Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

Rozhodnutia o menovej politike

15. decembra 2022

Rada guvernérov sa dnes rozhodla zvýšiť tri kľúčové úrokové sadzby ECB o 50 bázických bodov, pričom na základe podstatnej revízie výhľadu vývoja inflácie nahor očakáva, že v ich zvyšovaní bude pokračovať. Rada guvernérov predovšetkým usudzuje, že je potrebný ďalší výrazný rovnomerný rast úrokových sadzieb až na úroveň, ktorá je dostatočne reštriktívna na zabezpečenie včasného návratu inflácie k strednodobému cieľu 2 %. Udržiavanie reštriktívnej úrovne úrokových sadzieb v priebehu času zníži infláciu utlmením dopytu a zároveň chráni pred rizikom trvalého nárastu inflačných očakávaní. Budúce rozhodnutia Rady guvernérov o menovopolitických sadzbách budú i naďalej vychádzať z konkrétnych údajov a budú prijímané priebežne, zo zasadania na zasadanie.

Kľúčové úrokové sadzby ECB sú prvoradým nástrojom Rady guvernérov pri určovaní nastavenia menovej politiky. Rada guvernérov dnes rokovala aj o zásadách normalizácie portfólia cenných papierov držaných Eurosystémom na účely menovej politiky. Eurosystém bude od začiatku marca 2023 postupným a predvídateľným tempom znižovať objem portfólia programu nákupu cenných papierov (asset purchase programme – APP) tým, že nebude istinu zo splatených cenných papierov reinvestovať v plnej výške. Redukcia portfólia bude do konca druhého štvrťroka 2023 predstavovať v priemere 15 mld. € za mesiac, pričom jej neskorší rozsah bude určený v priebehu času.

Podrobné parametre redukcie portfólia APP Rada guvernérov oznámi na svojom februárovom zasadaní. Rada guvernérov bude tempo redukcie portfólia APP pravidelne prehodnocovať s cieľom zabezpečiť jeho súlad s celkovou stratégiou a nastavením menovej politiky, zachovať fungovanie trhu a udržať si pevnú kontrolu nad podmienkami na peňažnom trhu v krátkodobom horizonte. Do konca roka 2023 Rada guvernérov tiež vykoná revíziu svojho operačného rámca riadenia krátkodobých úrokových mier s cieľom získať informácie k ukončeniu procesu normalizácie súvahy.

Dôvodom dnešného rozhodnutia Rady guvernérov o zvýšení úrokových sadzieb a ich očakávaného ďalšieho výrazného zvyšovania je naďalej príliš vysoká inflácia, ktorá má podľa projekcií zostať nad cieľovou úrovňou príliš dlhú dobu. Podľa rýchleho odhadu Eurostatu dosiahla inflácia v novembri 10,0 %, o niečo menej ako 10,6 % zaznamenaných v októbri. Príčinou poklesu bola najmä nižšia inflácia cien energií. Inflácia cien potravín a základné cenové tlaky sa zintenzívnili a určitý čas ešte potrvajú. Odborníci Eurosystému v podmienkach výnimočnej neistoty výrazne upravili svoje inflačné projekcie nahor. Očakávajú, že priemerná inflácia v roku 2022 dosiahne 8,4 % a v roku 2023 klesne na 6,3 %, pričom v priebehu roka 2023 počítajú so značným poklesom inflácie. Následne by mala inflácia podľa projekcií dosiahnuť 3,4 % v roku 2024 a 2,3 % v roku 2025. Inflácia bez energií a potravín má v roku 2022 v priemere dosiahnuť 3,9 %, v roku 2023 sa má zvýšiť na 4,2 % a neskôr má klesnúť na 2,8 % v roku 2024 a 2,4 % v roku 2025.

Ekonomika eurozóny v tomto a nasledujúcom štvrťroku v dôsledku energetickej krízy, vysokej neistoty, klesajúcej svetovej hospodárskej aktivity a prísnejších podmienok financovania pravdepodobne zaznamená pokles. Podľa najnovších projekcií odborníkov Eurosystému má byť prípadná recesia pomerne krátkodobá a mierna. Očakáva sa však, že hospodársky rast bude budúci rok tlmený a v porovnaní s predchádzajúcim vydaním projekcií bol jeho výhľad výrazne upravený nadol. V dlhodobejšom horizonte sa s ústupom súčasných nepriaznivých faktorov očakáva oživenie hospodárskeho rastu. Celkovo má tempo hospodárskeho rastu podľa projekcií odborníkov Eurosystému dosahovať 3,4 % v roku 2022, 0,5 % v roku 2023, 1,9 % v roku 2024 a 1,8 % v roku 2025.

Kľúčové úrokové sadzby ECB

Rada guvernérov sa rozhodla zvýšiť tri kľúčové úrokové sadzby ECB o 50 bázických bodov. Úroková sadzba hlavných refinančných operácií a úrokové sadzby jednodňových refinančných a jednodňových sterilizačných operácií sa tak s účinnosťou od 21. decembra 2022 zvyšujú na 2,50 %, 2,75 % a 2,00 %.

Program nákupu aktív a núdzový pandemický program nákupu aktív

Rada guvernérov plánuje reinvestovať istinu zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci programu APP v plnej výške do konca februára 2023. Následne sa bude objem portfólia APP postupným a predvídateľným tempom znižovať, pretože Eurosystém už nebude istinu zo splatených cenných papierov reinvestovať v plnej výške. Redukcia portfólia bude do konca druhého štvrťroka 2023 predstavovať v priemere 15 mld. € za mesiac, pričom jej neskorší rozsah bude určený priebežne.

Pokiaľ ide o núdzový pandemický program nákupu aktív (pandemic emergency purchase programme – PEPP), Rada guvernérov mieni reinvestovať istinu zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci tohto programu minimálne do konca roka 2024. Redukcia portfólia PEPP v budúcnosti bude v každom prípade prebiehať riadeným spôsobom, aby nenarúšala primerané nastavenie menovej politiky.

Rada guvernérov bude naďalej pružne reinvestovať prostriedky zo splatených cenných papierov v rámci portfólia PEPP na potlačenie rizík súvisiacich s pandémiou ohrozujúcich fungovanie transmisného mechanizmu menovej politiky.

Refinančné operácie

Počas splácania úverov poskytnutých bankám v rámci cielených dlhodobejších refinančných operácií bude Rada guvernérov pravidelne prehodnocovať úlohu cielených refinančných operácií v nastavení svojej menovej politiky.

***

Rada guvernérov je pripravená všetky svoje nástroje v medziach svojho mandátu upraviť, aby zabezpečila návrat inflácie na jej cieľovú úroveň 2 % v strednodobom horizonte. Nástroj na ochranu transmisie menovej politiky umožňuje zasiahnuť proti neopodstatnenému, nesystematickému vývoju na trhu predstavujúcemu vážnu hrozbu pre transmisiu menovej politiky v jednotlivých krajinách eurozóny a Rade guvernérov tak umožňuje účinnejšie plniť jej mandát cenovej stability.

Prezidentka ECB tieto rozhodnutia zdôvodní na dnešnej tlačovej konferencii o 14.45 h SEČ.

Doslovné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá