SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Januar-februar 2023

24. februar 2023

Pengepolitik

Den nærmere fremgangsmåde til at reducere APP-beholdningerne

Den 2. februar 2023 traf Styrelsesrådet beslutning om den nærmere fremgangsmåde til at reducere Eurosystemets værdipapirbeholdninger under programmet til opkøb af aktiver (APP) gennem delvis geninvestering af afdragene på hovedstolen fra værdipapirer, der forfalder. Der findes en pressemeddelelse (engelsk) om dette på ECB's websted.

Markedsoperationer

Ændringer af rammerne for risikostyring i forbindelse med kreditoperationer med sikkerhedsstillelse

Den 16. december 2022 vedtog Styrelsesrådet følgende retsakter efter gennemgangen i 2022 af ECB's ramme for risikostyring i forbindelse med kreditoperationer med sikkerhedsstillelse:

  • Retningslinje ECB/2022/48 om ændring af retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme
  • Retningslinje ECB/2022/49 om ændring af retningslinje ECB/2016/65 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme
  • Retningslinje ECB/2022/50 om ændring af retningslinje ECB/2014/31 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed.

De vedtagne foranstaltninger forbedrer den overordnede sammenhæng i risikostyringsrammen og vil finde anvendelse fra 29. juni 2023. Der findes en pressemeddelelse (engelsk) om dette på ECB's websted.

Udvidelse af opgaverne som fiskal agent under NextGenerationEU (NGEU) til at omfatte finansiel bistand til Ukraine

Den 16. december 2022 vedtog Styrelsesrådet følgende retsakt om udvidelse af de NGEU-relaterede opgaver som fiskal agent, som ECB udfører for Europa-Kommissionen, til også at omfatte programmet for makrofinansiel bistand+ (MFA+) til Ukraine:

  • Afgørelse ECB/2022/47 om ændring af afgørelse (EU) 2019/1743 om forrentning af beholdninger af overskudsreserver og visse indlån (ECB/2019/31) og afgørelse (EU) 2022/1521 om midlertidige tilpasninger af forrentningen af visse ikke-pengepolitiske indskud hos de nationale centralbanker og Den Europæiske Centralbank.

Denne ændring af ECB's retlige rammer følger efter en anmodning fra Europa-Kommissionen om at tillade, at der ydes finansiering til Ukraine på et struktureret og forudsigeligt grundlag i 2023.

Revision af aftalen om finansielle nettoaktiver (ANFA)

Den 19. december 2022 godkendte Styrelsesrådet ændringer af ANFA, som har til formål at øge effektiviteten af relaterede processer, samtidig med at aftalens indhold forbliver stort set uændret. Den reviderede aftale findes på EUR-Lex.

Belånbarhed af gældsinstrumenter udstedt på grundlag af DG Bank-Umwandlungsgesetz

Den 29. december 2022 besluttede Styrelsesrådet med virkning fra 28. februar 2023 at fjerne gældsinstrumenter udstedt på grundlag af DG Bank-Umwandlungsgesetz fra listen over belånbare aktiver. Disse instrumenter betragtes ikke som særligt dækkede obligation reguleret ved EØS-lovgivning som defineret i dokumentationsgrundlaget (artikel 2, nr. 24a)) og kan derfor ikke anvendes som sikkerhed fra 1. marts 2023. Udfasningen blev meddelt via en opdatering af afsnittet Collateral/Marketable assets på ECB's websted efter Styrelsesrådets beslutning for at give modparter, der har anvendt instrumenterne som sikkerhed for Eurosystemets kreditoperationer, tilstrækkelig tid til at erstatte dem.

Tilpasninger af forrentningen af visse ikke-pengepolitiske indskud

Den 6. februar 2023 besluttede Styrelsesrådet at justere loftet for forrentningen af statslige indskud i Eurosystemet for at skabe incitamenter til en gradvis og velordnet reduktion af disse beholdninger og derved minimere risikoen for negative virkninger for markedets funktion og sikre en smidig transmission af pengepolitikken. Denne beslutning, som finder anvendelse fra 1. maj 2023, ændrer også forrentningen af indskud inden for rammerne af Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver. Der findes en pressemeddelelse (engelsk) om dette på ECB's websted.

Makroprudentiel politik og finansiel stabilitet

Erklæring om den reviderede mindstekravsmetode til vurdering af kapitalbuffere for andre systemisk vigtige institutter (O-SII'er)

Den 21. december 2022 tog Styrelsesrådet den reviderede minimumsmetode til vurdering af O-SII'ers kapitalbuffere til efterretning og godkendte den tilhørende offentlige erklæring om makroprudentielle politikker.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om gennemførelsen af henstillingerne i ECB's konvergensrapport om centralbankuafhængighed

Den 21. december 2022 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2022/45 på anmodning af Българска народна банка (Bulgariens Nationalbank) (på vegne af den bulgarske finansminister).

ECB's udtalelse om Italiens deltagelse i Den Internationale Valutafonds modstandsdygtighed og holdbarhed

Den 30. december 2022 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2022/46 på anmodning af det italienske økonomi- og finansministerium.

ECB's udtalelse om betalingstjenester og betalingssystemer

Den 6. januar 2023 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2023/1 på anmodning af det estiske finansministerium.

ECB's udtalelse om et forslag til direktiv om bygningers energimæssige ydeevne (omarbejdning)

Den 16. januar 2023 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2023/2, som er udarbejdet på ECB's eget initiativ.

ECB's udtalelse om udfasning af låne- og sparekasser

Den 2. februar 2023 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2023/3 på anmodning af det estiske finansministerium.

ECB's udtalelse om et forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 260/2012 og (EU) 2021/1230 for så vidt angår strakskreditoverførsler i euro

Den 1. februar 2023 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2023/4 på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Parlamentet.

ECB's udtalelse om udpegelse af Central Bank of Cyprus som en kompetent myndighed med henblik på gennemførelsen af EU-retsakter

Den 20. februar 2023 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2023/5 på anmodning af det cypriotiske finansministerium.

Corporate governance

Ændringer af de retlige rammer i forbindelse med Hrvatska narodna bankas indtræden i Eurosystemet

I december 2022 vedtog Styrelsesrådet følgende retsakter for at afspejle ændringen i Hrvatska narodna bankas status fra en centralbank uden for euroområdet til en centralbank i euroområdet som følge af ophævelsen af Republikken Kroatiens dispensation pr. 1. januar 2023:

  • Afgørelse ECB/2022/46 om ændring af afgørelse ECB/2010/29 om udstedelse af eurosedler
  • Afgørelse ECB/2022/51 om Hrvatska narodna bankas indbetaling af kapital, overførsel af valutareserveaktiver og bidrag til Den Europæiske Centralbanks reserver og hensættelser
  • Aftale af 30. december 2022 mellem Hrvatska narodna banka og Den Europæiske Centralbank vedrørende den fordring, hvormed Den Europæiske Centralbank krediterer Hrvatska narodna banka i henhold til artikel 30.3 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank.

I december 2022 godkendte Det Generelle Råd aftalen om ændring af ERM2-centralbankaftalen med henblik på ophævelse af Republikken Kroatiens dispensation pr. 1. januar 2023.

Gennemførelse af rotationssystemet for stemmeafgivelse i Styrelsesrådet med henblik på Hrvatska narodna bankas indtræden i Eurosystemet

I december 2022 tog Styrelsesrådet revisionen af rotationssystemet for stemmeafgivelse i Styrelsesrådet til efterretning som følge af Hrvatska narodna bankas indtræden i Eurosystemet og deltagelse i dets beslutningstagning. Den opdaterede kalender for rotationsordningen for stemmerettigheder for 2023 og 2024 findes på ECB's websted.

Ny formand for ECB's etiske komite

Den 10. januar 2023 blev Styrelsesrådet informeret om, at Den Etiske Komité havde valgt Erkki Liikanen som ny formand. Erkki Liikanen overtager posten fra Patrick Honohan, hvis mandatperiode udløb den 31. december 2022.

ECB's henstilling om eksterne revisorer for Central Bank of Ireland

Den 15. februar 2023 vedtog Styrelsesrådet henstilling ECB/2023/1 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland.

Udnævnelse af medlem af Det Administrative Klagenævn

Den 22. februar 2023 udnævnte Styrelsesrådet Christiane Campill som medlem af Det Administrative Klagenævn fra marts 2023.

ECB's årsregnskab 2022

Den 22. februar 2023 godkendte Styrelsesrådet ECB's reviderede regnskab for regnskabsåret 2022. Årsregnskabet blev sammen med en pressemeddelelse offentliggjort på ECB's websted 23. februar 2023.

Statistik

Offentliggørelse af nye klimarelaterede statistiske indikatorer

Den 24. januar 2023 offentliggjorde ECB et første sæt klimarelaterede statistiske indikatorer med henblik på at forbedre vurderingen af indvirkningen af de klimarelaterede risici på den finansielle sektor og overvågningen af udviklingen af bæredygtig og grøn finansiering. Offentliggørelsen af disse indikatorer udgør endnu et skridt i retning af at opfylde de forpligtelser, som ECB har opstillet i sin klimahandlingsplan. Der findes en pressemeddelelse (engelsk) om dette på ECB's websted.

Sedler og mønter

Afgørelse om ændring af omfanget af møntudstedelse i 2022

Den 13. december 2022 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2022/45 om ændring af afgørelse (EU) 2021/2255 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2022. Omfanget af møntudstedelse i 2022 måtte ændres som følge af en ad hoc-anmodning om godkendelse af en yderligere mængde.

ECB Banktilsyn

Aftalememorandum om tilsyn mellem ECB og de kompetente myndigheder i ikke-deltagende EU-medlemsstater

Den 29. december 2022 indgik ECB et aftalememorandum om tilsynssamarbejde mellem ECB og de kompetente myndigheder i de seks EU-medlemsstater, der ikke er en del af det europæiske banktilsyn. Aftalememorandummet har til formål yderligere at styrke tilsynssamarbejdet på EU-plan ved at skabe en ramme, inden for hvilken Tjekkiet, Danmark, Ungarn, Polen, Rumænien og Sverige regelmæssigt kan udveksle oplysninger om tilsynsspørgsmål og spørgsmål vedrørende grænseoverskridende institutioner under tilsyn samt om tilsynsmetoder, -metoder og -prioriteter. Der findes en pressemeddelelse om dette på ECB Banktilsyns websted.

Efterlevelse af EBA's ændrede retningslinjer om specifikation og offentliggørelse af indikatorer for systemisk betydning

Den 10. januar 2023 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at meddele EBA, at ECB – for så vidt angår de signifikante institutter under ECB's direkte tilsyn – efterlever EBA's ændrede retningslinjer om specifikation og offentliggørelse af indikatorer for systemisk betydning (EBA/GL/2022/12).

Resultaterne af tilsynskontrol- og vurderingsprocessen (SREP) for 2022

Den 12. januar 2023 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at offentliggøre resultaterne af SREP 2022. Rapporten (engelsk) og den tilhørende pressemeddelelse (engelsk) findes på ECB's banktilsynswebsted.

Efterlevelse af EBA's ændrede retningslinjer om offentliggørelse af nødlidende eksponeringer og eksponeringer med kreditlempelser

Den 13. januar 2023 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at meddele EBA, at ECB – for så vidt angår de signifikante institutter under ECB's direkte tilsyn – efterlever EBA's ændrede retningslinjer om offentliggørelse af nødlidende eksponeringer og eksponeringer med kreditlempelser (EBA/GL/2022/13).

Eurosystemets 2023-stresstest

Den 31. januar 2023 offentliggjorde ECB oplysninger om stresstesten 2023, som vil blive gennemført sammen med Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA). Der findes en pressemeddelelse (engelsk) om dette på ECB's banktilsynswebsted.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt