SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • PRESSEMEDDELELSE

ECB's regnskab for 2022

23. februar 2023

  • ECB's resultat på nul i 2022 (0,2 mia. euro i 2021) efter frigivelsen af 1,6 mia. euro fra hensættelsen til finansielle risici
  • Ingen overskudsfordeling til de nationale centralbanker i euroområdet

Den Europæiske Centralbanks (ECB's) reviderede regnskab for 2022 viser, at årets resultat var nul (192 mio. euro i 2021), og der vil derfor ikke ske nogen overskudsfordeling til de nationale centralbanker i euroområdet. I dette resultat er der taget højde for frigivelsen af 1.627 mio. euro fra hensættelsen til finansielle risici for at dække årets tab. Disse tab skyldtes hovedsagelig renteudgifterne i forbindelse med ECB's Target2-nettoforpligtelse og nedskrivninger på værdipapirer i egenporteføljen og dollarporteføljen. Efter frigivelsen faldt hensættelsen til finansielle risici til 6.566 mio. euro.

I 2022 var nettorenteindtægterne på i alt 900 mio. euro (1.566 mio. euro i 2021). Faldet i forhold til det foregående år skyldtes primært renteudgifterne i forbindelse med ECB's Target2-nettoforpligtelse, som udgjorde 2.075 mio. euro (renteindtægter på 22 mio. euro i 2021). Renteindtægterne fra ECB's andel af de samlede eurosedler i omløb beløb sig til 736 mio. euro, mens ECB udbetalte 201 mio. euro til de nationale centralbanker i renter på deres tilgodehavender i forbindelse med overførte valutareserveaktiver til ECB (nul for begge i 2021). Disse ændringer skyldtes, at renten ved Eurosystemets primære markedsoperationer har ligget over 0 pct. siden 27. juli 2022. Nettorenteindtægter fra værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, steg til 1.534 mio. euro (1.006 mio. euro i 2021), mens nettorenteindtægterne fra valutareserveaktiver steg til 798 mio. euro (197 mio. euro i 2021). Disse stigninger skyldtes hovedsagelig højere renter i henholdsvis euroområdet og USA.

Nedskrivninger beløb sig til 1.840 mio. euro (133 mio. euro i 2021), der hovedsagelig omfattede urealiserede kurstab på værdipapirer, der holdes i egenporteføljen og dollarporteføljen, som følge af højere obligationsrenter.

Der blev udført værdiforringelsestest for værdipapirerne i ECB's pengepolitiske porteføljer, som er værdiansat til den amortiserede anskaffelsespris (med fradrag af værdiforringelse). På grundlag af disse test blev der ikke registreret tab som følge af værdiforringelse for disse porteføljer.

De samlede personaleomkostninger faldt til 652 mio. euro (674 mio. euro i 2021), hovedsagelig som følge af aktuarmæssige gevinster i forbindelse med andre langsigtede ydelser. Øvrige administrationsomkostninger steg til 572 mio. euro (564 mio. euro i 2021), primært som følge af den gradvise tilbagevenden til det almindelige aktivitetsniveau efter pandemien og den vedvarende udvikling i og forbedring af IT-systemerne til banktilsyn.

Indtægterne fra tilsynsgebyrer, der opkræves for at dække ECB's udgifter i forbindelse med tilsynsopgaverne, udgjorde 594 mio. euro (578 mio. euro i 2021).

ECB's samlede balance steg med 19 mia. euro til 699 mia. euro (680 mia. euro i 2021). Denne stigning skyldtes hovedsagelig værdipapirer opkøbt under opkøbsprogrammet på foranledning af den pandemiske nødsituation (PEPP) og APP (programmet til opkøb af aktiver).

ECB's samlede indbetalte kapital steg med 0,6 mia. euro til 8,9 mia. euro, efter at de nationale centralbanker i euroområdet havde betalt anden rate af deres øgede andel i ECB's tegnede kapital som følge af Bank of Englands udtræden af Det Europæiske System af Centralbanker 31. januar 2020 i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af EU.

Eurosystemets konsoliderede balance

Ved udgangen af 2022 var Eurosystemets konsoliderede balance, der består af de nationale centralbanker i euroområdets og ECB's aktiver og passiver over for tredjeparter, på 7.956 mia. euro (8.564 mia. euro i 2021). Faldet i forhold til året før skyldtes hovedsagelig faldet i Eurosystemets långivningstransaktioner som følge af førtidsindfrielser og forfald af lån i den tredje række af målrettede langfristede markedsoperationer (TLTRO-III), som delvis blev opvejet af større beholdninger af pengepolitiske værdipapirer som følge af opkøb under APP og PEPP.

Eurosystemets værdipapirbeholdninger, der holdes af pengepolitiske grunde, steg med 224 mia. euro til 4.937 mia. euro (4.713 mia. euro i 2021). APP-beholdningerne steg med 130 mia. euro til 3.254 mia. euro, og PEPP-beholdningerne steg med 100 mia. euro til 1.681 mia. euro.

Henvendelser fra medierne kan rettes til William Lelieveldt, tlf.: +496913447316.

Bemærk:

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt