Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (buiten de rentebesluiten)

Januari - februari 2023

23 februari 2023

Monetair beleid

Nadere bepalingen voor de vermindering van de portefeuille in het kader van het programma voor de aankoop van activa (asset purchase programme – APP)

Op 2 februari 2023 heeft de Raad van Bestuur nadere bepalingen bekendgemaakt over de manier waarop het Eurosysteem de in het kader van het APP aangehouden effecten vermindert door de hoofdsommen van effecten die op vervaldag komen gedeeltelijk te herinvesteren. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van de ECB.

Markttransacties

Wijzigingen in het risicobeheersingskader voor door onderpand gedekte krediettransacties

Naar aanleiding van de in 2022 uitgevoerde evaluatie van het risicobeheersingskader van de ECB voor door onderpand gedekte krediettransacties, heeft de Raad van Bestuur op 16 december 2022 de volgende rechtshandelingen vastgesteld:

  • Richtsnoer ECB/2022/48 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2015/510 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem
  • Richtsnoer ECB/2022/49 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2016/65 betreffende binnen het kader van de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem toegepaste surpluspercentages
  • Richtsnoer ECB/2022/50 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/31 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand.

De maatregelen verbeteren de algehele consistentie van het risicobeheersingskader en treden in werking vanaf 29 juni 2023. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van de ECB.

Uitbreiding van de diensten van de ECB als fiscaal agent voor NextGenerationEU (NGEU) tot financiële bijstand aan Oekraïne

Op 16 december 2022 heeft de Raad van Bestuur de door de ECB aan de Europese Commissie verleende diensten als fiscaal agent in het kader van NextGenerationEU uitgebreid tot het programma Macro Financial Assistance plus (MFB+) voor Oekraïne, en daartoe de volgende rechtshandeling goedgekeurd:

  • Besluit ECB/2022/47 tot wijziging van Besluit (EU) 2019/1743 betreffende de rentevergoeding op aangehouden extra reserves en bepaalde deposito’s en Besluit (EU) 2022/1521 betreffende tijdelijke aanpassingen van de rentevergoeding op bepaalde bij nationale centrale banken en de Europese Centrale Bank aangehouden niet-monetaire deposito’s.

Deze wijziging van het juridisch kader van de ECB vloeit voort uit een verzoek van de Europese Commissie om Oekraïne gedurende 2023 op gestructureerde en voorspelbare basis financiering te verstrekken.

Herziening van de overeenkomst inzake netto financiële activa (ANFA)

Op 19 december 2022 heeft de Raad van Bestuur ingestemd met wijzigingen van de overeenkomst inzake netto financiële activa (Agreement on Net Financial Assets – ANFA). De wijzigingen hebben tot doel de efficiëntie van de procedures te verhogen, maar de inhoud van de overeenkomst blijft grotendeels ongewijzigd. De herziene overeenkomst is beschikbaar op EUR-Lex.

Beleenbaarheid van schuldbewijzen uitgegeven op basis van de DG Bank-Umwandlungsgesetz

Op 29 december 2022 heeft de Raad van Bestuur besloten om de op basis van de DG Bank-Umwandlungsgesetz uitgegeven schuldbewijzen met ingang van 28 februari 2023 van de lijst van beleenbare activa te schrappen. Deze instrumenten beantwoorden niet aan de definitie van ‘door EER-wetgeving in de Europese Economische Ruimte gereguleerde gedekte obligaties’ van de Algemene Documentatie (Artikel 2, lid 24 bis) en kunnen daarom vanaf 1 maart 2023 niet langer als onderpand worden gebruikt. De uitfasering is na het besluit van de Raad van Bestuur bekendgemaakt door middel van een actualisering van de pagina’s over onderpand en verhandelbare activa op de website van de ECB, om tegenpartijen die deze instrumenten als onderpand voor krediettransacties van het Eurosysteem gebruiken, voldoende tijd te bieden om ze te vervangen.

Aanpassingen van de rentevergoeding op bepaalde niet-monetairbeleidsdeposito’s

Op 6 februari 2023 heeft de Raad van Bestuur besloten de bovengrens voor de rentevergoeding op bij het Eurosysteem aangehouden overheidsdeposito’s aan te passen. Zo wil de Raad aanzetten tot een geleidelijke en ordelijke vermindering van die aanhoudingen, en tegelijk het risico van negatieve effecten op de marktwerking tot een minimum beperken en de soepele transmissie van het monetair beleid waarborgen. Door het besluit, dat ingaat op 1 mei 2023, wijzigt ook de vergoeding voor deposito’s die worden aangehouden in het kader van de reservebeheersdiensten van het Eurosysteem (Eurosystem reserve management services – ERMS). Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van de ECB.

Macroprudentieel beleid en financiële stabiliteit

Verklaring over de herziene methodologie voor de vaststelling van minimumdrempels voor de beoordeling van kapitaalbuffers van andere systeemrelevante instellingen (O-SII’s)

Op 21 december 2022 heeft de Raad van Bestuur nota genomen van de door de nationale autoriteiten voorgestelde herziene methodologie voor de vaststelling van minimumdrempels voor de beoordeling van kapitaalbuffers van O-SII’s, en de publieke verklaring over macroprudentieel beleid in dat verband goedgekeurd.

Advies betreffende wetgeving

ECB-advies inzake de tenuitvoerlegging van de aanbevelingen van het convergentieverslag van de ECB met betrekking tot de onafhankelijkheid van de centrale bank

Op 21 december 2022 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2022/45 goedgekeurd, naar aanleiding van een verzoek van Българска народна банка (de Bulgaarse Nationale Bank) namens de Bulgaarse minister van Financiën.

ECB-advies inzake de deelname van Italië aan de Resilience and Sustainability Trust van het Internationaal Monetair Fonds

Op 30 december 2022 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2022/46 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Italiaanse ministerie van Economie en Financiën.

ECB-advies inzake betalings- en afwikkelingssystemen

Op 6 januari 2023 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2023/1 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Estse ministerie van Financiën.

ECB-advies inzake een voorstel voor een richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen (herschikking)

Op 16 januari 2023 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2023/2 aangenomen, dat is uitgebracht op eigen initiatief van de ECB.

ECB-advies inzake de uitfasering van spaar- en kredietverenigingen

Op 2 februari 2023 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2023/3 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Estse ministerie van Financiën.

ECB-advies inzake een voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 260/2012 en (EU) 2021/1230 wat betreft directe betalingen in euro

Op 1 februari 2023 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2023/4 aangenomen, naar aanleiding van een verzoek van de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement.

ECB-advies inzake de aanwijzing van de Central Bank of Cyprus als bevoegde autoriteit voor de tenuitvoerlegging van rechtshandelingen van de Unie

Op 20 februari 2023 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2023/5 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de minister van Financiën van de Republiek Cyprus.

Corporate governance

Wijzigingen van het juridisch kader in verband met de toetreding van Hrvatska narodna banka tot het Eurosysteem

Als gevolg van de intrekking van de derogatie van de Republiek Kroatië per 1 januari 2023 is Hrvatska narodna banka niet langer een centrale bank buiten het eurogebied, maar een centrale bank van het eurogebied. In december 2022 heeft de Raad van Bestuur de volgende rechtshandelingen vastgesteld in verband met deze wijziging:

  • Besluit ECB/2022/46 tot wijziging van Besluit ECB/2010/29 betreffende de uitgifte van eurobankbiljetten
  • Besluit ECB/2022/51 betreffende het volstorten van het kapitaal, de overdracht van externe reserves en de bijdrage aan de reserves en voorzieningen van de Europese Centrale Bank door Hrvatska narodna banka
  • De Overeenkomst van 30 december 2022 tussen Hrvatska narodna banka en de Europese Centrale Bank houdende de vordering toegekend aan Hrvatska narodna banka door de Europese Centrale Bank uit hoofde van artikel 30.3 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank.

In december 2022 heeft de Algemene Raad zijn goedkeuring gehecht aan de Overeenkomst tot wijziging van de ERM II-overeenkomst tussen centrale banken met het oog op de intrekking, per 1 januari 2023, van de derogatie van de Republiek Kroatië.

Tenuitvoerlegging van het roulatiesysteem van stemrechten in de Raad van Bestuur met het oog op de toetreding van Hrvatska narodna banka tot het Eurosysteem

In december 2022 heeft de Raad van Bestuur nota genomen van de herziening van het roulatiesysteem van stemrechten in de Raad van Bestuur als gevolg van de toetreding van Hrvatska narodna banka tot het Eurosysteem en de deelname aan de besluitvorming ervan. De geactualiseerde kalender voor de roulatie van stemrechten voor 2023 en 2024 is beschikbaar op de website van de ECB.

Nieuwe voorzitter van het Ethisch Comité van de ECB

Op 10 januari 2023 is de Raad van Bestuur ervan in kennis gesteld dat het Ethisch Comité Erkki Liikanen als nieuwe voorzitter heeft gekozen. Erkki Liikanen neemt de functie over van Patrick Honohan, wiens mandaat op 31 december 2022 is afgelopen.

Aanbeveling van de ECB betreffende de externe accountants van de Central Bank of Ireland

Op 15 februari 2023 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Aanbeveling ECB/2023/1 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Central Bank of Ireland.

Benoeming in de Administratieve Raad voor Toetsing (ABoR)

Op 22 februari 2023 heeft de Raad van Bestuur mevr. Christiane Campill benoemd als lid van de ABoR met ingang van maart 2023.

Jaarstukken van de ECB over 2022

Op 22 februari 2023 heeft de Raad van Bestuur de door de externe accountant gecontroleerde jaarrekening van de ECB over het boekjaar 2022 goedgekeurd. De jaarstukken en een persbericht daarover zijn op 23 februari 2023 gepubliceerd op de website van de ECB.

Statistieken

Publicatie van nieuwe statistische indicatoren in verband met het klimaat

Op 24 januari 2023 heeft de ECB aangekondigd dat ze een eerste reeks statistische indicatoren in verband met het klimaat gaat publiceren om de impact van klimaatrisico’s op de financiële sector beter in te schatten en de ontwikkeling van duurzame en groene financiering te monitoren. Met de publicatie van deze indicatoren zet de ECB een nieuwe stap naar de uitvoering van de verbintenissen die ze in haar klimaatactieplan heeft opgenomen. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van de ECB.

Bankbiljetten en munten

Besluit tot wijziging van de omvang van de muntenuitgifte in 2022

Op 13 december 2022 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2022/45 tot wijziging van Besluit (EU) 2021/2255 betreffende de goedkeuring van de muntenuitgifteomvang in 2022. De omvang van de muntenuitgifte in 2022 moest worden gewijzigd naar aanleiding van een verzoek om ad-hocgoedkeuring van een aanvullende hoeveelheid.

ECB-Bankentoezicht

Memorandum van overeenstemming inzake toezicht tussen de ECB en de bevoegde autoriteiten van niet-deelnemende EU-lidstaten

Op 29 december 2022 heeft de ECB een memorandum van overeenstemming gesloten over samenwerking op toezichtsgebied tussen de ECB en de bevoegde autoriteiten van de zes EU-lidstaten die geen deel uitmaken van het Europees bankentoezicht. Het memorandum moet de samenwerking bij het toezicht op EU-niveau verder verbeteren door een kader te bieden waarbinnen Tsjechië, Denemarken, Hongarije, Polen, Roemenië en Zweden regelmatig informatie kunnen uitwisselen over toezichtskwesties en -aangelegenheden met betrekking tot grensoverschrijdende onder toezicht staande instellingen, alsook over toezichtsmethoden, ‑benaderingen en -prioriteiten. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB.

Naleving van de EBA-wijzigingsrichtsnoeren inzake de specificatie en openbaarmaking van indicatoren voor systeemrelevantie

Op 10 januari 2023 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de Europese Bankautoriteit (EBA) ervan op de hoogte te stellen dat de ECB, wat betreft de belangrijke instellingen onder haar directe toezicht, de EBA-wijzigingsrichtsnoeren inzake de specificatie en openbaarmaking van indicatoren voor systeemrelevantie (EBA/GL/2022/12) naleeft.

Resultaten van de procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (SREP) voor 2022

Op 12 januari 2023 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de resultaten van de SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) voor 2022 te publiceren. Het verslag en een persbericht daarover zijn beschikbaar op de website van ECB-Bankentoezicht.

Naleving van de EBA-wijzigingsrichtsnoeren inzake de informatieverschaffing over niet-renderende en respijtblootstellingen

Op 13 januari 2023 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de EBA ervan op de hoogte te stellen dat de ECB, wat betreft de belangrijke instellingen onder haar directe toezicht, de EBA-wijzigingsrichtsnoeren inzake de openbaarmaking van niet-renderende en respijtblootstellingen (EBA/GL/2022/13) naleeft.

Stresstest 2023 van het Eurosysteem

Op 31 januari 2023 heeft de ECB informatie gepubliceerd over de stresstest van 2023 die ze samen met de EBA zal uitvoeren. Het bijbehorende persbericht is beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media