Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Решения, свързани с паричната политика

15 декември 2022 г.

Днес Управителният съвет реши да повиши трите основни лихвени процента на ЕЦБ с 50 базисни пункта и предвид ревизираната значително нагоре перспектива за инфлацията очаква да ги увеличи още. По-специално, Управителният съвет счита, че лихвените проценти ще трябва да продължат да се покачват значително и с постоянен темп, за да достигнат достатъчно рестриктивни равнища за осигуряване на навременно връщане на инфлацията към средносрочната цел от 2%. С течение на времето поддържането на лихвените проценти на рестриктивни равнища ще намали инфлацията, възпирайки търсенето, и ще предотврати риска от трайна възходяща промяна в инфлационните очаквания. Бъдещите решения на Управителния съвет за основните лихвени проценти все така ще се ръководят от данните и ще се вземат заседание по заседание.

Основните лихвени проценти на ЕЦБ са главният инструмент, с който се определя позицията на паричната политика. Днес Управителният съвет обсъди и принципи за нормализиране на наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика. От началото на март 2023 г. насетне портфейлът по програмата за закупуване на активи (APP) ще намалява с премерен и предсказуем темп, тъй като Евросистемата няма да реинвестира всички погашения по главници на ценни книжа с настъпващ падеж. Намалението ще бъде средно 15 млрд. евро на месец до края на второто тримесечие на 2023 г., а последващият темп ще се определи с течение на времето.

Управителният съвет ще обяви подробните параметри за намаляването на наличностите по APP на февруарското си заседание. Той ще подлага на редовна преоценка темпа на намаляване на портфейла по APP, за да гарантира съгласуваността му с цялостната стратегия и позиция на паричната политика, да запази функционирането на пазара и да поддържа строг контрол върху краткосрочните условия на паричния пазар. До края на 2023 г. Управителният съвет ще преразгледа и оперативната си рамка за направляване на краткосрочните лихвени проценти. Това ще предостави информация за крайната точка на процеса по нормализиране на баланса.

Днес Управителният съвет реши да повиши лихвените проценти и очаква нови съществени увеличения, защото инфлацията продължава да бъде прекалено висока и съгласно прогнозите твърде дълго ще надвишава инфлационната цел. Предварителната оценка на Евростат сочи, че инфлацията е била 10,0% през ноември – малко по-ниска от отбелязаната през октомври стойност от 10,6%. Спадът се дължи главно на по-ниската инфлация на цените на енергоносителите. Инфлацията на цените на храните и базовият ценови натиск се засилиха в цялата икономика и още известно време няма да отшумят. В условия на изключителна несигурност експертите на Евросистемата ревизираха значително нагоре прогнозите си за инфлацията. Те вече предвиждат тя да достигне средно 8,4% през 2022 г., след което да спадне до 6,3% през 2023 г., като се очаква да започне чувствително да намалява през годината. След това се предвижда средна инфлация от 3,4% през 2024 г. и 2,3% през 2025 г. Очаква се инфлацията без компонентите енергоносители и храни да бъде средно 3,9% за 2022 г. и да се увеличи до 4,2% през 2023 г., а след това да спадне до 2,8% през 2024 г. и 2,4% през 2025 г.

Икономиката на еврозоната може да се свие през сегашното и следващото тримесечие вследствие на енергийната криза, голямата несигурност, отслабващата икономическа активност в световен план и по-затегнатите условия за финансиране. Съгласно най-новите прогнози на експертите на Евросистемата, ако настъпи рецесия, тя ще бъде относително кратка и слаба. Все пак се очаква растежът да бъде слаб през следващата година и е ревизиран значително надолу спрямо предишните прогнози. В по-дългосрочен план се предвижда той да се възстанови с отшумяването на сегашните неблагоприятни фактори. Като цяло, актуалните прогнози на експертите на Евросистемата сочат 3,4% икономически растеж през 2022 г., 0,5% през 2023 г., 1,9% през 2024 г. и 1,8% през 2025 г.

Основни лихвени проценти на ЕЦБ

Управителният съвет взе решение да повиши с 50 базисни пункта трите основни лихвени процента на ЕЦБ. Лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение ще бъдат повишени съответно до 2,50%, 2,75% и 2,00%, считано от 21 декември 2022 г.

Програмата за закупуване на активи (APP) и програмата за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PEPP)

Управителният съвет възнамерява да продължи да реинвестира в пълна степен погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по APP, до края на февруари 2023 г. След това портфейлът по APP ще намалява с премерен и предсказуем темп, тъй като Евросистемата няма да реинвестира всички погашения по главници на ценни книжа с настъпващ падеж. Намалението ще бъде средно 15 млрд. евро на месец до края на второто тримесечие на 2023 г. , а впоследствие темпът ще се определи с течение на времето.

Що се отнася до PEPP, Управителният съвет възнамерява да реинвестира погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по тази програма, най-малко до края на 2024 г. Във всеки случай, бъдещото постепенно ликвидиране на портфейла по PEPP ще бъде управлявано така, че да се избегне възпрепятстване на целесъобразната ориентация на паричната политика.

Управителният съвет ще продължи да прилага гъвкавост при реинвестирането на погашенията в портфейла по PEPP, за да неутрализира рисковете за трансмисионния механизъм на паричната политика, свързани с пандемията.

Операции по рефинансиране

Докато банките изплащат заетите средства по програмата за целеви операции по дългосрочно рефинансиране, Управителният съвет ще подлага редовно на оценка как целевите кредитни операции допринасят за неговата позиция по паричната политика.

***

Управителният съвет има готовност да коригира всички свои инструменти в рамките на мандата си, за да осигури връщане на инфлацията на целевото равнище от 2% в средносрочен план. Инструментът за защита на трансмисионния механизъм може да се използва за противодействие срещу нежелана, хаотична пазарна динамика, застрашаваща сериозно предаването на паричната политика във всички държави от еврозоната. Това позволява на Управителния съвет да изпълнява по-ефикасно мандата си за ценова стабилност.

Председателят на ЕЦБ ще направи коментар относно основанията за приетите решения на пресконференция днес в 14:45 ч. централноевропейско време.

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите