Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • KOMUNIKAT PRASOWY

Sprawozdanie finansowe EBC za rok 2022

23 lutego 2023

  • W 2022 zysk EBC – po wykorzystaniu kwoty 1,6 mld euro z rezerwy na ryzyka finansowe – wyniósł zero (2021: 0,2 mld euro).
  • Nie przewidziano podziału zysku między krajowe banki centralne ze strefy euro.

Sprawozdanie finansowe Europejskiego Banku Centralnego (EBC) za rok 2022, zbadane przez biegłego rewidenta, pokazuje, że zysk EBC wyniósł zero (2021: 192 mln euro), w związku z czym nie nastąpi podział zysku między krajowe banki centralne ze strefy euro. Ten wynik uwzględnia kwotę 1627 mln euro uwolnioną z rezerwy na ryzyka finansowe w celu pokrycia strat poniesionych w 2022. Głównymi źródłami strat były koszty z tytułu odsetek od zobowiązania netto EBC w systemie TARGET2 oraz odpisy aktualizujące wartość papierów w portfelu funduszy własnych i portfelu dolarowym. Po wykorzystaniu środków z rezerwy na ryzyka finansowe jej wysokość zmniejszyła się do 6566 mln euro.

Wynik z tytułu odsetek w 2022 wyniósł 900 mln euro (2021: 1566 mln euro). Głównym czynnikiem, który spowodował obniżenie się tego wyniku w porównaniu z poprzednim rokiem, były koszty z tytułu odsetek od zobowiązania netto EBC w TARGET2. Te koszty wyniosły 2075 mln euro (w 2021 odnotowano przychody odsetkowe w kwocie 22 mln euro). Przychody z tytułu odsetek od udziału EBC w łącznej wartości banknotów euro w obiegu wyniosły 736 mln euro, zaś koszty z tytułu odsetek od wierzytelności krajowych banków centralnych z tytułu przekazanych do EBC rezerw dewizowych – 201 mln euro (2021: zero w obu pozycjach). Te zmiany wynikały z podwyżek stopy procentowej podstawowych operacji refinansujących Eurosystemu, która od 27 lipca 2022 miała wartości dodatnie. Przychody netto z tytułu odsetek od papierów wartościowych utrzymywanych na potrzeby polityki pieniężnej wzrosły do 1534 mln euro (2021: 1006 mln euro), a przychody netto z tytułu odsetek od dewizowych aktywów rezerwowych – do 798 mln euro (2021: 197 mln euro). Te wzrosty wynikały głównie z wyższych rentowności papierów wartościowych w strefie euro i Stanach Zjednoczonych.

Odpisy aktualizujące wyniosły 1840 mln euro (2021: 133 mln euro) i wynikały głównie z niezrealizowanych strat cenowych na papierach wartościowych z portfela funduszy własnych i portfela dolarowego w związku z wyższą rentownością obligacji.

Papiery wartościowe z portfeli prowadzonych przez EBC na potrzeby polityki pieniężnej, które są wyceniane według zamortyzowanego kosztu (z uwzględnieniem utraty wartości), poddano testom na utratę wartości. Wyniki tych testów nie wykazały konieczności utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości.

Łączne koszty osobowe zmalały do 652 mln euro (2021: 674 mln euro), głównie z powodu zysków aktuarialnych z tytułu pozostałych świadczeń długoterminowych. Pozostałe koszty administracyjne zwiększyły się do 572 mln euro (2021: 564 mln euro), głównie wskutek stopniowego powrotu do normalnej aktywności po pandemii oraz ciągłego rozwijania i modernizowania systemów informatycznych związanych z nadzorem bankowym.

Przychód z tytułu opłat nadzorczych, nakładanych w celu pokrycia ponoszonych przez EBC kosztów wykonywania zadań nadzorczych, wyniósł 594 mln euro (2021: 578 mln euro).

Suma bilansowa EBC zwiększyła się o 19 mld euro, do 699 mld euro (2021: 680 mld euro). Jej wzrost wynikał głównie z zakupów papierów wartościowych w ramach nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii (PEPP) i programu skupu aktywów (APP).

Łączny opłacony kapitał EBC zwiększył się o 0,6 mld euro, do 8,9 mld euro, po zapłacie przez krajowe banki centralne ze strefy euro drugiej raty kwoty podwyższenia ich udziałów w subskrybowanym kapitale EBC na skutek wystąpienia Bank of England z Europejskiego Systemu Banków Centralnych z dniem 31 stycznia 2020 w związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z UE.

Skonsolidowany bilans Eurosystemu

Na koniec 2022 skonsolidowana suma bilansowa Eurosystemu, na którą składają się aktywa i zobowiązania krajowych banków centralnych ze strefy euro i EBC wobec osób trzecich, wyniosła 7956 mld euro (2021: 8564 mld euro). Jej spadek w porównaniu z poprzednim rokiem wynikał głównie ze zmniejszenia się skali operacji kredytowych Eurosystemu w wyniku przedterminowych spłat i upływu terminów zapadalności kwot pożyczonych w ramach trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO III), co zostało częściowo skompensowane przez zwiększenie zasobów papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej wskutek zakupów w ramach programów APP i PEPP.

Zasoby papierów wartościowych utrzymywanych przez Eurosystem na potrzeby polityki pieniężnej wzrosły o 224 mld euro, do 4937 mld euro (2021: 4713 mld euro). Portfel programu APP zwiększył się o 130 mld euro, do 3254 mld euro, a portfel programu PEPP – o 100 mld euro, do 1681 mld euro.

Kontakt z mediami: William Lelieveldt, tel.: +496913447316.

Uwagi:

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami