Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2023. gada janvāris–februāris

2023. gada 24. februārī

Monetārā politika

Detalizēta aktīvu iegādes programmas (AIP) turējumu samazināšanas kārtība

Padome 2023. gada 2. februārī pieņēma lēmumu par detalizētu kārtību, kādā tiks samazināts Eurosistēmas AIP ietvaros turēto vērtspapīru apjoms, veicot dzēšanas termiņu sasniegušo vērtspapīru pamatsummas maksājumu daļēju atkārtotu ieguldīšanu. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Tirgus operācijas

Grozījumi nodrošinātu kredītoperāciju riska kontroles regulējumā

Padome 2022. gada 16. decembrī pēc ECB nodrošināto kredītoperāciju riska kontroles regulējuma 2022. gada pārskatīšanas pieņēma šādus tiesību aktus:

  • Pamatnostādne ECB/2022/48, ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2015/510 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu;
  • Pamatnostādne ECB/2022/49, ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2016/65 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanā piemērotajiem novērtējuma diskontiem;
  • Pamatnostādne ECB/2022/50, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/31 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību.

Pieņemtie pasākumi uzlabo riska kontroles regulējuma vispārējo saskaņotību un tiks piemēroti ar 2023. gada 29. jūniju. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

"Nākamās paaudzes ES" (NPES) fiskālā aģenta pakalpojumu paplašināšana, iekļaujot tajā finansiālu palīdzību Ukrainai

Padome 2022. gada 16. decembrī pieņēma šādu tiesību aktu, lai paplašinātu ar NPES saistītos fiskālā aģenta pakalpojumus, ko ECB sniedz Eiropas Komisijai, ietverot tajos arī Ukrainai paredzēto programmu "Makrofinansiālā palīdzība+" (MFP+):

  • Lēmums ECB/2022/47, ar ko groza Lēmumu (ES) 2019/1743 par virsrezervju turējumu un noteiktu noguldījumu atlīdzību un Lēmumu (ES) 2022/1521 par dažu ar monetāro politiku nesaistītu noguldījumu nacionālajās centrālajās bankās un Eiropas Centrālajā bankā atlīdzības pagaidu korekcijām.

Šīs pārmaiņas ECB tiesiskajā regulējumā veiktas, ņemot vērā Eiropas Komisijas lūgumu, lai būtu iespējams strukturēti un paredzami nodrošināt finansējumu Ukrainai visā 2023. gada laikā.

Līguma par neto finanšu aktīviem (LNFA) pārskatīšana

Padome 2022. gada 19. decembrī apstiprināja LNFA grozījumus, kuru mērķis ir palielināt saistīto procesu efektivitāti, vienlaikus neveicot būtiskas izmaiņas līguma saturā. Pārskatītais līgums pieejams EUR-Lex interneta vietnē.

To parāda instrumentu atbilstība, kas emitēti, pamatojoties uz DG Bank-Umwandlungsgesetz

Padome 2022. gada 29. decembrī nolēma ar 2023. gada 28. februāri svītrot no atbilstošo aktīvu saraksta parāda instrumentus, kas emitēti, pamatojoties uz DG Bank-Umwandlungsgesetz (Vācijas likums par kooperatīvo banku pārveidi). Šie instrumenti nav uzskatāmi par nodrošinātām obligācijām, kurām piemēro EEZ normatīvos noteikumus, kā definēts Vispārējās dokumentācijas pamatnostādnē (2. panta 24.a punkts), un tāpēc ar 2023. gada 1. martu tos vairs nevar izmantot kā nodrošinājumu. Par atbilstības atcelšanu tika paziņots, pēc Padomes lēmuma aktualizējot ECB interneta vietnes sadaļu "Nodrošinājums/tirgojami aktīvi", lai darījuma partneriem, kuri izmantojuši instrumentus kā nodrošinājumu Eurosistēmas kredītoperācijās, sniegtu pietiekami daudz laika to aizstāšanai.

Dažu ar monetāro politiku nesaistītu noguldījumu atlīdzības korekcija

Padome 2023. gada 6. februārī nolēma koriģēt atlīdzības maksimālo robežu Eurosistēmā turētajiem valdības noguldījumiem, lai stimulētu pakāpenisku un sakārtotu šo turējumu samazināšanu, tādējādi samazinot negatīvas ietekmes uz tirgus darbību risku un nodrošinot raitu monetārās politikas transmisiju. Ar šo lēmumu, ko piemēro ar 2023. gada 1. maiju, maina arī atlīdzību par Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumu sistēmas ietvaros turētajiem noguldījumiem. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Makroprudenciālā politika un finanšu stabilitāte

Paziņojums par pārskatīto minimālo prasību metodoloģiju, nosakot kapitāla rezervi citām sistēmiski nozīmīgām iestādēm (C-SNI)

Padome 2022. gada 21. decembrī pieņēma zināšanai pārskatīto minimālo prasību metodoloģiju, nosakot kapitāla rezervi C-SNI, ko ierosināja nacionālās iestādes, un apstiprināja attiecīgo publisko paziņojumu par makroprudenciālās uzraudzības politiku.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par ECB konverģences ziņojuma ieteikumu īstenošanu attiecībā uz centrālās bankas neatkarību

Padome 2022. gada 21. decembrī pieņēma Atzinumu CON/2022/45 pēc Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālās bankas), kura rīkojās Bulgārijas finanšu ministra vārdā, lūguma.

ECB atzinums par Itālijas dalību Starptautiskā Valūtas fonda Noturības un ilgtspējības trastā

Padome 2022. gada 30. decembrī pieņēma Atzinumu CON/2022/46 pēc Itālijas Ekonomikas un finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par maksājumu un norēķinu sistēmām

Padome 2023. gada 6. janvārī pieņēma Atzinumu CON/2023/1 pēc Igaunijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par priekšlikumu direktīvai par ēku energosniegumu (pārstrādāta redakcija)

Padome 2023. gada 16. janvārī pieņēma Atzinumu CON/2023/2, kas sagatavots pēc ECB pašas iniciatīvas.

ECB atzinums par krājaizdevu sabiedrību darbības pakāpenisku izbeigšanu

Padome 2023. gada 2. februārī pieņēma Atzinumu CON/2023/3 pēc Igaunijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par priekšlikumu regulai, ar ko Regulas (ES) Nr. 260/2012 un (ES) 2021/1230 groza attiecībā uz tūlītējiem kredīta pārvedumiem euro

Padome 2023. gada 1. februārī pieņēma Atzinumu CON/2023/4 pēc Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Parlamenta lūguma.

ECB atzinums attiecībā uz Central Bank of Cyprus apstiprināšanu par Savienības tiesību aktu īstenošanas kompetento iestādi

Padome 2023. gada 20. februārī pieņēma Atzinumu CON/2023/5 pēc Kipras Republikas Finanšu ministrijas lūguma.

Korporatīvā vadība

Grozījumi tiesiskajā regulējumā saistībā ar Hrvatska narodna banka pievienošanos Eurosistēmai

Padome 2022. gada decembrī pieņēma šādus tiesību aktus, lai atspoguļotu to, ka ārpus euro zonas esoša centrālā banka – Hrvatska narodna banka – kļūst par euro zonas centrālo banku sakarā ar Horvātijas Republikas izņēmuma statusa atcelšanu ar 2023. gada 1. janvāri:

  • Lēmums ECB/2022/46, ar ko groza Lēmumu ECB/2010/29 par euro banknošu emisiju;
  • Lēmums ECB/2022/51 par to, kā Hrvatska narodna banka apmaksā kapitālu, pārved ārējo rezervju aktīvus un veic iemaksas Eiropas Centrālās bankas rezervēs un uzkrājumos;
  • 2022. gada 30. decembra Nolīgums starp Hrvatska narodna banka un Eiropas Centrālo banku par Hrvatska narodna banka prasījumu pret Eiropas Centrālo banku saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 30.3. pantu.

Ģenerālpadome 2022. gada decembrī apstiprināja Līgumu, ar ko groza VKM II centrālo banku līgumu, ņemot vērā Horvātijas Republikas izņēmuma statusa atcelšanu ar 2023. gada 1. janvāri.

Balsstiesību rotācijas sistēmas īstenošana Padomē, ņemot vērā Hrvatska narodna banka pievienošanos Eurosistēmai

Padome 2022. gada decembrī pieņēma zināšanai to, ka pārskatīta Padomes balsstiesību rotācijas sistēma sakarā ar Hrvatska narodna banka pievienošanos Eurosistēmai un dalību tās lēmumu pieņemšanā. Aktualizētais balsstiesību rotācijas kalendārs 2023. un 2024. gadam pieejams ECB interneta vietnē.

Ieceļ jaunu ECB Ētikas komitejas priekšsēdētāju

Padome 2023. gada 10. janvārī tika informēta, ka Ētikas komiteja par savu jauno priekšsēdētāju izraudzījusies Erki Līkanenu (Erkki Liikanen). Erki Līkanens pārņems amata pienākumus no Patrika Honohana (Patrick Honohan), kura pilnvaru termiņš beidzās 2022. gada 31. decembrī.

ECB ieteikums par Central Bank of Ireland ārējiem revidentiem

Padome 2023. gada 15. februārī pieņēma Ieteikumu ECB/2023/1 Eiropas Savienības Padomei par Central Bank of Ireland ārējiem revidentiem.

Ieceļ Administratīvās pārskatīšanas padomes (APP) locekli

Padome 2023. gada 22. februārī iecēla Kristiānu Kampilu (Christiane Campill) par APP locekli ar 2023. gada martu.

ECB 2022. gada finanšu pārskati

Padome 2023. gada 22. februārī apstiprināja revidētos ECB finanšu pārskatus par 2022. finanšu gadu. Gada finanšu pārskati kopā ar paziņojumu presei tika publicēti ECB interneta vietnē 2023. gada 23. februārī.

Statistika

Jaunu ar klimatu saistītu statistikas rādītāju publicēšana

ECB 2023. gada 24. janvārī paziņoja par pirmā ar klimatu saistīto statistikas rādītāju kopuma publicēšanu, lai labāk novērtētu klimata pārmaiņu risku ietekmi uz finanšu sektoru un uzraudzītu ilgtspējīga un zaļa finansējuma attīstību. Šo rādītāju publiskošana ir vēl viens solis ceļā uz to apņemšanos izpildi, ko ECB ietvērusi savā klimata rīcības plānā. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Banknotes un monētas

Lēmums, ar ko groza 2022. gada monētu emisijas apjomu

Padome 2022. gada 13. decembrī pieņēma Lēmumu ECB/2022/45, ar ko groza Lēmumu (ES) 2021/2255 par 2022. gada monētu emisijas apjoma apstiprināšanu. Monētu emisijas apjomu 2022. gadā nācās koriģēt, reaģējot uz pieprasījumu ad hoc kārtībā apstiprināt papildu emisijas apjomu.

ECB banku uzraudzība

ECB un neiesaistīto ES dalībvalstu kompetento iestāžu uzraudzības saprašanās memorands (SM)

ECB 2022. gada 29. decembrī noslēdza Saprašanās memorandu par sadarbību uzraudzības jomā starp ECB un to sešu ES dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kuras nav iesaistītas Eiropas banku uzraudzībā. Saprašanās memoranda mērķis ir turpmāk uzlabot sadarbību uzraudzības jomā ES līmenī, nodrošinot Čehijas Republikai, Dānijai, Ungārijai, Polijai, Rumānijai un Zviedrijai ietvaru regulārai informācijas apmaiņai par uzraudzības jautājumiem un aspektiem saistībā ar pārrobežu uzraudzītajām iestādēm, kā arī par uzraudzības metodoloģiju, pieeju un prioritātēm. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

Atbilstība grozījumiem EBI pamatnostādnēs par sistēmiskās nozīmes rādītāju precizēšanu un atklāšanu

Padome 2023. gada 10. janvārī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu paziņot EBI, ka attiecībā uz nozīmīgajām iestādēm, kas atrodas tās tiešā uzraudzībā, ECB nodrošina atbilstību grozījumiem EBI pamatnostādnēs par sistēmiskās nozīmes rādītāju precizēšanu un atklāšanu (EBA/GL/2022/12).

2022. gada uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa (SREP) rezultāti

Padome 2023. gada 12. janvārī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu publicēt 2022. gada SREP rezultātus. Ziņojums un attiecīgais paziņojums presei pieejams ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

Atbilstība grozījumiem EBI pamatnostādnēs par ieņēmumus nenesošu un pārskatītu riska darījumu atklāšanu

Padome 2023. gada 13. janvārī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu paziņot EBI, ka attiecībā uz nozīmīgajām iestādēm, kas atrodas tās tiešā uzraudzībā, ECB nodrošina atbilstību grozījumiem EBI pamatnostādnēs par ieņēmumus nenesošu un pārskatītu riska darījumu atklāšanu (EBA/GL/2022/13).

Eurosistēmas 2023. gada stresa tests

ECB 2023. gada 31. janvārī publicēja informāciju par 2023. gada stresa testu, ko tā veiks kopā ar Eiropas Banku iestādi. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem