Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

Finančné výkazy ECB za rok 2022

23. februára 2023

  • Po uvoľnení 1,6 mld. € z rezervy na krytie finančných rizík bol zisk ECB za rok 2022 nulový (0,2 mld. € v roku 2021).
  • Neuskutočnilo sa žiadne rozdelenie zisku medzi národné centrálne banky krajín eurozóny.

Na základe overených finančných výkazov Európskej centrálnej banky (ECB) za rok 2022 bol finančný výsledok ECB nulový (192 mil. € v roku 2021). V dôsledku toho sa neuskutočnilo žiadne rozdelenie zisku medzi národné centrálne banky krajín eurozóny. Tento výsledok zohľadňuje čerpanie prostriedkov vo výške 1 627 mil. € z rezervy na krytie finančných rizík na vyrovnanie strát vzniknutých počas roka. Hlavnou príčinou strát boli úrokové náklady vyplývajúce z čistého záväzku ECB v systéme TARGET2 a zníženie hodnoty cenných papierov v portfóliu vlastných zdrojov a dolárovom portfóliu. Po čerpaní uvedenej sumy sa stav rezervy na krytie finančných rizík znížil na 6 566 mil. €.

Celkové čisté úrokové výnosy v roku 2022 dosiahli 900 mil. € (1 566 mil. € v roku 2021). Ich pokles v porovnaní s predchádzajúcim rokom spôsobili predovšetkým úrokové náklady vyplývajúce z čistého záväzku ECB v systéme TARGET2, ktoré dosiahli 2 075 mil. € (na rozdiel od úrokových výnosov vo výške 22 mil. € v roku 2021). Úrokové výnosy z podielu ECB na celkovom objeme eurových bankoviek v obehu a úrokové náklady z úrokov vyplácaných národným centrálnym bankám z devízových rezerv prevedených do ECB predstavovali 736 mil. €, resp. 201 mil. € (v roku 2021 boli obidve položky nulové). Tieto zmeny boli spôsobené zvýšením úrokovej sadzby hlavných refinančných operácií Eurosystému nad úroveň 0 % od 27. júla 2022. Čisté úrokové výnosy z cenných papierov vedených na účely menovej politiky vzrástli na 1 534 mil. € (1 006 mil. € v roku 2021), zatiaľ čo čisté úrokové výnosy z devízových rezerv sa zvýšili na 798 mil. € (197 mil. € v roku 2021). Nárast oboch položiek bol spôsobený najmä vyššími výnosmi v eurozóne a Spojených štátoch.

Zníženie hodnoty aktív v rozsahu 1 840 mil. € (133 mil. € v roku 2021) bolo spôsobené najmä nerealizovanými cenovými stratami z cenných papierov vedených v portfóliu vlastných zdrojov a dolárovom portfóliu v dôsledku nárastu výnosov dlhopisov.

Cenné papiere v menovopolitických portfóliách ECB, oceňované v amortizovanej obstarávacej cene so zohľadnením zníženia hodnoty, boli podrobené testom zníženia hodnoty. Na základe výsledkov týchto testov za tieto portfóliá neboli vykázané žiadne straty zo zníženia hodnoty.

Celkové personálne náklady sa znížili na 652 mil. € (674 mil. € v roku 2021), najmä v dôsledku poistno-matematických ziskov z ocenenia ostatných dlhodobých dávok. Ostatné administratívne náklady sa zvýšili na 572 mil. € (564 mil. € v roku 2021), najmä v dôsledku postupnej normalizácie činnosti po pandémii a ďalšieho vývoja a zdokonaľovania informačných systémov bankového dohľadu.

Príjem z poplatkov za dohľad účtovaných na pokrytie nákladov ECB na výkon úloh v oblasti dohľadu predstavoval 594 mil. € (578 mil. € v roku 2021).

Celková hodnota súvahy ECB stúpla o 19 mld. € na 699 mld. € (680 mld. € v roku 2021). Jej nárast bol spôsobený najmä nákupom cenných papierov v rámci núdzového pandemického programu nákupu aktív (pandemic emergency purchase programme – PEPP) a programu nákupu aktív (asset purchase programme – APP).

Celkové splatené základné imanie ECB sa po uhradení druhej splátky národných centrálnych bánk krajín eurozóny v dôsledku vystúpenia Bank of England z Európskeho systému centrálnych bánk 31. januára 2020 v spojitosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ zvýšilo o 0,6 mld. € na 8,9 mld. €.

Konsolidovaná súvaha Eurosystému

Ku koncu roka 2022 hodnota konsolidovanej súvahy Eurosystému, ktorá pozostáva z aktív a pasív národných centrálnych bánk krajín eurozóny a ECB voči tretím stranám, predstavovala 7 956 mld. € (8 564 mld. € v roku 2021). Pokles v porovnaní s predchádzajúcim rokom bol spôsobený najmä znížením objemu úverových operácií Eurosystému v dôsledku predčasných a riadnych splátok úverov poskytnutých v rámci tretej série cielených dlhodobejších refinančných operácií (targeted longer-term refinancing operations – TLTRO III), ktoré bolo čiastočne vyvážené nárastom stavu cenných papierov vedených na účely menovej politiky v dôsledku nákupov v rámci programov APP a PEPP.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky vzrástol o 224 mld. € na 4 937 mld. € (4 713 mld. € v roku 2021). Objem aktív nadobudnutých v rámci programu APP stúpol o 130 mld. € na 3 254 mld. € a objem aktív nadobudnutých v rámci programu PEPP sa zvýšil o 100 mld. € na 1 681 mld. €.

Kontaktná osoba pre médiá: William Lelieveldt, tel.: +496913447316.

Poznámky:

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá