Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

януари – февруари 2023 г.

24 февруари 2023 г.

Парична политика

Подробни параметри на намаляването на наличностите по програмата за закупуване на активи (APP)

На 2 февруари 2023 г. Управителният съвет взе решение за подробните параметри на намаляването на наличностите на Евросистемата от ценни книжа, придобити по APP, посредством частично реинвестиране на погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Пазарни операции

Изменения на рамката за контрол на риска при обезпечени кредитни операции

На 16 декември 2022 г. Управителният съвет прие следните правни актове във връзка с прегледа през 2022 г. на рамката на ЕЦБ за контрол на риска при обезпечени кредитни операции:

  • Насоки ЕЦБ/2022/48 за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата;
  • Насоки ЕЦБ/2022/49 за изменение на Насоки (ЕС) 2016/65 относно дисконтиранията при оценяването при прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата;
  • Насоки ЕЦБ/2022/50 за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/31 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения.

Приетите мерки имат за цел да подобрят цялостната съгласуваност на рамката за контрол на риска. Те ще се прилагат от 29 юни 2023 г. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Разширяване на услугите като фискален агент по програмата „ЕС от ново поколение“ (NGEU), така че да обхванат финансовата помощ за Украйна

На 16 декември 2022 г. Управителният съвет прие следния правен акт, с който се разширяват услугите като фискален агент по програмата NGEU, които ЕЦБ предоставя на Европейската комисия, така че те да обхванат и програмата за Украйна Macro Financial Assistance plus (MFA+):

  • Решение ЕЦБ/2022/47 за изменение на Решение (ЕС) 2019/1743 относно олихвяването на наличностите от свръхрезерви и на някои депозити и Решение (ЕС) 2022/1521 относно временни корекции на олихвяването на някои депозити, които не са свързани с паричната политика, държани в национални централни банки и в Европейската централна банка.

Това изменение в правната рамка на ЕЦБ е резултат от искане на Европейската комисия да се позволи предоставянето на структурирано и предвидимо финансиране на Украйна през цялата 2023 г.

Преглед на Споразумението относно нетните финансови активи (ANFA)

На 19 декември 2022 г. Управителният съвет одобри изменения в ANFA, чиято цел е да се подобри ефективността на процесите, като същевременно се запазва като цяло същността на споразумението. Преработеното споразумение е публикувано в EUR-Lex.

Допустимост на дългови инструменти, емитирани въз основа на DG Bank-Umwandlungsgesetz

На 29 декември 2022 г. Управителният съвет реши да премахне от списъка на допустимите активи дълговите инструменти, емитирани въз основа на DG Bank-Umwandlungsgesetz, считано от 28 февруари 2023 г. Тези инструменти не отговарят на законодателните условия за обезпечени облигации на Европейското икономическо пространство съгласно определението в Общата документация (Член 2 (24a)) и поради това от 1 март 2023 г. вече не могат да бъдат използвани като обезпечение. Постепенното им изключване бе съобщено посредством актуализация на раздела за обезпеченията и търгуемите активи на уебсайта на ЕЦБ след решението на Управителния съвет, за да се даде на контрагентите, които използват тези инструменти като обезпечение в кредитните операции на Евросистемата, достатъчно време да ги заменят с други.

Изменения в олихвяването на някои депозити, които не са свързани с паричната политика

На 6 февруари 2023 г. Управителният съвет взе решение да коригира горната граница за олихвяването на депозитите на сектор „Държавно управление“ при Евросистемата, за да стимулира постепенно и организирано намаляване на тези наличности и по този начин да сведе до минимум риска от неблагоприятно въздействие върху функционирането на пазарите и да осигури гладко функциониране на трансмисионния механизъм на паричната политика. Това решение, което ще се прилага от 1 май 2023 г., променя и олихвяването на депозитите, държани съгласно рамката на Евросистемата за услуги по управлението на резерви. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Макропруденциална политика и финансова стабилност

Изявление относно преработената методология за долен праг при оценката на капиталовите буфери за други системно значими институции (Д-СЗИ)

На 21 декември 2022 г. Управителният съвет прие за сведение преработената методология за долен праг при оценката на капиталовите буфери за Д-СЗИ, предложена от националните органи, и одобри съответното изявление относно макропруденциалните политики.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно изпълнението на препоръките от доклада за конвергенцията на ЕЦБ, касаещи независимостта на централната банка

На 21 декември 2022 г. Управителният съвет прие Становище CON/2022/45 по искане на Българска народна банка от името на министъра на финансите на България.

Становище на ЕЦБ относно участието на Италия в Доверителния фонд за устойчивост и стабилност на Международния валутен фонд

На 30 декември 2022 г. Управителният съвет прие Становище CON/2022/46 по искане на Министерството на икономиката и финансите на Италия.

Становище на ЕЦБ относно платежни системи и системи за сетълмент

На 6 януари 2023 г. Управителният съвет прие Становище CON/2023/1 по искане на Министерството на финансите на Естония.

Становище на ЕЦБ относно предложение за директива относно енергийните характеристики на сградите (преработена)

На 16 януари 2023 г. Управителният съвет прие Становище CON/2023/2, изготвено по собствена инициатива на ЕЦБ.

Становище на ЕЦБ относно постепенното премахване на спестовни и кредитни асоциации

На 2 февруари 2023 г. Управителният съвет прие Становище CON/2023/3 по искане на Министерството на финансите на Естония.

Становище на ЕЦБ относно предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 260/2012 и Регламент (ЕС) 2021/1230 по отношение на незабавните кредитни преводи в евро

На 1 февруари 2023 г. Управителният съвет прие Становище CON/2023/4 по искане на Съвета на Европейския съюз и на Европейския парламент.

Становище на ЕЦБ относно определянето на Central Bank of Cyprus като компетентен орган за прилагането на правни актове на Съюза

На 20 февруари 2023 г. Управителният съвет прие Становище CON/2023/5 по искане на Министерството на финансите на Република Кипър.

Административно управление

Изменения на правната рамка, свързани с присъединяването на Hrvatska narodna banka към Евросистемата

През декември 2022 г. Управителният съвет прие следните правни актове, с които да отрази промяната в статута на Hrvatska narodna banka от централна банка извън еврозоната на централна банка от еврозоната вследствие на отмяната на дерогацията на Република Хърватия от 1 януари 2023 г.:

  • Решение ЕЦБ/2022/46 за изменение на Решение ЕЦБ/2010/29 относно емитирането на евробанкноти;
  • Решение ЕЦБ/2022/51 относно внасянето на капитал, прехвърлянето на чуждестранни резервни активи и вноската за резервите и провизиите на Европейската централна банка от страна на Hrvatska narodna banka;
  • Споразумение от 30 декември 2022 г. между Hrvatska narodna banka и Европейската централна банка относно вземането, записано от Европейската централна банка в полза на Hrvatska narodna banka на основание член 30.3 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка.

През декември 2022 г. Генералният съвет одобри Споразумение за изменение на Споразумението между централните банки относно ERM II с оглед на отмяната на дерогацията за Република Хърватия от 1 януари 2023 г.

Прилагане на ротационната система на правата на глас в Управителния съвет с оглед на присъединяването на Hrvatska narodna banka към Евросистемата

През декември 2022 г. Управителният съвет прие за сведение преразгледаната система на ротация на правата на глас в Управителния съвет в резултат от присъединяването на Hrvatska narodna banka към Евросистемата и нейното участие във вземането на решения. Актуализираният календар на ротацията на правата на глас през 2023 г. и 2024 г. е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Нов председател на Комитета по етика на ЕЦБ

На 10 януари 2023 г. Управителният съвет бе уведомен, че Комитетът по етика е избрал за свой нов председател Ерки Лийканен. Г-н Лийканен ще наследи на този пост Патрик Хонахън, чийто мандат изтече на 31 декември 2022 г.

Препоръка на ЕЦБ относно външните одитори на Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

На 15 февруари 2023 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2023/1 до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland.

Назначаване на член на Административния съвет за преглед

На 22 февруари 2023 г. Управителният съвет назначи г-жа Кристиане Кампил за член на Административния съвет за преглед, считано от март 2023 г.

Годишен отчет на ЕЦБ за 2022 г.

На 22 февруари 2023 г. Управителният съвет одобри одитирания финансов отчет на ЕЦБ за финансовата 2022 година. Годишният отчет беше публикуван на уебсайта на ЕЦБ на 23 февруари 2023 г. заедно с прессъобщение.

Статистика

Публикуване на нови статистически показатели, свързани с климата

На 24 януари 2023 г. ЕЦБ обяви публикуването на първи набор от статистически показатели, свързани с климата. Целта е да се оценява по-добре въздействието на свързаните с климата рискове върху финансовия сектор и да се наблюдава развитието на устойчиви и екологосъобразни финанси. Публикуването на тези показатели е поредната стъпка към изпълнението на поетите от ЕЦБ ангажименти в нейния план за действие във връзка с климата. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Банкноти и монети

Решение за изменение на обема на монетите, които ще се емитират през 2022 г.

На 13 декември 2022 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2022/45 за изменение на Решение (ЕС) 2021/2255 за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2022 година. Обемът на монетите, които ще се емитират през 2022 г., трябваше да бъде изменен в отговор на искане за извънредно одобрение на допълнителен обем.

Банков надзор в ЕЦБ

Надзорен меморандум за разбирателство между ЕЦБ и компетентните органи на неучастващи държави членки на ЕС

На 29 декември 2022 г. Управителният съвет сключи Меморандум за разбирателство относно надзорното сътрудничество между ЕЦБ и компетентните органи на шестте държави членки на ЕС, които не участват в европейския банков надзор. Целта на меморандума е да се засили надзорното сътрудничество на равнище ЕС, като се осигури рамка Чешката република, Дания, Унгария, Полша, Румъния и Швеция да обменят редовно информация по надзорни въпроси и по теми, засягащи трансграничните поднадзорни институции, както и за надзорни методологии, подходи и приоритети. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на банковия надзор в ЕЦБ.

Съответствие с изменящите насоки на ЕБО относно уточняването и оповестяването на показателите за системно значение

На 10 януари 2023 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да уведоми ЕБО, че по отношение на значимите институции под нейния пряк надзор ЕЦБ спазва изменящите насоки на ЕБО относно уточняването и оповестяването на показателите за системно значение (EBA/GL/2022/12).

Резултати от процеса по надзорен преглед и оценка (ПНПО) за 2022 г.

На 12 януари 2023 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложение на Надзорния съвет да публикува резултатите от ПНПО за 2022 г. Докладът и прессъобщение по темата са публикувани на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Спазване на изменящите насоки на ЕБО за оповестяването на необслужваните и преструктурираните експозиции

На 13 януари 2023 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да уведоми ЕБО, че по отношение на значимите институции под нейния пряк надзор ЕЦБ спазва изменящите насоки на ЕБО относно оповестяването на необслужваните и преструктурираните експозиции (EBA/GL/2022/13).

Стрес тест за Евросистемата през 2023 г.

На 31 януари 2023 г. ЕЦБ публикува информация за стрес теста, който ще проведе през тази година съвместно с Европейския банков орган. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите