Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • KOMUNIKAT PRASOWY

Decyzje w sprawie polityki pieniężnej

15 grudnia 2022

Rada Prezesów postanowiła dziś podnieść trzy podstawowe stopy procentowe EBC o 50 punktów bazowych i oczekuje – na podstawie znacznej korekty w górę perspektyw inflacji – że będzie kontynuować ich podnoszenie. W szczególności Rada Prezesów uznała, że stopy procentowe będą musiały w równym tempie jeszcze znacznie wzrosnąć, do poziomów wystarczająco restrykcyjnych dla zapewnienia, żeby inflacja wkrótce powróciła do docelowego poziomu 2% w średnim okresie. Utrzymanie stóp procentowych na restrykcyjnym poziomie z czasem przyczyni się, przez osłabienie popytu, do spadku inflacji i będzie chronić przed ryzykiem stałego wzrostu oczekiwań inflacyjnych. Przyszłe decyzje Rady w sprawie podstawowych stóp procentowych nadal będą zależeć od danych i zapadać z posiedzenia na posiedzenie.

Podstawowe stopy procentowe EBC są dla Rady Prezesów głównym narzędziem kształtowania nastawienia polityki pieniężnej. Rada Prezesów omówiła też dziś zasady normalizacji w zakresie zasobów papierów wartościowych utrzymywanych na potrzeby polityki pieniężnej Eurosystemu. Począwszy od początku marca 2023 portfel programu skupu aktywów (APP) będzie zmniejszany w określonym i przewidywalnym tempie, w miarę jak Eurosystem nie będzie reinwestować wszystkich spłat kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych. Wielkość tego zmniejszania będzie wynosić średnio 15 mld EUR miesięcznie do końca drugiego kwartału 2023, a jego późniejsze tempo będzie ustalone z upływem czasu.

Na posiedzeniu w lutym Rada Prezesów ogłosi szczegółowe parametry zmniejszania zasobów APP. Rada Prezesów będzie regularnie poddawać ponownej ocenie tempo zmniejszania portfela APP, żeby zapewnić jego spójność ze strategią polityki pieniężnej i ogólnym nastawieniem tej polityki, chronić funkcjonowanie rynków oraz utrzymać solidną kontrolę nad warunkami panujących na krótkoterminowych rynkach pieniężnych. Do końca 2023 Rada Prezesów przeprowadzi także przegląd operacyjnych ram sterowania poziomem krótkoterminowych stóp procentowych, dzięki któremu uzyskamy informacje odnoszące się do zakończenia procesu normalizacji bilansu.

Rada Prezesów postanowiła dziś podnieść stopy procentowe i przewiduje ich dalsze znaczne podwyżki, ponieważ inflacja pozostaje zdecydowanie zbyt wysoka i według projekcji będzie zbyt długo przekraczać docelowy poziom. Według szacunków flash Eurostatu inflacja w listopadzie wyniosła 10,0%, czyli nieco mniej niż w październiku (10,6%). Jej spadek wynikał głównie z niższej inflacji cen energii. Inflacja cen żywności i bazowa presja cenowa w całej gospodarce nasiliły się i utrzymają się przez pewien czas. Wobec nadzwyczajnej niepewności projekcje inflacji opracowane przez ekspertów Eurosystemu zrewidowano znacznie w górę. Według obecnych projekcji średnia stopa inflacji w 2022 osiągnie 8,4%, a w 2023 spadnie do 6,3%, przy czym oczekuje się, że w tym roku inflacja będzie się wyraźnie zmniejszać. Następnie inflacja w 2024 według projekcji wyniesie średnio 3,4%, a w 2025 będzie równa 2,3%. Inflacja z wyłączeniem cen energii i żywności według projekcji ma wynieść średnio 3,9% w 2022, wzrosnąć do 4,2% w 2023, a następnie spaść do 2,8% w 2024 i 2,4% w 2025.

W bieżącym i następnym kwartale może nastąpić kurczenie się gospodarki strefy euro, pod wpływem kryzysu energetycznego, dużej niepewności, osłabienia się aktywności gospodarczej na świecie i zacieśnienia warunków finansowania. Według najnowszych projekcji ekspertów Eurosystemu ewentualna recesja będzie stosunkowo krótkotrwała i płytka. Wzrost gospodarczy w przyszłym roku będzie jednak niewielki i zrewidowano go znacznie w dół w porównaniu z poprzednimi projekcjami. Jeśli chodzi o perspektywę wychodzącą poza najbliższy okres, przewiduje się, że wzrost gospodarczy będzie się poprawiać wraz z ustępowaniem obecnych niekorzystnych czynników. Według bieżących projekcji ekspertów Eurosystemu gospodarka odnotuje wzrost o 3,4% w 2022, 0,5% w 2023, 1,9% w 2024 i 1,8% w 2025.

Podstawowe stopy procentowe EBC

Rada Prezesów postanowiła podnieść trzy podstawowe stopy procentowe EBC o 50 punktów bazowych. Tak więc stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu i depozytu w banku centralnym wzrosną do odpowiednio: 2,50%, 2,75% oraz 2,00%, ze skutkiem od 21 grudnia 2022.

Program skupu aktywów (APP) i nadzwyczajny program zakupów w czasie pandemii (PEPP)

Rada Prezesów zamierza nadal reinwestować w całości spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP do końca lutego 2023. Później portfel programu APP będzie zmniejszany w określonym i przewidywalnym tempie, w miarę jak Eurosystem nie będzie reinwestować wszystkich spłat kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych. Wielkość tego zmniejszania będzie wynosić średnio 15 mld EUR miesięcznie do końca drugiego kwartału 2023, a jego późniejsze tempo będzie ustalone z upływem czasu.

Jeśli chodzi o program PEPP, Rada Prezesów zamierza reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach tego programu co najmniej do końca 2024. W każdym razie wygaszanie w przyszłości portfela PEPP będzie się odbywać w sposób kontrolowany, żeby nie zaburzać odpowiedniego nastawienia polityki pieniężnej.

W związku z tym Rada Prezesów przy reinwestowaniu spłat kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych z portfela PEPP nadal będzie stosować elastyczność, tak aby przeciwdziałać związanym z pandemią zagrożeniom dla mechanizmu transmisji polityki pieniężnej.

Operacje refinansujące

W miarę jak banki będą spłacać kwoty pożyczone w ramach ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących, Rada Prezesów będzie regularnie oceniać, jak ukierunkowane operacje pożyczkowe przyczyniają się do nastawienia polityki pieniężnej.

***

Rada Prezesów jest gotowa odpowiednio dostosowywać wszystkie narzędzia w ramach swojego mandatu, żeby sprawić, że inflacja powróci do docelowego poziomu 2% w średnim okresie. Dostępny jest instrument ochrony transmisji (Transmission Protection Instrument, TPI), który ma przeciwdziałać nieuzasadnionej, chaotycznej dynamice na rynku stanowiącej poważne zagrożenie dla transmisji polityki pieniężnej do wszystkich krajów strefy euro, dzięki czemu Rada Prezesów może skuteczniej wypełniać swój mandat do utrzymania stabilności cen.

Prezes EBC omówi czynniki leżące u podstaw tych decyzji na konferencji prasowej, która rozpocznie się dziś o godz. 14.45 CET.

Dosłowny tekst przyjęty przez Radę Prezesów znajduje się w wersji angielskiej.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami