd, som Styrelsesrådet nåede til enighed om, henvises til den engelske version.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt