Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Styczeń–luty 2023

24 lutego 2023

Polityka pieniężna

Szczegółowe warunki zmniejszania zasobów programu APP

2 lutego 2023 Rada Prezesów podjęła decyzję dotyczącą szczegółowych warunków zmniejszania zasobów papierów wartościowych nabytych przez Eurosystem w ramach programu skupu aktywów (APP) przez częściowe reinwestycje spłat kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Operacje rynkowe

Zmiany w zasadach kontroli ryzyka dotyczących zabezpieczonych operacji kredytowych

16 grudnia 2022, biorąc pod uwagę przeprowadzony w 2022 przegląd zasad kontroli ryzyka określonych przez EBC w odniesieniu do zabezpieczonych operacji kredytowych, Rada Prezesów przyjęła następujące akty prawne:

  • wytyczne EBC/2022/48 zmieniające wytyczne (UE) 2015/510 w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu,
  • wytyczne EBC/2022/49 zmieniające wytyczne (UE) 2016/65 w sprawie redukcji wartości w wycenie stosowanych przy implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu,
  • wytyczne EBC/2022/50 zmieniające wytyczne EBC/2014/31 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń.

Przyjęte środki zwiększają ogólną spójność zasad kontroli ryzyka. Będą obowiązywać od 29 czerwca 2023. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Rozszerzenie usług agenta skarbowego związanych z NGEU na pomoc finansową dla Ukrainy

16 grudnia 2022 Rada Prezesów przyjęła następujący akt prawny, żeby usługi agenta skarbowego, które EBC świadczy na rzecz Komisji Europejskiej w ramach instrumentu NextGenerationEU (NGEU), objęły także instrument pomocy makrofinansowej + dla Ukrainy:

  • decyzja EBC/2022/47 zmieniająca decyzję (UE) 2019/1743 w sprawie oprocentowania nadwyżek rezerw oraz niektórych depozytów (EBC/2019/31) oraz decyzję (UE) 2022/1521 w sprawie tymczasowych dostosowań oprocentowania niektórych niepieniężnych depozytów przechowywanych w krajowych bankach centralnych i Europejskim Banku Centralnym.

Tej zmiany ram prawnych EBC dokonano na wniosek Komisji Europejskiej, żeby umożliwić usystematyzowane i przewidywalne przekazywanie finansowania Ukrainie w 2023 roku.

Przegląd porozumienia ANFA

19 grudnia 2022 Rada Prezesów zatwierdziła zmiany w porozumieniu w sprawie aktywów finansowych netto (porozumienie ANFA) mające na celu zwiększenie skuteczności odnośnych procedur, a jednocześnie nienaruszające w znacznym stopniu istoty porozumienia. Zmienione porozumienie jest dostępne w portalu EUR‑Lex.

Kwalifikowanie instrumentów dłużnych wyemitowanych na podstawie ustawy DG Bank‑Umwandlungsgesetz

29 grudnia 2022 Rada Prezesów postanowiła usunąć z listy aktywów kwalifikowanych, ze skutkiem od 28 lutego 2023, instrumenty dłużne wyemitowane na podstawie ustawy DG Bank‑Umwandlungsgesetz. Nie kwalifikują się one jako zabezpieczone obligacje wyemitowane na podstawie przepisów legislacyjnych EOG w rozumieniu art. 2 pkt 24a dokumentacji ogólnej i w związku z tym, począwszy od 1 marca 2023, nie mogą już być wykorzystywane jako zabezpieczenie. Po przyjęciu tej decyzji przez Radę Prezesów zamieszczono odpowiednie informacje na stronie internetowej EBC w części poświęconej zabezpieczeniom / aktywom rynkowym, żeby kontrahenci stosujący te instrumenty jako zabezpieczenie w operacjach kredytowych Eurosystemu mieli wystarczająco dużo czasu na zastąpienie ich innymi instrumentami.

Zmiany oprocentowania niektórych depozytów niezwiązanych z polityką pieniężną

6 lutego 2023 Rada Prezesów postanowiła dostosować górny limit oprocentowania depozytów sektora publicznego w Eurosystemie, żeby zachęcić do stopniowego i kontrolowanego zmniejszania tych zasobów, a przez to zminimalizować ryzyko niekorzystnych skutków dla funkcjonowania rynku oraz umożliwić płynną transmisję polityki pieniężnej. Na podstawie tej decyzji zmieniono także oprocentowanie depozytów objętych zasadami świadczenia przez Eurosystem usług zarządzania rezerwami. Decyzja będzie obowiązywać od 1 maja 2023. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Polityka makroostrożnościowa i stabilność finansowa

Oświadczenie dotyczące zmian w metodyce oceny opartej na dolnych limitach buforów kapitałowych dla innych instytucji o znaczeniu systemowym

21 grudnia 2022 Rada Prezesów zapoznała się z zaproponowaną przez organy krajowe zmienioną metodyką oceny opartą na dolnych limitach buforów kapitałowych dla innych instytucji o znaczeniu systemowym oraz zatwierdziła treść odnośnego oświadczenia w sprawie polityki makroostrożnościowej.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie wdrożenia zaleceń zawartych w raporcie EBC o konwergencji dotyczących niezależności banku centralnego

21 grudnia 2022 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2022/45 wydaną na wniosek bułgarskiego banku centralnego (Българска народна банка), działającego w imieniu ministra finansów Bułgarii.

Opinia EBC w sprawie udziału Włoch w zarządzanym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy funduszu powierniczym na rzecz odporności i stabilności

30 grudnia 2022 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2022/46 wydaną na wniosek włoskiego ministerstwa gospodarki i finansów.

Opinia EBC w sprawie systemów płatności i rozrachunku

6 stycznia 2023 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2023/1 wydaną na wniosek estońskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC dotycząca projektu dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersji przekształconej)

16 stycznia 2023 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2023/2 sporządzoną z własnej inicjatywy EBC.

Opinia EBC w sprawie stopniowego wycofywania kas oszczędnościowo‑kredytowych

2 lutego 2023 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2023/3 wydaną na wniosek estońskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 260/2012 i (UE) 2021/1230 w odniesieniu do natychmiastowych poleceń przelewu w euro

1 lutego 2023 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2023/4 wydaną na wniosek Rady Unii Europejskiej i na wniosek Parlamentu Europejskiego.

Opinia EBC w sprawie wyznaczenia Central Bank of Cyprus jako organu właściwego w zakresie implementacji aktów prawa Unii

20 lutego 2023 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2023/5 wydaną na wniosek cypryjskiego ministerstwa finansów.

Zarządzanie wewnętrzne

Zmiany przepisów w związku z wejściem Hrvatska narodna banka do Eurosystemu

W grudniu 2022 – w związku z tym, że Hrvatska narodna banka przestał być bankiem centralnym spoza strefy euro, a stał się bankiem centralnym ze strefy euro, w następstwie uchylenia derogacji wobec Republiki Chorwacji z dniem 1 stycznia 2023 – Rada Prezesów przyjęła następujące akty prawne:

  • decyzja EBC/2022/46 zmieniająca decyzję EBC/2010/29 w sprawie emisji banknotów euro,
  • decyzja EBC/2022/51 w sprawie opłacenia przez Hrvatska narodna banka kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet rezerw kapitałowych i celowych Europejskiego Banku Centralnego,
  • porozumienie z dnia 30 grudnia 2022 r. zawarte pomiędzy Hrvatska narodna banka a Europejskim Bankiem Centralnym w sprawie wierzytelności przyznawanej Hrvatska narodna banka przez Europejski Bank Centralny zgodnie z art. 30 ust. 3 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego.

W grudniu 2022 Rada Ogólna, biorąc pod uwagę uchylenie derogacji wobec Republiki Chorwacji z dniem 1 stycznia 2023, zatwierdziła porozumienie zmieniające porozumienie banków centralnych ERM II.

Wdrożenie systemu rotacji prawa głosu w Radzie Prezesów w związku z przystąpieniem Hrvatska narodna banka do Eurosystemu

W grudniu 2022 Rada Prezesów zapoznała się z przeglądem systemu rotacji prawa głosu w Radzie Prezesów w związku z przystąpieniem Hrvatska narodna banka do Eurosystemu i jego procesu decyzyjnego. Aktualny harmonogram rotacji prawa głosu na lata 2023 i 2024 jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Nowy przewodniczący Komitetu EBC ds. Etyki

10 stycznia 2023 Radę Prezesów poinformowano, że Komitet ds. Etyki na swojego nowego przewodniczącego wybrał Erkkiego Liikanena. Zastąpił on na tym stanowisku Patricka Honohana, którego kadencja skończyła się 31 grudnia 2022.

Zalecenie EBC w sprawie zewnętrznego biegłego rewidenta Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

15 lutego 2023 Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2023/1 udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznego biegłego rewidenta Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland.

Mianowanie członkini Administracyjnej Rady Odwoławczej

22 lutego 2023 decyzją Rady Prezesów Christiane Campill została mianowana członkinią Administracyjnej Rady Odwoławczej od marca 2023.

Roczny raport finansowy EBC za 2022

22 lutego 2023 Rada Prezesów zatwierdziła zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe EBC za rok obrotowy 2022. Roczny raport finansowy wraz z komunikatem prasowym został opublikowany na stronie internetowej EBC 23 lutego 2023.

Statystyka

Publikacja nowych wskaźników statystycznych związanych ze zmianą klimatu

24 stycznia 2023 EBC ogłosił publikację pierwszego zbioru wskaźników statystycznych związanych ze zmianą klimatu. Mają one pomóc w szacowaniu wpływu ryzyk klimatycznych na sektor finansowy oraz monitorowaniu postępów w zakresie zrównoważonego i zielonego finansowania. Publikacja tych wskaźników jest kolejnym etapem w realizacji zobowiązań określonych w planie działań EBC na rzecz klimatu. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Banknoty i monety

Decyzja w sprawie zmiany wielkości emisji monet euro w 2022

13 grudnia 2022 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2022/45 zmieniającą decyzję (UE) 2021/2255 dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2022 r. Wielkość emisji monet euro w 2022 musiała zostać zmieniona w związku z doraźnym wnioskiem o zgodę na emisję w dodatkowej wielkości.

Nadzór Bankowy EBC

Protokół ustaleń dotyczących nadzoru między EBC a właściwymi organami krajowymi nieuczestniczących państw członkowskich UE

29 grudnia 2022 EBC podpisał protokół ustaleń dotyczący współpracy nadzorczej między EBC a właściwymi organami z sześciu państw członkowskich UE, które nie uczestniczą w europejskim nadzorze bankowym. Celem porozumienia jest dalszy rozwój współpracy nadzorczej na poziomie UE przez stworzenie ram regularnej wymiany informacji między Czechami, Danią, Polską, Rumunią, Szwecją i Węgrami w zakresie spraw i zagadnień nadzorczych, które dotyczą instytucji pod nadzorem transgranicznym, a także w zakresie metod, zasad i priorytetów nadzorczych. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Zgodność ze zmienionymi wytycznymi EUNB w sprawie określania i ujawniania wskaźników znaczenia systemowego

10 stycznia 2023 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o powiadomienie EUNB, że w odniesieniu do nadzorowanych przez siebie bezpośrednio instytucji istotnych EBC przestrzega wytycznych EUNB zmieniających wytyczne w sprawie określania i ujawniania wskaźników znaczenia systemowego (EBA/GL/2022/12).

Wyniki procesu przeglądu i oceny nadzorczej (SREP) za rok 2022

12 stycznia 2023 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o opublikowanie wyników procesu SREP za 2022. Raport oraz komunikat prasowy na jego temat są dostępne na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Zgodność ze zmienionymi wytycznymi EUNB dotyczącymi ujawnienia w zakresie ekspozycji nieobsługiwanych i restrukturyzowanych

13 stycznia 2023 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o powiadomienie EUNB, że w odniesieniu do nadzorowanych przez siebie bezpośrednio instytucji istotnych EBC przestrzega wytycznych EUNB zmieniających wytyczne dotyczące ujawnienia w zakresie ekspozycji nieobsługiwanych i restrukturyzowanych (EBA/GL/2022/13).

Test warunków skrajnych w ramach Eurosystemu w 2023

31 stycznia 2023 EBC opublikował informacje o teście warunków skrajnych, który EBC przeprowadzi w 2023 wspólnie z Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami