Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
  • TISKOVÁ ZPRÁVA

Účetní výkazy ECB za rok 2022

23. února 2023

  • Po uvolnění 1,6 mld. EUR z rezervy ke krytí finančních rizik je zisk ECB za rok 2022 nulový (0,2 mld. EUR v roce 2021).
  • Národním centrálním bankám zemí eurozóny nebyl rozdělen žádný zisk.

Podle auditovaných účetních výkazů Evropské centrální banky (ECB) za rok 2022 byl zisk ECB nulový (v roce 2021 činil 192 mil. EUR) a mezi národní centrální banky (NCB) zemí eurozóny tak nebude rozdělen žádný zisk. Tento výsledek zohledňuje uvolnění 1 627 mil. EUR z rezervy ke krytí finančních rizik za účelem pokrytí ztrát vzniklých v průběhu daného roku. Tyto ztráty vyplývají především z úrokových nákladů v důsledku čistého závazku ECB v rámci TARGET2 a ze snížení hodnoty cenných papírů v portfoliu vlastních zdrojů a portfoliu v amerických dolarech. Po uvolnění prostředků klesla rezerva ke krytí finančních rizik na 6 566 mil. EUR.

Čistý úrokový výnos dosáhl v roce 2022 úrovně 900 mil. EUR (1 566 mil. EUR v roce 2021). Hlavní příčinou poklesu oproti předchozímu roku byly úrokové náklady z čistého závazku ECB v systému TARGET2, které dosáhly 2 075 mil. EUR (v roce 2021 činil úrokový výnos 22 mil. EUR). Úrokové výnosy z podílu ECB na celkovém počtu eurobankovek v oběhu činily 736 mil. EUR a úrokové náklady hrazené národním centrálním bankám jako úročení jejich pohledávek z devizových rezerv převedených na ECB činily 201 mil. EUR (v roce 2021 byly obě tyto částky nulové). Tyto změny byly výsledkem zvýšení úrokové sazby pro hlavní refinanční operace Eurosystému od 27. července 2022 nad 0 %. Čistý úrokový výnos z cenných papírů držených pro účely měnové politiky se zvýšil na 1 534 mil. EUR (1 006 mil. EUR v roce 2021), přičemž čistý úrokový výnos z devizových rezerv vzrostl na 798 mil. EUR (197 mil. EUR v roce 2021). Tyto nárůsty byly způsobeny především vyššími výnosy v eurozóně a ve Spojených státech.

Snížení hodnoty dosáhlo 1 840 mil. EUR (133 mil. EUR v roce 2021), a to především v důsledku nerealizovaných ztrát vyplývajících ze změn cen cenných papírů držených v portfoliu vlastních zdrojů a v portfoliu v amerických dolarech v důsledku vyšších výnosů z dluhopisů.

U cenných papírů, které ECB držela ve svých měnověpolitických portfoliích, oceňovaných zůstatkovou hodnotou (s uvážením snížení hodnoty), byly provedeny testy na snížení hodnoty. Na základě výsledků uvedených testů nebyly u těchto portfolií vykázány žádné ztráty ze snížení hodnoty.

Celkové osobní náklady se snížily na 652 mil. EUR (674 mil. EUR v roce 2021) především v důsledku pojistněmatematických zisků v souvislosti s ostatními dlouhodobými požitky. Ostatní správní náklady vzrostly na 572 mil. EUR (564 mil. EUR v roce 2021), a to především v důsledku postupného návratu k běžným úrovním aktivity po pandemii a pokračujícího vývoje informačních systémů vyhrazených bankovnímu dohledu a jejich zdokonalování.

Výnosy z poplatků za dohled, pocházející z poplatků fakturovaných k pokrytí nákladů ECB vzniklých v souvislosti s jejími úkoly v oblasti dohledu, činily 594 mil. EUR (578 mil. EUR v roce 2021).

Celkový objem rozvahy ECB vzrostl o 19 mld. EUR na 699 mld. EUR (680 mld. EUR v roce 2021). Tento nárůst byl způsoben především nákupy cenných papírů v rámci nouzového pandemického programu nákupu aktiv (angl. pandemic emergency purchase programme – PEPP) a programu nákupu aktiv (angl. asset purchase programme – APP).

Celkový splacený základní kapitál ECB vzrostl o 0,6 mld. EUR na 8,9 mld. EUR poté, co národní centrální banky zemí eurozóny uhradily druhou splátku svých zvýšených úpisů v důsledku vystoupení Bank of England z Evropského systému centrálních bank 31. ledna 2020 v souvislosti s odchodem Spojeného království z EU.

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému, která sestává z aktiv a pasiv národních centrálních bank zemí eurozóny a ECB vůči třetím stranám, dosáhla na konci roku 2022 objemu 7 956 mld. EUR (8 564 mld. EUR v roce 2021). Pokles oproti předchozímu roku byl způsoben především poklesem úvěrových operací Eurosystému v důsledku předčasných splátek a splatnosti částek vypůjčených během třetí série cílených dlouhodobějších refinančních operací (TLTRO III), což bylo částečně vyrovnáno vyšší objemem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v důsledku nákupů v rámci APP a PEPP.

Objem cenných papírů, které Eurosystém drží pro účely měnové politiky, vzrostl o 224 mld. EUR na 4 937 mld. EUR (4 713 mld. EUR v roce 2021). Objem aktiv držených v rámci APP se zvýšil o 130 mld. EUR na 3 254 mld. EUR a aktiva držená v rámci PEPP vzrostla o 100 mld. EUR na 1 681 mld. EUR.

Médiím poskytne informace William Lelieveldt, tel.: +496913447316.

Poznámky:

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média