Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

Monetairbeleidsbeslissingen

15 december 2022

De Raad van Bestuur heeft vandaag besloten de drie basisrentetarieven van de ECB met 50 basispunten te verhogen en verwacht deze, op basis van de aanzienlijke opwaartse bijstelling van de inflatievooruitzichten, verder te verhogen. In het bijzonder is de raad van Bestuur van oordeel dat de rentetarieven nog aanzienlijk in een gestaag tempo zullen moeten stijgen om een peil te bereiken dat restrictief genoeg is om een tijdige terugkeer van de inflatie naar de doelstelling van 2% op middellange termijn te verzekeren. Door de rentetarieven op een restrictief peil te houden wordt de vraag getemperd en zal de inflatie na verloop van tijd afnemen. Dit zal ook bescherming bieden tegen het risico van een aanhoudende opwaartse verschuiving van de inflatieverwachtingen. De toekomstige rentebesluiten van de Raad van Bestuur zullen gebaseerd blijven op data en een benadering per vergadering volgen.

De basisrentetarieven van de ECB zijn het belangrijkste instrument van de Raad van Bestuur om de monetairbeleidskoers te bepalen. De Raad van Bestuur heeft vandaag ook beginselen besproken voor de normalisering van de in het kader van het monetair beleid aangehouden effectenportefeuilles van het Eurosysteem. Vanaf begin maart 2023 zal de portefeuille van het programma voor de aankoop van activa (asset purchase programme – APP) in een gelijkmatig en voorspelbaar tempo afnemen, aangezien het Eurosysteem niet alle aflossingen op effecten die de vervaldatum hebben bereikt zal herinvesteren. Tot het einde van het tweede kwartaal van 2023 zal de afname gemiddeld € 15 miljard per maand bedragen en het daaropvolgende tempo zal mettertijd worden bepaald.

Bij de vergadering van februari zal de Raad van Bestuur de gedetailleerde parameters voor de vermindering van de APP-portefeuilles bekendmaken. De Raad van Bestuur zal het tempo van de vermindering van de APP-portefeuille regelmatig opnieuw beoordelen om consistent te blijven met de algemene monetairbeleidsstrategie en -koers, om de marktwerking te vrijwaren en om de geldmarktverhoudingen op korte termijn strikt te blijven beheersen. Tegen eind 2023 zal de Raad van Bestuur ook zijn operationele kader voor het sturen van de korte rente evalueren. Dit zal informatie opleveren met betrekking tot het eindpunt van het normaliseringsproces van de balans.

De Raad van Bestuur heeft vandaag besloten de rentetarieven te verhogen, en verwacht ze aanzienlijk verder te verhogen, omdat de inflatie nog steeds veel te hoog is en naar verwachting te lang boven de doelstelling zal blijven. Volgens de flashraming van Eurostat bedroeg de inflatie in november 10,0%, iets minder dan de 10,6% van oktober. De daling was voornamelijk het resultaat van de lagere energieprijsinflatie. De voedselprijsinflatie en de onderliggende prijsdruk in de economie zijn toegenomen en zullen enige tijd aanhouden. Te midden van uitzonderlijke onzekerheid hebben de medewerkers van het Eurosysteem hun inflatieprojecties aanzienlijk naar boven bijgesteld. Ze verwachten nu dat de inflatie in 2022 uitkomt op 8,4% en in 2023 terugloopt tot 6,3%, waarbij de inflatie naar verwachting aanmerkelijk afneemt in de loop van het jaar. Daarna zal de inflatie volgens de projecties gemiddeld 3,4% bedragen in 2024 en 2,3% in 2025. De inflatie exclusief energie en voedingsmiddelen zou naar verwachting gemiddeld 3,9% bedragen in 2022 en stijgen tot 4,2% in 2023, om daarna terug te lopen tot 2,8% in 2024 en 2,4% in 2025.

De economie van het eurogebied kan in het huidige en volgende kwartaal krimpen als gevolg van de energiecrisis, grote onzekerheid, de verzwakkende mondiale economische bedrijvigheid en krappere financieringsvoorwaarden. Volgens de meest recente projecties van medewerkers van het Eurosysteem zou een recessie relatief kort en mild zijn. Toch is de groei naar verwachting volgend jaar gematigd en ten opzichte van de vorige projecties aanzienlijk naar beneden bijgesteld. Op iets langere termijn zal de groei zich volgens de projecties herstellen naarmate de huidige negatieve factoren verdwijnen. Over het geheel genomen duiden de door medewerkers van het Eurosysteem opgestelde projecties er nu op dat de economie met 3,4% groeit in 2022, met 0,5% in 2023, met 1,9% in 2024 en met 1,8% in 2025.

Basisrentetarieven van de ECB

De Raad van Bestuur heeft besloten de drie basisrentetarieven van de ECB met 50 basispunten te verhogen. Dit betekent dat het rentetarief voor de basisherfinancieringstransacties en de rentetarieven voor de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit verhoogd worden tot respectievelijk 2,50%, 2,75% en 2,00%, met ingang van 21 december 2022.

Programma voor de aankoop van activa (APP) en pandemie-noodaankoopprogramma (PEPP)

De Raad van Bestuur is voornemens de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het APP en die de vervaldatum hebben bereikt, tot het einde van februari 2023 volledig te blijven herinvesteren. Vervolgens zal de APP-portefeuille in een gelijkmatig en voorspelbaar tempo afnemen, aangezien het Eurosysteem niet alle aflossingen op effecten die de vervaldatum hebben bereikt zal herinvesteren. Tot het einde van het tweede kwartaal van 2023 zal de afname gemiddeld € 15 miljard per maand bedragen en het daaropvolgende tempo zal mettertijd worden bepaald.

De Raad van Bestuur is voornemens om de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het PEPP tot ten minste eind 2024 te blijven herbeleggen. De toekomstige uitfasering van de PEPP-portefeuille wordt in ieder geval zo gestuurd dat de passende monetairbeleidskoers niet gehinderd wordt.

De Raad van Bestuur zal flexibiliteit blijven toepassen bij de herinvesteringen van vrijvallende aflossingen uit de portefeuille van het PEPP om risico’s voor het transmissiemechanisme van het monetair beleid in verband met de pandemie tegen te gaan.

Herfinancieringstransacties

Naarmate banken de bedragen die ze in het kader van de gerichte langerlopende herfinancieringstransacties hebben geleend terugbetalen, zal de Raad van Bestuur regelmatig beoordelen hoe gerichte kredietverleningstransacties aan zijn monetairbeleidskoers bijdragen.

***

De Raad van Bestuur staat klaar om alle instrumenten binnen zijn mandaat aan te passen om ervoor te zorgen dat de inflatie terugkeert naar de doelstelling van 2% op middellange termijn. Het transmissiebeschermingsinstrument is beschikbaar om ongerechtvaardigde, wanordelijke marktontwikkelingen tegen te gaan die een ernstige bedreiging vormen voor de transmissie van het monetair beleid in alle landen van het eurogebied. Het zal de Raad van Bestuur in staat te stellen zijn mandaat op het vlak van prijsstabiliteit effectiever te vervullen.

De president van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen, toelichten op een persconferentie die vandaag om 14.45 uur Midden-Europese tijd begint.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media